0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BIELINY z dnia 22.11.2021 r.
  Rafał Kraska     Obwieszczenia      25.11.2021 godz. 11:28
 

Bieliny, dn. 22.11.2021 r.

Znak: OŚ-GW.6220.3.2021

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BIELINY

o  wszczęciu  postępowania

i  o zwróceniu  się  do  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w  Kielcach, oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kielcach o wydanie  opinii  w sprawie  potrzeby  przeprowadzenia  oceny  oddziaływania  przedsięwzięcia na środowisko.       

 

Sesja Rady Miejskiej w Daleszycach
  Michał Kapela      23.11.2021 godz. 14:14
 

Informuje się mieszkańców Gminy Daleszyce, że w dniu 30.11.2021 r. tj. wtorek o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach odbędzie się sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Daleszycach.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie protokołów z poprzednich sesji.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z działań między sesjami.
6. Komunikaty Przewodniczącego Rady.

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce - "Odbudowa zbiornika wodnego w Borkowie"
  Rafał Kraska     Obwieszczenia      23.11.2021 godz. 13:49
 

Daleszyce, 2021-11-22

Znak: GMR.6220.2.2021

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), 

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

zawiadamia, że w dniu 22.11.2021 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia pn.: „Odbudowa zbiornika wodnego w Borkowie”.

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce - "Odbudowa zbiornika wodnego w Borkowie"
  Rafał Kraska     Obwieszczenia      23.11.2021 godz. 13:44
 

Daleszyce, 2021-11-22

Znak: GMR.6220.2.2021

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.),

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 22.11.2021 r. została wydana decyzja
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Odbudowa zbiornika wodnego
w Borkowie”.

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Opiekun Klubu Seniora
  Rafał Kraska     Ogłoszenia      22.11.2021 godz. 12:11
 

URZĄD MIASTA I GMINY DALESZYCE
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO:
OPIEKUN KLUBU SENIORA
(STANOWISKO NIEURZĘDNICZE)

1.  Wymagania niezbędne:
1.    Wykształcenie: średnie

2. Wymagania dodatkowe:
1.    Znajomość obsługi komputera,  pakietu Office  oraz urządzeń biurowych,
2.    Umiejętność pracy z osobami starszymi
3.    Umiejętność pracy w zespole, samodzielność, odpowiedzialność, konsekwencja
w realizowaniu zadań, terminowość, dobra organizacja czasu pracy, umiejętność korzystania z przepisów prawa, cierpliwość, kreatywność, uzdolnienia artystyczne, rękodzieło.
4.    Posiadanie przygotowania do pracy z osobami potrzebującymi wparcia w codziennym funkcjonowaniu – ukończony minimum 20 godzinnego kursu na opiekuna w klubach seniora
5.    Mobilność, umiejętność komunikacji za pośrednictwem portali społecznościowych oraz platform komunikacyjnych.

 

Informacja o zamiarze zawarcia umowy
  Michał Kapela      19.11.2021 godz. 13:20
 

Sygnatura akt: WI.ZP.271.1.25.2021

Daleszyce, 19.11.2021 r.

Informacja o zamiarze zawarcia umowy

I. Nazwa i adres Zamawiającego:

Zamawiający:

Gmina Daleszyce
Plac Staszica 9, 26-021 Daleszyce

tel/fax (0-41) 317 16 94, (0-41) 317 16 93
Godziny urzędowania: poniedziałek – piątek: 730 - 1530
adres strony internetowej: www.daleszyce.pl
e-mail: gmina@daleszyce.pl
Adres korespondencyjny:
Gmina Daleszyce
ul. Sienkiewicza 11, 26-021 Daleszyce

II. Określenie przedmiotu zamówienia i wielkości lub zakresu zamówienia:

1. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie monitoringu ujęcia i sieci Marzysz;

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie siedmiu punktów pomiarowych oraz trzech zasuw sieciowych na sieci wodociągowej w msc Marzysz.

2) Wymagania dotyczące punktów monitoringu sieci wodociągowej wraz z zasuwami sieciowymi:

 

OBWIESZCZENIE STAROSTY KIELECKIEGO w sprawie rozbudowy drogi gminnej nr 319014T w msc. Marzysz
  Rafał Kraska      19.11.2021 godz. 11:23
 

Starosta Kielecki

Znak: B-ll.672.22.2021

Kielce dnia: 16.11.2021r.

OBWIESZCZENIE   STAROSTY   KIELECKIEGO

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

Zgodnie z art. 11 d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1363 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021r. poz. 735 z późn. zm.)

zawiadamiam

że w dniu 20.07.2021r. na wniosek pełnomocnika Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na:

rozbudowie drogi gminnej nr 319014T w msc. Marzysz w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej' nr 319014T w msc. Marzysz wraz z budową chodnika, budową sieci kanalizacji deszczowej, przebudowie siec wodociągowej, przebudowie napowietrznej linii nN 0,4 kV, przebudowie sieci nN 0,4 kV, przebudowie sieci telekomunikacyjnej, wycince drzew, przebudowie i remoncie drogi powiatowej nr0368T"

Zawiadamia się, że decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej będzie jednocześnie zatwierdzającą projekt budowlany.

 

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce - o przystąpieniu do sporządzenia zmiany nr 4 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Niwy I na terenie gminy Daleszyce oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  Rafał Kraska     Obwieszczenia      10.11.2021 godz. 8:57
 

Daleszyce, 2021-11-09r.

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany nr 4 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Niwy I na terenie gminy Daleszyce oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

            Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską             w Daleszycach uchwały Nr XXIX/272/2020 z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 4 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Niwy I na terenie gminy Daleszyce.

 

Plany bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujących świnie
  Rafał Kraska     Ogłoszenia      27.10.2021 godz. 7:34
 

W związku z obowiązkiem wdrożenia w gospodarstwach utrzymujących świnie wymogów bioasekuracji, określonych w przepisach załącznika II rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń, a w szczególności opracowania i wdrożenia planu bezpieczeństwa biologicznego, zamieszczamy dokumenty przeznaczone dla hodowców świń:

 

Informacja o finansowaniu zadań oświatowych
  Rafał Kraska     Ogłoszenia      25.10.2021 godz. 15:17
 

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 17 ze zm.) Gmina DALESZYCE ogłasza po aktualizacji na dzień 30.09.2021

1.     podstawowa kwota dotacji na rok 2021 dla przedszkoli, o której mowa w art. 12 ust. 1 ustawy
o finansowaniu zadań oświatowych (art. 44 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) obowiązująca od dnia 01.01.2021r. - 30.09.2021r. wynos  6 050,16 zł ( m-nie 504,18)

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu, należących do indywidualnych właścicieli, nieruchomości położonych na terenie Gminy Daleszyce, dla obrębów: Niwy, Sieraków i Szczecno
  Rafał Kraska     Obwieszczenia      25.10.2021 godz. 7:03
 

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu, należących do indywidualnych właścicieli, nieruchomości położonych na terenie Gminy Daleszyce, dla obrębów: Niwy, Sieraków i Szczecno

Zawiadamiam, że w trybie art. 21 ust. 4 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. (t.j. Dz.U.2021.1275) od dnia 29.10.2021 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Daleszycach, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00, zostaną wyłożone do publicznego wglądu, opracowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach, projekty Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu, należących do indywidualnych właścicieli, nieruchomości położonych na terenie Gminy Daleszyce, dla obrębów: Niwy, Sieraków i Szczecno.

 

 

» ARCHIWUM «

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl