0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Obwieszczenia Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce - Nasadzenia drzew na działce o nr ewid. 3102 obręb Daleszyce w związku z budową drogi wojewódzkiej Nr 764 Kielce-Staszów wraz z budową obwodnic miejscowości Suków, Daleszyce
 Rafał Kraska     Obwieszczenia      14.10.2019 godz. 15:08

Daleszyce, 2019-10-11

Znak: GMR.6220.7.2019

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko              (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.),

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

podaje do publicznej wiadomości informację,

że w dniu 11.10.2019 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach                              dla przedsięwzięcia pn.: „Nasadzenia drzew na działce o nr ewid. 3102 obręb Daleszyce w związku                   z budową drogi wojewódzkiej Nr 764 Kielce-Staszów wraz z budową obwodnic miejscowości Suków, Daleszyce”, gmina Daleszyce. Inwestorem jest Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich                        w Kielcach, ul. Jagiellońska 72, 25-602 Kielce.


Z treścią w/w decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opiniami: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach i Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach, Pl. Staszica 9, pok. 4, w godzinach pracy urzędu (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30).

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce, a także poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach.

 

 

Daleszyce, 2019-10-11

Znak: GMR.6220.7.2019

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji                            o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko              (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), 

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

zawiadamia, że w dniu 11.10.2019 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach                              dla przedsięwzięcia pn.: „Nasadzenia drzew na działce o nr ewid. 3102 obręb Daleszyce w związku                   z budową drogi wojewódzkiej Nr 764 Kielce-Staszów wraz z budową obwodnic miejscowości Suków, Daleszyce”, gmina Daleszyce. Inwestorem jest Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich                        w Kielcach, ul. Jagiellońska 72, 25-602 Kielce.

Na powyższą decyzję przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego              w Kielcach, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce, w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z treścią w/w decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opiniami: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach i Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach, Pl. Staszica 9, pok. 4, w godzinach pracy urzędu (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30).

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce, a także poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach.

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl