0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce ogłasza Otwarty konkurs ofert na realizację programu szczepień przeciw grypie na lata 2018-2021 w 2020 roku
 Michał Kapela     Ogłoszenia      31.07.2020 godz. 17:03

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

ogłasza

Otwarty konkurs ofert na realizację programu szczepień przeciw grypie
na lata 2018-2021 w 2020 roku

Ogłoszenie o konkursie

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację programu zdrowotnego polegającego na przeprowadzeniu profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców Miasta i Gminy Daleszyce powyżej 55 roku życia.

I. Przedmiot konkursu.

 1. Przedmiotem konkursu jest realizacja programu zdrowotnego polegającego na przeprowadzeniu profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców Miasta
  i Gminy Daleszyce powyżej 55 roku życia, czyli urodzonych przed 1 stycznia 1965 roku.
 2. Ze względu na ograniczone środki finansowe programem szczepień zostaną objęte osoby, które jako pierwsze zgłoszą się do wybranego w konkursie ofert realizatora.
 3. W ramach programu oferent zobowiązuje się:
 • sprzedawać szczepionki mieszkańcom Miasta i Gminy biorącym udział w programie,
 • przeprowadzić szczepienie,
 • każde szczepienie poprzedzić badaniem lekarskim,
 • zaszczepić wyłącznie mieszkańców Miasta i Gminy Daleszyce powyżej 55 roku życia, którzy wypełnią i podpiszą ankietę wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia,
 • sporządzić sprawozdanie merytoryczne z realizacji programu zdrowotnego, którego druk jest określony w załączniku nr 2 niniejszego ogłoszenia.

II.  Środki finansowe przeznaczone na realizację programu.

 1. Miasto i Gmina Daleszyce na realizacje programu zdrowotnego przeznacza kwotę 19.480,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych).
 2. Finansowanie programu będzie polegało na całkowitym sfinansowaniu kosztów zakupu szczepionki, kosztów przeprowadzenia badania lekarskiego i przeprowadzenia szczepienia.

III.  Warunki przyznania środków finansowych.

1. Warunki przyznania środków finansowych określają przepisy:

a. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1373 ze zm.),

b. ustawy z  dnia  23  kwietnia  1964  r.  Kodeks  Cywilny (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1145 ze zm.).

 1. Złożenie oferty nie gwarantuje przyznania środków finansowych w wysokości wnioskowanej przez oferenta.
 2. Oferta złożona na kwotę większą niż ogłoszona w konkursie nie będzie rozpatrywana.
 3. Dopuszcza się możliwość wyboru więcej niż jednego realizatora programu w celu równego dostępu do szczepień na terenie całej gminy Daleszyce.

IV.  Termin i warunki realizacji zadania.

 1. Termin realizacji zadania: od momentu podpisania umowy do 31.12.2020 r.
 2. Szczegółowe warunki realizacji zadania, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Miastem i Gminą Daleszyce a wybranym oferentem.
 3. W przypadku przyznania środków finansowych w kwocie innej niż wnioskowana w ofercie, przed zawarciem umowy oferent przedkłada kosztorys zadania ze względu na typ kosztów dostosowany do przyznanych środków.

V.  Termin i miejsce składania ofert.

1.   Oferty należy przygotować na formularzach, które stanowią załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia. Dodatkowo formularze ofert dostępne będą w Wydziale Administracji i Rozwoju Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach, pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce, pok. Nr 12 oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce.

 1. Oferty należy składać w zamkniętych, nieprzezroczystych kopertach w Urzędzie Miasta i Gminy w Daleszycach, pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce,  pok. Nr 2 w nieprzekraczalnym terminie do 21.07.2020 r. godz. 14.00. Koperta musi być opisana: „Konkurs – szczepienia przeciwko grypie” oraz zawierać nazwę podmiotu składającego ofertę. Składana oferta powinna być trwale spięta.
 2. Oferta niezłożona we wskazanym terminie, a także oferta, która wpłynie pocztą po tym terminie, nie będzie objęta procedurą konkursową.

VI.    Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.

 1. Rozpatrzenie ofert na realizację zadania nastąpi w terminie 5 dni roboczych liczonych od ostatecznej daty składania ofert.
 2. Zastrzega się prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz przesunięcia terminu składania ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu
 3. Dopuszcza się przeprowadzenie negocjacji z oferentami w zakresie proponowanej ceny oraz innych składników oferty.
 4. Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni o jego wyniku albo zamknięciu konkursu bez dokonania wyboru.
 5. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce. Komisja sporządza protokół i wstępnie kwalifikuje podmiot do otrzymania środków finansowych na realizację zadania. Ostateczną decyzję
  o przyznaniu środków finansowych na realizację programu i ich wysokości podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce.
 6. Kryteria formalne wyboru oferty:

Oferent:

 • działa na potrzeby mieszkańców Miasta i Gminy Daleszyce,
 • prowadzi działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
 • dysponuje odpowiednio wyszkoloną kadrą zdolną do realizacji zadania lub współpracuje
  z odpowiednimi podmiotami,
 • posiada doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu,
 • posiada podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej,
 • spełnia warunki określone w art. 5 pkt 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku
  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
  (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1373 ze zm.)
 • przedłoży kompletną ofertę na wymaganym druku, podpisaną przez osoby uprawnione,
  w terminie wskazanym w ogłoszeniu.

7.   Kryteria merytoryczne wyboru oferty – do oceny merytorycznej zostaną dopuszczone oferty spełniające wszystkie ww. wymogi formalne oraz będą brane pod uwagę:

 • ocena przedstawionej w ofercie kalkulacji kosztów zadania,
 • ocena zgłoszonych możliwości realizacji zadania przez oferenta,
 • uwzględnienie kwalifikacji osób przy pomocy których oferent ma realizować zadania,
 • uwzględnienie ewentualnego udziału środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł.

Załączniki:

 1. Ankieta z oświadczeniem.
 2. Sprawozdanie merytoryczne.
 3. Formularz ofertowy.

Zarządzenie nr 131/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z dnia 31 lipca 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację programu szczepień przeciwko grypie na lata 2018-2021 w 2020 roku oraz powołania Komisji Konkursowej opiniują

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o konkursie

Załącznik nr 2 do ogłoszenia o konkursie

Załącznik nr 3 do ogłoszenia o konkursie

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl