0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach - Bieżąca ocena jakości wody w miejscu przeznaczonym do kąpieli - zbiornik w Borkowie
  Michał Kapela      03.07.2018 godz. 9:31
 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach - Bieżąca ocena jakości wody w miejscu przeznaczonym do kąpieli - zbiornik w Borkowie.

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 1 MPZP Suków II część 1 na terenie gminy Daleszyce
  Michał Kapela      29.06.2018 godz. 12:15
 

Daleszyce, dnia 28. 06. 2018 r.

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suków II część 1 na terenie gminy Daleszyce.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.), art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1405 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXVI/96/2016 z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suków II część 1 na terenie gminy Daleszyce

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suków II część 1 na terenie gminy Daleszyce wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 11 lipca 2018 r. do 01 sierpnia  2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce, w godzinach pracy urzędu.

 

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z dnia 28.06.2018 r.
  Michał Kapela      29.06.2018 godz. 10:46
 

Daleszyce, dnia 29.06. 2018 r.

INFORMACJA
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE
Z DNIA 28. 06. 2018 r.

Na podstawie art. 3 pkt. 14 lit. d ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1405 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w PUBLICZNIE DOSTĘPNYM WYKAZIE DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

projektu zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suków II część 1 na terenie gminy Daleszyce oraz prognozy oddziaływania na środowisko.

Z PUBLICZNIE DOSTĘPNYM WYKAZEM DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE można się zapoznać na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce pod adresem: bip.daleszyce.pl

 

Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach - Dolina Czarnej Nidy, Dolina Warkocza
  Rafał Kraska     Obwieszczenia      15.06.2018 godz. 7:51
 

Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 08.06.2018r. o przystąpieniu do opracowania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Warkocza PLH260021 oraz Dolina Czarnej Nidy PLH260016.

Skany dokumentów do pobrania:

 

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce - Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba uczniów na rok 2018
  Rafał Kraska     Ogłoszenia      28.05.2018 godz. 10:36
 

Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba uczniów na rok 2018

aktualizacja na podstawie art. 44 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 października 2017r.

o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203)

 

Typ i rodzaj szkoły

Podstawowa kwota dotacji

Statystyczna liczba uczniów

Oddział przedszkolny w szkole podstawowej

5.241,22

122

Przedszkole

4.629,67

333

Inna forma wychowania przedszkolnego

 

Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego - Przebudowa drogi gminnej Nr 319004T w msc. Borków w km. 0+000 do km. 0+736
  Rafał Kraska     Ogłoszenia      16.05.2018 godz. 14:56
 

Daleszyce, 16.05.2018r.

Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego

 

Na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017. 2222 t.j.) Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce jako zarządca drogi informuje, że przygotowywane jest zadanie pn.:

 

 „Przebudowa drogi gminnej Nr 319004T w msc. Borków w km. 0+000 do km. 0+736”

 

W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału teletechnicznego, o ile w ciągu 60 dni od dnia umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału. Kanał udostępniany jest na zasadach uregulowanych w art. 39 ust.
7-7f ustawy o drogach publicznych.

 

» ARCHIWUM «

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl