0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Sesja Rady Miejskiej w Daleszycach
  Michał Kapela      17.03.2017 godz. 11:36
 

Informuje się mieszkańców Gminy Daleszyce, że w dniu 24.03.2017 r. tj. piątek o godz. 14:00 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Daleszycach odbędzie się sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Daleszycach.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Zatwierdzenie protokołów z poprzednich sesji.
  5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z działań między sesjami.
  6. Komunikaty Przewodniczącego Rady.
  7. Informacja z funkcjonowania w 2016 roku jednostek organizacyjnych: MGBP, MGOK oraz MGOPS- z informacją o realizacji Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
  8. Informacja kierownika Przychodni dla Rodziny w Sukowie oraz dyrektora „Centrum” Sp. z o.o. w Daleszycach o funkcjonowaniu zakładów opieki zdrowotnej.
  9. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2016 rok.
  10. Podjęcie uchwał w sprawie:
 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce o nadanym rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce-Staszów wraz z budową obwodnic miejscowości Suków, Daleszyce zlokalizowanej na terenie gminy Daleszyce, Kielce i Raków.
  Michał Kapela      13.03.2017 godz. 12:17
 

Daleszyce, 2017-03-13

Znak: GMR.6220.13.2016

Obwieszczenie

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U.2016.23 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz.2016.353 ze zm.),

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

zawiadamia, że w dniu 13.03.2017r. na wniosek Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, ul. Jagiellońska 72, 25-602 Kielce postanowieniem z dnia 13.03.2017r., znak: GMR. 6220.13.2016 nadany został rygor natychmiastowej wykonalności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji  przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce-Staszów wraz z budową obwodnic miejscowości Suków, Daleszyce” zlokalizowanej na terenie gminy Daleszyce, Kielce i Raków.

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce-Staszów wraz z budową obwodnic miejscowości Suków, Daleszyce
  Michał Kapela      13.03.2017 godz. 12:04
 

Daleszyce, 2017-03-08

Znak: GMR.6220.13.2016

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz.U.2016.353 ze zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U.2016.23 ze zm.),

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

zawiadamia, że w dniu 08.03.2017r. została wydania decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce-Staszów wraz z budową obwodnic miejscowości Suków, Daleszyce” zlokalizowanej na terenie gmin Daleszyce, Kielce i Raków. Inwestorem jest Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach, ul. Jagiellońska 72, 25-602 Kielce.

Decyzja została wydana w porozumieniu  z Prezydentem Miasta Kielce oraz Wójtem Gminy Raków

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce-Staszów wraz z budową obwodnic miejscowości Suków, Daleszyce
  Michał Kapela      13.03.2017 godz. 12:01
 

Daleszyce, 2017-03-08

Znak: GMR.6220.13.2016

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz.U.2016.353 ze zm.),  

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce podaje do publicznej wiadomości informację,

że w dniu 08.03.2017r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce-Staszów wraz z budową obwodnic miejscowości Suków, Daleszyce” zlokalizowanej na terenie gminy Daleszyce, Kielce i Raków. Inwestorem jest Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach, ul. Jagiellońska 72, 25-602 Kielce.

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Daleszyce.
  Rafał Kraska     Obwieszczenia      28.02.2017 godz. 13:34
 

Daleszyce, dnia 24.02. 2017 r.

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce

o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Daleszyce.

 

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11c, art. 39 ust. 1 pkt 1, art. 40, art. 42, art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016 r., poz. 353 ze zmianami)

 

Zawiadamiam

o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Daleszyce, do której sporządzenia Rada Miejska w Daleszycach przystąpiła uchwałą Nr XXVII/108/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Daleszyce.

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Gminy Daleszyce o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Daleszyce
  Rafał Kraska     Obwieszczenia      28.02.2017 godz. 13:33
 

Daleszyce, dnia 24. 02. 2017 r.

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta Gminy Daleszyce

o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Daleszyce

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 778 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Daleszycach uchwały Nr XXVII/108/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Daleszyce.

 

Zarządzenie Dyrektora Miejsko Gminnego Żłobka w Daleszycach w sprawie rekrutacji dzieci na rok 2017/2018
  Rafał Kraska     Ogłoszenia      14.02.2017 godz. 13:58
 

Zarządzenie nr 2/2017 Dyrektora Miejsko Gminnego Żłobka w Daleszycach z dnia 13.02.2017r. w sprawie zasad rekrutacji dzieci do Miejsko Gminnego Źłobka w Daleszycach na rok szkolny 2017/2018

 

» ARCHIWUM «

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl