0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji
 Michał Kapela      22.11.2019 godz. 14:14

Daleszyce, 2019-11-21

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1945) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2096)

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

Zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji polegającej na budowie napowietrznej linii oświetlenia drogi powiatowej nr 0334T, na projektowanych słupach zasilanej ze stacji Niwy Daleszyckie 1 nr 633 w miejscowości Niwy, gm. Daleszyce, na działkach 1151/9, 1151/28, 1151/29, 1151/30 w miejscowości Niwy Daleszyckie.

Strony postępowania, mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie  14 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia, w Wydziale Gospodarki Mienia i Rolnictwa ( pokój 3) w Urzędzie Miasta i Gminy w Daleszycach, Plac Staszica 9, , 26-021 Daleszyce.

Zapoznanie się z treścią materiału dowodowego nie jest obowiązkowe.

Stronami w niniejszej sprawie są właściciele działek położonych w granicach terenu inwestycji.


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/79 z dnia  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), publ. Dz.U.EU.L.206.119.1 - zwanej dalej RODO, informuje się iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce z siedzibą: Daleszyce, Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce,  tel. 41/317-16-94.

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mail: it@abi-net.pl
3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest realizacja przez Gminę obowiązków wynikających z ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego.

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym podmiotom.
Odbiorcą Pani/Pana danych może być także serwis oprogramowania dziedzinowego w związku z realizacją umowy opieki autorskiej nad tymże oprogramowaniem (usuwanie usterek, modyfikacja lub rozbudowa programu).
5. Dane będą przetwarzane przez okres przewidziany w rozporządzeniu Rady Ministrów  z dnia 18 stycznia 2011r., sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011r.,  Nr 14, poz. 67).
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, zajmującego się ochroną danych osobowych jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie tych danych narusza przepisy RODO.
9. Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy o ochronie danych osobowych. 
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym profilowaniu o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl