0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce - Rozbudowa drogi gminnej nr 319021T w msc. Niwy gm. Daleszyce
 Rafał Kraska     Obwieszczenia      23.06.2020 godz. 22:12

Daleszyce, 2020-06-23

Znak: GMR.6220.2.2020

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.)

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

zawiadamia, że zostały zebrane dowody i materiały w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 319021T w msc. Niwy gm. Daleszyce”, realizowanego przez Gminę Daleszyce.


W związku z art. 10 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamiam strony o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów, materiałów i możliwości złożenia uwag

w przedmiotowej sprawie w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia. W myśl

art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania o czynnościach następuje w formie publicznego obwieszczenia. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Stronami w niniejszym postępowaniu są właściciele i współwłaściciele działek znajdujących się

w granicach inwestycji lub osoby legitymujące się inną formą władania (np. użytkownik wieczysty). Ponadto stronami w sprawie mogą być właściciele i współwłaściciele działek lub osoby legitymujące się inną formą władania w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia.

Z aktami w przedmiotowej sprawie strony mogą zapoznać się oraz wnieść ewentualne uwagi i wnioski

w Urzędzie Miasta i Gminy w Daleszycach, ul. Sienkiewicza 11, pokój nr 13 w godzinach pracy urzędu (od poniedziałku do piątku: w godz. 7:30 – 15:30).

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl