0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przesięwzięcia na środowisko z ustaleniem zakresu raportu dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej 764 Kielce-Staszów wraz z budową obwodnicy miejscowości: Suków, Daleszyce."
  Michał Kapela      22.07.2016 godz. 16:42
 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przesięwzięcia na środowisko z ustaleniem zakresu raportu dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej 764 Kielce-Staszów wraz z budową obwodnicy miejscowości: Suków, Daleszyce."

 

Decyzja Starosty Kieleckiego z dnia 18.07.2016 r. o uznaniu nieruchomości stanowiącej drogi za mienie gminne w miejscowości Mójcza
  Michał Kapela      21.07.2016 godz. 15:51
 

Decyzja Starosty Kieleckiego z dnia 18.07.2016 r. o uznaniu nieruchomości stanowiącej drogi za mienie gminne w miejscowości Mójcza

 

Decyzja Starosty Kieleckiego z dnia 18.07.2016 r. o uznaniu nieruchomości stanowiącej drogi za mienie gminne w miejscowości Słopiec
  Michał Kapela      21.07.2016 godz. 15:50
 

Decyzja Starosty Kieleckiego z dnia 18.07.2016 r. o uznaniu nieruchomości stanowiącej drogi za mienie gminne w miejscowości Słopiec

 

Decyzja Starosty Kieleckiego z dnia 18.07.2016 r. o uznaniu nieruchomości stanowiącej drogi za mienie gminne w miejscowości Sieraków
  Michał Kapela      21.07.2016 godz. 15:48
 

Decyzja Starosty Kieleckiego z dnia 18.07.2016 r. o uznaniu nieruchomości stanowiącej drogi za mienie gminne w miejscowości Sieraków

 

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie wprowadzenia zakazu w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych na wyznaczonym obszarze województwa świętokrzyskiego
  Michał Kapela      20.07.2016 godz. 14:48
 

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie wprowadzenia zakazu w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych na wyznaczonym obszarze województwa świętokrzyskiego

 

Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej
  Michał Kapela      18.07.2016 godz. 9:25
 

Informuje się mieszkańców Gminy Daleszyce, że w dniu 20.07.2016 r. tj. środa o godz. 15:00 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Daleszycach odbędzie się sesja nadzwyczajna VII kadencji Rady Miejskiej w Daleszycach.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2016 rok
b) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Daleszyce na lata
2016-2028
c) zmiany uchwały Nr XVI/3/2016 z dnia 29.01.2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kieleckiemu
d) udzielenia pomocy rzeczowej
5. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Mariusz Dziadowicz

 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach ws. przedsięwzięcia Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce - Staszów wraz z budową obwodnic miejscowości Suków, Daleszyce
  Michał Kapela      13.07.2016 godz. 11:38
 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach ws. przedsięwzięcia Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce - Staszów wraz z budową obwodnic miejscowości Suków, Daleszyce.

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce o przystąpieniu do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Niwy I na terenie gminy Daleszyce
  Rafał Kraska     Obwieszczenia      08.07.2016 godz. 11:08
 

Daleszyce, dnia 07. 07. 2016 r.

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE

o przystąpieniu do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Niwy I na terenie gminy Daleszyce

 

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11c, art. 39 ust. 1 pkt 1, art. 40, art. 42, art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 353)

Zawiadamiam

o przystąpieniu do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy I na terenie gminy Daleszyce, do której sporządzenia Rada Miejska w Daleszycach przystąpiła uchwałą Nr VII/28/2015 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Niwy I na terenie gminy Daleszyce.

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Słopiec na terenie gminy Daleszyce
  Rafał Kraska     Obwieszczenia      07.07.2016 godz. 14:04
 

Daleszyce, dnia 07. 07. 2016 r.

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE

 

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania

na środowisko do projektu zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Słopiec na terenie gminy Daleszyce.

 

na podstawie art. 48 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji                o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz                      o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 353), w związku                       z pismem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach                   znak: SE.V.-4411/15/16 z dnia 04. 05. 2016 r., a także pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach znak: WPN-II.410.1.16.2016.ELO z dnia 18. 04. 2016 r. uzgadniającymi odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu ww. zmiany planu

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mójcza I na terenie gminy Daleszyce
  Rafał Kraska     Obwieszczenia      07.07.2016 godz. 14:02
 

Daleszyce, dnia 07. 07. 2016 r.

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE

 

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania

na środowisko do projektu zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mójcza I na terenie gminy Daleszyce.

 

na podstawie art. 48 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 353), w związku z pismem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach znak: SE.V.-4411/12/16 z dnia 12. 04. 2016 r., a także pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach znak: WPN-II.410.1.19.2016.DZ z dnia 28. 04. 2016 r. uzgadniającymi odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu ww. zmiany planu

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Daleszyce
  Rafał Kraska     Obwieszczenia      07.07.2016 godz. 14:01
 

Daleszyce, dnia 07. 07. 2016 r.

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE

 

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania

na środowisko do projektu zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Daleszyce.

 

na podstawie art. 48 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji                          o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz                       o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 353), w związku                       z pismem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach                            znak: SE.V.-4411/10/16 z dnia 21. 04. 2016 r., a także pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach znak: WPN-II.410.1.18.2016.DZ z dnia 25. 04. 2016 r. uzgadniającymi odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu ww. zmiany planu

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Smyków I na terenie gminy Daleszyce
  Rafał Kraska     Obwieszczenia      07.07.2016 godz. 13:59
 

Daleszyce, dnia 07. 07. 2016 r.

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE

 

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania

na środowisko do projektu zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Smyków I na terenie gminy Daleszyce.

 

na podstawie art. 48 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 353), w związku z pismem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach znak: SE.V.-4411/13/16 z dnia 12. 04. 2016 r., a także pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach znak: WPN-II.410.1.14.2016.EC z dnia 12. 04. 2016 r. uzgadniającymi odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu ww. zmiany planu

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Niestachów część "A" na terenie gminy Daleszyce
  Rafał Kraska     Obwieszczenia      07.07.2016 godz. 13:58
 

Daleszyce, dnia 07. 07. 2016 r.

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE

 

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania

na środowisko do projektu zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Niestachów część "A" na terenie gminy Daleszyce.

 

na podstawie art. 48 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji                   o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz                     o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 353), w związku                      z pismem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach                           znak: SE.V.-4411/11/16 z dnia 22. 04. 2016 r., a także pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach znak: WPN-II.410.1.15.2016.ELO z dnia 18. 04. 2016 r. uzgadniającymi odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu ww. zmiany planu

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Słopiec na terenie gminy Daleszyce
  Rafał Kraska     Obwieszczenia      07.07.2016 godz. 12:03
 

Daleszyce, dnia 07. 07. 2016 r.

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE

 

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania

na środowisko do projektu zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Słopiec na terenie gminy Daleszyce.

 

na podstawie art. 48 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji                 o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska                         oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 353), w związku                 z pismem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach                           znak: SE.V.-4411/14/16 z dnia 04. 05. 2016 r., a także pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach znak: WPN-II.410.1.17.2016.ELO z dnia 18. 04. 2016 r. uzgadniającymi odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu ww. zmiany planu

 

Informacja - Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres trzech lat, położonej w miejscowości Daleszyce
  Rafał Kraska     Ogłoszenia      07.07.2016 godz. 11:57
 

                                        I  N  F  O R  M  A  C  J  A

                              Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

 

      działając na podstawie  art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.2015.1774. ze zm.)

                                            i n f o r m u j e,  że

 

     Wykaz nieruchomości gruntowej   przeznaczonej   do dzierżawy w trybie bezprzetargowym  na okres trzech  lat, położonej  w miejscowości   Daleszyce, został wywieszony  na tablicy ogłoszeń  w siedzibie   Urzędu Miasta  i Gminy Daleszyce, Plac Staszica 9   oraz w miejscowości Daleszyce  w dniach :  od   04.07.2016r. do  26.07.2016r.

 

Obwieszczenie Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce o wszczęciu postępowania - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce-Staszów wraz z budową obwodnic miejscowości Suków, Daleszyce
  Rafał Kraska     Obwieszczenia      04.07.2016 godz. 14:01
 

Daleszyce, 2016-06-30

Znak: GMR. 6220.13.2016

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 §4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U.2016.23), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz.U.2016.353),

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

zawiadamia Strony

- o wszczęciu postępowania, na wniosek Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, ul. Jagiellońska 72 w sprawie wydania decyzji                         o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce-Staszów  wraz z budową obwodnic miejscowości Suków, Daleszyce”,

 

Ogłoszenie Starosty Kieleckiego o wyłożeniu projektu Programu ochrony środowiska dla Powiatu Kieleckiego na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2025.
  Rafał Kraska     Ogłoszenia      01.07.2016 godz. 12:42
 

Ogłoszenie Starosty Kieleckiego o wyłożeniu projektu Programu ochrony środowiska dla Powiatu Kieleckiego na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2025.

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce-Staszów wraz z budową obwodnicy miejscowości Suków, Daleszyce.
  Rafał Kraska     Obwieszczenia      29.06.2016 godz. 12:54
 

Daleszyce, 2016-06-28

Znak: GMR. 6220.12.2016

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U.2016.23), w związku z art. 85 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz.U.2016.353),

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

zawiadamia strony postępowania

 

że w dniu 28.06.2016r. na wniosek Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich          w Kielcach, ul. Jagiellońska 72, 25-602 Kielce została wydana decyzja                         znak:  GMR. 6220.12.2016 umarzająca w całości postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce-Staszów wraz z budową obwodnicy miejscowości Suków, Daleszyce”.

 

» ARCHIWUM «

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl