0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Komórkach (3)
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Budowa placu zabaw w Szczecnie (2)
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Budowa drogi gminnej w msc. Daleszyce ul. Spacerowa
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Rozbudowa i przebudowa ujęć wody na terenie Gminy Daleszyce

Sprostowanie do ogłoszenia -projekt zmiany Nr 4 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Daleszyce oraz prognozy oddziaływania na środowisko
  Rafał Kraska     Ogłoszenia      24.05.2018 godz. 13:48
 

SPROSTOWANIE

W ogłoszeniu Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z dnia 27.04.2018r., w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 4 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Daleszyce błędnie podano datę dyskusji publicznej. Prawidłowy termin dyskusji publicznej to 4 czerwca 2018 r. godz. 13.00  w Urzędzie Miasta i Gminy Daleszyce.   

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce - projekt zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Niwy I na terenie gminy Daleszyce oraz prognozy oddziaływania na środowisko
  Rafał Kraska     Obwieszczenia      24.05.2018 godz. 7:55
 

Daleszyce, dnia 23. 05. 2018 r.

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Niwy I na terenie gminy Daleszyce.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.), art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1405 ze zm.) oraz Uchwały Nr VII/28/2015 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Niwy I na terenie gminy Daleszyce

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Niwy I na terenie gminy Daleszyce wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,  w dniach od 4 czerwca 2018 r. do 25 czerwca 2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce, w godzinach pracy urzędu.

 

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce - projekt zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Niwy I na terenie gminy Daleszyce oraz prognozy oddziaływania na środowisko
  Rafał Kraska     Ogłoszenia      24.05.2018 godz. 7:54
 

Daleszyce, dnia 23. 05. 2018 r.

 

INFORMACJA

BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE

Z DNIA 23. 05. 2018 r.

 

Na podstawie art. 3 pkt. 14 lit. d ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1405 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w PUBLICZNIE DOSTĘPNYM WYKAZIE DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

 

projektu zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Niwy I na terenie gminy Daleszyce oraz prognozy oddziaływania na środowisko.

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce - projekt zmiany Nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Daleszyce oraz prognozy oddziaływania na środowisko
  Rafał Kraska     Obwieszczenia      23.05.2018 godz. 14:35
 

Daleszyce, dnia 23. 05. 2018 r.

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Daleszyce.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.), art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1405 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXIX/95/2017 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Daleszyce

 

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Daleszyce wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 4 czerwca 2018 r. do 25 czerwca 2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce, w godzinach pracy urzędu.

 

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce - projekt zmiany Nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Daleszyce oraz prognozy oddziaływania na środowisko
  Rafał Kraska     Ogłoszenia      23.05.2018 godz. 14:33
 

Daleszyce, dnia 23. 05. 2018 r.

INFORMACJA

BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE

Z DNIA 23. 05. 2018 r.

 

Na podstawie art. 3 pkt. 14 lit. d ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1405 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w PUBLICZNIE DOSTĘPNYM WYKAZIE DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

 

projektu zmiany Nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Daleszyce oraz prognozy oddziaływania na środowisko.

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce -projekt zmiany Nr 5 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Daleszyce oraz prognozy oddziaływania na środowisko
  Rafał Kraska     Obwieszczenia      23.05.2018 godz. 14:31
 

Daleszyce, dnia 23. 05. 2018 r.

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 5 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Daleszyce.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 w związku z art. 27 ustawy  z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.), art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1405 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXIX/97/2017 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 5 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Daleszyce

 

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 5 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Daleszyce wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 4 czerwca 2018 r. do 25 czerwca 2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce, w godzinach pracy urzędu.

 

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce - projekt zmiany Nr 5 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Daleszyce oraz prognozy oddziaływania na środowisko
  Rafał Kraska     Ogłoszenia      23.05.2018 godz. 14:28
 

Daleszyce, dnia 23. 05. 2018 r.

 

INFORMACJA

BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE

Z DNIA 23. 05. 2018 r.

 

Na podstawie art. 3 pkt. 14 lit. d ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1405 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w PUBLICZNIE DOSTĘPNYM WYKAZIE DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

 

projektu zmiany Nr 5 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Daleszyce oraz prognozy oddziaływania na środowisko.

 

Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego - Przebudowa drogi gminnej Nr 319004T w msc. Borków w km. 0+000 do km. 0+736
  Rafał Kraska     Ogłoszenia      16.05.2018 godz. 14:56
 

Daleszyce, 16.05.2018r.

Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego

 

Na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017. 2222 t.j.) Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce jako zarządca drogi informuje, że przygotowywane jest zadanie pn.:

 

 „Przebudowa drogi gminnej Nr 319004T w msc. Borków w km. 0+000 do km. 0+736”

 

W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału teletechnicznego, o ile w ciągu 60 dni od dnia umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału. Kanał udostępniany jest na zasadach uregulowanych w art. 39 ust.
7-7f ustawy o drogach publicznych.

 

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce - otwarty konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień profikatycznych przeciwko meningokokom w Gminie Daleszyce
  Rafał Kraska     Ogłoszenia      11.05.2018 godz. 13:33
 

ZARZĄDZENIE nr 73/2018

BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE

z dnia 10 maja 2018 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko meningokokom w Gminie Daleszyce w 2018 roku

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.  2017 poz. 1875 ze zm.), art. 48 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1938 ze zm.) w związku z Uchwałą Nr XLIV/39/2018 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia programu polityki zdrowotnej pn. „Program szczepień profilaktycznych przeciwko meningokokom
w Gminie Daleszyce na lata 2018-2022”

 

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce zarządza co następuje:

§ 1

Ogłasza się konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko meningokokom w Gminie Daleszyce w 2018 roku.

§ 2

Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Administracji i Rozwoju.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce - o ogłoszeniu publicznego przetargu - przetargu pisemnego (zbieranie ofert) na sprzedaż ruchomości
  Rafał Kraska     Obwieszczenia      11.05.2018 godz. 10:46
 

Daleszyce, dn.10.05.2018 r.

Znak: GMR. 2613.2.1.2018

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 130) oraz            § 8 zarządzenia nr 15/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej, określenia trybu jej pracy oraz zasad zbywania i sposobu likwidacji składników majątkowych Gminy Daleszyce oraz zarządzeniem nr 95/2017 z dnia 1 sierpnia 2017 zmieniającego zarządzenie nr 15/2015. 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

zawiadamia

- o ogłoszeniu publicznego przetargu- przetargu pisemnego (zbieranie ofert) na sprzedaż następujących ruchomości:

1) kocioł grzewczy węglowy typ EKO-KWP 12ns z automatycznym podajnikiem paliwa (zakres mocy cieplnej- 3,6-12 kW, ELEKTROMET, klasa kotła 3, max ciśnienie robocze- 2,5 bar, max temperatura robocza 85Ú C, pobór mocy 170 W, napięcie znam. 1230V/50Hz, ciężar kotła: 325 kg, kocioł nigdy nie był używany, stan nowy, rok produkcji 2015, brak gwarancji;

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce - Eksploatacja sposobem odkrywkowym piasków ze złoża SUKÓW II-2 o powierzchni 2,65 ha
  Rafał Kraska     Obwieszczenia      07.05.2018 godz. 14:43
 

Daleszyce, 2018-05-04

Znak: GMR.6220.2.2018

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko               (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.),

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

podaje do publicznej wiadomości  informację,

że w dniu 04.05.2018 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach                                  dla przedsięwzięcia pn.: „Eksploatacja sposobem odkrywkowym piasków ze złoża „SUKÓW II-2”                  o powierzchni 2,65 ha”, gmina Daleszyce. Inwestorem jest Czesław Tomaszewski, ul. Gruchawka 31, 25-682 Kielce.

 

Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie
  Rafał Kraska     Ogłoszenia      27.04.2018 godz. 10:56
 

Kraków, dnia 25 kwietnia 2018 r.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej

w Krakowie

KR.RET.070.212.2018

 

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 24c ust. 2 i art. 27a ust. 1, 2 i 3 pkt 2 oraz art. 27c ust. 1 ustawy o zbiorowym  zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2017 r.,  poz. 328 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego  Zakładu Usług Komunalnych w Daleszycach Sp. z o.o. ul. Ługi 1, 26-021 Daleszyce, o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Daleszyce na okres 3 lat,

zatwierdzam

taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Daleszyce, ustaloną przez Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne  Zakład Usług Komunalnych w Daleszycach Sp. z o.o. ul. Ługi 1, 26-021 Daleszyce  prowadzące działalność na terenie gminy Daleszyce, zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji w tym:

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce -projekt zmiany Nr 4 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Daleszyce oraz prognozy oddziaływania na środowisko
  Rafał Kraska     Obwieszczenia      27.04.2018 godz. 10:43
 

Daleszyce, dnia 27. 04. 2018 r.

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 4 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Daleszyce.

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.), art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017 r. poz. 1405 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXIX/96/2017 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 4 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Daleszyce

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 4 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Daleszyce wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 15 maja 2018 r. do 5 czerwca 2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce, w godzinach pracy urzędu.

Dyskusja  publiczna  nad  przyjętymi  w  projekcie zmiany planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 31 maja 2018r. o godz. 1300  w Urzędzie Miasta i Gminy Daleszyce.

 

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce - projekt zmiany Nr 4 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Daleszyce oraz prognozy oddziaływania na środowisko
  Rafał Kraska     Ogłoszenia      27.04.2018 godz. 10:40
 

Daleszyce, dnia 27. 04. 2018 r.

INFORMACJA

BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE

Z DNIA 17. 08. 2017 r.

 

Na podstawie art. 3 pkt. 14 lit. d ustawy z dnia 3 października 2008 r.    o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017 r. poz. 1405 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w PUBLICZNIE DOSTĘPNYM WYKAZIE DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

projektu zmiany Nr 4 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Daleszyce oraz prognozy oddziaływania na środowisko.

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce - o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Smyków I na terenie gminy Daleszyce
  Rafał Kraska     Obwieszczenia      10.04.2018 godz. 9:27
 

Daleszyce, dnia 10. 04. 2018 r.

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE

 

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Smyków I na terenie gminy Daleszyce.

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) oraz Nr XII/81/2015 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 września 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Smyków I na terenie gminy Daleszyce

zawiadamiam

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Smyków I na terenie gminy Daleszyce, w dniach od 20 kwietnia 2018 r. do 11 maja 2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce, w godzinach pracy urzędu.

 

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce - projekt zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego SMYKÓW I na terenie gminy Daleszyce.
  Rafał Kraska     Ogłoszenia      10.04.2018 godz. 9:24
 

Daleszyce, dnia 10. 04. 2018 r.

INFORMACJA

BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE

Z DNIA 10. 04. 2018 r.

 

Na podstawie art. 3 pkt. 14 lit. d ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017 r. poz. 1405 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w PUBLICZNIE DOSTĘPNYM WYKAZIE DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

projektu zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego SMYKÓW I na terenie gminy Daleszyce.

 

» ARCHIWUM «

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl