0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z dnia 24 marca 2021r.
 Rafał Kraska     Obwieszczenia      26.03.2021 godz. 15:37

Daleszyce, 2021-03-24

Znak: GMR.6220.7.2020

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.),

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 24.03.2021 r. została wydana decyzja
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Szczecno, gmina Daleszyce w ramach zadania pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Daleszyce”.


Z treścią w/w decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opiniami: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach, ul. Sienkiewicza 11, w godzinach pracy urzędu:
od poniedziałku do piątku: w godz. 7:30-15:30, po wcześniejszym ustaleniu możliwości przeglądania akt, kontaktując się drogą mailową: kinga.maciejska@daleszyce.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: 41/317-16-94 wew. 104.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce, a także poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach.

Skan dokumentu: Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z dnia 24 marca 2021r.

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl