0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa drogi leśnej nr 21 w DSD przebiegającej przez tereny leśne Leśnictwa Trzemosna i Łuczewnica
 Rafał Kraska     Obwieszczenia      23.10.2019 godz. 8:03

Daleszyce, 2019-10-22

Znak: GMR.6220.8.2019

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10, art. 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.),

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

zawiadamia, że

- na wniosek Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Daleszyce,                ul. Zakościele 7A, 26-021 Daleszyce zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji                                 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi leśnej nr 21 w DSD przebiegającej przez tereny leśne Leśnictwa Trzemosna i Łuczewnica”,
- wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie               i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenia zakresu  ewentualnego  raportu  o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 


Informuję, że w myśl art. 49 Kpa, zawiadomienie stron postępowania o czynnościach następuje               w formie publicznego obwieszczenia. Zawiadomienie uważa się za dokonane  po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Z aktami w przedmiotowej sprawie strony mogą zapoznać się oraz wnieść ewentualne uwagi                     i wnioski w Urzędzie Miasta i Gminy w Daleszycach, Pl. Staszica 9, w godzinach pracy urzędu                    (od poniedziałku do piątku: w godz. 7:30 – 15:30).

 

 

 

 

Otrzymują:

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Daleszyce,

ul. Zakościele 7A, 26-021 Daleszyce

Pozostałe strony poprzez obwieszczenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce,

w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce

a/a

 

- Skan dokumentu - Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa drogi leśnej nr 21 w DSD przebiegającej przez tereny leśne Leśnictwa Trzemosna i Łuczewnica"

 

 

 

RODO – Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), publ. Dz.U.EU.L.206.119.1 - zwanej dalej RODO i art. 61 §5 ustawy z dnia 14 czerwca  1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) informuje się, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce z siedzibą: Daleszyce, Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce,  tel. 41/317-16-94.
W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mail: it@abi-net.pl.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia postępowania administracyjnego zgodnie  z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.  

Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji obowiązku prawnego                 w postaci rozpatrzenia sprawy.

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym podmiotom zgodnie z przepisami prawa.
Dane będą przetwarzane przez okres przewidziany w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r., w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011r., Nr 14, poz. 67).
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, zajmującego się ochroną danych osobowych jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie tych danych narusza przepisy RODO.
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym profilowaniu o czym stanowi            art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl