0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Sesja Rady Miejskiej w Daleszycach
  Michał Kapela      20.02.2020 godz. 12:31
 

Informuje się mieszkańców Gminy Daleszyce, że w dniu 27.02.2020 r. tj. czwartek o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach odbędzie się sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Daleszycach.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z działań między sesjami.
6. Komunikaty Przewodniczącego Rady.
7. Informacja Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy o sytuacji w zakresie bezrobocia na terenie Miasta i Gminy Daleszyce oraz o formach współpracy: Miasto i Gmina – PUP.
8. Informacja Komendanta Komisariatu Policji w Daleszycach o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie Miasta i Gminy.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:

 

Zarządzenie nr 25/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z dnia 11 lutego 2020 r. -w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w zakresie realizacji usług opiekuńczych i asystenckich poprzez zorganizowanie imprez kulturalnych i spotkań integracyjnych dla uczestników projektu pn. GMINA DALESZYCE PRZYJAZNA SENIOROM, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)
  Rafał Kraska      18.02.2020 godz. 12:37
 

ZARZĄDZENIE nr 25/2020

BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE

z dnia 11 lutego 2020 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w zakresie realizacji usług opiekuńczych i asystenckich poprzez zorganizowanie imprez kulturalnych i spotkań integracyjnych dla uczestników projektu pn. GMINA DALESZYCE PRZYJAZNA SENIOROM, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)

 

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce ws. zakończenia zadania pn.: "Realizacja programu usuwania azbestu z terenu Miasta i Gminy Daleszyce"
  Rafał Kraska     Ogłoszenia      17.02.2020 godz. 9:21
 

Informuję, że w dniu 29 października 2019 r. zostało zakończone zadanie pn.: „Realizacja programu usuwania azbestu z terenu Miasta i Gminy Daleszyce”.

Zadanie zostało zrealizowane przy współudziale ze środków:

  • Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach - kwota dotacji 30 308,40 zł, tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania;
  • Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - kwota dotacji 30 308,40 zł, tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania;
  • Gminy Daleszyce –  w  kwocie 3,60 zł.
 

Zarządzenie nr 30/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z dnia 14 lutego 2020 r. - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 roku
  Rafał Kraska     Ogłoszenia      14.02.2020 godz. 12:54
 

ZARZĄDZENIE nr  30/2020

BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE

z dnia 14 lutego 2020 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2019 poz. 506 ze zm.), art. 4 ust. 1 pkt. 17, art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2019 poz. 688 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXI/154/2019 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 28 listopada 2019 r. wraz z załącznikiem – Programem współpracy gminy Daleszyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. 2019 poz. 688 ze zm.) na rok 2020

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce zarządza co następuje:

§ 1 Ogłasza się konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 roku.

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce - Rozbudowa drogi gminnej nr 319021T w msc. Niwy gm. Daleszyce
  Rafał Kraska     Obwieszczenia      13.02.2020 godz. 19:21
 

Daleszyce, 2020-02-13

Znak: GMR.6220.2.2020

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10, art. 49 i art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.),

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

zawiadamia, że

na wniosek Gminy Daleszyce, Plac Staszica 9, 26-021 Daleszyce z dnia 23.01.2020r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach                       dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 319021T w msc. Niwy gm. Daleszyce”,
wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie                i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenia zakresu  ewentualnego  raportu  o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 

 

Zarządzenie nr 23/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z dnia 11 lutego 2020 r. - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację programu polityki zdrowotnej, w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko meningokokom w gminie Daleszyce w 2020 roku oraz powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty w ramach ww. konkursu
  Rafał Kraska     Ogłoszenia      11.02.2020 godz. 18:25
 

ZARZĄDZENIE nr 23/2020

BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE

z dnia 11 lutego 2020 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację programu polityki zdrowotnej
w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko meningokokom w gminie Daleszyce
w 2020 roku oraz powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty w ramach ww. konkursu

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce - Budowa dróg na osiedlu "Ogrody" w Daleszycach wraz z odwodnieniem
  Rafał Kraska     Obwieszczenia      11.02.2020 godz. 10:35
 

Daleszyce, 2020-02-07

Znak: GMR.6220.1.2020

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10, art. 49 i art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.),

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

zawiadamia, że

- na wniosek Gminy Daleszyce, Plac Staszica 9, 26-021 Daleszyce z dnia 23.01.2020r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach                       dla przedsięwzięcia pn.: Budowa dróg na osiedlu „Ogrody” w Daleszycach wraz                                z odwodnieniem.
- wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie                i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenia zakresu  ewentualnego  raportu  o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce - projekt zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Danków-Wójtostwo oraz Słopiec
  Rafał Kraska     Obwieszczenia      04.02.2020 godz. 7:41
 

Daleszyce, dnia 31. 01. 2020 r.

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Danków-Wójtostwo na terenie gminy Daleszyce oraz projektu zmiany Nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Słopiec na terenie gminy Daleszyce.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018 r. poz. 2081 ze zm.) oraz uchwał:

1) Nr XXXIX/94/2017 z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Danków-Wójtostwo na terenie gminy Daleszyce
2) XLIV/40/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Słopiec na terenie gminy Daleszyce

 

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce - projekt zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Danków-Wójtostwo oraz Słopiec
  Rafał Kraska     Ogłoszenia      04.02.2020 godz. 7:38
 

Daleszyce, dnia 31. 01. 2020 r.

INFORMACJA

BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE

Z DNIA 31. 01. 2020 r.

 

Na podstawie art. 3 pkt. 14 lit. d ustawy z dnia 3 października 2008 r.   o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018 r. poz. 2081 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w PUBLICZNIE DOSTĘPNYM WYKAZIE DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

1) projektu zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Danków-Wójtostwo na terenie gminy Daleszyce oraz prognozy oddziaływania na środowisko;
2) projektu zmiany Nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Słopiec na terenie gminy Daleszyce oraz prognozy oddziaływania na środowisko.

 

Zarządzenie nr 6 2020 Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z dnia 17 stycznia 2020 r. - Gmina Daleszyce przyjazna seniorom
  Rafał Kraska     Ogłoszenia      17.01.2020 godz. 13:07
 

ZARZĄDZENIE nr 6 2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE
z dnia 17 stycznia 2020 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. 2019 poz. 688 ze zm.) w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w ramach projektu pn. „Gmina Daleszyce przyjazna seniorom” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Społecznego w ramach Działania 9.2 „Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych”, Oś 9 „Włączenie społeczne i walka z ubóstwem” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

 

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce - GMINA DALESZYCE PRZYJAZNA SENIOROM
  Rafał Kraska     Ogłoszenia      17.01.2020 godz. 12:59
 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY DALESZYCE
Plac Stanisława Staszica 9, 26-021 Daleszyce

ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w zakresie realizacji usług opiekuńczych i asystenckich poprzez zorganizowanie imprez kulturalnych i spotkań integracyjnych dla uczestników projektu pn. GMINA DALESZYCE PRZYJAZNA SENIOROM, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)

I. RODZAJ ZADANIA PUBLICZNEGO

Zadanie z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

II. TYTUŁ ZADANIA PUBLICZNEGO

Realizacji usług opiekuńczych i asystenckich poprzez zorganizowanie imprez kulturalnych i spotkań integracyjnych dla uczestników projektu pn. GMINA DALESZYCE PRZYJAZNA SENIOROM.

 

Zarządzenie Nr 2/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce
  Rafał Kraska     Ogłoszenia      14.01.2020 godz. 8:25
 

ZARZĄDZENIE Nr 2/2020

BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE

z dnia 13 stycznia 2020 r.

w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Daleszyce, a także podania kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów i liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria.

 

Sesja Rady Miejskiej w Daleszycach
  Michał Kapela      20.12.2019 godz. 14:29
 

Informuje się mieszkańców Gminy Daleszyce, że w dniu 27.12.2019 r. tj. piątek o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach odbędzie się sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Daleszycach.

Proponowany porządek obrad:
1.
Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z działań między sesjami.
6. Komunikaty Przewodniczącego Rady.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce w sprawie terminów rozpoczęcia polowań zbiorowych Kół Łowieckich
  Rafał Kraska     Obwieszczenia      22.10.2019 godz. 14:48
 

GMR.6151.14.2019                                                                         Daleszyce, dn. 22.10.2019 r.

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE

w sprawie terminów rozpoczęcia polowań zbiorowych Kół Łowieckich.

Na podstawie art. 42 ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie (Dz.U.2018.2033 z póź. zm.), podaję do publicznej wiadomości informację dotyczącą terminów oraz miejsc polowań, Koła Łowieckiego „ROSOMAK” w Daleszycach. 

W załączeniu zawiadomienie o planie polowań w sezonie łowieckim 2019/2020, w/w koła.

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce w sprawie terminów rozpoczęcia polowań zbiorowych Kół Łowieckich (KŁ Sokół)
  Rafał Kraska     Ogłoszenia      18.09.2019 godz. 11:56
 

GMR.6151.11.2019                                                                    Daleszyce, 18 września 2019 r.

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE

w sprawie terminów rozpoczęcia polowań zbiorowych Kół Łowieckich.

Na podstawie art. 42 ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie (Dz.U.2018.2033 z póź. zm.), podaję do publicznej wiadomości informację dotyczącą terminów oraz miejsc zbiorowych polowań, Koła Łowieckiego nr 9 „SOKÓŁ” w Kielcach. 

W załączeniu zawiadomienie o planie polowań zbiorowych i ochrony łowisk w sezonie łowieckim 2019/2020, w/w koła.

 

 

Ogłoszenie - nowy nr konta wpłat z tytułu odbioru odpadów komunalnych
  Rafał Kraska     Ogłoszenia      12.09.2019 godz. 13:20
 

UWAGA!  
ZMIANA NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO

Urząd Miasta i Gminy Daleszyce informuje, że od dnia 12.09.2019 r., uległ zmianie numer rachunku bankowego dla wpłat z tytułu odbioru odpadów komunalnych w związku z nowelizacja Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2019 poz. 1579).

Opłatę za wywóz odpadów komunalnych z gospodarstw domowych należy wpłacać na nowy rachunek bankowy:

Gmina Daleszyce
Plac Staszica 9
26- 021 Daleszyce

 BS Daleszyce-Górno 93 8485 0009 0000 0130 2000 0096

 

» ARCHIWUM «

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl