0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce - Budowa dróg na osiedlu Ogrody w Daleszycach wraz z odwodnieniem
 Rafał Kraska     Obwieszczenia      28.07.2020 godz. 10:05

Daleszyce, 2020-07-24

Znak: GMR.6220.1.2020

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), 

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

zawiadamia, że w dniu 24.07.2020 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa dróg na osiedlu „Ogrody” w Daleszycach wraz z odwodnieniem”, gmina Daleszyce.


Na powyższą decyzję przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego

w Kielcach, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce, w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z treścią w/w decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opiniami: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach, ul. Sienkiewicza 11, pok. 13, w godzinach pracy urzędu (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30).

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce, a także poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach.

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl