0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Sandomierzu o wszczęciu postępowania administracyjnego
 Rafał Kraska     Ogłoszenia      16.11.2020 godz. 9:59

Sandomierz, 12.11.2020 r.

KR.ZUZ.4.4210.163.2020.JŻ

INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

ADMINISTRACYJNEGO

             Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku – Prawo wodne (Dz. U.
z 2020 r., poz. 310 z późn. zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu informuje, że 
zostało wszczęte na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, Oddział Skarżysko-Kamianna, Al. Marszałka J. Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko-Kamianna, działająca przez pełnomocnika Pana Bartosza Dziewięcki, postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowa płynące przewodów w rurociągach osłonowych, zgodnie z art. 389 pkt 9 ustawy Prawo wodne tj. przekroczenie metodą przewiertu sterowanego, kablem energetycznym SN-15 kV rurą  Ø 160, w rurach ochronnych 2 x Ø 40 mm:

- rzeki Czarna (Czarna Staszowska) w km 56+940, na działce nr ewid. 286, obręb 0008 Korzenno, m. Korzenno, gm. Raków, pow. kielecki, woj. świętokrzyskie;

 - rzeki Łukawki w km 1+050, na działce nr ewid. 41/2, obręb 0018 Widełki, m. Widełki, gm. Daleszyce, pow. kielecki, woj. świętokrzyskie;

 - rzeki Łukawki w km 3+370, na działce nr ewid. 41/2, obręb 0018 Widełki, m. Widełki, gm. Daleszyce, pow. kielecki, woj. świętokrzyskie;


Zasięg obejmuje działki ewidencyjne nr: nr 41/2, 357, 333/3, 332 obręb 0018 Widełki, jednostka ewidencyjna 260405_5 Daleszyce – obszar wiejski, m. Widełki, gm. Daleszyce, pow. kielecki, woj. świętokrzyskie oraz 286 i 113 obręb 0008 Korzenno, jednostka ewidencyjna 260416_2 Raków, m. Korzenno, gm. Raków, pow. kielecki, woj. świętokrzyskie.

Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego informuje się, że stronom przysługuje prawo brania czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów, a także przeglądanie akt sprawy oraz sporządzanie z nich notatek, odpisów w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Akta sprawy dostępne są w siedzibie Zarządu Zlewni w Sandomierzu, ul. Długosza 4a, 27-600 Sandomierz, pokój nr 1 (poniedziałek – piątek w godz. 700-1500), a ewentualne wnioski i uwagi
można składać w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

 

Dariusz Gorzkiewicz

Zastępca Dyrektora Zarządu Zlewni w Sandomierzu

/podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym/

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl