0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
ROZEZNANIE RYNKU Wycinka drzew na terenie gminy Daleszyce

Sesja Rady Miejskiej w Daleszycach
 Michał Kapela      18.02.2021 godz. 14:43

Informuje się mieszkańców Gminy Daleszyce, że w dniu 25.02.2021 r. tj. czwartek o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach odbędzie się sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Daleszycach.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie protokołów z poprzednich sesji.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z działań między sesjami.
6. Komunikaty Przewodniczącego Rady.
a) informacja Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kielcach dotycząca form służby wojskowej,
b) informacja Komendanta Komisariatu Policji w Daleszycach o stanie bezpieczeństwa.
7. Informacja Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy o sytuacji w zakresie bezrobocia na terenie Miasta i Gminy Daleszyce oraz o formach współpracy: Miasto i Gmina- PUP.


8. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daleszyce na lata 2021-2032,
b) zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2021 rok,
c) nadania nazwy ulicy ,,Dębowa” w miejscowości Suków,
d) przyjęcia projektu zmian do Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Daleszyce oraz przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu,
e) rozpatrzenia petycji,
f) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej,
g) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych
z terenu gminy Daleszyce za udział w działaniu ratowniczym i w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę,
h) ustanowienia stanowiska dokumentacyjnego.

9. Interpelacje.
10. Zapytania i sprawy różne.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
12. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Rafał Siwonia

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl