0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kranów, gm. Daleszyce"
  Michał Kapela      28.04.2016 godz. 10:31
 

Daleszyce, 2016-04-27

Znak: GMR. 6220.2.2016

Obwieszczenie

Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kranów, gm. Daleszyce"

 

Zawiadomienie Starosty Kieleckiego o wszczęciu postępowaiania administracyjnego w ramach inwestycji: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce - Staszów wraz z budową obwodnic miejscowości Suków, Daleszyce"
  Michał Kapela      28.04.2016 godz. 10:25
 

Zawiadomienie Starosty Kieleckiego o wszczęciu postępowaiania administracyjnego w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód tj. wprowadzenie wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenu drogi wojewódzkiej nr 764 do odbiorników, na wykonanie urządzeń wodnych.

 

Obwieszczenie Starosty Kieleckiego o wszczęciu postępowaiania administracyjnego w ramach inwestycji: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce - Staszów wraz z budową obwodnic miejscowości Suków, Daleszyce"
  Michał Kapela      28.04.2016 godz. 10:21
 

Obwieszczenie Starosty Kieleckiego o wszczęciu postępowaiania administracyjnego w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód tj. wprowadzenie wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenu drogi wojewódzkiej nr 764 do odbiorników, na wykonanie urządzeń wodnych.

 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o ustanowieniu planów ochronnych
  Rafał Kraska      27.04.2016 godz. 14:16
 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 18.04.2016r. o ustanowieniu planów ochronnych dla obszarów Natura 2000.

 

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
  Michał Kapela      19.04.2016 godz. 16:41
 

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

ogłasza

otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego
z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Szczegóły konkursu znajdują się poniżej, w załączonych dokumentach.

1. Konkurs - z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

2. Wzór oferty realizacji zadania publicznego

3. Wzór umowy

4. Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego

 

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
  Michał Kapela      15.04.2016 godz. 15:39
 

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

ogłasza

otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego
z zakresie przeciwdziałania uzależnienom i patologiom społecznym

Szczegóły konkursu znajdują się poniżej, w załączonych dokumentach.

1. Konkurs - przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

2. Wzór oferty realizacji zadania publicznego

3. Wzór umowy

4. Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego

 

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce o wykazie nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy
  Michał Kapela      12.04.2016 godz. 8:29
 

INFORMACJA
Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

działając na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.2015.1774. ze zm.)

informuje, że

wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres pięciu lat, położonych w miejscowości Daleszyce, został wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce, Plac Staszica 9 oraz w miejscowości Daleszyce w dniach od dnia 08.04.2016r. do dnia 02.05.2016r.

Załącznik do informacji - wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

Sesja Rady Miejskiej - 25 LAT SAMORZĄDNOŚCI
  Rafał Kraska      22.12.2015 godz. 9:35
 

Informuje się mieszkańców Gminy Daleszyce, że w dniu 29.12.2015 r. tj. (wtorek) o godz. 10:00 w holu głównym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach odbędzie się sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Daleszycach.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z działań między sesjami.

5. Komunikaty Przewodniczącego Rady.

 

» ARCHIWUM «

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl