0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Sesja Rady Miejskiej w Daleszycach
  Rafał Kraska     Ogłoszenia      22.08.2017 godz. 10:57
 

Informuje się mieszkańców Gminy Daleszyce, że w dniu 29.08.2017 r. tj. wtorek o godz. 14:00 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Daleszycach odbędzie się sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Daleszycach.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z działań między sesjami.
6. Komunikaty Przewodniczącego Rady.

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce - projekt zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Daleszyce oraz prognozy oddziaływania na środowisko
  Rafał Kraska     Obwieszczenia      17.08.2017 godz. 10:56
 

Daleszyce, dnia 17. 08. 2017 r.

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Daleszyce.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073), art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1405) oraz Uchwały Nr XXVI/97/2016 z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Daleszyce

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Daleszyce wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 28 sierpnia 2017 r. do 18 września 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce, w godzinach pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 4 września 2017 r. o godz. 1300 w Urzędzie Miasta i Gminy Daleszyce.

 

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce - projekt zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Daleszyce oraz prognozy oddziaływania na środowisko
  Rafał Kraska     Obwieszczenia      17.08.2017 godz. 10:55
 

Daleszyce, dnia 17. 08. 2017 r.

INFORMACJA

BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE

Z DNIA 17. 08. 2017 r.

Na podstawie art. 3 pkt. 14 lit. d ustawy z dnia 3 października 2008 r.    o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1405), podaje się do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w PUBLICZNIE DOSTĘPNYM WYKAZIE DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

projektu zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Daleszyce oraz prognozy oddziaływania na środowisko.

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce - projekt zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Słopiec na terenie gminy Daleszyce
  Rafał Kraska     Obwieszczenia      17.08.2017 godz. 10:51
 

Daleszyce, dnia 17. 08. 2017 r.

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Słopiec na terenie gminy Daleszyce.

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) oraz Uchwały Nr X/65/2015 z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Słopiec na terenie gminy Daleszyce

 

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Słopiec na terenie gminy Daleszyce, w dniach od 28 sierpnia 2017 r. do 18 września 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce, w godzinach pracy urzędu.

 

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce - projekt zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Słopiec na terenie gminy Daleszyce
  Rafał Kraska     Obwieszczenia      17.08.2017 godz. 10:50
 

Daleszyce, dnia 17. 08. 2017 r.

INFORMACJA

BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE

Z DNIA 17. 08. 2017 r.

Na podstawie art. 3 pkt. 14 lit. d ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1405), podaje się do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w PUBLICZNIE DOSTĘPNYM WYKAZIE DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

projektu zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Słopiec na terenie gminy Daleszyce.

 

Rusza nabór do dorocznej nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce Złota Waga
  Michał Kapela      01.08.2017 godz. 12:07
 

Rozpoczyna się nabór zgłoszeń do dorocznego konkursu „Złota Waga Miasta i Gminy Daleszyce”. Nagroda jest przyznawana przez Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce za szczególne działania podejmowane na rzecz rozwoju i promocji miasta i gminy.

Celem konkursu jest wspieranie i promowanie szczególnych inicjatyw lokalnych z zakresu rozwoju przedsiębiorczości, kultury, kultury fizycznej, oświaty, sportu i innych dziedzin życia społeczno-gospodarczego gminy. Laureatem może zostać osoba fizyczna, podmiot prawny, organizacja pozarządowa oraz podmiot nie posiadający osobowości prawnej.

Nagroda przyznawana jest w kategoriach:
1. Osobowość Roku – nagroda dla osoby fizycznej (za osobistą i bezinteresowną działalność na rzecz lokalnej społeczności);
2. Lider Przedsiębiorczości – nagroda dla przedsiębiorcy lub firmy (za szczególne osiągnięcia w dziedzinie przedsiębiorczości, mających także pozytywny wpływ na wizerunek oraz promocję gminy);
3. Wydarzenie Roku – nagroda dla osoby fizycznej, podmiotu prawnego, innego podmiotu lub organizacji (za podejmowanie ważnych przedsięwzięć, w tym dotyczących osiągnięć lokalnych mających wpływ na kształtowanie dobrego wizerunku gminy).

 

Informacja Burmistrza - konsultacje społeczne ws. projektu Programu współpracy gminy Daleszyce z organizacjami pozarządowymi
  Rafał Kraska     Ogłoszenia      09.11.2016 godz. 15:28
 

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce informuje, że od dnia 9 listopada do 23 listopada (godz. 10.00) poddaje konsultacjom społecznym projekt Programu współpracy gminy Daleszyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016.1817 ze zm.) na rok 2017 -zgodnie z uchwałą NR XVII/23/2012 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 26 marca 2012 roku.

 

» ARCHIWUM «

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl