0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Sesja Rady Miejskiej w Daleszycach
 Michał Kapela      21.03.2019 godz. 16:31

Informuje się mieszkańców Gminy Daleszyce, że w dniu 28.03.2019 r. tj. czwartek o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach odbędzie się sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Daleszycach.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie protokołów z poprzednich sesji.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z działań między sesjami.
6. Komunikaty Przewodniczącego Rady.
7. Informacja Kierownika Biura Powiatowego ŚODR i Kierownika Powiatowego Oddziału ARiMR oraz Dyrektora Agencji Rynku Rolnego o zakresie współpracy z rolnikami wraz z informacją na temat pozyskania środków pomocowych na inwestycje w gospodarstwach rolnych, a także warunków ubiegania się o dopłaty do materiału siewnego.
8. Informacja z funkcjonowania w 2018 roku jednostek organizacyjnych: MGBP, MGOK, MGŻ oraz MGOPS – z informacją o realizacji Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
9. Informacja Kierownika „Przychodnia dla Rodziny” w Sukowie oraz Dyrektora „Centrum” Sp. z o.o. w Daleszycach o funkcjonowaniu zakładów opieki zdrowotnej.


10. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2019 rok,
b) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daleszyce na lata 2019-2028,
c) zmiany Uchwały Nr V/55/2019 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 4 marca 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Kieleckiemu,
d) zmiany Uchwały Nr XVII/31/2016 Rady Miejskiej w Daleszycach w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Daleszyce,
e) określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie gminy,
f) określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty,
g) zasad i trybu nadania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Daleszyce”.

11. Interpelacje.
12. Zapytania i sprawy różne.
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
14. Zamknięcie obrad sesji

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Rafał Siwonia

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl