0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Sesja Rady Miejskiej w Daleszycach
 Michał Kapela      23.01.2020 godz. 15:06

Informuje się mieszkańców Gminy Daleszyce, że w dniu 30.01.2020 r. tj. czwartek o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach odbędzie się sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Daleszycach.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z działań między sesjami.
6. Komunikaty Przewodniczącego Rady.
7. Informacja Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kielcach dotycząca form służby wojskowej.


8. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daleszyce na lata 2020-2032,
b) zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2020 rok,
c) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kieleckiemu,
d) nieodpłatnego nabycia przez Gminę Daleszyce nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Borków,
e) nieodpłatnego nabycia przez Gminę Daleszyce nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Marzysz Drugi,
f) uchwalenia Planu Pracy Rady Miejskiej na 2020 rok,
g) uchwalenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok,
h) uchwalenia Planu Pracy Komisji Rady Miejskiej na 2020 rok,
i) określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Daleszyce na rok szkolny 2019/2020,
j) rozpatrzenia petycji w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego.

9. Interpelacje.
10. Zapytania i sprawy różne.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
12. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Rafał Siwonia

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl