0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Obwieszczenie - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kranów, gm. Daleszyce
  Rafał Kraska      29.01.2016 godz. 7:52
 

Daleszyce, 2016-01-28

Znak: GMR. 6220.2.2016

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 §1, art. 61 §1 i 4, art. 49 ustawy z dnia 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2016.23), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz.U.2013.1235 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

zawiadamia Strony

- o wszczęciu postępowania, na wniosek podejmującego przedsięwzięcie: Gmina Daleszyce, 26-021 Daleszyce Pl. Staszica 9, reprezentowana przez Pana Adama Marzec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kranów, gm. Daleszyce”;

 

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielc z dnia 19.01.2016 r.
  Michał Kapela      19.01.2016 godz. 10:26
 

Prezydent Miasta Kielc
podaję do publicznej wiadomości informację o:

- opracowaniu projektu dokumentu pn.: "Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020".

- opracowaniu "Prognozy oddziaływania na środowisko zaktualizowanego dokumentu Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020".

Całe obwieszczenie dostępne w PDF ---------> TUTAJ

 

Ogłoszenie - ocena aktualności Studium uwarunkowań mpzp gminy Daleszyce
  Rafał Kraska      14.01.2016 godz. 13:29
 

Daleszyce, 2016-01-12

Znak: GMR.6723.1.2016

 

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA i GMINY DALESZYCE

w sprawie przystąpienia do opracowania oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Daleszyce oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Daleszyce

 

Sesja Rady Miejskiej - 25 LAT SAMORZĄDNOŚCI
  Rafał Kraska      22.12.2015 godz. 9:35
 

Informuje się mieszkańców Gminy Daleszyce, że w dniu 29.12.2015 r. tj. (wtorek) o godz. 10:00 w holu głównym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach odbędzie się sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Daleszycach.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z działań między sesjami.

5. Komunikaty Przewodniczącego Rady.

 

Informacja - Budowa dróg gminnych na osiedlu w Borkowie
  Rafał Kraska      01.12.2015 godz. 14:19
 

Daleszyce, dnia 27.11.2015 r.

GMR. 7219.001.1.2015

 

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY W DALESZYCACH

 Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce – zarządca dróg gminnych na terenie gminy Daleszyce – na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 19 poz. 115 z późn. zm.) informuje, że przygotowywane jest do realizacji niżej wymienione zadanie inwestycyjne:

- Budowa dróg gminnych na osiedlu w Borkowie.

 

» ARCHIWUM «

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl