0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce - Budowa drogi leśnej nr 21 w DSD przebiegającej przez tereny leśne Leśnictwa Trzemosna i Łuczewica
 Rafał Kraska     Obwieszczenia      09.01.2020 godz. 14:11

Daleszyce, 2020-01-08

Znak: GMR.6220.8.2019

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.),

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

zawiadamia, że w dniu 08.01.2020 r. została wydana decyzja umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi leśnej nr 21 w DSD przebiegającej przez tereny leśne Leśnictwa Trzemosna i Łuczewica”, gmina Daleszyce. Inwestorem jest Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Daleszyce ul. Zakościele 7A, 26-021 Daleszyce.


Na powyższą decyzję przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce, w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z treścią w/w decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opiniami: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach i Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach, Pl. Staszica 9, pok. 4, w godzinach pracy urzędu (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30).

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl