0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce - budowa napowietrznej linii oświetlenia drogi powiatowej nr 0334T, w miejscowości Niwy na działkach nr ewid. 1151/9, 1151/28, 1151/29, 1151/30 obręb Niwy Daleszyckie, gmina Daleszyce
 Rafał Kraska     Obwieszczenia      30.12.2019 godz. 12:36

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1945) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2096)

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

             Zawiadamia, że w dniu 30.12.2019 r. wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji polegającej na budowie napowietrznej linii oświetlenia drogi powiatowej nr 0334T, na projektowanych słupach, zasilanej ze stacji Niwy Daleszyckie 1 nr 633 w miejscowości Niwy na działkach nr ewid. 1151/9, 1151/28, 1151/29, 1151/30 obręb Niwy Daleszyckie, gmina Daleszyce


Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni.
Po upływie tego okresu obwieszczenie uznaje się za doręczone. Strony postępowania,
mogą zapoznać się z przedmiotową decyzją w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia, w Wydziale Gospodarki Mienia i Rolnictwa (pokój 3) Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce, Plac Staszica 9, 26-021 Daleszyce.

Stronami w niniejszej sprawie są właściciele działek położonych w granicach terenu inwestycji.

 

 

 Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/79 z dnia  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), publ. Dz.U.EU.L.206.119.1 - zwanej dalej RODO, informuje się iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce z siedzibą: Daleszyce, Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce,  tel. 41/317-16-94.

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mail: it@abi-net.pl

3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest realizacja przez Gminę obowiązków wynikających z ustawy                         z dnia  14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego.

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym podmiotom.

 Odbiorcą Pani/Pana danych może być także serwis oprogramowania dziedzinowego w związku z realizacją umowy opieki autorskiej nad tymże oprogramowaniem (usuwanie usterek, modyfikacja lub rozbudowa programu).

5. Dane będą przetwarzane przez okres przewidziany w rozporządzeniu Rady Ministrów  z dnia 18 stycznia 2011r., sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011r.,  Nr 14, poz. 67).

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, zajmującego się ochroną danych osobowych jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie tych danych narusza przepisy RODO.

9. Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy o ochronie danych osobowych.  

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym profilowaniu o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl