0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Obwieszczenie - Budowa małej elektrowni wodnej MEW Marzysz II
  Rafał Kraska     Obwieszczenia      23.08.2016 godz. 13:03
 

Daleszyce, 2016-08-23

Znak: GMR. 6220.8.2016

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz.U.2016.353 ze zm.),

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce,  

podaje do publicznej wiadomości, że w związku z prowadzonym postępowaniem na wniosek Pana Łukasza Dąbek zam. Marzysz Drugi 36, 26-021 Daleszyce, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Macieja Kowalik, Instytut OZE Sp. z o.o., ul. Skrajna 41a, 25-650 Kielce w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa małej elektrowni wodnej MEW Marzysz II zlokalizowanej przy istniejącym jazie w km 30+730 Czarna Nida  w miejscowości Marzysz, gm. Daleszyce, powiat kielecki, województwo świętokrzyskie” przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

 

Sesja Rady Miejskiej w Daleszycach
  Rafał Kraska     Ogłoszenia      22.08.2016 godz. 14:14
 

Informuje się mieszkańców Gminy Daleszyce, że w dniu 29.08.2016 r. tj. poniedziałek o godz. 14:00 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Daleszycach odbędzie się sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Daleszycach.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie protokołów z poprzednich sesji.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z działań między sesjami.

 

Informacja nt. "Realizacji programu usuwania azbestu z terenu Miasta i Gminy Daleszyce" 2015 r.
  Rafał Kraska     Ogłoszenia      22.08.2016 godz. 13:13
 

INFORMACJA

BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE

Informuję, że w dniu 19 sierpnia 2016 r. został zakończony etap zadania pn.: „Realizacja programu usuwania azbestu z terenu Miasta i Gminy Daleszyce” 2015 r.

Zadanie zostało zrealizowane przy współudziale ze środków:

  • Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - kwota dotacji 32.150,00 zł, tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania;
  • Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach - kwota dotacji 22505,00 zł, tj. 35% kosztów kwalifikowanych zadania;
  • oraz ze środków Gminy Daleszyce -w kwocie 9.645,00
 

Złota Waga - Doroczna nagroda Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce (Formularz zgłoszeniowy do pobrania)
  Michał Kapela      11.08.2016 godz. 15:11
 

Uprzejmie informujemy, że 11 sierpnia 2016 r. rozpoczyna się
nabór zgłoszeń do konkursu

ZŁOTA WAGA MIASTA I GMINY DALESZYCE.

Podstawowym celem konkursu jest inspirowanie i popularyzowanie osiągnięć w dziedzinie przedsiębiorczości, twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, rozwoju kultury fizycznej oraz działalności na rzecz promocji gminy.

Nagroda przyznana będzie w następujących kategoriach (dziedzinach):

1. Człowiek Roku – nagroda dla osoby fizycznej,

2. Firma Roku /Przedsiębiorca Roku– nagroda dla podmiotu prawnego
(przedsiębiorstwa, organizacji, instytucji, konsorcjum, spółki, itp.),

3. Wydarzenie Roku – nagroda za spektakularne przedsięwzięcie, kampanię, akcję społeczną lub inną. Wręczana osobie fizycznej lub prawnej.

 

» ARCHIWUM «

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl