0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Niwy I na terenie gminy Daleszyce wraz z uzasadnieniem
 Rafał Kraska     Obwieszczenia      03.10.2019 godz. 12:28

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z dnia  03.10.2019r.

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Niwy I na terenie gminy Daleszyce wraz z uzasadnieniem

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz uchwały Nr XI/98/2019 z dnia 17 czerwca 2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Niwy I na terenie gminy Daleszyce, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Niwy I na terenie gminy Daleszyce z uzasadnieniem, w dniach od 14 października 2019 r.                          do 6 listopada 2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach, Plac Staszica 9 kod 26-021 Daleszyce,                 w dniach i godzinach pracy Urzędu od poniedziałku do piątku  od 7 30  do 15 30.


Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany Nr 3 miejscowego planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 4 listopada 2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach, Plac Staszica 9 kod 26-021 Daleszyce, sala konferencyjna (parter), godz. 1400.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy  kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany Nr 3 miejscowego planu może wnieść uwagi. Uwagi do projektu zmiany planu, należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce – na adres Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach, Plac Staszica 9 kod 26-021 Daleszyce - z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 listopada 2019 r.

Uwagi złożone po upływie określonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Stosownie do art. 18 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.), zainteresowani mogą wnosić uwagi do ww. zmiany planu:

w formie pisemnej
za pomocą środków komunikacji elektronicznej, opatrzone bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym, w terminie do dnia 22 listopada 2019 r. na adres:

            Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach, Plac Staszica 9 kod 26-021 Daleszyce
            e-mail: gmina@daleszyce.pl

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce.

Stosownie do art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.), obwieszcza się, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach (pismo znak: WPN-II.410.1.70.2019.ELO z dnia 23.07.2019r.) oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach (pismo znak: SE.V-4411/22/19 z dnia 19.08.2019r.) - uzgodnili odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ustaleń zmiany Nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Niwy I na terenie gminy Daleszyce.

 

Klauzula informacyjna

dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie sporządzania zmiany Nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Niwy I na terenie gminy Daleszyce

 

 Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z 04.05.2016 r., uprzejmie informujemy, że:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce Plac Staszica 9, 26-021 Daleszyce, tel. 41.317-16-94  

2) W sprawach zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych osobowych pod adresem: it@abi-net.pl

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Daleszyce;

4) Przetwarzanie obejmuje następujące kategorie danych osobowych: imię, nazwisko, adres;

5) Podanie danych jest obowiązkowe, a podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowią Załącznik nr 4 oraz Załącznik nr 9 do Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, § 12, pkt. 4 i 16;

6) Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty lub instytucje, uprawnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty upoważnione na podstawie podpisanej umowy pomiędzy Administratorem a tym podmiotem;

7) Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Daleszyce oraz niezbędny okres archiwizacji wynikający z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przewidziany przez przepisy prawa, które mogą mieć związek z realizacją niniejszego zadania;

8) Przysługuje Państwu prawo do: - dostępu do Państwa danych osobowych, - sprostowania Państwa danych osobowych, jeśli są nieprawidłowe, oraz do ich uzupełnienia, jeśli są niekompletne, - żądania ograniczenia przetwarzania, gdy kwestionują Państwo prawidłowość danych lub gdy uważają Państwo, iż Administrator przetwarza je niezgodnie z prawem, a sprzeciwiają się Państwo usunięciu danych, lub Administrator Danych Osobowych nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są niezbędne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń - informacji o źródle danych, o ile nie zostały one udzielone Państwa - jeśli nie wpływa to na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano;

9) W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany;

10) W przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu Państwa danych osobowych przez Administratora, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych.

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl