0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Zaproszenie na konsultacje z mieszkańcami sołectwa Szczecno w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Szczecno
  Rafał Kraska     Ogłoszenia      14.04.2021 godz. 11:58
 

Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach ogłasza konsultacje
z mieszkańcami sołectwa Szczecno w sprawie przyjęcia

„Planu Odnowy Miejscowości Szczecno” .

Konsultacje odbędą się w formie zdalnej od 13.04.2021 r. do 20.04.2021 r.

Z „Planem Odnowy Miejscowości Szczecno” można zapoznać się na stronie Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach pod adresem: www.daleszyce.pl.

Ewentualne uwagi i sugestie dotyczące ww. dokumentu należy kierować w formie pisemnej na adres gmina@daleszyce.pl lub telefonicznie pod numer 41 317 16 94 wew. 110.

Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców sołectwa do czynnego wzięcia udziału w konsultacjach.

 

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce - Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Daleszyce wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Rafał Kraska     Ogłoszenia      15.04.2021 godz. 6:45
 

Daleszyce, dnia 12.04.2021r.


INFORMACJA
BURMISTRZA MIASTA i GMINY DALESZYCE
Z DNIA 12 kwietnia 2021R.


Na podstawie art. 3 pkt. 14 lit. d ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz     o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 247), podaje się do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w PUBLICZNIE DOSTĘPNYM WYKAZIE DANYCH                                         O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta   i gminy Daleszyce wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Daleszyce wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Rafał Kraska     Ogłoszenia      15.04.2021 godz. 6:40
 

Daleszyce, dnia 12.04.2021r.

Znak: GMR.6720.1.2021

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce

o wyłożeniu do publicznego wglądu  projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Daleszyce wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

                Na podstawie art. 11 pkt 7 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu                                            i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.), art. 39 ust. 1 pkt 2-5, w związku z art. 3           ust. 1 pkt 14 lit. d oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku                   i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko                                   (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 247) oraz uchwały Nr XXVII/108/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Daleszyce zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Daleszyce, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 27 kwietnia 2021 r. do 19 maja  2021 r., w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach. Z projektem studium oraz prognozą oddziaływania na środowisko będzie można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach,                          a także zostanie opublikowany na stronie podmiotowej Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: bip.daleszyce.pl

 

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z dnia 9.04.2021r.
  Rafał Kraska     Ogłoszenia      12.04.2021 godz. 11:37
 

Daleszyce, 2021-04-09

Znak: GMR.6220.3.2021

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10, art. 49 i art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze zm.), w związku z art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 247),

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

zawiadamia, że

- na wniosek Gminy Daleszyce, Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce, działającej za pośrednictwem Pani Emilii Foks z dnia 31.03.2021r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi gminnej, polegająca na budowie centrum przesiadkowego w Sukowie, gm. Daleszyce” realizowanego w ramach projektu:

„Wspieranie działań w zakresie zrównoważonej mobilności ZIT KOF na obszarze Gminy Daleszyce poprzez budowę centrum przesiadkowego”,

 

Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Odbudowa zbiornika wodnego w Borkowie
  Rafał Kraska     Ogłoszenia      06.04.2021 godz. 13:53
 

Daleszyce, 2021-04-06

Znak: GMR.6220.2.2021

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10, art. 49 i art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze zm.), w związku z art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 247),

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

zawiadamia, że

- na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa, działającego za pośrednictwem Adama Sado z dnia 29.03.2021r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Odbudowa zbiornika wodnego w Borkowie”,

 

» ARCHIWUM «

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl