www.bip.gov.pl  

0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Dowóz dzieci do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Daleszycach

Sesja Rady Miejskiej
  Rafał Kraska      19.08.2014 godz. 9:53
 

Informujemy, że w dniu 26 sierpnia 2014r.  tj. wtorek  o godz. 10:00  w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach odbędzie się sesja Rady Miejskiej.

 Proponowany porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
4.    Informacja dyrektorów szkół o przygotowaniach do nowego roku szkolnego 2014/2015
5.    Informacja o współpracy ze Stowarzyszeniami prowadzącymi szkoły.

 

Informacja - najem powierzchni dachu
  Rafał Kraska      18.08.2014 godz. 10:52
 

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

działając na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz.651 z późniejszymi zmianami)

informuje, że

Wykaz części powierzchni dachu budynku położonego w Daleszycach przy Placu Staszica 7, przeznaczonej do najmu w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat , został wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce i w miejscowości Daleszyce, w okresie od dnia 12.08.2014r. do dnia 02.09.2014r.

 

Obwieszczenie - projekt mpzp sołectwa Mójcza
  Rafał Kraska      12.07.2014 godz. 23:47
 

Daleszyce, dnia 10. 07. 2014 r.

OBWIESZCZENIE
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Mójcza na terenie gminy Daleszyce.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.) oraz Uchwały Nr III/12/2010 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta i gminy Daleszyce wraz ze zmianami.
zawiadamiam
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Mójcza na terenie gminy Daleszyce wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 21 lipca 2014 r. do 20 sierpnia 2014 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach, w godzinach pracy urzędu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 11 sierpnia 2014r. o godz. 1300 w Szkole Podstawowej w m. Mójcza.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu, należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce na adres: 26-021 Daleszyce, Pl. Staszica 9 z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 4 września 2014 r.

 

 

Informacja - projekt mpzp sołectwa Mójcza
  Rafał Kraska      12.07.2014 godz. 23:44
 

Daleszyce, dnia 10. 07. 2014 r.


INFORMACJA
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE
Z DNIA 10. 07. 2014 R.


Na podstawie art. 3 pkt. 14 lit. d ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2013, poz. 1235 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w PUBLICZNIE DOSTĘPNYM WYKAZIE DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Mójcza na terenie gminy Daleszyce oraz prognozy oddziaływania na środowisko.

 

» ARCHIWUM «

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl