0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce - Budowa małej elektrowni wodnej MEW Marzysz II
  Rafał Kraska     Obwieszczenia      20.10.2016 godz. 12:31
 

Daleszyce, 2016-10-19

Znak: GMR.6220.8.2016

Obwieszczenie

Działając na podstawie art. 38, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r.                              o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz.U.2016.353 ze zm.),

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

podaje do publicznej wiadomości, że wydał decyzję znak: GMR.6220.8.2016 z dnia 18.10.2016r. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa małej elektrowni wodnej MEW Marzysz II zlokalizowanej przy istniejącym jazie w km 30+730 rzeki Czarna Nida w miejscowości Marzysz, gm. Daleszyce, powiat kielecki, województwo świętokrzyskie”. Inwestorem jest Pan Łukasz Dąbek zam. Marzysz Drugi.

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce - "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce-Staszów wraz z budową obwodnic miejscowości Suków, Daleszyce".
  Rafał Kraska     Obwieszczenia      17.10.2016 godz. 14:43
 

Daleszyce,  2016-10-11

Znak: GMR. 6220.13.2016

 

 

Obwieszczenie

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego                   (t.j.Dz.U.2016.23 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz.2016.353 ze zm.),

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

zawiadamia, że w dniu 11.10.2016r. na wniosek Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach,    ul. Jagiellońska 72, 25-602 Kielce postanowieniem z dnia 11.10.2016r., znak: GMR. 6220.13.2016 nadany został rygor natychmiastowej wykonalności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji  przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce-Staszów wraz z budową obwodnic miejscowości Suków, Daleszyce”.

 

Zawiadomienie Starosty Kieleckiego - "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce-Staszów wraz z budową obwodnicy miejscowości Suków, Daleszyce"
  Rafał Kraska      10.10.2016 godz. 9:58
 

Zawiadomienie Starosty Kieleckiego z dnia 10-10-2016r. w sprawie inwestycji pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce-Staszów wraz z budową obwodnicy miejscowości Suków, Daleszyce”

 

Obwieszczenie Starosty Kieleckiego - "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce-Staszów wraz z budową obwodnicy miejscowości Suków, Daleszyce"
  Rafał Kraska     Obwieszczenia      10.10.2016 godz. 9:54
 

Obwieszczenie Starosty Kieleckiego z dnia 10-10-2016r. w sprawie inwestycji pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce-Staszów wraz z budową obwodnicy miejscowości Suków, Daleszyce”

 

Obwieszczenie Burmistrza - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce-Staszów wraz z budową obwodnicy miejscowości Suków, Daleszyce
  Rafał Kraska     Obwieszczenia      10.10.2016 godz. 9:48
 

Daleszyce, 2016-10-10

Znak: GMR. 6220.13.2016

Obwieszczenie

Działając na podstawie art. 38, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz.U.2016.353 ze zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U.2016.23 ze zm.).

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

zawiadamia, że po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce-Staszów wraz z budową obwodnicy miejscowości Suków, Daleszyce”, wydana została w dniu 10.10.2016r. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. Inwestorem jest Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach, ul. Jagiellońska 72, 25-602 Kielce.

 

Informacja Burmistrza - Budowa drogi gminnej w Borkowie - Okrężna
  Rafał Kraska     Ogłoszenia      19.09.2016 godz. 14:49
 

Daleszyce, dnia 19.09.2016 r.

GMR. 7219.001.2.2016

 

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY W DALESZYCACH

 Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce – zarządca dróg gminnych na terenie gminy Daleszyce – na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.1440 ) informuje, że przygotowywane jest do realizacji niżej wymienione zadanie inwestycyjne:

- Budowa drogi gminnej w Borkowie - Okrężna.

 

Informacja Burmistrza - Budowa drogi gminnej ul. Spacerowa w Daleszycach
  Rafał Kraska     Ogłoszenia      19.09.2016 godz. 14:47
 

Daleszyce, dnia 19.09.2016 r.

GMR. 7219.001.1.2016

 

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy w Daleszycach

 Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce – zarządca dróg gminnych na terenie gminy Daleszyce – na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.1440 ) informuje, że przygotowywane jest do realizacji niżej wymienione zadanie inwestycyjne:

- Budowa drogi gminnej ul. Spacerowa w Daleszycach

 

 

» ARCHIWUM «

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl