0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Sesja Rady Miejskiej w Daleszycach
  Rafał Kraska     Ogłoszenia      22.11.2017 godz. 15:03
 

Informuje się mieszkańców Gminy Daleszyce, że w dniu 29.11.2017 r. tj. środa o godz. 14:00 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Daleszycach odbędzie się sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Daleszycach.

Proponowany porządek obrad:

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.    Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3.    Przyjęcie porządku obrad.
4.    Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
5.    Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z działań między sesjami.
6.    Komunikaty Przewodniczącego Rady.

 

Informacja Burmistrza - konsultacje społeczne ws. projektu Programu współpracy gminy Daleszyce z organizacjami pozarządowymi
  Rafał Kraska      09.11.2017 godz. 13:22
 

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce informuje, że od dnia 9 listopada do 23 listopada poddaje konsultacjom społecznym projekt Programu współpracy gminy Daleszyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016.1817 ze zm.) na rok 2018 -zgodnie z uchwałą NR XVII/23/2012 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 26 marca 2012 roku.

 

Azbest - INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE
  Rafał Kraska     Ogłoszenia      06.11.2017 godz. 11:53
 

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA  I  GMINY DALESZYCE

Informuję, że w dniu 31 października 2017r. zostało zakończone zadanie pn.: „Realizacja programu usuwania azbestu z terenu Miasta i Gminy Daleszyce”.

Zadanie zostało zrealizowane przy współudziale ze środków:

  • Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - kwota dotacji 11 340,00 zł, tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania;
  • Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach - kwota dotacji 7 938,00 zł, tj. 35% kosztów kwalifikowanych zadania;
  • oraz ze środków Gminy Daleszyce - w kwocie  3 402,00 zł.
 

Obwieszczenie Burmsitrza Miasta i Gminy Daleszyce - o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Niwy I na terenie gminy Daleszyce
  Rafał Kraska     Obwieszczenia      17.10.2017 godz. 12:22
 

Daleszyce, dnia 17. 10. 2017 r.

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Niwy I na terenie gminy Daleszyce

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073), art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1405) oraz Uchwały Nr XXVI/99/2016 z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Niwy I na terenie gminy Daleszyce

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Niwy I na terenie gminy Daleszyce wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 27 października 2017 r. do 17 listopada 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce, w godzinach pracy urzędu.

 

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce - projekt zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Niwy I na terenie gminy Daleszyce oraz prognozy oddziaływania na środowisko
  Rafał Kraska     Ogłoszenia      17.10.2017 godz. 12:21
 

Daleszyce, dnia 17. 10. 2017 r.

INFORMACJA

BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE

Z DNIA 17. 10. 2017 r.

 

Na podstawie art. 3 pkt. 14 lit. d ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1405), podaje się do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w PUBLICZNIE DOSTĘPNYM WYKAZIE DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

projektu zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Niwy I na terenie gminy Daleszyce oraz prognozy oddziaływania na środowisko.

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce - o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mójcza I na terenie gminy Daleszyce
  Rafał Kraska     Obwieszczenia      17.10.2017 godz. 12:18
 

Daleszyce, dnia 17. 10. 2017 r.

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mójcza I na terenie gminy Daleszyce

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073), art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1405) oraz Uchwały Nr XXVI/98/2016 z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mójcza I na terenie gminy Daleszyce

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mójcza I na terenie gminy Daleszyce wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 27 października 2017 r. do 17 listopada 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce, w godzinach pracy urzędu.

 

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce - projekt zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mójcza I na terenie gminy Daleszyce oraz prognozy oddziaływania na środowisko
  Rafał Kraska     Ogłoszenia      17.10.2017 godz. 12:15
 

Daleszyce, dnia 17. 10. 2017 r.

INFORMACJA

BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE

Z DNIA 17. 10. 2017 r.

 

Na podstawie art. 3 pkt. 14 lit. d ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1405), podaje się do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w PUBLICZNIE DOSTĘPNYM WYKAZIE DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

projektu zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mójcza I na terenie gminy Daleszyce oraz prognozy oddziaływania na środowisko.

 

» ARCHIWUM «

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl