0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach dotyczące pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, w celu odwodnienia rozbudowywanej drogi gminnej nr 319021T na odcinku km od 0+500,00 do 1+147,00 (1 etap inwestycji) w msc. Niwy Daleszyckie, gmina Daleszyce.
 Michał Kapela      21.07.2020 godz. 10:03

Kielce, 14 lipca 2020 r.

KR.ZUZ.1.4210.69.2020.RZ

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.)

DYREKTOR ZĄRZADU ZLEWNI W KIELCACH

zawiadamia, że w dniu 14 lipca 2020 r. wydał decyzję znak: KR.ZUZ.1.4210.69.2020.RZ udzielającą Gminie Daleszyce, Plac Staszica 9, 26-021 Daleszyce, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, w celu odwodnienia rozbudowywanej drogi gminnej nr 319021T na odcinku km od 0+500,00 do 1+147,00 (1 etap inwestycji) w msc. Niwy Daleszyckie, gmina Daleszyce.

Jednocześnie informuję, że w myśl art. 49 Kpa po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia należy uznać, iż nastąpiło doręczenie zawiadomienia o wydaniu ww. decyzji. Stronami w niniejszej sprawie są właściciele gruntów w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych.

Wgląd w treść decyzji nie jest obowiązkowy.
Sprawę prowadzi: Renata Zięba


KOMUNIKAT W ZWIĄZKU Z ROZPRZESTRZENIANIEM SIĘ W POLSCE KORONAWIRUSA.

W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu epidemii i zaleceniami Prezesa PGW Wody Polskie, dotyczącymi podjęcia działań w celu ograniczenia kontaktu fizycznego interesantów i osób współpracujących z pracownikami PGW Wody Polskie w ich siedzibach, w trosce o zdrowie wszystkich Państwa, zawiesza się wizyty klientów w biurach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Z uwagi na powyższe nie będzie możliwy osobisty wgląd w akta sprawy, do odwołania.

W przypadku, gdy strony, w związku z pozyskanym zawiadomieniem, wyrażają chęć zapoznania się z treścią decyzji, zwracamy się z prośbą o poinformowanie w terminie do 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, o tym fakcie tut. Zarząd Zlewni pod numerem tel. 41 334 00 98 wew. 212, bądź drogą e-mailową (renata.zieba@wody.gov.pl). W przypadku braku informacji o powyższym uznaje się, że strona nie skorzystała z możliwości wynikających z art. 10 Kpa.

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl