0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Sesja Rady Miejskiej w Daleszycach
 Michał Kapela      20.12.2019 godz. 14:29

Informuje się mieszkańców Gminy Daleszyce, że w dniu 27.12.2019 r. tj. piątek o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach odbędzie się sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Daleszycach.

Proponowany porządek obrad:
1.
Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z działań między sesjami.
6. Komunikaty Przewodniczącego Rady.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:


a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daleszyce na lata 2019-2028,
b) zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2019 rok,
c) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daleszyce na lata 2020-2032,
d) uchwalenia budżetu Gminy Daleszyce na 2020 rok,
e) nieodpłatnego nabycia przez Gminę Daleszyce nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Niestachów,
f) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Daleszyce,
g) zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. płk. Mariana Sołtysiaka „Barabasza” w Daleszycach poprzez zmianę jej siedziby oraz likwidację innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
h) zmiany uchwały w sprawie ustalenia organizacji Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. płk. Mariana Sołtysiaka „Barabasza” w Daleszycach z lokalizacją w Widełkach,
i) zmiany uchwały w sprawie ustalenia organizacji Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. płk. Mariana Sołtysiaka „Barabasza” w Daleszycach z lokalizacją w Cisowie,
j) zmiany uchwały w sprawie ustalenia organizacji Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Partyzantów Armii Krajowej Ziemi Kieleckiej w Sukowie,
k) zmiany uchwały w sprawie ustalenia organizacji Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Generała Tadeusza Buka w Mójczy.
l) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.

8. Interpelacje.
9. Zapytania i sprawy różne.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
11. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Rafał Siwonia

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl