0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach dotyczące pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w ramach inwestycji pn.: "Budowa dróg na osiedlu Ogrody w Daleszycach", gm. Daleszyce, pow. kielecki, etap II.
 Michał Kapela      21.07.2020 godz. 9:52

KR.ZUZ.1.4210.68.2020.GP

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.)

DYREKTOR ZARZĄDU ZLEWNI W KIELCACH

zawiadamia, że w dniu 10 lipca 2020 r. wydał decyzję znak: KR.ZUZ.1.4210.68.2020.GP udzielającą Gminie Daleszyce, Plac Staszica 9, 26-021 Daleszyce, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w ramach inwestycji pn.: „Budowa dróg na osiedlu Ogrodyw Daleszycach”, gm. Daleszyce, pow. kielecki – etap II.

Jednocześnie informuję, że w myśl art. 49 Kpa po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia należy uznać, iż nastąpiło doręczenie zawiadomienia o wydaniu ww. decyzji. Stronami w niniejszej sprawie są właściciele gruntów w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych.

Wgląd w treść decyzji nie jest obowiązkowy.

Sprawę prowadzi: Grzegorz Pawlik


KOMUNIKAT W ZWIĄZKU Z ROZPRZESTRZENIANIEM SIĘ W POLSCE KORONAWIRUSA.

W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu epidemii i zaleceniami Prezesa PGW Wody Polskie, dotyczącymi podjęcia działań w celu ograniczenia kontaktu fizycznego interesantów i osób współpracujących z pracownikami PGW Wody Polskie w ich siedzibach, w trosce o zdrowie wszystkich Państwa, zawiesza się wizyty klientów w biurach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Z uwagi na powyższe nie będzie możliwy osobisty wgląd w akta sprawy, do odwołania.

W przypadku, gdy strony, w związku z pozyskanym zawiadomieniem, wyrażają chęć zapoznania się z treścią decyzji, zwracamy się z prośbą o poinformowanie w terminie do 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, o tym fakcie tut. Zarząd Zlewni pod numerem tel. 41 334 00 98 wew. 212, bądź drogą e-mailową (Grzegorz.Pawlik@wody.gov.pl). W przypadku braku informacji o powyższym uznaje się, że strona nie skorzystała z możliwości wynikających z art. 10 Kpa.

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl