0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa drogi leśnej nr 21 w DSD przebiegającej przez tereny leśne Leśnictwa Trzemosna i Łuczewnica"
  Rafał Kraska     Obwieszczenia      03.12.2019 godz. 10:28
 

Daleszyce, 2019-12-02

Znak: GMR.6220.8.2019

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia                              3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081                ze zm.),

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

zawiadamia, że zostały zebrane dowody i materiały w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi leśnej nr 21 w DSD przebiegającej przez tereny leśne Leśnictwa Trzemosna i Łuczewnica”, realizowanego przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Daleszyce, ul. Zakościele 7A, 26-021 Daleszyce.

 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach - o możliwości zapoznania się z dokumentacją projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Warkocza PLH260021
  Rafał Kraska     Obwieszczenia      03.12.2019 godz. 8:18
 

WPN-III.6320.7.8.2017.KS

Kielce, 28.11.2019 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody
(tj. Dz.U. 2018 r., poz. 1614 ze zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008r.
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. 2018 r., poz. 2081 ze zm.)

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach

zawiadamia o możliwości zapoznania się z dokumentacją projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000  Dolina Warkocza PLH260021.

Projekt planu zadań ochronnych obejmuje tereny leżące poza gruntami zarządzanymi przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe tj. fragmenty obszaru obejmujące część gmin Górno i Daleszyce w powiecie kieleckim, o łącznej powierzchni ok. 327 ha.

Projekt planu składa się z: dokumentacji projektu planu, cyfrowych warstw informacyjnych GIS oraz projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach.

Jednocześnie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach informuje o:

  • możliwości składania przez wszystkich zainteresowanych uwag i wniosków do gotowego projektu planu zadań ochronnych dla w/w obszaru Natura 2000 w formie pisemnej lub ustnej do protokołu w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach, oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub przez platformę ePUAP, w terminie od 03.12.2019 r. do 30.12.2019 r.
 

Obwieszczenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju ws. rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 764 - ul. Wojska Polskiego na odcinku ok. 2.5 km, na terenie miasta Kielce i gminy Daleszyce
  Rafał Kraska     Obwieszczenia      20.11.2019 godz. 13:53
 

Obwieszczenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju ws. rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 764 - ul. Wojska Polskiego na odcinku ok. 2.5 km, na terenie miasta Kielce i gminy Daleszyce

Pełna treść dokumentu - kliknij Więcej

 

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce ws. zakończenia zadania pn.: "Realizacja programu usuwania azbestu z terenu Miasta i Gminy Daleszyce"
  Rafał Kraska     Ogłoszenia      14.11.2019 godz. 15:06
 

INFORMACJA

BURMISTRZA MIASTA  I  GMINY DALESZYCE

Informuję, że w dniu 29 października 2019 r. zostało zakończone zadanie pn.:                      „Realizacja programu usuwania azbestu z terenu Miasta i Gminy Daleszyce”.

Zadanie zostało zrealizowane przy współudziale ze środków:

  • Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach - kwota dotacji 30.315,00 zł, tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania;
  • Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - kwota dotacji 30.315,00  zł, tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania;
 

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - pobór wód podziemnych z ujęcia wód podziemnych w Mójczy
  Rafał Kraska     Obwieszczenia      05.11.2019 godz. 15:02
 

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 29 października 2019r. ws. poboru wód podziemnych z ujęcia wód podziemnych w Mójczy, gm. daleszyce.

Kiknij Więcej aby pobrać treść dokumentu

 

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce o podstawowej kwocie dotacji, statystycznej liczbie uczniów, wskaźniku zwiększającym na 2019 rok (aktualizacja na dzień 30.09.2019)
  Rafał Kraska     Ogłoszenia      25.10.2019 godz. 8:28
 

OGŁOSZENIE O PODSTAWOWEJ KWOCIE DOTACJI,

STATYSTYCZNEJ LICZBIE UCZNIÓW,

WSKAŹNIKU ZWIĘKSZAJĄCYM NA 2019 ROK

Aktualizacja na dzień 30.09.2019

Zgodnie z art. 46 Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) informuję, że:

 

Podstawowa kwota dotacji na ucznia przedszkolnego

funkcjonującego w szkole podstawowej     4.905,20 (m-nie 408,77)

Podstawowa kwota dotacji na ucznia przedszkola                          4.970,49 (m-nie 414,21)
Wskaźnik zwiększający – poniżej 1 (0,790)
Statystyczna liczba uczniów w/g SIO na 30.09.2018 r. i 30.09.2019 r.

Szkoły podstawowe                                                                   887,66
Gimnazja                                                                                     103,33
Oddziały przedszkolne                                                               121,34            
Przedszkola                                                                                 143,00

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce w sprawie terminów rozpoczęcia polowań zbiorowych Kół Łowieckich
  Rafał Kraska     Obwieszczenia      22.10.2019 godz. 14:48
 

GMR.6151.14.2019                                                                         Daleszyce, dn. 22.10.2019 r.

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE

w sprawie terminów rozpoczęcia polowań zbiorowych Kół Łowieckich.

Na podstawie art. 42 ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie (Dz.U.2018.2033 z póź. zm.), podaję do publicznej wiadomości informację dotyczącą terminów oraz miejsc polowań, Koła Łowieckiego „ROSOMAK” w Daleszycach. 

W załączeniu zawiadomienie o planie polowań w sezonie łowieckim 2019/2020, w/w koła.

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce w sprawie terminów rozpoczęcia polowań zbiorowych Kół Łowieckich
  Rafał Kraska     Obwieszczenia      22.10.2019 godz. 14:45
 

GMR.6151.15.2019                                                                         Daleszyce, dn. 22.10.2019 r.

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE

w sprawie terminów rozpoczęcia polowań zbiorowych Kół Łowieckich.

Na podstawie art. 42 ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie (Dz.U.2018.2033 z póź. zm.), podaję do publicznej wiadomości informację dotyczącą terminów oraz miejsc zbiorowych polowań, Koła Łowieckiego „LEŚNIK” Widełki. 

W załączeniu zawiadomienie o planie polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2019/2020, w/w koła.

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce o planie polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2019/2020 (KŁ Sokół)
  Rafał Kraska     Obwieszczenia      27.09.2019 godz. 11:25
 

GMR.6151.13.2019                                                                    Daleszyce, 24 września 2019 r.

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE

w sprawie terminów rozpoczęcia polowań zbiorowych Kół Łowieckich.

Na podstawie art. 42 ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie (Dz.U.2018.2033 z póź. zm.), podaję do publicznej wiadomości informację dotyczącą terminów oraz miejsc zbiorowych polowań, Koła Łowieckiego nr 127 „SOKÓŁ” Warszawa. 

W załączeniu zawiadomienie o planie polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2019/2020, w/w koła.

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce o planie polowań dewizowych myśliwych z Włoch, w sezonie łowieckim 2019 r.
  Rafał Kraska     Obwieszczenia      27.09.2019 godz. 11:22
 

GMR.6151.12.2019                                                                    Daleszyce, 24 września 2019 r.

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE

w sprawie terminów rozpoczęcia polowań zbiorowych Kół Łowieckich.

Na podstawie art. 42 ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie (Dz.U.2018.2033 z póź. zm.), Zarząd Koła Łowieckiego nr 14 „Cietrzew” w Kielcach,   podaje do publicznej wiadomości informację, dotyczącą terminu oraz miejsca polowań dewizowych myśliwych z Włoch.

W załączeniu zawiadomienie w/w koła, o planie polowań dewizowych myśliwych z Włoch, w sezonie łowieckim 2019 r.

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce w sprawie terminów rozpoczęcia polowań zbiorowych Kół Łowieckich (KŁ Sokół)
  Rafał Kraska     Ogłoszenia      18.09.2019 godz. 11:56
 

GMR.6151.11.2019                                                                    Daleszyce, 18 września 2019 r.

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE

w sprawie terminów rozpoczęcia polowań zbiorowych Kół Łowieckich.

Na podstawie art. 42 ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie (Dz.U.2018.2033 z póź. zm.), podaję do publicznej wiadomości informację dotyczącą terminów oraz miejsc zbiorowych polowań, Koła Łowieckiego nr 9 „SOKÓŁ” w Kielcach. 

W załączeniu zawiadomienie o planie polowań zbiorowych i ochrony łowisk w sezonie łowieckim 2019/2020, w/w koła.

 

 

Ogłoszenie - nowy nr konta wpłat z tytułu odbioru odpadów komunalnych
  Rafał Kraska     Ogłoszenia      12.09.2019 godz. 13:20
 

UWAGA!  
ZMIANA NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO

Urząd Miasta i Gminy Daleszyce informuje, że od dnia 12.09.2019 r., uległ zmianie numer rachunku bankowego dla wpłat z tytułu odbioru odpadów komunalnych w związku z nowelizacja Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2019 poz. 1579).

Opłatę za wywóz odpadów komunalnych z gospodarstw domowych należy wpłacać na nowy rachunek bankowy:

Gmina Daleszyce
Plac Staszica 9
26- 021 Daleszyce

 BS Daleszyce-Górno 93 8485 0009 0000 0130 2000 0096

 

Obwieszczenie Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce w sprawie terminów rozpoczęcia polowań zbiorowych Kół Łowieckich (Darz Bór)
  Rafał Kraska     Obwieszczenia      02.09.2019 godz. 9:51
 

GMR.6151.10.2019                                                                     Daleszyce, 2 września 2019 r.

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE

w sprawie terminów rozpoczęcia polowań zbiorowych Kół Łowieckich.

Na podstawie art. 42 ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie (Dz.U.2018.2033 z póź. zm.), podaję do publicznej wiadomości informację dotyczącą terminów oraz miejsc zbiorowych polowań, Koła Łowieckiego nr 8 „Darz Bór”. 

W załączeniu zawiadomienie o planie polowań myśliwskich w sezonie łowieckim 2019/2020, w/w koła.

 

 

» ARCHIWUM «

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl