0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce - projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Borków osiedle" na terenie gminy Daleszyce oraz prognozy oddziaływania na środowisko
 Rafał Kraska     Obwieszczenia      25.08.2020 godz. 12:34

Daleszyce, dnia 2020-08-25r..

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
pod nazwą "Borków osiedle na terenie gminy Daleszyce.

Na podstawie art. 17 pkt 9, 11, 18 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2020 r. poz. 283 ze zm.) oraz uchwały Nr XXVII/236/2020 z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Borków osiedle" na terenie gminy Daleszyce

zawiadamiam


o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 7 września 2020 r. do 29 września 2020 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce, w godzinach pracy urzędu.


Z projektem planu oraz prognozą oddziaływania na środowisko będzie się można również zapoznać na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Daleszyce pod adresem: . bip.daleszyce.pl
Dyskusja  publiczna  nad  przyjętymi  w  projektach  zmian planów rozwiązaniami odbędzie się w dniu 9 września 2020 r. o godz. 1200        w Urzędzie Miasta i Gminy Daleszyce.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu może wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu, należy składać do Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce na adres: Plac Staszica 9. 26-020 Daleszyce z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 14 października 2020 r.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2020 r. poz. 283 ze zm.) zwanej dalej ustawą w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informację o:
1)    projekcie ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
2)    prognozie oddziaływania na środowisko ww. projektu planu.
Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisk, w tym zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w okresie wyłożenia do publicznego wglądu,     o którym mowa wcześniej.
Stosownie do art. 39 ust. 1, pkt 3 i 4, art. 40, w związku z art. 54 ust. 3 ustawy, zainteresowani mogą wnosić uwagi i wnioski do ww. projektu planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko, w ramach prowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko       w formie:
1)    pisemnej w siedzibie Urzędu Miasta w Daleszycach, 26-021 Daleszyce, Plac Staszica 9,
2)    ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta w Daleszycach, 26-021 Daleszyce, Plac Staszica 9,
3)    za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym,           o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres: gmina@daleszyce.pl
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 października 2020 r.
Uwagi i wnioski złożone po upływie określonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce.

W związku z trwającym stanem zagrożenia epidemicznego, w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz wzrostem zachorowań na wywołaną nim chorobę COVID-19, informuję, że planowana dyskusja publiczna odbędzie się z uwzględnieniem wszelkich wymogów wynikających z aktualnych obostrzeń oraz ograniczeń sanitarnych. Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców apeluję o poszanowanie wszelkich ograniczeń, tj. zachowanie bezpiecznej odległości między uczestnikami dyskusji, noszenie maseczek ochronnych lub innego rodzaju zasłaniania ust i nosa. Zapewnione zostaną również środki ochrony osobistej, m.in. dostęp do płynów dezynfekujących.

Obowiązek informacyjny:
Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce 26-021 Daleszyce, Plac Staszica 9. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Daleszycach znajduje się na stronie internetowej pod adresem: bip.daleszyce.pl.

Załączniki:
1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Borków Osiedle" na terenie Gminy Daleszyce
2. Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń projektu MPZP pod nazwą "Borków Osiedle" na terenie Gminy Daleszyce
3. Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Daleszycach w sprawie MPZP pod nazwą "Borków Osiedle" na terenie Gminy Daleszyce
4. Oświadczenie wykonawcy do prognozy oddziaływania na środowisko

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl