www.bip.gov.pl  

0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Daleszycach

Sesja Rady Miejskiej
 Dodano 16.04.2014
 

Informujemy, że w dniu 29 kwietnia 2014r.  tj. wtorek  o godz. 10:00  w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy odbędzie się sesja Rady Miejskiej.

  

Obwieszczenie - projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szczecno I
 Dodano 07.04.2014
 

Daleszyce, dnia 07. 04. 2014 r.

OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szczecno I na terenie gminy Daleszyce.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.) oraz Uchwały Nr III/12/2010 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta i gminy Daleszyce wraz ze zmianami

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szczecno I na terenie gminy Daleszyce wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 17 kwietnia 2014 r. do 20 maja 2014 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach, w godzinach pracy urzędu.

  

Informacja - projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szczecno I
 Dodano 07.04.2014
 

Daleszyce, dnia 07. 04. 2014 r.


INFORMACJA
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE
Z DNIA 07. 04. 2014 R.


Na podstawie art. 3 pkt. 14 lit. d ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2013, poz. 1235 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w PUBLICZNIE DOSTĘPNYM WYKAZIE DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szczecno I na terenie gminy Daleszyce oraz prognozy oddziaływania na środowisko.

  

Ogłoszenie - wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego SUKÓW II
 Dodano 27.03.2014
 

Daleszyce, dnia 26.03.2014 r.

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego SUKÓW II
na terenie gminy Daleszyce.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012, poz. 647 ze zm.), art. 54 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2013, poz. 1235 ze zm.) oraz Uchwały Nr III/12/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta i gminy Daleszyce zmienionej Uchwałą Nr XXVIII/29/2013 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 27 marca 2013 r. oraz Uchwałą Nr XXXI/66/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 r.

zawiadamiam
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego SUKÓW II na terenie gminy Daleszyce wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 7 kwietnia 2014 r. do 8 maja 2014 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach, w godzinach pracy urzędu.

  

Ogłoszenie - wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego SUKÓW I
 Dodano 27.03.2014
 

Daleszyce, dnia 26.03.2014 r.

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego SUKÓW I na terenie gminy Daleszyce.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012, poz. 647 ze zm.), art. 54 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2013, poz. 1235 ze zm.) oraz Uchwały Nr III/12/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta i gminy Daleszyce zmienionej Uchwałą Nr XXVIII/29/2013 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 27 marca 2013 r. oraz Uchwałą Nr XXXI/66/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 r.

zawiadamiam
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego SUKÓW I na terenie gminy Daleszyce wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 7 kwietnia 2014 r. do 8 maja 2014r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach, w godzinach pracy urzędu.

  

Informacja - projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego SUKÓW II
 Dodano 27.03.2014
 

Daleszyce, dnia 26.03.2014 r.

INFORMACJA
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE
Z DNIA 06. 03. 2014 R.


Na podstawie art. 3 pkt. 14 lit. d ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2013, poz. 1235 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w PUBLICZNIE DOSTĘPNYM WYKAZIE DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego SUKÓW II na terenie gminy Daleszyce oraz prognozy oddziaływania na środowisko.

  

Informacja - projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego SUKÓW I
 Dodano 27.03.2014
 

Daleszyce, dnia 26. 03. 2014 r.

INFORMACJA
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE
Z DNIA 26. 03. 2014 R.


Na podstawie art. 3 pkt. 14 lit. d ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2013, poz. 1235 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w PUBLICZNIE DOSTĘPNYM WYKAZIE DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego SUKÓW I na terenie gminy Daleszyce oraz prognozy oddziaływania na środowisko.

  

Obwieszczenie Starosty Kieleckiego - rozbudowa drogi powiatowej nr 0335T w Niwkach Daleszyckich
 Dodano 21.03.2014
 

Obwieszczenie Starosty Kieleckiego
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

pn. "Rozbudowa drogi gminnej Niwy Daleszyckie - odcinek łączący drogę powiatową nr 0335T Niwki Daleszyckie z drogą wewnętrzną działka nr ewid. 127/5"

  

Informacja - wybory do Parlamentu Europejskiego
 Dodano 12.03.2014
 

Zarządzenie Nr 17/2014
Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce
z dnia 5 marca 2014 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, ze zm.) oraz art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy (Dz.U. Nr. 21, poz. 112 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

W związku z zarządzonymi na dzień 25 maja 2014 r. wyborami do Parlamentu Europejskiego wyznaczam miejsca na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych:

  

Obwieszczenie - projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Niwy I
 Dodano 10.03.2014
 

Daleszyce, dnia 10. 03. 2014 r.

OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Niwy I na terenie gminy Daleszyce.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.) oraz Uchwały Nr III/12/2010 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta i gminy Daleszyce wraz ze zmianami
zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Niwy I na terenie gminy Daleszyce wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 19 marca 2014 r. do 17 kwietnia 2014 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach, w godzinach pracy urzędu.

  

Informacja - projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Niwy I
 Dodano 10.03.2014
 

Daleszyce, dnia 10. 03. 2014 r


INFORMACJA
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE
Z DNIA 00. 03. 2014 R.


Na podstawie art. 3 pkt. 14 lit. d ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w PUBLICZNIE DOSTĘPNYM WYKAZIE DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Niwy I na terenie gminy Daleszyce oraz prognozy oddziaływania na środowisko.

  

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 Dodano 10.03.2014
 

GMR.6733.1.2014                                                                       Daleszyce, dnia 07.03.2014r

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 267) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647) zawiadamia się, iż w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci energetycznej niskiego napięcia (linii napowietrznej i kablowej NN). Na działkach o nr ewid. 564/10, 564/11, 564/12, 564/13, 564/14 w m. Marzysz, prowadzonej na wniosek: P. Zbigniewa Zielińskiego Pełnomocnika PGE Dystrybucja S.A. oddział Skarżysko –Kamienna. Kielce w dniu 07.03.2014r., Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce wydał decyzję znak: GMR.6733.1.2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

  

» ARCHIWUM «