www.bip.gov.pl  

0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Budowa kanalizacji sanitarnej w Sukowie - II etap

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury i promocji
  Rafał Kraska      27.01.2015 godz. 13:29
 

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

ogłasza

otwarty konkurs ofert  na wsparcie realizacji zadania publicznego
z zakresu wspierania i upowszechniania kultury i promocji

 

Szczegóły konkursu znajdują się poniżej, w załączonych dokumentach.

 

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Rafał Kraska      27.01.2015 godz. 12:55
 

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

ogłasza

otwarty konkurs ofert  na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania

i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

 

Szczegóły konkursu znajdują się poniżej, w załączonych dokumentach.

 

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego - Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej
  Rafał Kraska      18.01.2015 godz. 17:43
 


WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI                     Kielce, 09.01.2015r.
Znak: IN-III.747.39.2014

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 57 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 maja 2010r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U., Nr 106, poz. 675 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.)

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

zawiadamia, że na wniosek Województwa Świętokrzyskiego, działającego przez pełnomocnika, z dnia 31.10.2014r., znak: 227/T/SSS/WŚ/W/WŚ,, została wydana decyzja Nr 1/15 z dnia 09.01.2015r. znak: IN-III.747.39.2014 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” na terenie gmin: Morawica, Nowa Słupia, Daleszyce w powiecie kieleckim oraz gminy Brody w powiecie starachowickim, na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami działek:
Powiat Kielecki,
Gmina Morawica,
obręb Kuby Młyny, nr ewid. działki: 166,
Gmina Nowa Słupia,
obręb Serwis, nr ewid. działki 278,
obręb Stara Słupia, nr ewid. działek: 873, 875,
Miasto Daleszyce,
obręb 01 Daleszyce, nr ewid. działki: 1570,
Powiat Starachowicki,
Gmina Brody,
obręb Kuczów, nr ewid. działki: 276/2.

 

Obwieszczenie - projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mójcza I
  Rafał Kraska      16.12.2014 godz. 7:41
 

Daleszyce, dnia 15. 12. 2014 r.

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mójcza I na terenie gminy Daleszyce.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.) oraz Uchwały Nr III/12/2010 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta i gminy Daleszyce wraz ze zmianami.

 

Informacja - projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mójcza I
  Rafał Kraska      16.12.2014 godz. 7:40
 

Daleszyce, dnia 15. 12. 2014 r.


INFORMACJA
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE
Z DNIA 15. 12. 2014 R.


Na podstawie art. 3 pkt. 14 lit. d ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2013, poz. 1235 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w PUBLICZNIE DOSTĘPNYM WYKAZIE DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mójcza I na terenie gminy Daleszyce oraz prognozy oddziaływania na środowisko.

 

Rusza Rejestr przydomowych oczyszczalni ścieków
  Rafał Kraska      19.09.2014 godz. 12:36
 

Niniejszym informuje się, że godnie z art. 152 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn.zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2010 r. Nr 130 poz. 880) wszystkie oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę, wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego, na terenie gminy muszą podlegać zgłoszeniu po zakończeniu do ewidencji prowadzonej przez Burmistrza.
Zgłoszenia winny być dokonywane na wzorach druków dostępnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Daleszycach.

 

 

» ARCHIWUM «

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl