0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Zarządzenie nr 23/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z dnia 11 lutego 2020 r. - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację programu polityki zdrowotnej, w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko meningokokom w gminie Daleszyce w 2020 roku oraz powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty w ramach ww. konkursu
 Rafał Kraska     Ogłoszenia      11.02.2020 godz. 18:25

ZARZĄDZENIE nr 23/2020

BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE

z dnia 11 lutego 2020 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację programu polityki zdrowotnej
w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko meningokokom w gminie Daleszyce
w 2020 roku oraz powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty w ramach ww. konkursu


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2019 poz. 506 ze zm.), art. 48 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1373 ze zm.) w związku z Uchwałą
Nr XLIV/39/2018 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia programu polityki zdrowotnej pn. „Program szczepień profilaktycznych przeciwko meningokokom
w Gminie Daleszyce na lata 2018-2022”

 

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce zarządza co następuje:

 

§ 1 Ogłasza się konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko meningokokom w Gminie Daleszyce w 2020 roku.

§ 2 Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3 Powołuje się Komisję Konkursową do zaopiniowania ofert na realizację programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko meningokokom w Gminie Daleszyce
w 2020 roku w następującym składzie:

1.  Anna Kosmala – Przewodniczący Komisji Konkursowej,

2.  Michał Kapela – Wiceprzewodniczący Komisji Konkursowej,

3.  Tomasz Kosakiewicz – Sekretarz Komisji Konkursowej.

§ 3 Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Administracji i Rozwoju.

§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załączniki:

- Zarządzenie nr 23/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z dnia 11 lutego 2020 r.

- Załączniki w wersji edytowalnej DOC

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl