0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce - Rozbudowa drogi gminnej nr 319021T w msc. Niwy gm. Daleszyce
 Rafał Kraska     Obwieszczenia      13.02.2020 godz. 19:21

Daleszyce, 2020-02-13

Znak: GMR.6220.2.2020

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10, art. 49 i art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.),

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

zawiadamia, że

na wniosek Gminy Daleszyce, Plac Staszica 9, 26-021 Daleszyce z dnia 23.01.2020r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach                       dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 319021T w msc. Niwy gm. Daleszyce”,
wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie                i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenia zakresu  ewentualnego  raportu  o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 


Przedsięwzięcie zaklasyfikowano do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w §3 ust. 1 pkt 62 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839).
Informuję, że w myśl art. 49 Kpa, zawiadomienie stron postępowania o czynnościach następuje               w formie publicznego obwieszczenia. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.
Stronami w niniejszym postępowaniu są właściciele i współwłaściciele działek znajdujących się                w granicach inwestycji lub osoby legitymujące się inną formą władania (np. użytkownik wieczysty). Ponadto stronami w sprawie mogą być właściciele i współwłaściciele działek lub osoby legitymujące się inną formą władania w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia.
Z aktami w przedmiotowej sprawie strony mogą zapoznać się oraz wnieść ewentualne uwagi                    i wnioski w Urzędzie Miasta i Gminy w Daleszycach, Pl. Staszica 9, w godzinach pracy urzędu                     (od poniedziałku do piątku: w godz. 7:30 – 15:30).

 

 

Otrzymują:
1.    Gmina Daleszyce
2.     „PROFOX” Projektowanie Dróg i Ulic Emilia Foks,
ul. Bogusławskiego 22, 25-432 Kielce
3.    Pozostałe strony poprzez obwieszczenie  na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce, na tablicy ogłoszeń w miejscowości Niwy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce.
4.    a/a

 

RODO – Klauzula informacyjna
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), publ. Dz.U.EU.L.206.119.1 - zwanej dalej RODO i art. 61 §5 ustawy z dnia 14 czerwca  1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) informuje się, iż:
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce z siedzibą: Daleszyce, Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce,  tel. 41/317-16-94.
2.    W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mail: it@abi-net.pl.
3.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia postępowania administracyjnego zgodnie  z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.  
Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji obowiązku prawnego              w postaci rozpatrzenia sprawy.
4.    Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym podmiotom zgodnie z przepisami prawa.
5.    Dane będą przetwarzane przez okres przewidziany w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r., w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011r., Nr 14, poz. 67).
6.    Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji.
7.    Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
8.    Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, zajmującego się ochroną danych osobowych jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie tych danych narusza przepisy RODO.
9.    Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym profilowaniu o czym stanowi              art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 

Do pobrania: Skan dokumentu

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl