0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce - budowa sieci elektroenergetycznej kablowej 2xSN 15kV zasilacz RS Daleszyce - etap III gm. Daleszyce na działkach o nr ewid. 263/1 i 263/2 obręb Niestachów
  Rafał Kraska     Obwieszczenia      01.12.2020 godz. 8:43
 

Daleszyce, 2020-11-30

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020.293 t. j.). oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2020.256 t.j.).

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

Zawiadamia, że zebrano materiały dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej 2xSN 15kV zasilacz RS Daleszyce - etap III gm. Daleszyce na działkach o nr ewid. 263/1 i 263/2 obręb Niestachów oraz nr ewid. 2893/1 i 2894/1 obręb Suków, gmina Daleszyce, 

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce - ws. przedsięwzięcia pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Brzechów, gmina Daleszyce oraz odcinka sieci wodociągowej łączącej Daleszyce i Brzechów
  Rafał Kraska     Obwieszczenia      30.11.2020 godz. 10:13
 

Daleszyce, 2020-11-26

Znak: GMR.6220.8.2020

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10, art. 49 i art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), w związku z art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.),

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

zawiadamia, że

- na wniosek Gminy Daleszyce, Plac Staszica 9, 26-021 Daleszyce z dnia 09.11.2020r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Brzechów, gmina Daleszyce oraz odcinka sieci wodociągowej łączącej Daleszyce i Brzechów”,

 

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce - kwota dotacji oświatowej na rok 2020
  Rafał Kraska     Ogłoszenia      30.11.2020 godz. 9:13
 

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 17 ze zm.) Gmina DALESZYCE ogłasza:

1.     podstawowa kwota dotacji na rok 2020 dla przedszkoli, o której mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych po II aktualizacji (art. 44 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) obowiązująca od dnia 01.11.2020r. wynos 8.857,15 zł ( m-nie 738,10)

 

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach o wszczęciu postępowania administracyjnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. studni S1 na działce ewid. nr 1817/3 w msc. Daleszyce
  Rafał Kraska     Obwieszczenia      25.11.2020 godz. 8:48
 

Kielce, 9 listopada 2020 r.

KR.ZUZ.1.4210.157.2020.GP

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.)

DYREKTOR ZĄRZADU ZLEWNI W KIELCACH

zawiadamia, że w dniu 9 listopada 2020 r. wydał decyzję znak: KR.ZUZ.1.4210.157.2020.GP, udzielającą Gminie Daleszyce, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. studni S1 na działce ewid. nr 1817/3  w msc. Daleszyce oraz na usługę wodną - pobór wód podziemnych z ww. ujęcia wód podziemnych z utworów dewonu na cele wodociągowe.

Jednocześnie informuję, że w myśl art. 49 Kpa po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia należy uznać, iż nastąpiło doręczenie zawiadomienia o wydaniu ww. decyzji. Stronami w niniejszej sprawie są właściciele gruntów w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód (zasięg leja depresji) lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych.

 

Sesja Rady Miejskiej w Daleszycach
  Michał Kapela      20.12.2019 godz. 14:29
 

Informuje się mieszkańców Gminy Daleszyce, że w dniu 27.12.2019 r. tj. piątek o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach odbędzie się sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Daleszycach.

Proponowany porządek obrad:
1.
Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z działań między sesjami.
6. Komunikaty Przewodniczącego Rady.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:

 

» ARCHIWUM «

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl