0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa drogi leśnej nr 21 w DSD przebiegającej przez tereny leśne Leśnictwa Trzemosna i Łuczewnica"
 Rafał Kraska     Obwieszczenia      03.12.2019 godz. 10:28

Daleszyce, 2019-12-02

Znak: GMR.6220.8.2019

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia                              3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081                ze zm.),

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

zawiadamia, że zostały zebrane dowody i materiały w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi leśnej nr 21 w DSD przebiegającej przez tereny leśne Leśnictwa Trzemosna i Łuczewnica”, realizowanego przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Daleszyce, ul. Zakościele 7A, 26-021 Daleszyce.


W związku z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamiam strony o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów, materiałów i możliwości złożenia uwag                   w przedmiotowej sprawie w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia. W myśl             art. 49 Kpa, zawiadomienie stron postępowania o czynnościach następuje w formie publicznego obwieszczenia. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Z aktami w przedmiotowej sprawie strony mogą zapoznać się oraz wnieść ewentualne uwagi i wnioski  w Urzędzie Miasta i Gminy w Daleszycach, Pl. Staszica 9, w godzinach pracy urzędu (od poniedziałku do piątku: w godz. 7:30 – 15:30).

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl