0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach - o możliwości zapoznania się z dokumentacją projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Warkocza PLH260021
 Rafał Kraska     Obwieszczenia      03.12.2019 godz. 8:18

WPN-III.6320.7.8.2017.KS

Kielce, 28.11.2019 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody
(tj. Dz.U. 2018 r., poz. 1614 ze zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008r.
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. 2018 r., poz. 2081 ze zm.)

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach

zawiadamia o możliwości zapoznania się z dokumentacją projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000  Dolina Warkocza PLH260021.

Projekt planu zadań ochronnych obejmuje tereny leżące poza gruntami zarządzanymi przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe tj. fragmenty obszaru obejmujące część gmin Górno i Daleszyce w powiecie kieleckim, o łącznej powierzchni ok. 327 ha.

Projekt planu składa się z: dokumentacji projektu planu, cyfrowych warstw informacyjnych GIS oraz projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach.

Jednocześnie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach informuje o:

  • możliwości składania przez wszystkich zainteresowanych uwag i wniosków do gotowego projektu planu zadań ochronnych dla w/w obszaru Natura 2000 w formie pisemnej lub ustnej do protokołu w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach, oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub przez platformę ePUAP, w terminie od 03.12.2019 r. do 30.12.2019 r.

Zapoznanie się z dokumentacją oraz składanie uwag i wniosków do gotowego projektu planu możliwe jest w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach,
ul. Szymanowskiego 6, 25-361 Kielce, w godzinach 730-1530.

W myśl art. 41 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi lub wnioski złożone po dniu 30.12.2019 r. nie będą rozpatrywane.

Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach.        

 

Jarosław Pajdak

Z-ca Regionalnego Dyrektora

Ochrony Środowiska w Kielcach

/-podpisany cyfrowo/

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl