0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z dnia 27 maja 2020 roku
  Michał Kapela      27.05.2020 godz. 9:57
 

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce
z dnia 27 maja 2020 roku

Na podstawie § 18 ust. 2 i 4 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz. U. Nr 113, poz. 661 z późn. zm.) zmienionego Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia
10 września 2019 r. (Dz. U. poz. 1886)

zawiadamiam o wszczęciu postępowania nad utworzeniem Gminnej Ewidencji Zabytków wraz z kartami adresowymi zabytków nieruchomych na terenie Miasta i Gminy Daleszyce.

W związku z powyższym strony mogą w terminie 7 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia zapoznać się z aktami sprawy w budynku Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce, ul. Sienkiewicza 11, 26-021 Daleszyce, pok. nr 4.

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Obwieszczenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta i Gminy Daleszyce – bip.daleszyce.pl oraz przez wywieszenie na tablicy urzędowych obwieszczeń w Urzędzie Miasta i Gminy, a także w miejscowościach Daleszyce, Cisów, Mójcza, Słopiec Rządowy, Suków, Marzysz oraz Szczecno.

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce
/-/ Dariusz Meresiński

 

Sesja Rady Miejskiej w Daleszycach
  Michał Kapela      20.12.2019 godz. 14:29
 

Informuje się mieszkańców Gminy Daleszyce, że w dniu 27.12.2019 r. tj. piątek o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach odbędzie się sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Daleszycach.

Proponowany porządek obrad:
1.
Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z działań między sesjami.
6. Komunikaty Przewodniczącego Rady.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:

 

» ARCHIWUM «

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl