0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Budowa instalacji OZE na terenie gminy Daleszyce

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach o wszczęciu postępowania administracyjnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. studni S1 na działce ewid. nr 1817/3 w msc. Daleszyce
 Rafał Kraska     Obwieszczenia      25.11.2020 godz. 8:48

Kielce, 9 listopada 2020 r.

KR.ZUZ.1.4210.157.2020.GP

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.)

DYREKTOR ZĄRZADU ZLEWNI W KIELCACH

zawiadamia, że w dniu 9 listopada 2020 r. wydał decyzję znak: KR.ZUZ.1.4210.157.2020.GP, udzielającą Gminie Daleszyce, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. studni S1 na działce ewid. nr 1817/3  w msc. Daleszyce oraz na usługę wodną - pobór wód podziemnych z ww. ujęcia wód podziemnych z utworów dewonu na cele wodociągowe.

Jednocześnie informuję, że w myśl art. 49 Kpa po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia należy uznać, iż nastąpiło doręczenie zawiadomienia o wydaniu ww. decyzji. Stronami w niniejszej sprawie są właściciele gruntów w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód (zasięg leja depresji) lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych.


Wgląd w treść decyzji  nie jest obowiązkowy.

W związku z pozyskanym zawiadomieniem, strony mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu: 41 33 400 99 (wew. 212 i 312), bądź drogą e-mailową (Grzegorz.Pawlik@wody.gov.pl), w siedzibie Zarządu Zlewni w Kielcach, ul. Robotnicza 5, 25-662 Kielce, parter, pokój 3.

 

Sprawę prowadzi: Grzegorz Pawlik

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl