www.bip.gov.pl  

0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Obwieszczenie - projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kranów - "tereny lasów"
  Michał Kapela      04.09.2015 godz. 7:43
 

Daleszyce, dnia 03. 09. 2015 r.

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kranów - "tereny lasów" na terenie gminy Daleszyce.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 199 ze zm.), art. 54 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2013, poz. 1235 ze zm.) oraz Uchwały Nr III/12/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta i gminy Daleszyce wraz ze zmianami

zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kranów - "tereny lasów" na terenie gminy Daleszyce wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 14 września 2015 r. do 5 października 2015 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach, w godzinach pracy urzędu.

 

Informacja - projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kranów - "tereny lasów"
  Michał Kapela      04.09.2015 godz. 7:38
 

Daleszyce, dnia 03. 09. 2015 r.

INFORMACJA
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE
Z DNIA 03. 09. 2015 R.

Na podstawie art. 3 pkt. 14 lit. d ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2013, poz. 1235 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w PUBLICZNIE DOSTĘPNYM WYKAZIE DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kranów - "tereny lasów" na terenie gminy Daleszyce oraz prognozy oddziaływania na środowisko.

Z PUBLICZNIE DOSTĘPNYM WYKAZEM DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE
O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE można się zapoznać na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce pod adresem: bip.daleszyce.pl

 

 

Obwieszczenie SKO w Kielcach ws. decyzji środowiskowej
  Rafał Kraska      01.09.2015 godz. 15:13
 

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa i przebudowa zakładu masarni (...) przy ul. Kościelnej14 w Daleszycach"

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie podziału Gminy Daleszyce na stałe obwody głosowania
  Michał Kapela      24.07.2015 godz. 15:30
 

Obwieszczenie

Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce

z dnia  23 lipca  2015r.

            Na podstawie art. 6 ust. 5 w związku z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r.  o referendum ogólnokrajowym (DzU. z 2015 r. poz. 318)  oraz uchwały  Nr XXVII/16/2013 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie podziału Gminy Daleszyce na stałe obwody głosowania, uchwały  Nr XLII/64/2014 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 26.09.2014 r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej Nr 6   podaje się do wiadomości publicznej informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz  siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, lokalach obwodowych komisji do spraw referendum  dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych uprawnionych do referendum, o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w  referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Burmistrz
Miasta i Gminy Daleszyce

/-/ Dariusz Meresiński

 

Obwieszczenie - projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "SUKÓW IA część 1"
  Rafał Kraska      08.05.2015 godz. 14:20
 

Daleszyce, dnia 06. 05. 2015 r.

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "SUKÓW IA część 1" na terenie gminy Daleszyce.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 199), art. 54 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2013, poz. 1235 ze zm.) oraz Uchwały Nr III/12/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta i gminy Daleszyce wraz ze zmianami.

zawiadamiam

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "SUKÓW IA część 1" na terenie gminy Daleszyce wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 20 maja 2015 r. do 11 czerwca 2015r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach, w godzinach pracy urzędu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 02 czerwca 2015 r. o godz. 1500 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sukowie.

 

Informacja - projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "SUKÓW IA część 1"
  Rafał Kraska      08.05.2015 godz. 14:19
 

Daleszyce, dnia 06. 05. 2015 r.


INFORMACJA
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE
Z DNIA 06. 05. 2015 R.

Na podstawie art. 3 pkt. 14 lit. d ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2013, poz. 1235 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w PUBLICZNIE DOSTĘPNYM WYKAZIE DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "SUKÓW IA część 1" na terenie gminy Daleszyce oraz prognozy oddziaływania na środowisko.

 

Rusza Rejestr przydomowych oczyszczalni ścieków
  Rafał Kraska      19.09.2014 godz. 12:36
 

Niniejszym informuje się, że godnie z art. 152 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn.zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2010 r. Nr 130 poz. 880) wszystkie oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę, wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego, na terenie gminy muszą podlegać zgłoszeniu po zakończeniu do ewidencji prowadzonej przez Burmistrza.
Zgłoszenia winny być dokonywane na wzorach druków dostępnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Daleszycach.

 

 

» ARCHIWUM «

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl