0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Sesja Rady Miejskiej w Daleszycach
  Michał Kapela     Ogłoszenia      16.01.2017 godz. 12:56
 

Informuje się mieszkańców Gminy Daleszyce, że w dniu 23.01.2017 r. tj. poniedziałek o godz. 15:00 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Daleszycach odbędzie się sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Daleszycach.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie protokołów z poprzednich sesji.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z działań między sesjami.
6. Komunikaty Przewodniczącego Rady.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce - "Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez termomodernizację, modernizację urządzeń energetycznych budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem OZE na obszarze Gminy Daleszyce w ramach ZIT KOF"
  Rafał Kraska     Obwieszczenia      04.01.2017 godz. 9:40
 

Daleszyce, 2017-01-02

Znak: GMR. 6220.23.2016

Obwieszczenie

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U.2016.23 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia                    3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz.U.2016.353 ze zm.),

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

zawiadamia, że

w dniu 02.01.2017r. została wydana decyzja umarzająca w całości postępowanie  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez termomodernizację, modernizację urządzeń energetycznych budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem OZE                 na obszarze Gminy Daleszyce w ramach ZIT KOF”, zlokalizowanego na nieruchomościach oznaczonych  w ewidencji gruntów:

  1. Szkoła Podstawowa w Borkowie: dz. Nr 230/2, obręb 1 Borków,
  2. Szkoła Podstawowa w Daleszycach: dz. Nr 2136/3, obręb 1 Daleszyce miasto,
 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce - o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Daleszyce
  Rafał Kraska     Obwieszczenia      03.01.2017 godz. 12:54
 

Daleszyce, dnia 03.01.2017r.

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE

o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Daleszyce

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11c, art. 39 ust. 1 pkt 1, art. 40, art. 42, art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016 r. poz. 353 ze zm.)

Zawiadamiam

o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Daleszyce, do której sporządzenia Rada Miejska w Daleszycach przystąpiła uchwałą Nr XXVI/97/2016 z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Daleszyce.

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce - w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Daleszyce
  Rafał Kraska     Obwieszczenia      03.01.2017 godz. 12:53
 

Daleszyce, dnia 03.01.2017r.

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA i GMINY DALESZYCE

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Daleszyce

            Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Daleszycach Uchwały Nr XXVI/97/2016 z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Daleszyce.

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce - o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mójcza I na terenie gminy Daleszyce
  Rafał Kraska     Obwieszczenia      03.01.2017 godz. 12:52
 

Daleszyce, dnia 03.01.2017r.

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE

 

o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mójcza I na terenie gminy Daleszyce

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11c, art. 39 ust. 1 pkt 1, art. 40, art. 42, art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016 r. poz. 353 ze zm.)

Zawiadamiam

o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mójcza I na terenie gminy Daleszyce, do której sporządzenia Rada Miejska w Daleszycach przystąpiła uchwałą Nr XXVI/98/2016 z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mójcza I na terenie gminy Daleszyce.

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce - w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mójcza I na terenie gminy Daleszyce
  Rafał Kraska     Obwieszczenia      03.01.2017 godz. 12:51
 

Daleszyce, dnia 03.01.2017r.

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA i GMINY DALESZYCE

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mójcza I na terenie gminy Daleszyce

            Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Daleszycach Uchwały Nr XXVI/98/2016 z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mójcza I na terenie gminy Daleszyce.

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce - w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego SUKÓW II część 1 na terenie gminy Daleszyce
  Rafał Kraska     Obwieszczenia      03.01.2017 godz. 12:49
 

Daleszyce, dnia 03.01.2017r.

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA i GMINY DALESZYCE

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego SUKÓW II część 1 na terenie gminy Daleszyce

            Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Daleszycach Uchwały Nr XXVI/96/2016 z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego SUKÓW II część 1 na terenie gminy Daleszyce.

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce - o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Niwy I na terenie gminy Daleszyce
  Rafał Kraska     Obwieszczenia      03.01.2017 godz. 12:48
 

Daleszyce, dnia 03.01.2017r.

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE

 

o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Niwy I na terenie gminy Daleszyce

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11c, art. 39 ust. 1 pkt 1, art. 40, art. 42, art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016 r. poz. 353 ze zm.)

Zawiadamiam

o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Niwy I na terenie gminy Daleszyce, do której sporządzenia Rada Miejska w Daleszycach przystąpiła uchwałą Nr XXVI/99/2016 z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Niwy I na terenie gminy Daleszyce.

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce - w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Niwy I na terenie gminy Daleszyce
  Rafał Kraska     Obwieszczenia      03.01.2017 godz. 12:47
 

Daleszyce, dnia 03.01.2017r.

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA i GMINY DALESZYCE

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Niwy I na terenie gminy Daleszyce

            Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Daleszycach Uchwały Nr XXVI/99/2016 z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Niwy I na terenie gminy Daleszyce.

 

» ARCHIWUM «

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl