0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa DW 764 na odcinku od Ronda Czwartaków do granicy miasta"
  Michał Kapela      25.04.2017 godz. 11:50
 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa DW 764 na odcinku od Ronda Czwartaków do granicy miasta"

 

Obwieszczenie Starosty Kieleckiego o wszczęciu postępowania administarcyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
  Michał Kapela      25.04.2017 godz. 11:47
 

Obwieszczenie Starosty Kieleckiego o wszczęciu postępowania administarcyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pn.: "Rozbudowa DW 764 na odcinku od Ronda Czwartaków do granicy miasta"
  Michał Kapela      25.04.2017 godz. 11:44
 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pn.: "Rozbudowa DW 764 na odcinku od Ronda Czwartaków do granicy miasta"

 

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
  Michał Kapela      21.04.2017 godz. 15:45
 

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

ogłasza

Otwarty konkurs  ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Załączniki do konkursu:

1. Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z dnia 21.04.2017 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

2. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

3..Wzór oferty realizacji zadania publicznego.

4. Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego.

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce - "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce-Staszów wraz z budową obwodnic miejscowości Suków, Daleszyce"
  Rafał Kraska     Obwieszczenia      21.04.2017 godz. 10:54
 

Daleszyce, 2017-04-19

Znak: GMR.6220.13.2016

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U.2016.23 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz.U.2016.353 ze zm.) zawiadamia się strony o przekazaniu akt sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach w związku z odwołaniem od decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce znak: GMR.6220.13.2016 z dnia 2017-03-08 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce-Staszów wraz z budową obwodnic miejscowości Suków, Daleszyce” oraz zażaleniem na postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z dnia 2017-03-13, znak: GMR.6220.13.2016 o nadaniu w/w decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności.

 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o zamiarze przystąpienia do sporządzenia projektu planu zadań ochrony dla obszaru Natura 2000 Dolina Czarnej Nidy PLH260016
  Michał Kapela      19.04.2017 godz. 12:40
 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o zamiarze przystąpienia do sporządzenia projektu planu zadań ochrony dla obszaru Natura 2000 Dolina Czarnej Nidy PLH260016

 

Informacja - praca UMiG w Daleszycach w dniu 2.05.2017r.
  Rafał Kraska     Ogłoszenia      17.04.2017 godz. 15:03
 

Informujemy, że w dniu 2 maja 2017r. tj. wtorek – Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach będzie nieczynny.

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce - projekt zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mójcza I na terenie gminy Daleszyce
  Rafał Kraska     Obwieszczenia      06.04.2017 godz. 12:40
 

Daleszyce, dnia 06. 04. 2017 r.

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mójcza I na terenie gminy Daleszyce.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.) oraz Uchwały Nr IX/61/2015 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mójcza I na terenie gminy Daleszyce


zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mójcza I na terenie gminy Daleszyce, w dniach od 18 kwietnia 2017 r. do 9 maja 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce, w godzinach pracy urzędu.

 

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce - projekt zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mójcza I na terenie gminy Daleszyce
  Rafał Kraska     Obwieszczenia      06.04.2017 godz. 12:38
 

Daleszyce, dnia 06. 04. 2017 r.

INFORMACJA

BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE

Z DNIA 06. 04. 2017 r.

Na podstawie art. 3 pkt. 14 lit. d ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016 r. poz. 353 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w PUBLICZNIE DOSTĘPNYM WYKAZIE DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

projektu zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mójcza I na terenie gminy Daleszyce.

 

 

Obwieszczenie Starosty Kieleckiego - decyzja ws. budowy ulicy Spacerowej w Daleszycach
  Rafał Kraska     Obwieszczenia      06.04.2017 godz. 11:38
 

Obwieszczenie Starosty Kieleckiego z dnia 03.04.207r. ws. wydania decyzji na realizację inwestycji pn. Budowa ulicy Spacerowej w Daleszycach.

 

Zarządzenie Dyrektora Miejsko Gminnego Żłobka w Daleszycach w sprawie rekrutacji dzieci na rok 2017/2018
  Rafał Kraska     Ogłoszenia      14.02.2017 godz. 13:58
 

Zarządzenie nr 2/2017 Dyrektora Miejsko Gminnego Żłobka w Daleszycach z dnia 13.02.2017r. w sprawie zasad rekrutacji dzieci do Miejsko Gminnego Źłobka w Daleszycach na rok szkolny 2017/2018

 

» ARCHIWUM «

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl