0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w celu odwodnienia rozbudowywanej drogi gminnej nr 319021T na odcinku od km 1+147,00 do 1+892,00 (2 etap inwestycji) w msc. Niwy, gmina Daleszyce.
 Michał Kapela      08.09.2020 godz. 10:30

Kielce, 31 sierpnia 2020 r.

KR.ZUZ.1.4210.74.2020.MR

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.),

DYREKTOR ZARZĄDU ZLEWNI W KIELCACH

Informuje, że w dniu 17 sierpnia 2020 r. wydana została decyzja znak: KR.ZUZ.1.4210.744.2020.MR udzielająca Gminie Daleszyce – reprezentowanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w celu odwodnienia rozbudowywanej drogi gminnej nr 319021T na odcinku od km 1+147,00 do 1+892,00 (2 etap inwestycji) w msc. Niwy, gmina Daleszyce.

Stronami postępowania w przedmiotowej sprawie są właściciele działek ewid. nr 1164, 307/2, 306, 482, 10, 364, 363/1, 362, 361, 357/2, 1163/9, 356, 355, 354, 353, 352 i 1163/7, obręb Niwy Daleszyckie, gm. Daleszyce

Zawiadamiając o powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji, w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia w Zarządzie Zlewni w Kielcach, ul. Robotnicza 5, 25-662 Kielce, parter, pokój 3, tel. 41 33 400 99 (wew. 212).

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Jednocześnie informuję, że w myśl art. 49 Kpa po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia należy uznać, iż nastąpiło jego doręczenie.


Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w celu odwodnienia rozbudowywanej drogi gminnej nr 319021T na odcinku od km 1+147,00 do 1+892,00 (2 etap inwestycji) w msc. Niwy, gmina Dale

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl