0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce - projekt zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Danków-Wójtostwo oraz Słopiec
 Rafał Kraska     Obwieszczenia      04.02.2020 godz. 7:41

Daleszyce, dnia 31. 01. 2020 r.

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Danków-Wójtostwo na terenie gminy Daleszyce oraz projektu zmiany Nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Słopiec na terenie gminy Daleszyce.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018 r. poz. 2081 ze zm.) oraz uchwał:

1) Nr XXXIX/94/2017 z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Danków-Wójtostwo na terenie gminy Daleszyce
2) XLIV/40/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Słopiec na terenie gminy Daleszyce


zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, w dniach od 12 lutego 2020 r. do 4 marca 2020 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce,       w godzinach pracy urzędu.

Dyskusja  publiczna  nad  przyjętymi  w  projektach  zmian planów rozwiązaniami odbędzie się w dniu 3 marca 2020r. o godz. 1300      w Urzędzie Miasta i Gminy Daleszyce.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte              w projektach zmian planów może wnieść uwagi. Uwagi do projektów zmian planów, należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta        i Gminy Daleszyce na adres: Plac Staszica 9. 26-020 Daleszyce z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 20 marca 2020r.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej:

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017r. poz. 570 ze zm.):

1) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
2) opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018 r. poz. 2081 ze zm.) zwanej dalej ustawą w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informację o:

1) projektach ww. zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
2) prognozach oddziaływania na środowisko ww. zmian planów.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, projekty zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego podlegają strategicznej ocenie oddziaływania na środowisk, w tym zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.

Stosownie do art. 39 ust. 1, pkt 3 i 4, art. 40, w związku z art. 54 ust. 3 ustawy, zainteresowani mogą wnosić uwagi i wnioski do ww. projektów zmian planów, w ramach prowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w formie:

1) pisemnej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach, 26-021 Daleszyce, Plac Staszica 9,
2) ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach, 26-021 Daleszyce, Plac Staszica 9,
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres: gmina@daleszyce.pl

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 marca 2020 r.

Uwagi i wnioski złożone po upływie określonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce.

Obowiązek informacyjny:

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce 26-021 Daleszyce, Plac Staszica 9. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Daleszycach znajduje się na stronie internetowej pod adresem: bip.daleszyce.pl 

 

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl