0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Daleszycach
  Michał Kapela      27.03.2020 godz. 14:09
 

Informuje się mieszkańców Gminy Daleszyce, że w dniu 31.03.2020 r. tj. wtorek o godz. 16:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach odbędzie się sesja nadzwyczajna VIII kadencji Rady Miejskiej w Daleszycach.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2019 rok.
4. Informacja z funkcjonowania w 2019 roku jednostek organizacyjnych: MGBP, MGOK, MGŻ oraz MGOPS – z informacją o realizacji Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

Przełożenie sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Daleszycach
  Michał Kapela      25.03.2020 godz. 9:53
 

W związku z wprowadzeniem rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Daleszycach, która miała się odbyć 26 marca 2020 roku o godz. 16:30 zostaje przełożona na inny termin.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Rafał Siwonia

 

Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2020
  Rafał Kraska     Ogłoszenia      23.03.2020 godz. 11:53
 

Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej

Na podstawie aft. 15 ust. 2a i ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2019 poz.688 ze zm.)

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy, do zgłaszania kandydatów na członków Komisji Konkursowej, w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2020.

 

 

 

 

Zarządzenie nr 62/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2020 roku
  Rafał Kraska     Ogłoszenia      19.03.2020 godz. 15:11
 

ZARZĄDZENIE nr 62/2020

BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE

z dnia 19 marca 2020 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego
w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2020 roku

 

Komunikat - załatwianie wszelkich spraw administracyjnych
  Rafał Kraska     Ogłoszenia      12.03.2020 godz. 12:53
 

W związku z potencjalnym zagrożeniem przez koronawirusa (COVID-19) w Polsce oraz w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne zwracamy się z prośbą, aby ograniczyć osobiste załatwianie wszelkich spraw administracyjnych bezpośrednio w Urzędzie Miasta i Gminy w Daleszycach oraz wszystkich jednostkach podległych.

Tym samym zachęcamy, aby wszystkie możliwe sprawy urzędowe załatwiać za pomocą Internetu poprzez: korespondencję e-mail, ePUAP, bankowość elektroniczną lub telefonicznie.

 

Sesja Rady Miejskiej w Daleszycach
  Michał Kapela      20.12.2019 godz. 14:29
 

Informuje się mieszkańców Gminy Daleszyce, że w dniu 27.12.2019 r. tj. piątek o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach odbędzie się sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Daleszycach.

Proponowany porządek obrad:
1.
Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z działań między sesjami.
6. Komunikaty Przewodniczącego Rady.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:

 

» ARCHIWUM «

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl