0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa drogi gminnej nr 319021T w msc. Niwy gm. Daleszyce"
  Rafał Kraska     Obwieszczenia      06.08.2020 godz. 10:44
 

Daleszyce, 2020-08-05

Znak: GMR.6220.2.2020

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

(t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), 

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

zawiadamia, że w dniu 05.08.2020 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi gminnej nr 319021T w msc. Niwy gm. Daleszyce”.

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa drogi gminnej nr 319021T w msc. Niwy, gm. Daleszyce"
  Rafał Kraska     Obwieszczenia      06.08.2020 godz. 10:42
 

Daleszyce, 2020-08-05

Znak: GMR.6220.2.2020

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

(t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.),

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 05.08.2020 r. została wydana decyzja

o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi gminnej nr 319021T

w msc. Niwy, gm. Daleszyce”.

 

Obwieszczenie Dyrektora Ząrzadu Zlewni W Kielcach - Decyzja KR.ZUZ.1.4210.83.2020.MR udzielająca pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne
  Rafał Kraska     Obwieszczenia      05.08.2020 godz. 12:57
 

Kielce, 27 lipca 2020 r.

KR.ZUZ.1.4210.83.2020.MR

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego                                (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) w związku z art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 310 ze zm.),


DYREKTOR ZĄRZADU ZLEWNI W KIELCACH

Zawiadamia strony postępowania, że na wniosek złożony dnia 23 kwietnia 2020 r. przez Zakład Usług Komunalnych w Daleszycach Sp. z o.o., wydana została decyzja z dnia 27 lipca 2020 r. znak: KR.ZUZ.1.4210.83.2020.MR udzielająca pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne:
1.    Pobór wód podziemnych ze studni nr 3 ujęcia w Smykowie – dla potrzeb wodociągu wiejskiego Smyków- Sieraków-Danków-Wójtostwo;
2.    Wprowadzanie istniejącym wylotem wód popłucznych z płukania filtrów oraz awaryjnie wód przelewowych i spustowych ze zbiornika magazynowego wody czystej, do odbiornika - Czarnej Nidy w km 47+300.

 

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu - budowa zastawek drewnianych na rzece Czarna Staszowska
  Rafał Kraska     Ogłoszenia      04.08.2020 godz. 12:00
 

Sandomierz, 27.07.2020 r.

KR.ZUZ.4.4210.164.2020.ES

INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO


Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku – Prawo wodne (Dz. U. 2020 poz. 310 z późn. zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu informuje, że zostało wszczęte na wniosek Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach, z siedzibą przy ul. Karola Szymanowskiego 6, 25-361 Kielce; za pośrednictwem pełnomocnika Pana Michała Pawlika, postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z art. 389 pkt 1 i pkt 6 ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310 z późn. zm.), w zakresie:

1)    budowy zastawek drewnianych na rzece Czarna Staszowska tj.:

 

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce ogłasza Otwarty konkurs ofert na realizację programu szczepień przeciw grypie na lata 2018-2021 w 2020 roku
  Michał Kapela     Ogłoszenia      31.07.2020 godz. 17:03
 

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

ogłasza

Otwarty konkurs ofert na realizację programu szczepień przeciw grypie
na lata 2018-2021 w 2020 roku

Ogłoszenie o konkursie

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację programu zdrowotnego polegającego na przeprowadzeniu profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców Miasta i Gminy Daleszyce powyżej 55 roku życia.

I. Przedmiot konkursu.

  1. Przedmiotem konkursu jest realizacja programu zdrowotnego polegającego na przeprowadzeniu profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców Miasta
    i Gminy Daleszyce powyżej 55 roku życia, czyli urodzonych przed 1 stycznia 1965 roku.
  2. Ze względu na ograniczone środki finansowe programem szczepień zostaną objęte osoby, które jako pierwsze zgłoszą się do wybranego w konkursie ofert realizatora.
  3. W ramach programu oferent zobowiązuje się:
  • sprzedawać szczepionki mieszkańcom Miasta i Gminy biorącym udział w programie,
  • przeprowadzić szczepienie,
  • każde szczepienie poprzedzić badaniem lekarskim,
  • zaszczepić wyłącznie mieszkańców Miasta i Gminy Daleszyce powyżej 55 roku życia, którzy wypełnią i podpiszą ankietę wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia,
  • sporządzić sprawozdanie merytoryczne z realizacji programu zdrowotnego, którego druk jest określony w załączniku nr 2 niniejszego ogłoszenia.
 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce - Budowa dróg na osiedlu Ogrody w Daleszycach wraz z odwodnieniem
  Rafał Kraska     Obwieszczenia      28.07.2020 godz. 10:05
 

Daleszyce, 2020-07-24

Znak: GMR.6220.1.2020

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), 

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

zawiadamia, że w dniu 24.07.2020 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa dróg na osiedlu „Ogrody” w Daleszycach wraz z odwodnieniem”, gmina Daleszyce.

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce - Budowa dróg na osiedlu Ogrody w Daleszycach wraz z odwodnieniem
  Rafał Kraska     Obwieszczenia      28.07.2020 godz. 10:03
 

Daleszyce, 2020-07-24

Znak: GMR.6220.1.2020

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.),

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 24.07.2020 r. została wydana decyzja

o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa dróg na osiedlu „Ogrody”

w Daleszycach wraz z odwodnieniem”, gmina Daleszyce.

 

Raport o stanie Gminy Daleszyce za 2019 rok
  Rafał Kraska     Ogłoszenia      16.06.2020 godz. 13:24
 

Raport o stanie Gminy Daleszyce za rok 2019 dostępny po kliknięciu - Więcej

 

Sesja Rady Miejskiej w Daleszycach
  Michał Kapela      20.12.2019 godz. 14:29
 

Informuje się mieszkańców Gminy Daleszyce, że w dniu 27.12.2019 r. tj. piątek o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach odbędzie się sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Daleszycach.

Proponowany porządek obrad:
1.
Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z działań między sesjami.
6. Komunikaty Przewodniczącego Rady.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:

 

» ARCHIWUM «

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl