0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Zarządzenie nr 30/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z dnia 14 lutego 2020 r. - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 roku
 Rafał Kraska     Ogłoszenia      14.02.2020 godz. 12:54

ZARZĄDZENIE nr  30/2020

BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE

z dnia 14 lutego 2020 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2019 poz. 506 ze zm.), art. 4 ust. 1 pkt. 17, art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2019 poz. 688 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXI/154/2019 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 28 listopada 2019 r. wraz z załącznikiem – Programem współpracy gminy Daleszyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. 2019 poz. 688 ze zm.) na rok 2020

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce zarządza co następuje:

§ 1 Ogłasza się konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 roku.


§ 2 Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3 Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Administracji i Rozwoju.

§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Do pobrania:

- Zarządzenie nr 30/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z dnia 14 lutego 2020 r. - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 roku

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl