0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Zarządzenie Nr 2/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce
 Rafał Kraska     Ogłoszenia      14.01.2020 godz. 8:25

ZARZĄDZENIE Nr 2/2020

BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE

z dnia 13 stycznia 2020 r.

w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Daleszyce, a także podania kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów i liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria.


Na podstawie art. 29 ust. 2 pkt 2, art. 152, art. 154 ust. 1 pkt 1, ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.)

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce zarządza, co następuje:

§ 1. Określa się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021, do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Daleszyce, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Podaje się kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria na rok szkolny 2020/2021 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Daleszyce, określone w Uchwale Nr XXXI/25/2017 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Daleszyce, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Określa się wzór wniosku o przyjęcie na rok szkolny 2020/2021 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Daleszyce, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Określa się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021, do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Daleszyce dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkół, stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Podaje się kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Daleszyce określone w Uchwale nr XXXI/24/2017 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Daleszyce dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkół, stanowiące załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Określa się wzór wniosku o przyjęcie na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Daleszyce dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkół, stanowiący załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół podstawowych i zespołu szkolno-przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Daleszyce.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Do pobrania:

- Skan zarządzenia wraz z załącznikami

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl