www.bip.gov.pl  

0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja - Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w użyczenie
  Rafał Kraska      27.10.2014 godz. 15:34
 

I N F O R M A C J A
Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

działając na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r. poz.518. z późniejszymi zmianami)
 

i n f o r m u j e, że

Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w użyczenie na okres 10 lat położonej w miejscowości Mójcza,  został wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce i w miejscowości Mójcza, w okresie od dnia 17.10.2014r. do dnia 08.11.2014r.

 

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
  Rafał Kraska      23.10.2014 godz. 15:11
 

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce uprzejmie informuje, że od dnia 23 października 2014r. na stronie bip.daleszyce.pl  poddaje konsultacjom społecznym projekt Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Daleszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3, działającymi na terenie Miasta i Gminy Daleszyce, w zakresie określonym  ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zgodnie z Uchwałą nr XVII/23/2012 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 26 marca 2012r. termin na wyrażenie opinii dot. projektu upływa 06 listopada 2014r.

 

Sporządził: Marzena Sikora-Jaros
insp. ds. pozyskiwania środków
pozabudżetowych i promocji gminy

 

Rusza Rejestr przydomowych oczyszczalni ścieków
  Rafał Kraska      19.09.2014 godz. 12:36
 

Niniejszym informuje się, że godnie z art. 152 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn.zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2010 r. Nr 130 poz. 880) wszystkie oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę, wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego, na terenie gminy muszą podlegać zgłoszeniu po zakończeniu do ewidencji prowadzonej przez Burmistrza.
Zgłoszenia winny być dokonywane na wzorach druków dostępnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Daleszycach.

 

 

» ARCHIWUM «

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl