0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Otwarty konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień przeciwko meningokokom w gminie Daleszyce w 2019 roku
 Rafał Kraska     Obwieszczenia      29.01.2019 godz. 8:03

ZARZĄDZENIE nr 23/2019

BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE

z dnia 28 stycznia 2019 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko meningokokom w gminie Daleszyce w 2019 roku oraz powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty w ramach ww. konkursu

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.  2018 poz. 994 ze zm.), art. 48 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1510 ze zm.) w związku z Uchwałą Nr XLIV/39/2018 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia programu polityki zdrowotnej pn. „Program szczepień profilaktycznych przeciwko meningokokom
w Gminie Daleszyce na lata 2018-2022”

 

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce zarządza co następuje:

 

§ 1 Ogłasza się konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko meningokokom w Gminie Daleszyce w 2019 roku.


§ 2 Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3 Powołuje się Komisję Konkursową do zaopiniowania ofert na realizację programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko meningokokom w Gminie Daleszyce w 2019 roku w następującym składzie:

1.  Anna Kosmala – Przewodniczący Komisji Konkursowej,

2.  Katarzyna Grzegolec – Wiceprzewodniczący Komisji Konkursowej,

3.  Tomasz Kosakiewicz – Sekretarz Komisji Konkursowej.

§ 3 Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Administracji i Rozwoju.

§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Oferty w otwartym konkursie na realizację programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko meningokokom w gminie Daleszyce w 2019 roku należy składać osobiście w nieprzekraczającym terminie do 19 lutego 2019 roku do godziny 12.00 w sekretariacie urzędu, pok. 25 w zapieczętowanej kopercie z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień przeciwko meningokokom w gminie Daleszyce w 2019 roku” lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach, pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce.

Skan dokumentu: ZARZĄDZENIE nr 23/2019

 

Sprostowanie omyłki.

W załączniku do Zarządzenia nr 23/2019 z dnia 28 stycznia 2019 r. Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce w punkcie II. ust. 1 jest: (słownie: czterdzieści sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt złotych),

powinno być: (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych).

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl