0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Odbudowa zbiornika wodnego w Borkowie
 Rafał Kraska     Ogłoszenia      06.04.2021 godz. 13:53

Daleszyce, 2021-04-06

Znak: GMR.6220.2.2021

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10, art. 49 i art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze zm.), w związku z art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 247),

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

zawiadamia, że

- na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa, działającego za pośrednictwem Adama Sado z dnia 29.03.2021r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Odbudowa zbiornika wodnego w Borkowie”,


- wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, Dyrektora Zarządu Zlewni
w Kielcach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach o opinię, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenia zakresu ewentualnego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 

Przedsięwzięcie zaklasyfikowano do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w §3 ust. 1 pkt 69 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839).

Informuję, że w myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania o czynnościach następuje w formie publicznego obwieszczenia. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Stronami w niniejszym postępowaniu są właściciele i współwłaściciele działek znajdujących się
w granicach inwestycji lub osoby legitymujące się inną formą władania (np. użytkownik wieczysty). Ponadto stronami w sprawie mogą być właściciele i współwłaściciele działek lub osoby legitymujące się inną formą władania w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia.

Z aktami w przedmiotowej sprawie strony mogą zapoznać się oraz wnieść ewentualne uwagi
i wnioski w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach, ul. Sienkiewicza 11, po wcześniejszym ustaleniu możliwości przeglądania akt, kontaktując się drogą mailową: kinga.maciejska@daleszyce.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: 41/317-16-94 wew. 104.

 

Dokument:

- Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Odbudowa zbiornika wodnego w Borkowie

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl