0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Otwarty naboru na Partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji zadań w ramach projektu pn. "Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Daleszyce na lata 2016-2022"
 Michał Kapela      22.09.2017 godz. 16:07

Regulamin otwartego naboru na Partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji zadań w ramach projektu pn. "Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Daleszyce na lata 2016-2022", zwanego dalej "projektem", planowanego do realizacji w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.06.05.00-IZ.00-26-156/17 w ramach Osi Priorytetowej 6 - "Rozwój miast" Działania 6.5 "Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020


Zarządzenie nr 117/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z dnia 22.09.2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu otwartego naboru na Partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji zadań w ramach projektu pn. „Lokalny Program R

Regulamin otwartego naboru na Partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji zadań w ramach projektu pn. "Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Daleszyce na lata 2016-2022"

§ 1.

Zakres Regulaminu

Regulamin określa:
1) podmioty uprawnione do udziału w naborze,
2) warunki uczestnictwa w naborze,
3) planowane działania w projekcie, obszar jego realizacji oraz minimalny zakres zadań Partnera,
4) wymagania oraz kryteria wyboru Partnera,
5) wymagania dotyczące składanych ofert,
6) miejsce i termin składania ofert,
7) procedury naboru i procedury odwoławcze,
8) sposób informowania o wynikach naboru i sposób działania Komisji i ds. oceny ofert,
9) minimalny zakres zapisów umowy o partnerstwie.

§ 2.

Podmioty uprawnione do udziału w naborze

1. Nabór Partnera do projektu dotyczy podmiotów spoza sektora finansów publicznych, wskazanych w § 4 pkt l lit b) Regulaminu konkursu Działania 6.5, które wniosą do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe.

2. Przy wyborze partnera istotne znaczenie będą miały zapisy i ograniczenia wynikające z art. 33 ustawy wdrożeniowej (ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020; Dz.U. z 2017r., poz. 1460 z późn. zm.).

3. Oferty partnerstwa mogą złożyć podmioty wskazane w §4 pkt l lit b) Regulaminu konkursu Działania 6.5, które będą realizować przedsięwzięcia w zakresie przebudowy. adaptacji zdegradowanych budynków, obiektów, terenów i przestrzeni w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych lub rekreacyjnych. Przedkładane projekty muszą wynikać z Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Daleszyce na lata 2016-2022 przyjętego uchwałą Nr XXXVI/64/2017 z dnia 21 września 2017 roku, zwanego dalej ,,Programem" oraz powinny mieć charakter kompleksowy i zintegrowany. Ponadto powinny wykazywać wyraźną komplementarność
z inwestycjami w ramach EFS, wspierać integrację społeczną, przyczyniać się do zmniejszenia ubóstwa, poprawy stanu środowiska oraz prowadzić do zwiększenia szans zatrudnienia.

4. Partnerem nie może być podmiot powiązany z Partnerem Wiodącym (Liderem) - Gminą Daleszyce w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1) oraz podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania (o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych).

§ 3.

Cel Partnerstwa

1. Celem partnerstwa jest wspólna realizacja projektu przyczyniającego się przede wszystkim do wzrostu estetyki przestrzeni publicznej w zakresie m.in.: drogowej, kulturalnej, edukacyjnej, turystycznej, rekreacyjnej, poprawy stanu środowiska związanego z kompleksową rewitalizacją na wyznaczanych w Programie obszarach rewitalizacji.

2. Udział Partnera w projekcie będzie polegał na wspólnym przygotowaniu wniosku o dofinansowanie, realizacji projektu i zachowaniu jego trwałości (po otrzymaniu przez Partnera Wiodącego dofinansowania w ramach Osi Priorytetowej 6 - "Rozwój miast" Działania 6.5 "Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020).

3. Partner wybrany do wspólnej realizacji projektu zobowiązany będzie do zapoznania i stasowania się do wszystkich dokumentów wynikających z ogłaszanego naboru do dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.06.05.00-1Z.00-26-156/17 w ramach Osi Priorytetowej 6 - "Rozwój miast" Działania 6.5 "Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz innych dokumentów unijnych, krajowych i regionalnych dostępnych na stronie www.2014-2020.rpo.swietakrzyskie.pl. które dotyczyć będą realizacji projektu.

§ 4.

Planowane działania w ramach projektu

1. Projekt obejmować będzie zadania z zakresu:

1) budowy, przebudowy, remontu infrastruktury drogowej (np. drogi, ciągi pieszo-jezdne, chodniki, parkingi),
2) modernizacji terenów zielonych, rekreacyjnych, przestrzeni ogólnodostępnych publicznych (np. budowa, przebudowa, wyposażenie placów zabaw, mała architektura, modernizacja parku i skwerów, tworzenie stref spotkań mieszkańców),
3) bezpieczeństwa publicznego (np. monitoring wizyjny),
4) infrastruktury turystycznej, zabytkowej i kultury (np. przebudowa, modernizacja obiektów zabytkowych i turystycznych itp.),
5) infrastruktury sportowo-rekreacyjnej (np. budowa, przebudowa, modernizacja boisk sportowych, stref rekreacji i fitness siłowni zewnętrznych stref aktywności. itp.),
6) energii oraz wykorzystana OZE (np.: instalacja fotowoltaiczna, energooszczędne oświetlenie),

2. zakres zadań i działań przewidzianych do realizacji w projekcie będzie wpływał m.in. na:

1) uatrakcyjnienie i stworzenie funkcjonalnych przestrzeni publicznych zintegrowanych z przestrzenią miejską (kultura, rekreacja, sport) zaspokajających potrzeby mieszkańców i zwiększających poziom ich życia,
2) poprawę dostępności i jakości zasobu mieszkaniowego, kulturowego i turystycznego,
3) wykreowanie i wzmocnienie poczucia tożsamości lokalnej i kapitału społecznego oraz wzmocnienie aktywności społecznej i kulturalnej,
4) ożywienie przestrzeni publicznej i gospodarczej, nowe miejsca pracy, inwestycje społeczne i infrastrukturalne, rozwój nowych i istniejących podmiotów gospodarczych oraz wzrost zatrudnienia,
5) poprawę bezpieczeństwa publicznego.

§ 5.

Obszar realizacji projektu

Projekt musi być realizowany na obszarze rewitalizacji wyznaczonym w Programie.

§ 6.

Wymagania oraz zakres zadań przewidziany dla Partnera

1. Partnerowi, który zamierza wziąć udział w naborze, stawia się następujące wymagania:

1) Doświadczenie w realizacji projektów/zadań wpływających na osiągniecie przynajmniej jednego z następujących efektów:
a) uatrakcyjnienie i stworzenie funkcjonalnych przestrzeni publicznych zintegrowanych z przestrzenią miejską (kultura, rekreacja, sport) zaspokajających potrzeby mieszkańców i zwiększających poziom ich życia,
b) poprawa dostępności i jakości zasobu mieszkaniowego, kulturowego i turystycznego,
c) wykreowanie i wzmocnienie poczucia tożsamości lokalnej i kapitału społecznego oraz wzmocnienie aktywności społecznej i kulturalnej,
d) ożywienie przestrzeni publicznej i gospodarczej, nowe miejsca pracy, inwestycje społeczne i infrastrukturalne, rozwój nowych i istniejących podmiotów gospodarczych oraz wzrost zatrudnienia,
e) poprawa bezpieczeństwa publicznego.
2) Zgodność działania z celami partnerstwa wskazanymi w §3.
3) Zadeklarowanie wkładu w realizację partnerstwa, uwzględniającego odpowiednie zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe.
4) Zgłoszenie zadań, które muszą znajdować się w Programie i odpowiadać zakresowi wskazanemu w §4 ust. l pkt 1-6.
5) Całkowity koszt realizacji zadania w projekcie przez pojedynczego Partnera, wybranego w drodze niniejszego regulaminu, nie może przekroczyć kwoty 200.000 zł (słownie: dwieście tysięcy zł.) kosztów kwalifikowalnych.
6) Partner będzie zobowiązany do zawarcia umowy o partnerstwie, o której mowa w ust.2 pkt 3) oraz §11.

2. Minimalny zakres zadań przewidzianych dla Partnera obejmuje w szczególności:
1) Współpracę przy realizacji projektu w odniesieniu do działań wpływających na osiągnięcie wyznaczonych celów rewitalizacyjnych założonych w projekcie oraz Programie.
2) Przekazanie Partnerowi Wiodącemu (Liderowi) - Gminie Daleszyce posiadanych dokumentów i opracowań niezbędnych do prawidłowego sporządzenia wniosku
o dofinansowanie, współpraca przy jego tworzeniu oraz pomoc i wsparcie w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej w szczególności w opracowaniu studium wykonalności dla zakresu zadań partnera.
3) Zawarcie umowy o partnerstwie, której ostateczny zakres, określający w szczególności:
a) przedmiot umowy,
b) prawa i obowiązki stron,
c) zakres i formę udziału poszczególnych partnerów w projekcie,
d) partnera wiodącego uprawnionego do reprezentowania pozostałych partnerów projektu,
e) sposób przekazywania dofinansowania na pokrycie kosztów ponoszonych przez poszczególnych partnerów projektu, umożliwiający określenie kwoty dofinansowania udzielonego każdemu z partnerów,
f) sposób postępowania w przypadku naruszenia lub niewywiązania się stron lub umowy, zostanie ustalony po zakończeniu procedury wyboru Partnera, a przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

§ 7.

Wymagania dotyczące ofert

1. Oferty składane przez potencjalnych Partnerów należy przygotować w języku polskim na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu.

2. Do formularza ofertowego należy dołączyć:
1) oświadczenie według załącznika nr 2 do regulaminu,
2) aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny podmiotu zgłaszającego i umocowanie osób go reprezentujących,
3) statut - jeśli dotyczy,
4) potwierdzenie posiadania doświadczenia w realizacji projektów/zadań o podobnym charakterze, wskazanych w §4 ust. l pkt 1-6,
5) sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) za rok ubiegły lub, jeżeli nie jest możliwe dostarczenie go na dzień złożenia oferty, z roku poprzedzającego rok ubiegły.
6) oświadczenie o zapewnieniu wkładu własnego o ile działania partnera wymagają wniesienia takiego wkładu według załącznika nr 4 do regulaminu,
7) pełnomocnictwo do składania oświadczenia woli (w przypadku, gdy umowę będą podpisywały osoby inne niż uprawnione do reprezentacji zgodnie ze statutem i odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub innym dokumentem potwierdzającym status prawny oferenta),
8) harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zakresu zadań Partnera.

3. Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kopii potwierdzonych za zgodność przez osobę/osoby uprawnioną do podpisania oferty
z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".

4. Oferta powinna być podpisana na ostatniej stronie, a każda strona oferty powinna być parafowana przez upoważnioną osobę.

§ 8.

Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać osobiście od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do godz. 15.30 lub przesłać pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Nabór na Partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu " Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Daleszyce na lata 2016-2022" w ramach Osi Priorytetowej 6 - "Rozwój miast" Działania 6.5 "Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na adres:

Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach
Plac Staszica 9
26-021 Daleszyce

2. Nie będą przyjmowane oferty lub załączniki przesyłane drogą elektroniczną.

3. Zgodnie z zapisami art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, oferty przyjmowane są przez okres co najmniej 21 dni kalendarzowych od dnia opublikowania przedmiotowego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Daleszyce.
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce,

4. Oferty złożone po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane.

§ 9.

Procedura naboru

1. Informacje o naborze umieszczone są na stronach internetowych http://bip.daleszyce.pl/

2. Ocena złożonych ofert prowadzona będzie zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów.

3. Partner (Partnerzy) zostanie wybrany przez Komisję ds. oceny ofert powołaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce, zwaną dalej "Komisją".

4. Komisja rozpoczyna działalność z dniem powołania, a jej pracami kieruje Przewodniczący Komisji.

5. Każdy z członków Komisji weryfikuje oferty złożone przez oferentów na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr l do regulaminu, pod względem formalnym i merytorycznym.

6. Ocena oferty pod względem formalnym polega na sprawdzeniu czy oferent podał wszystkie niezbędne informacje według zamieszczonego formularza oferty oraz załączył wszystkie niezbędne dokumenty przewidziane w naborze.

7. Oferty złożone po terminie lub na niewłaściwym formularzu lub przez nieuprawniony podmiot zostaną odrzucone ze względów formalnych.

8. Oferent, który nie załączy wszystkich załączników do oferty zostanie wezwany jednokrotnie do jej uzupełnienia. W przypadku niedostarczenia brakujących załączników
w terminie 5 dni kalendarzowych oferta zostanie odrzucona.

9. Oferty nieprawidłowe pod względem formalnym, nie będą poddane weryfikacji merytorycznej.

10. Weryfikacja merytoryczna ofert dokonana zostanie z uwzględnieniem kryteriów opisanych w załączniku nr 3 do regulaminu - Kryteria oceny.

11. Oferty zostaną odrzucone z powodów merytorycznych, jeżeli uzyskają łącznie ocenę mniejszą lub równą 50% punktów. Oferty, które uzyskają min. 36 punktów mogą zostać wybrane do realizacji.

12. Komisja dopuszcza przeprowadzenie ewentualnych negocjacji z najlepiej ocenionym oferentem, celem konkretyzacji zasad współpracy przy realizacji projektu.

13. W przypadku gdy negocjacje z najlepiej ocenionym oferentem nie dojdą do skutku, Komisja ds. oceny ofert dopuszcza możliwość podjęcia negocjacji z kolejnym lub kolejnymi najlepiej ocenianym oferentem.

14. W przypadku zamknięcia procedury oceny ofert i nie wyłonienia Partnera, Partner Wiodący może ponowić ogłoszenie konkursu w celu wyłonienia Partnera.

15. Z przebiegu konkursu Komisja ds. oceny ofert sporządza protokół, który powinien co najmniej zawierać:
1) imiona i nazwiska członków Komisji ds. oceny ofert,
2) liczbę zgłoszonych ofert,
3) wskazanie najlepiej ocenionej oferty,
4) ewentualne uwagi członków Komisji ds. oceny ofert,
5) podpisy członków Komisji ds. oceny ofert.

16. Komisja ds. oceny ofert ulega rozwiązaniu po rozstrzygnięciu naboru i wyłonieniu Partnera do wspólnej realizacji projektu.

17. Na Partnera wybrany zostanie podmiot, który spełni kryteria oceny formalnej oferty złożonej w naborze i przedstawi najwyżej punktowaną ofertę realizacji zadań, które wynikają z Programu, według kryteriów oceny merytorycznej (punktowej), stanowiącej załącznik nr 3 do regulaminu.

18. Informacja dotycząca wyboru Partnera zostanie opublikowana na stronie internetowej http://bip.daleszyce.pl/ w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania protokołu z naboru Partnera.

19. Z Partnerem wyłonionym w toku naboru zostanie zawarta umowa o partnerstwie, w celu wspólnej realizacji projektu, o której mowa w §6 ust. 1 pkt. 6 i ust. 2 pkt. 3 oraz §11.

20. Partner Wiodący planuje wybrać i podpisać umowy o partnerstwie z nie więcej niż dwoma Partnerami.

§ 10.

Procedura odwoławcza

1. Odwołanie powinno zostać wniesione w formie pisemnej, w terminie 3 dni roboczych od opublikowania informacji o wynikach postępowania konkursowego.

2. Odwołanie należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty do siedziby Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce, Plac Staszica 9, 26-021 Daleszyce (decyduje data wpływu).

3. Odwołanie złożone po terminie nie będzie rozpatrywane.

4. Do weryfikacji odwołania zostanie powołana Komisja odwoławcza, w skład której wejdą niezależni członkowie w liczbie minimum 3 osób, niewchodzący w skład Komisji ds. wyboru ofert.

5. Komisja odwoławcza rozpoczyna działalność z dniem powołania.

6. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów.

7. Praca komisji odwoławczej kieruje Przewodniczący.

8. Podmiot składający odwołanie zostanie pisemnie poinformowany o wynikach postępowania odwoławczego w terminie 7 dni roboczych od daty wpływu odwołania do Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce.

9. Decyzja Komisji odwoławczej jest decyzją ostateczną, od której nie służy żaden środek odwoławczy.

§ 11.

Umowa

1. Umowa o partnerstwie zawarta zostanie po zakończeniu naboru, a przed złożeniem wniosku o dofinansowanie i stanowić będzie załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu pn. "Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Daleszyce na lata 2016-2022".

2. Umowa o partnerstwie dla realizacji wspólnego projektu w ramach Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 będzie zgodna z zapisami art. 33 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 i zawierać będzie w szczególności:

1) przedmiot umowy,
2) prawa i obowiązki stron,
3) zakres i formę udziału poszczególnych partnerów w projekcie,
4) partnera wiodącego uprawnionego do reprezentowania pozostałych partnerów projektu,
5) sposób przekazywania dofinansowania na pokrycie kosztów ponoszonych przez poszczególnych partnerów projektu, umożliwiający określenie kwoty dofinansowania udzielonego każdemu z partnerów,
6) sposób postępowania w przypadku naruszenia lub niewywiązania się stron z umowy,
7) sposób pokrywania wydatków niekwalifikowalnych w ramach projektu,
8) metodę i terminy wykonywania zadań. objętych partnerstwem i przekazywania środków na ich realizację - finansowanie wspólnego przedsięwzięcia,
9) zasady odpowiedzialności partnerów wobec osób trzecich za ich działania lub zaniechania wynikające z realizacji projektu,
10) zasady odpowiedzialności za środki publiczne przekazane na realizację projektu, w szczególności wówczas, gdy partnerstwo przewiduje zlecenie zarządzania finansami na zewnątrz,
11) kwotę i sposób zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu przez poszczególnych partnerów,
12) zasady prowadzenia postępowań na wybór wykonawców do realizacji zadań w projekcie oraz wskazywać korekty za nieprzestrzeganie zasad konkurencyjności oraz przejrzystości prowadzenia zamówień,
13) wspólną strategię dla realizacji projektu i w sposób wyczerpujący regulować stosunki wewnętrzne partnerstwa, w tym zakres współdziałania i odpowiedzialności w ramach projektu,
14) pełnomocnictwo udzielone przez poszczególnych partnerów dla partnera wiodącego do podpisania przez niego umowy o dofinansowanie projektu w ich imieniu i na ich rzecz.

§ 12.

Postanowienia końcowe

1. W przypadku unieważnienia naboru Partner Wiodący - Gmina Daleszyce nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakie poniósł z tego tytułu podmiot zainteresowany zgłoszeniem swojej kandydatury lub kandydat na Partnera, który dokonał zgłoszenia, a w szczególności Gmina Daleszyce nie ponosi odpowiedzialności za koszty przygotowania zgłoszenia.

2. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiającej zawarcie umowy o partnerstwie z wybranym w wyniku naboru Partnerem lub Partnerami, Gmina Daleszyce dopuszcza możliwość zawarcia umowy o partnerstwie z podmiotem, który jako następny w kolejności został najwyżej oceniony i uzyskał wymaganą minimalną liczbę punktów określoną
w 9 ust. 11.

3. Udział Partnera w realizacji projektu nie jest gwarantowany i będzie on uzależniony od uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych.

4. Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie internetowej http://bip.daleszyce.pl/ oraz w Urzędzie Miasta i Gminy Daleszyce.

5. Wyjaśnienia związane z procedurą naboru można uzyskać pod numerem telefonu 41 317 16 94 wew. 112 lub przesłać mailowo na adres milena.machul@daleszyce.pl treść zapytań i wyjaśnień przesłanych drogą elektroniczną będzie publikowana na stronach, o których mowa w ust. 4.

6. Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo:

1) negocjacji warunków realizacji działań z Partnerem,
2) unieważnienia naboru bez podania przyczyny,
3) zawieszenia naboru na każdym etapie.

7. Integralne części regulaminu stanowią:

1) Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy,
2) Załącznik nr 2 - Oświadczenie,
3) Załącznik nr 3 - Kryteria oceny,
4) Załącznik nr 4 - Oświadczenie o dysponowanym wkładzie własnym.


W związku ze zbliżającym się terminem składania wniosków w ramach projektu pn. “ Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Daleszyce na lata 2016-2022” informujemy, że zamykamy nabór dnia 16 października 2017 roku o godz. 15.00.


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl