0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Borków osiedle" na terenie gminy Daleszyce oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
 Rafał Kraska     Obwieszczenia      10.06.2020 godz. 7:34

Daleszyce, 2020-06-09r.

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
pod nazwą "Borków osiedle" na terenie gminy Daleszyce
oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

    Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską             w Daleszycach uchwały Nr XXVII/236/2020 z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Borków osiedle"       na terenie gminy Daleszyce.
    Przedmiotem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będą zagadnienia,            o których mowa w art. 15 ust. 2 oraz w miarę potrzeb w art. 15 ust. 3 ustawy o planowaniu                       i zagospodarowaniu przestrzennym, w zakresie dostosowanym do występujących potrzeb                       z uwzględnieniem różnorodności funkcji obszarów objętych planem.


    Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.
    Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta i Gminy w Daleszycach, ul. Sienkiewicza 11, 26-021 Daleszyce, w terminie do 7 lipca 2020 r.
    Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
    Ponadto na podstawie art. 39 ust. 1, art. 40, art. 46 ust. 1 pkt 1, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy        z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2020 r. poz. 283 ze zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Borków-osiedle" na terenie gminy Daleszyce.
    Informuje się o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy   w Daleszycach w godzinach pracy Urzędu.
    Zainteresowani mogą składać wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko:
1)    pisemnie w siedzibie Urzędu Miasta w Daleszycach, 26-021 Daleszyce, ul. Sienkiewicza 11,
2)    ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta w Daleszycach, 26-021 Daleszyce, ul. Sienkiewicza 11,
3)    za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres: gmina@daleszyce.pl
w terminie do dnia 7 lipca 2020 r.
    Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot uwagi i wniosku.
    Przedłożone wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce.

Obowiązek informacyjny:
Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Daleszycach znajduje się na stronie internetowej pod adresem:  bip.gmina@.pl

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl