0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Sesja Rady Miejskiej w Daleszycach
 Michał Kapela      19.11.2020 godz. 14:27

Informuje się mieszkańców Gminy Daleszyce, że w dniu 26.11.2020 r. tj. czwartek o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach odbędzie się sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Daleszycach w formie zdalnej.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z działań między sesjami.
6. Komunikaty Przewodniczącego Rady.
7. Roczne Sprawozdanie finansowe Zakładu Usług Komunalnych w Daleszycach za 2019 rok.
8. Informacja z przeprowadzonej analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych.


9. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daleszyce na lata 2020-2032,
b) zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2020 rok,
c) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kieleckiemu,
d) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
e) obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2021 rok,
f) ustalenia dopłat dla taryfowych odbiorców usług za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy Daleszyce
g) przejęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których znajdują się domki letniskowe i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
h) nieodpłatnego nabycia przez Gminę Daleszyce nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Borków,
i) odpłatnego nabycia przez Gminę Daleszyce nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Daleszyce,
j) przyjęcia Programu współpracy gminy Daleszyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1057) na rok 2021,
k) przyjęcia Programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Daleszyce na lata 2021-2025,
l) budowy pomnika św. Floriana w Daleszycach.

10. Interpelacje.
11. Zapytania i sprawy różne.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
13. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Rafał Siwonia

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl