www.bip.gov.pl  

0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Rozbudowa drogi gminnej nr 319016T Marzysz-Znojów

Obwieszczenie - Rozbudowa drogi wojewódzkiej 764 Kielce-Staszów wraz z budową obwodnicy miejscowości: Suków, Daleszyce
  Rafał Kraska      26.03.2015 godz. 8:03
 

Znak spr.: GMR.6220.6.2015                                                                                                   Daleszyce, 2015-03-23

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce

z dnia 23 marca 2015r.

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z późn. zm.), art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce zawiadamia strony postępowania, że w dniu 20.03.2015r. zostało wydane postanowienie znak: GMR. 6220.6.2015, w którym postanowiono:

I. Nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej 764 Kielce-Staszów wraz z budową obwodnicy miejscowości: Suków, Daleszyce”.

 

Obwieszczenie - projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suków II cz. 1 i Suków II cz. 2
  Michał Kapela      06.03.2015 godz. 8:22
 

Daleszyce, dnia 03. 03. 2015 r.

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego SUKÓW II cz. 1 i Suków II cz. 2 na terenie gminy Daleszyce.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012, poz. 647 ze zm.), art. 54 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2013, poz. 1235 ze zm.) oraz Uchwały Nr III/12/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta i gminy Daleszyce wraz ze zmianami.

 

 

Informacja - projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego SUKÓW II cz. 1 i SUKÓW II cz. 2
  Michał Kapela      06.03.2015 godz. 8:15
 

Daleszyce, dnia 03. 03. 2015 r.


INFORMACJA
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE
Z DNIA 03. 03. 2013 R.


Na podstawie art. 3 pkt. 14 lit. d ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2013, poz. 1235 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w PUBLICZNIE DOSTĘPNYM WYKAZIE DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego SUKÓW II cz. 1 i SUKÓW II cz. 2 na terenie gminy Daleszyce oraz prognozy oddziaływania na środowisko.

Z PUBLICZNIE DOSTĘPNYM WYKAZEM DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE można się zapoznać na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce pod adresem: bip.daleszyce.pl

 

 

Rusza Rejestr przydomowych oczyszczalni ścieków
  Rafał Kraska      19.09.2014 godz. 12:36
 

Niniejszym informuje się, że godnie z art. 152 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn.zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2010 r. Nr 130 poz. 880) wszystkie oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę, wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego, na terenie gminy muszą podlegać zgłoszeniu po zakończeniu do ewidencji prowadzonej przez Burmistrza.
Zgłoszenia winny być dokonywane na wzorach druków dostępnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Daleszycach.

 

 

» ARCHIWUM «

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl