0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Zarządzenie nr 6 2020 Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z dnia 17 stycznia 2020 r. - Gmina Daleszyce przyjazna seniorom
 Rafał Kraska     Ogłoszenia      17.01.2020 godz. 13:07

ZARZĄDZENIE nr 6 2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE
z dnia 17 stycznia 2020 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. 2019 poz. 688 ze zm.) w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w ramach projektu pn. „Gmina Daleszyce przyjazna seniorom” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Społecznego w ramach Działania 9.2 „Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych”, Oś 9 „Włączenie społeczne i walka z ubóstwem” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020


Na podstawie art. 15 ust. 2a, 2b, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1570 ze zm.) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2019 poz. 506 ze zm.)

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce zarządza co następuje:
§ 1
Powołuje się Komisję Konkursową do zaopiniowania ofert na wsparcie realizacji w 2020 roku zadania publicznego w ramach projektu pn. „Gmina Daleszyce przyjazna seniorom” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Społecznego w ramach Działania 9.2 „Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych”, Oś 9 „Włączenie społeczne i walka z ubóstwem” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w następującym składzie:
1.    Michał Cichocki – Przewodniczący Komisji
2.    Tomasz Kosakiewicz – Wiceprzewodniczący Komisji
3.    Marcin Długosz – Sekretarz Komisji
4.    Michał Kapela – Członek
5.    Monika Włodarczyk–Kubus  - Członek
§ 2
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Administracji i Rozwoju.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załaczniki:

- Zarządzenie nr 6 2020 Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z dnia 17 stycznia 2020 r.

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl