0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Obwieszczenie Starosty Kieleckiego z dnia 28.04.2021r. - Budowa dróg na osiedlu Ogrody" w Daleszycach wraz z odwodnieniem
  Rafał Kraska     Obwieszczenia      05.05.2021 godz. 12:51
 

Znak: B-ll.672.3.2021                                                                                                              Kielce dnia: 28.04.2021r.

 

OBWIESZCZENIE   STAROSTY   KIELECKIEGO

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

 

Zgodnie z art. 11 d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1363 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020r. poz. 256 z późn. zm.)

zawiadamiam

że w dniu 28.01.2021r. na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie dróg gminnych: DR1 o długości ok. 600m, DR2 o długości ok. 500m, DR3 zakończonej placem do zawracania o długości ok. 492m, DR4 zakończonej placem do zawracania o długości ok. 534m wraz z przyległymi chodnikami, z odwodnieniem, budową kanału technologicznego oraz budową i przebudową oświetlenia ulicznego w ramach zadania pn.:

„Budowa dróg na osiedlu „Ogrody" w Daleszycach wraz z odwodnieniem"

Zawiadamia się, że decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej będzie jednocześnie zatwierdzającą projekt budowlany.

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i gminy Daleszyce dla przedsięwzięcia pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Daleszyce - Zadanie 3. Kanalizacja sanitarna dla części miejscowości Kranów
  Rafał Kraska     Obwieszczenia      27.04.2021 godz. 15:25
 

Daleszyce, 2021-04-27

Znak: GMR.6220.1.2021

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 735) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 247),

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

zawiadamia, że zostały zebrane dowody i materiały w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Daleszyce - Zadanie 3. Kanalizacja sanitarna dla części miejscowości Kranów”, realizowanego przez Gminę Daleszyce.

 

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2021 roku
  Rafał Kraska     Ogłoszenia      19.04.2021 godz. 14:51
 

ZARZĄDZENIE nr 55/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE
z dnia 19 kwietnia 2021 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego
w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2021 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2020 poz. 506 ze zm.), art. 4 ust. 1 pkt. 32, art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1057 ze zm.) Uchwały Nr XXXIV/302/2020 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 26 listopada 2020 r. wraz z załącznikiem – Programem współpracy gminy Daleszyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1057 ze zm.) na rok 2021 oraz Uchwałą Nr XXXVII/323/2021 z 5 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/302/2020 z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy gminy Daleszyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1057 ze zm.) na rok 2021 zarządza się, co następuje:
§ 1. Ogłasza się konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2021 roku.
§ 2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Administracji i Rozwoju.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce - Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Daleszyce wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Rafał Kraska     Ogłoszenia      15.04.2021 godz. 6:45
 

Daleszyce, dnia 12.04.2021r.


INFORMACJA
BURMISTRZA MIASTA i GMINY DALESZYCE
Z DNIA 12 kwietnia 2021R.


Na podstawie art. 3 pkt. 14 lit. d ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz     o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 247), podaje się do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w PUBLICZNIE DOSTĘPNYM WYKAZIE DANYCH                                         O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta   i gminy Daleszyce wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Daleszyce wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Rafał Kraska     Ogłoszenia      15.04.2021 godz. 6:40
 

Daleszyce, dnia 12.04.2021r.

Znak: GMR.6720.1.2021

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce

o wyłożeniu do publicznego wglądu  projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Daleszyce wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

                Na podstawie art. 11 pkt 7 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu                                            i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.), art. 39 ust. 1 pkt 2-5, w związku z art. 3           ust. 1 pkt 14 lit. d oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku                   i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko                                   (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 247) oraz uchwały Nr XXVII/108/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Daleszyce zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Daleszyce, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 27 kwietnia 2021 r. do 19 maja  2021 r., w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach. Z projektem studium oraz prognozą oddziaływania na środowisko będzie można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach,                          a także zostanie opublikowany na stronie podmiotowej Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: bip.daleszyce.pl

 

» ARCHIWUM «

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl