0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Rozbudowa sieci wodno  kanalizacyjnej w Aglomeracji Marzysz Gmina Daleszyce

Numer: AR.ZP.271.5.2019


Ogłoszenie nr 609300-N-2019 z dnia 2019-10-11 r.

Gmina Daleszyce: „Rozbudowa sieci wodno – kanalizacyjnej w Aglomeracji Marzysz Gmina Daleszyce”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
Zamówienie współfinansowane jest w ramach działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa”, Osi 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” objętego Regionalnym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Dodatkowo wszelkie wykonane prace projektowe i wykonawcze muszą być zgodne z wytycznymi Instytucji Zarządzającej oraz regulaminem konkursu, a także obowiązującymi przepisami i Normami.O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Daleszyce, krajowy numer identyfikacyjny 29101004000000, ul. pl. Staszica  9 , 26-021  Daleszyce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 0-41 3171693, e-mail sekretarz@daleszyce.pl, faks 0-41 3171693.
Adres strony internetowej (URL): www.daleszyce.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
http://bip.daleszyce.pl/index.php?p=tender


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://bip.daleszyce.pl/index.php?p=tender


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy składać w formie pisemnej.
Adres:
Gmina Daleszyce Plac Staszica 9, 26-021 Daleszyce


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Rozbudowa sieci wodno – kanalizacyjnej w Aglomeracji Marzysz Gmina Daleszyce”
Numer referencyjny: AR.ZP.271.5.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia obejmuje „Rozbudowa sieci wodno – kanalizacyjnej w Aglomeracji Marzysz Gmina Daleszyce”. Zamówienie współfinansowane jest w ramach działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa”, Osi 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” objętego Regionalnym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Dodatkowo wszelkie wykonane prace projektowe i wykonawcze muszą być zgodne z wytycznymi Instytucji Zarządzającej oraz regulaminem konkursu, a także obowiązującymi przepisami i Normami. W skład inwestycji wchodzi: Zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kranów gmina Daleszyce” obejmuje następujący zakres rzeczowy: 1) Kanał sanitarny z rur PVC DN 160 o łącznej długości - 1.011,60 m 2) Kanał sanitarny z rur PVC DN 200 o łącznej długości - 2.860,60 m 3) Przykanaliki z rur PVC DN 160 o łącznej długości - 1.466,50 m 4) Przewierty PE 100 Ø 200 - 332,60 m 5) Przewierty kamionkowy Ø 200 - 298,10 m 6) Przewierty PE 100 Ø 160 - 10,00 m 7) Przewierty kamionkowy Ø 150 - 54,5 m 8) Studnie betonowe Ø 1200 - 15 szt. 9) Studnie betonowe Ø 1000 - 58 szt. 10) Studnie PE Ø 400 - 473 szt. 11) Roboty odwodnieniowe 12) Roboty drogowe Przewiduje się 8 przejść poprzecznych kanałów DN 200 mm pod drogą wojewódzką nr 764. Szczegółowy zakres robót znajduje się w dokumentacji technicznej (dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót) będącej załącznikiem do przetargu. Zamawiający na wykonanie przedmiotowej inwestycji uzyskał prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę nr 2089/2017 znak: B – II.6740.15.9.2017 z dnia 10.11.2017 wydaną przez Starostę Kieleckiego.

II.5) Główny kod CPV: 45100000-8
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
45111200-0
45232400-6
45111240-2
45233220-7II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 6.1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu robót podobnych do robót stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. 6.2. Zamówienia, o których mowa w pkt 6.1. będą polegały na powtórzeniu robót zgodnych z zakresem robót stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia. Zakresem robót stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 6.1. będą prace dotyczące: - Przygotowanie terenu pod budowę - Roboty w zakresie przygotowania ternu pod budowę i roboty ziemne - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych - Roboty w zakresie odwadniania gruntu - Roboty w zakresie nawierzchni dróg Szczegółowy opis technologii wykonywania tych robót określa dokumentacja projektowa, a w przypadku wykonania tego zakresu w innej technologii normy krajowe i europejskie odnoszące się do tych robót. Zakres rzeczowy robót stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 6.1. nie przekroczy wartości 30 % wartości niniejszego zamówienia. 6.3. Zamówienia, o których mowa w pkt 6.1. będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki, a jeżeli wartość szacunkowa będzie mniejsza od kwoty o której mowa w art. 4 pkt. 8 ustawy tylko po przeprowadzenie negocjacji. 6.4. Zamówienia, o których mowa w pkt 6.1. będą udzielane w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego robót, zmiana technologii lub wprowadzenia zakresu dodatkowego w przypadku konieczności dokonania zmian w dokumentacji projektowej oraz gdy wystąpi potrzeba wykonania dodatkowego zakresu po dokonanym odbiorze końcowym. 6.5 Zamówienie o którym mowa w pkt.6.1 może obejmować rodzajowo cały lub częściowy zakres robót wskazanych w pkt. 6.2.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2021-10-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań, wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3. SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań, wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3. SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) wykonanych robót Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz, których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał: jedną robotę budowlaną związaną z budową lub przebudową lub rozbudową kanalizacji lub sieci wodociągowej. Wymagana wartość wykonanych robót budowlanych wynosi minimum 1 000 000,00 zł brutto. Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. b) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego. Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w osobami: • Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania budowami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz doświadczenie, jako kierownik budowy lub kierownik robót (od rozpoczęcia do zakończenia), na co najmniej jednej inwestycji związanej z budową lub przebudową lub rozbudową kanalizacji lub sieci wodociągowej. Do wykazu osób w stosunku do kierownika budowy należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowana osoba posiada wymagane uprawnienia i przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego, jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane. Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego który to odsyła do ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 r. poz. 65) przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) gdyż do posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależność do izby samorządu zawodowego.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, zgodnie z opisem w pkt. 9.4.4 SIWZ. 2. Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów składa dokumenty o braku podstaw do wykluczenia w odniesieniu do tych podmiotów (dokumenty te zostały określone w pkt. 9.4.4 SIWZ.) 3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 9.4.4 SIWZ, składa odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykaz wykonanych robót potwierdzający opisany warunek wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie tych robót 9.4.2 a) - załącznik nr 8 SIWZ. 2. Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia zgodnie z opisanym warunkiem 9.4.2 b) - załącznik nr 6 SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ informacji o ofertach złożonych w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 2. Oświadczenie o podwykonawcach (załącznik nr 1a). 3. Wykaz osób do punktacji (załącznik nr 1b).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Wadium w wysokości: 40 000,00 zł - należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
Cena brutto 60,00
Wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości 30,00
Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 10,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zgodnie z zapisami określonymi w SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-10-28, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Ogłoszenie nr 540228898-N-2019 z dnia 25-10-2019 r.

Daleszyce:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 609300-N-2019
Data: 11/10/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Daleszyce, Krajowy numer identyfikacyjny 29101004000000, ul. pl. Staszica  9, 26-021  Daleszyce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 0-41 3171693, e-mail sekretarz@daleszyce.pl, faks 0-41 3171693.
Adres strony internetowej (url): www.daleszyce.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-10-28, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > polski
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-11-05, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > polski


Dodano 25 października 2019 godz. 12:49 przez

Daleszyce, 25.10.2019 r.

Informacja dla Wykonawców nr 1

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
„Rozbudowa sieci wodno – kanalizacyjnej w Aglomeracji Marzysz Gmina Daleszyce”


Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) modyfikuje treść SIWZ:

W związku z przygotowywaniem odpowiedzi na pytania Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert. Aktualnie obowiązujący termin składania i otwarcia ofert to 05.11.2019 r., w związku z czym Zamawiający modyfikuje:

1.    treść pkt. 19.4 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:
19.4 Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje:
„Rozbudowa sieci wodno – kanalizacyjnej w Aglomeracji Marzysz Gmina Daleszyce” „Nie otwierać przed 05.11.2019 r. godz. 10:15”.

2.    treść pkt. 20.1 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:
20.1    Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – w sekretariacie, w terminie do dnia 05.11.2019r. do godz. 10:00.

3.    treść pkt. 21.1 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:
21.1    Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego – w dniu 05.11.2019r. o godz. 10:15.

 


Dodano 29 października 2019 godz. 14:56 przez

                                                    
Daleszyce, 29.10.2019 r.

Informacja dla Wykonawców nr 2

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
„Rozbudowa sieci wodno – kanalizacyjnej w Aglomeracji Marzysz Gmina Daleszyce”


Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2, 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) udziela odpowiedzi na pytania oraz modyfikuje treść SIWZ:

Pytanie nr 1:
W związku z ryczałtowym charakterem wynagrodzenia istotną sprawą jest jednoznaczne określenie przedmiotu zamówienia. Zgodnie z punktem 22  SIWZ „Przy dokonywaniu wyceny przedmiotu zamówienia należy uwzględnić wszystkie dane z analizy Przedmiaru robót,  dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych….”.
Analiza udostępnionej dokumentacji projektowej (w szczególności części graficznej – PZT i  profile) , która jest podstawą  realizacji robót , a także załączonych zestawień projektanta,
Przedmiarów i opisu przedmiotu zamówienia (zał.nr 12) wykazała  poważne rozbieżności pomiędzy w/w dokumentami.
Różnicę pomiędzy projektem a Przedmiarem obrazuje poniższe zestawienie tabelaryczne w zakresie długości sieci i przewiertów na sieci
       

 

 

Kanał PVC 200

 [mb]

Kanał PVC 160

[mb]

Przewiert rurą PE 200 [mb]

Przewiert rurą PE 160 [mb]

Przewiert rurą kamionkową 200 [mb]

Przewiert rurą kamionkową 160 [mb]

D

Przedmiar

1324,60

737,60

166,30

-

84,80

-

Projekt

1208,50

426,60

31,40

239,50

84,80

33,40

E

Przedmiar

1536,00

274,00

166,30

-

94,70

-

Projekt

1321,80

246,60

129,70

-

131,30

-

D+E

Przedmiar

2860,60

1011,60

332,60

-

179,50

-

Projekt

2530,30

672,60

161,10

239,50

216,10

33,40

Przedmiar robót powiela ilości kanałów PVC z zestawienia projektanta (tabela Nr 1) , ale w tej tabeli długość kanałów o średnicy 200 i 160 mm jest policzona wraz z przewiertami , a ponadto w zestawieniu dla kanału D dwukrotnie ujęto odcinek D62-D66.
Podobnie , długości kanałów  z tej tabeli pojawiają się w opisie przedmiotu zamówienia.
Niestety nie ma możliwości skonfrontowania w/w dokumentów w zakresie przyłączy kanalizacyjnych
z powodu braku profili na przyłącza i braku  opisów w zakresie długości odcinków na PZT.
Mając na uwadze powyższe wnosimy, aby jednoznacznie określić zakres robót objęty przetargiem poprzez :
- dokonanie poprawek w opisie przedmiotu zamówienia w ilości kanałów na ilości zgodne z Projektem   wykonawczym   (sieć kanalizacyjna)
- uzupełnienie dokumentacji projektowej o profile przyłączy lub uzupełnienie na PZT opisów długości  przyłączy


Odpowiedź:
Zamawiający aktualizuje opis przedmiotu zamówienia, w związku z czym modyfikuje treść pkt. 3.1 SIWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:

„3.1 Przedmiot zamówienia obejmuje „Rozbudowa sieci wodno – kanalizacyjnej w Aglomeracji Marzysz Gmina Daleszyce”.

Zamówienie współfinansowane jest w ramach działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa”, Osi 4  „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” objętego Regionalnym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Dodatkowo wszelkie wykonane prace projektowe i wykonawcze muszą być zgodne z wytycznymi Instytucji Zarządzającej oraz regulaminem konkursu, a także obowiązującymi przepisami i Normami.

W skład inwestycji wchodzi:

Zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kranów gmina Daleszyce” obejmuje następujący zakres rzeczowy:
1)    Kanał sanitarny z rur PVC DN 160 o łącznej długości    - 1.011,60 m
2)    Kanał sanitarny z rur PVC DN 200 o łącznej długości    - 2.860,60 m
3)    Przykanaliki z rur PVC DN 160 o łącznej długości        - 1.466,50 m
4)    Przewierty PE 100 Ø 200                 - 332,60 m
5)    Przewierty kamionkowy Ø 200                  - 298,10 m
6)    Przewierty PE 100 Ø 160                 - 10,00 m
7)    Przewierty kamionkowy Ø 150                  - 54,5 m
8)    Studnie betonowe Ø 1000                - 73 szt.
9)            Studnie  PP/PE Ø 600- 630                - 65 szt
10)    Studnie PP/PE Ø 400-425                - 80 szt.
11)    Roboty odwodnieniowe
12)    Roboty drogowe
13)         Pompownia PP2                     - 1 kpl


Przewiduje się 8 przejść poprzecznych kanałów DN 200 mm pod drogą wojewódzką nr 764.
Szczegółowy zakres robót znajduje się w dokumentacji technicznej (dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót) będącej załącznikiem do przetargu.

Zamawiający na wykonanie przedmiotowej inwestycji uzyskał prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę nr 2089/2017 znak: B – II.6740.15.9.2017 z dnia 10.11.2017 wydaną przez Starostę Kieleckiego.


Pytanie nr 2:
W nawiązaniu do poprzedniego pytania informujemy , że również w zakresie rodzaju i ilości studni występują poważne rozbieżności pomiędzy poszczególnymi elementami dokumentacji przetargowej.
W związku z faktem , że Dokumentacja projektowa (profile , PZT ) nie zawiera opisu studni w zakresie ich rodzaju i średnicy, jedynym źródłem informacji na ten temat są zestawienia studni sporządzone przez Projektanta (Tabela nr 6)
 Wg zestawienia studni w w/w Tabeli uzbrojenie kanalizacji na kolektorze D stanowią:
-studnie betonowe 1200 mm – 3 szt
-studnie betonowe 1000 mm – 51 szt
-studnie z tworzyw sztucznych 600 mm – 8 szt
Wg Przedmiaru robót uzbrojenie studni stanowią :
-studnie betonowe 1200 mm – 4 szt
-studnie betonowe 1000 mm – 26 szt
-studnie z tworzyw sztucznych 600 mm – 33 szt
Załącznik nr 12 „Opis przedmiotu zamówienia” w ogóle nie wymienia studni o średnicy 600 mm, a jedynie betonowe 1200 i 1000 mm oraz z tworzyw sztucznych o średnicy 400 mm.
Proszę określić jednoznacznie jakie studnie i w jakich ilościach należy przyjąć do wyceny. Rodzaj studni (średnica , materiał) ma zasadniczy wpływ na wycenę robót.
Niestety nie można podobnej analizy przeprowadzić w odniesieniu do kolektora E za względu na brak w zestawieniu studni w Tabeli 6 studni o numerach E31-E53.
Prosimy o uzupełnienie w/w tabeli i analogicznie jak w przypadku kolektora D określenie jednoznacznie jakie studnie i w jakich ilościach należy przyjąć do wyceny

Odpowiedź:
Do wyceny należy przyjąć następujące średnice i ilości studni:
Studnie  betonowe fi 100    - 73 szt.
Studnie PP  fi 400-425        -  80 szt.
Studnie  PP/PE fi 600- 630     - 65 szt.

Pytanie nr 3:
W nawiązaniu do poprzedniego pytania proszę o odpowiedź , czy na sieci kanalizacyjnej należy stosować studnie 400 mm. W żadnym dokumencie nie ma wzmianki o zamianie studni DN 600 na studnie DN400 , ani na temat zamiany studni betonowych DN 1000 na studnie z tworzyw sztucznych , natomiast w części opisowej dokumentacji projektowej jest wyraźny zapis , że na sieci należy stosować studnie betonowe
DN 1200 i 1000 mm oraz studnie PE/PP DN 600 , natomiast na przyłączach należy stosować studnie PE/PP DN 400.
Proszę określić jednoznacznie jakie studnie i w jakich ilościach należy przyjąć do wyceny. Rodzaj studni (średnica , materiał) ma zasadniczy wpływ na wycenę robót.

Odpowiedź:
Do wyceny należy przyjąć następujące średnice i ilości studni:
Studnie  betonowe fi 100    - 73 szt
Studnie PP  fi 400-425        -  80 szt
Studnie  PP/PE fi 600- 630    -  65 szt

Pytanie nr 4:
Czy pompownia przydomowa PP2 wraz z rurociągiem tłocznym do studni E43 stanowi zakres przetargu ? Zgodnie z Załącznikiem nr 12 …”do zamówienia należy przyjąć tylko kanały D i E wraz z przykanalikami
i uzbrojeniem ….” , zatem pompownia PP2 powinna także być objęta przetargiem , jednak treść pozostałych  dokumentów nie wskazuje na to.

Odpowiedź:
Pompownia PP2 jest objęta zakresem zamówienia i należy ją przyjąć do wyceny.

Pytanie nr 5:
Jeżeli wykonanie pompowni PP2 jest objęte postepowaniem uzupełnić opis przedmiotu zamówienia oraz Przedmiar o stosowne pozycje.

Odpowiedź:
Jak w dokumentacji  zał. Nr 10, część I, projekt wykonawczy , część opisowa pkt 12  od strony 18.


Pytanie nr 6:
Na kolektorach D i E zaprojektowano przewierty w drogach utwardzonych i w poprzek dróg. Prosimy
o odpowiedź jaki jest status poszczególnych dróg (podać nr ). Czy będą pobierane opłaty za umieszczenie rurociągów w pasie drogi i ewentualne zajęcie pasa drogowego oraz kto będzie ponosił te opłaty i w jakiej wysokości.

Odpowiedź:
Drogi  posiadają status dróg Gminnych opłaty za zajęcie pasa drogowego będzie ponosił Wykonawca wg stawek obowiązujących w czasie zajęcia pasa,  natomiast za umieszczenie  rurociągów w pasie drogi  opłaty ponosi Inwestor.
 
Pytanie nr 7:
Na kolektorach D i E zaprojektowano przewierty z rur kamionkowych i rur PE RC.
Czy Zamawiający dopuszcza zamianę przewiertów wykonywanych rurą kamionkową na przewierty rurą PE /100/RC i wykonanie wszystkich przewiertów rurą PE RC ?

Odpowiedź:
Zamawiający  wyraża zgodę na  wykonanie  przewiertów rurą PE100RC.
 
Pytanie nr 8:
Prosimy o potwierdzenie, że teren budowy kolektorów D i E nie podlega nadzorowi  Archeologicznemu.

Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że teren budowy kolektorów D i E nie podlega  nadzorowi archeologicznemu.

Pytanie nr 9:
Prosimy o potwierdzenie , że do budowy sieci kanalizacyjnej i przyłączy należy stosować następujące rury:
- rury kanalizacyjne PVC-U ø200 x 5,9mm (klasa S SN 8 kN/m2) kielich wydłużony z uszczelkami
- rury kanalizacyjne PVC-U ø160 x 4,7mm (klasa S SN 8 kN/m2) kielich wydłużony z Uszczelkami
- rury PE100RC do kanalizacji o średnicy  75 x 4,5 mm

Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że do budowy sieci kanalizacyjnej i przyłączy należy stosować następujące rury:
- rury kanalizacyjne PVC-U ø200 x 5,9mm (klasa S SN 8 kN/m2) kielich wydłużony z uszczelkami
- rury kanalizacyjne PVC-U ø160 x 4,7mm (klasa S SN 8 kN/m2) kielich wydłużony z Uszczelkami
- rury PE100RC do kanalizacji o średnicy  75 x 6,8 mm

Pytanie nr 10:
Zgodnie z częścią opisową projektu wykonawczego na studniach betonowych i PP/PE 600 należy stosować odpowiedniej klasy włazy żeliwne , szczelne bez wentylacji wypełnione betonem, natomiast
w Specyfikacji Technicznej D.03.00.00 jest napisane „na studniach ø1000mm i ø1200mm należy zamontować włazy żeliwne klasy C250, bez otworów wentylacyjnych”.
Prosimy o odpowiedź , jakie włazy (żeliwne , czy żeliwne wypełnione betonem) należy stosować.

Odpowiedź:
Należy stosować włazy  żeliwne bez wypełnienia : Drogi  D – 400, poza drogą C 250.

Pytanie nr 11:
Zgodnie z częścią opisową projektu wykonawczego na przyłączach należy stosować studzienki PP/PE
o średnicy 425 mm natomiast w Specyfikacji Technicznej D.03.00.00 w rozdziale 2.3.2 jest napisane,
że trzon studzienki 425 stanowi rura dwuścienna karbowana PP o średnicach 476/425mm”.Analiza parametrów studni PP/PE 425 produkowanych przez głównych producentów dostępnych na rynku (Wavin, PIPE LIFE , Kaczmarek) pokazuje , że opisany wymiar rury trzonowej posiadają tylko studzienki PP/PE 425 Firmy Wavin , natomiast żaden z tych producentów nie ma w swojej ofercie dwuściennej rury karbowanej jako trzonu studzienki.
Mając na uwadze powyższe wnosimy , aby Zamawiający określił minimalne wymagane parametry dla studni PP/PE 425 i 600 , tak aby spełniały je produkty ogólnie dostępne na rynku.

Odpowiedź:
Dopuszcza się  inne niż w opisie lecz  o parametrach nie gorszych niż  SN 10.

Pytanie nr 12:
Zakres zadania obejmuje przełączenia istniejących instalacji kanalizacyjnych do nowo wybudowanego przyłącza. Zgodnie z treścią ust.10.7 Opisu technicznego należy uzyskać pozwolenie od ZUK w Daleszycach na odprowadzenie ścieków nowym przyłączem oraz usunąć wozem asenizacyjnym wszystkie ścieki i osady z istniejących osadników gnilnych.
Prosimy o informację, do kogo będzie należeć uzyskanie w/w pozwolenia , a także opróżnienie i wywiezienie ścieków.

Odpowiedź:
Uzyskanie pozwolenia na przyłączenie  istniejącej instalacji  do nowo wybudowanego  przyłącza, usunięcie  ścieków oraz osadów będzie należało do właściciela posesji.

Pytanie nr 13:
Zgodnie z zapisami SIWZ Termin zakończenia przedmiotu umowy to 31.19.2021 r.
Zakres robót objęty postepowaniem nie wymaga tak długiego okresu na ich  wykonanie.
Prosimy o odpowiedź , czy możliwe będzie skrócenie okresu realizacji robót, wcześniejszy odbiór końcowy i otrzymanie przez Wykonawcę pełnego wynagrodzenia za przedmiot umowy.

Odpowiedź:
Będzie możliwy wcześniejszy odbiór  końcowy i otrzymanie  przez wykonawcę  pełnego wynagrodzenia pod warunkiem  dostarczenia  kompletnych dokumentów do odbioru łącznie
z inwentaryzacja powykonawczą przyjętą do zasobów geodezyjnych organu prowadzącego ewidencję urządzeń  wraz z niezbędnymi dokumentami do uzyskania pozwoleniem
na użytkowanie.

Pytanie nr 14:
W ust.9.4.4. SIWZ jest napisane, że „W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy , którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach , o których mowa w art.24ust.1 oraz ust.5 pkt 1 ustawy i w tym zakresie wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie …..”. Treść Załącznika nr 4 do SIWZ (Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia)  nie jest zgodna
z przytoczonymi wyżej zapisami SIWZ , gdyż w ust.2 jest  przytoczony art.24 ust, pkt 1 i 8 ustawy Pzp.
Prosimy o poprawienie załącznika nr 4 do SIWZ , aby był on zgodny z treścią SIWZ.

Odpowiedź:
Zamawiający modyfikuje załącznik nr 4 do SIWZ dot. przesłanek z postępowania i zamieszcza
na stronie internetowej załącznik po aktualizacji w dniu 29.10.2019 r.

Pytanie nr 15:
W  § 11 projektu umowy jest napisane , że Zamawiający dopuszcza częściowe fakturowanie robót. Prosimy o informację czy możliwe będzie wystawianie faktur w okresach miesięcznych ?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe  również w okresach miesięcznych, zgodnie
z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem robót.
W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje załącznik nr 7 – wzór umowy w zakresie częściowego fakturowania i zamieszcza na stronie internetowej zmodyfikowany załącznik w dniu 29.10.2019 r.

Pytanie nr 16:
Zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia oraz zapisami w rozdziale 3 SIWZ zadanie  pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kranów gmina Daleszyce” obejmuje następujący zakres rzeczowy:
1)    Kanał sanitarny z rur PVC DN 160 o łącznej długości    - 1.011,60 m
2)    Kanał sanitarny z rur PVC DN 200 o łącznej długości    - 2.860,60 m
3)    Przykanaliki z rur PVC DN 160 o łącznej długości        - 1.466,50 m
4)    Przewierty PE 100 Ø 200                 - 332,60 m
5)    Przewierty kamionkowy Ø 200                  - 298,10 m
6)    Przewierty PE 100 Ø 160                 - 10,00 m
7)    Przewierty kamionkowy Ø 150                  - 54,5 m
8)    Studnie betonowe Ø 1200                - 15 szt.
9)    Studnie betonowe Ø 1000                - 58 szt.
10)    Studnie PE Ø 400                    - 473 szt.
11)    Roboty odwodnieniowe
12)    Roboty drogowe
Przewiduje się 8 przejść poprzecznych kanałów DN 200 mm pod drogą wojewódzką nr 764.
Szczegółowa analiza dokumentacji projektowej i załączonych zestawień wykazała, że powyższy opis znacząco odbiega od stanu wynikającego z udostępnionej dokumentacji projektowej i wszystkich pozostałych składników SIWZ , zgodnie z którymi przedmiot zamówienia stanowi następujący zakres rzeczowy:
1)    Kanał sanitarny z rur PVC DN 160 o łącznej długości- 672,60 m (bez przewiertów)-wg PW
2)    Kanał sanitarny z rur PVC DN 200 o łącznej długości- 2.530,30 m (bez przewiertów)-wg PW
3)    Przykanaliki z rur PVC DN 160 o łącznej długości    - 1.221,00 m (bez przewiertów) wg PW+Tabela nr 2
4)    Przewierty PE 100 Ø 200 - 161,10 m- wg PW
5)    Przewierty kamionkowy Ø 200 – 216,10 m-wg PW
6)    Przewierty PE 100 Ø 160 – 292,30  m – wg PW
7)    Przewierty kamionkowy Ø 150 - 94,4 m -wg PW
8)    Studnie betonowe Ø 1200- 10 szt ( Tabela nr 6 + przyjęto zgodnie z zasadami z opisu technicznego wobec braku w Tabeli nr 6 studni E31-E53)
9)    Studnie betonowe Ø 1000- 73 szt. ( Tabela nr 6 + przyjęto zgodnie z zasadami z opisu technicznego wobec braku w Tabeli nr 6 studni E31-E53)
10)    Studnie PE Ø 600 - 54 szt. ( Tabela nr 6 + przyjęto zgodnie z zasadami z opisu technicznego wobec braku w Tabeli nr 6 studni E31-E53)
11)    Studnie PE Ø 400 – 72 szt (wg Tabeli nr 2)    
12)       Roboty odwodnieniowe
13)    Roboty drogowe
W przytoczonym na wstępie opisie przedmiotu zamówienia brak wykonania pompowni PP2 wraz
z rurociągiem tłocznym PE 75 mm.
Wspomniane w opisie przedmiotu zamówienia przewierty pod droga wojewódzką nr 764 nie dotyczą zakresu przetargu czyli kolektorów D i E, lecz kolektora A
Reasumując powyższe wnosimy o poprawne i jednoznaczne określenie przedmiotu zamówienia poprzez:
- wpisanie zakresu robót wynikającego z załączonej dokumentacji projektowej ( w tym długości kanałów, długości przewiertów , ilości i rodzaj studni rewizyjnych)
- potwierdzenie , że wykonanie 8 szt przejść pod drogą wojewódzką nie wchodzi w zakres objęty postępowaniem lub potwierdzenie , że należy je wykonać
- potwierdzenie , że pompownia PP2 wchodzi w zakres przetargu i podanie długości rurociągu tłocznego

Odpowiedź:
Zamawiający przedstawia  aktualny  zakres przedmiotu zamówienia
1)    Kanał sanitarny z rur PVC DN 160 o łącznej długości    - 1.011,60 m
2)    Kanał sanitarny z rur PVC DN 200 o łącznej długości    - 2.860,60 m
3)    Przykanaliki z rur PVC DN 160 o łącznej długości        - 1.466,50 m
4)    Przewierty PE 100 Ø 200                 - 332,60 m
5)    Przewierty kamionkowy Ø 200                  - 298,10 m
6)    Przewierty PE 100 Ø 160                 - 10,00 m
7)    Przewierty kamionkowy Ø 150                  - 54,5 m
8)    Studnie betonowe Ø 1000                - 73 szt.
9)            Studnie  PP/PE Ø 600- 630                - 65 szt
10)    Studnie PP/PE Ø 400-425                - 80 szt.
11)    Roboty odwodnieniowe
12)    Roboty drogowe
13)         Pompownia PP2                     - 1 kpl


Pytanie nr 17:
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę polegającą na wykonaniu przewiertów PE, w miejsce kamionkowych fi 200 oraz fi  150.

Odpowiedź:
Zamawiający  wyraża zgodę na  wykonanie  przewiertów rurą PE100RC.

Pytanie nr 18:
Rozmiary studni DN1200, 1000 oraz 600 należy przyjmować z plany sytuacyjno wysokościowego czy tabeli nr 6? Jeśli według tabeli nr 6 to w tabeli brakuje studni od numeru E31 do E53 oraz od E64 do E79.

Odpowiedź:
W załączeniu pełna tabela nr 6
Ogólnie  należy  wycenić następujące ilości studni Studnie betonowe Ø 1000 - 73 szt.;
Studnie  PP/PE Ø 600- 630  - 65 szt.;  Studnie PP/PE Ø 400-425    


Pytanie nr 19:
Czy przewiert mogą być wykonane metodą rury stalowej jako osłonowej a w niej następnie montowana rura PVC  DN200 lub Dn160 odpowiednio dla danego przewiertu, a nie jak to jest według projektu z rur kamionkowych?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zamianę przewiertów tylko na rury PE100RC.

Pytanie nr 20:
Przedmiar  o nazwie przyłącza kwalifikowane do kanału D jest źle opisany po otwarciu pliku opis wskazuje na przyłącza kwalifikowane do kanału B. Zwracamy się z prośbą o załączeniu przedmiaru
na kanał D przyłącz kwalifikowanych

Odpowiedź:
Przypominamy, że przedmiar jest dokumentem pomocniczym i nie służy do wyceny przedmiotu zamówienia.


Pytanie nr 21:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę w studniach betonowych DN1200 i DN1000 z płyty pokrywowej na zwężkę pokrywową( tak zwany stożek)?

Odpowiedź:
Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zmianę płyty pokrywowej na zwężkę  pokrywową (tak zwany stożek).

Pytanie nr 22:
W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zwracamy się z prośbą aby Zamawiający dopuścił:
1/ wykazanie się robotami budowlanymi, o których mowa w SIWZ rozdział 9. Warunki udziału
w postępowaniu pkt. 9.4.2. ppkt ,,a) wykonanych robót” w okresie dłuższym niż 5 lat przed upływem terminu składania ofert tj. 8 lat.
Mając na uwadze powyższe zauważyć należy, iż zgodnie z treścią § 2 ust. 5 pkt. rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający może dopuścić, aby wykaz robót budowlanych dotyczył robót wykonanych w okresie dłuższym niż 5 lat przed upływem terminu składania ofert.
Tego typu modyfikacja korzystnie wpłynie na poziom konkurencyjności postępowania oraz umożliwi rozszerzenie kręgu oferentów, w tym między innymi o Wykonawcę, co w konsekwencji może pozytywnie wpłynąć na wybór oferty najkorzystniejszej.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę warunku udziału w postępowaniu.

Pytanie nr 23:
W opisie technicznym projektu budowlanego i specyfikacji technicznej zał 10 jest podane aby wykonać kanał instalacji sanitarnej rurami 200x5,9mm i 160x4,7mm natomiast na mapach projektowych
i profilach jest rura 200x6,6mm oraz 160x5,5mm. Proszę o wyjaśnienie jakiej grubości ścianki rur uwzględnić do wyceny ?

Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia,  że do budowy sieci kanalizacyjnej i przyłączy należy stosować następujące rury:
- rury kanalizacyjne PVC-U ø200 x 5,9mm (klasa S SN 8 kN/m2) kielich wydłużony z uszczelkami
- rury kanalizacyjne PVC-U ø160 x 4,7mm (klasa S SN 8 kN/m2) kielich wydłużony z Uszczelkami
- rury PE100RC do kanalizacji o średnicy  75 x 6,8 mm

Pytanie nr 24:
W ogłoszeniu i specyfikacji istotnych zamówień publicznych jest napisane, że przedmiotem zamówienie jest wykonanie studni Fi400 w ilości 473 szt natomiast w projekcie z zakresu kanał D i E jest 73 szt studni Fi 400. Ponadto w przedmiocie zamówienia nie uwzględniona studni Fi 600 na kanale głównym w ilości 64 szt.

Odpowiedź:
Do wyceny należy przyjąć następujące średnice i ilości studni:
Studnie  betonowe fi 100    - 73 szt
Studnie PP  fi 400-425        -  80 szt
Studnie  PP/PE fi 600- 630    -  65 szt

Pytanie nr 25:
Czy w wycenie należy uwzględnić przydomową pompownię ścieków?

Odpowiedź:
Tak w wycenie należy  uwzględnić  przydomowa  pompownię ścieków PP2

Pytanie nr 26:
Czy w SIWZ jest podany zakres robót, który jest do wykonania szczególnie proszę o wyjaśnienie ilości st 400 i czy na pewno są to studnie 400,

Odpowiedź:
Do wyceny należy przyjąć następujące średnice i ilości studni:
Studnie  betonowe fi 100    - 73 szt
Studnie PP  fi 400-425        -  80 szt
Studnie  PP/PE fi 600- 630    -  65 szt

Pytanie nr 27:
W związku z ogłoszonym postępowaniem prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Aglomeracji Marzysz, gmina Daleszyce/Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kranów, gmina Daleszyce” zwracam się z prośbą o wyrażenie zgody przez Inwestora na zamianę technologii wykonania przewiertów z przewiertów trójfazowych sterowanych laserem - z użyciem specjalnych rur kamionkowych KREADRIVE typu 1: DN DN200 i DN 150 mm, o długościach 1,0 m, łączonych opaskami ze stali molibdenowej na przewierty sterowane horyzontalne z użyciem rur PE, DN:200 i 150.

Odpowiedź:
Zamawiający  wyraża zgodę na  zmianę technologii  wykonania przewiertów  tylko na ich wykonanie  rurą PE100RC.

Pytanie nr 28:
Na stronie internetowej zamówienia znajduje się plik z załącznikami do projektu umowy. W pliku pojawia się załącznik nr 11 w przedmiocie oświadczenia wykonawcy, dotyczącego przesłanek (fakultatywnych) do wykluczenia z postępowania? SIWZ nie zawiera informacji o konieczności załączenia takiego oświadczenia, a w świetle ustawy PZP przesłanki fakultatywne do wykluczenia z postępowania mogą być przez zamawiających stosowane wyłącznie jeśli zostaną one zawarte w specyfikacji. Proszę o usunięcie załączników, w tym załącznika nr 11, których konieczność przedłożenia nie wynika z SIWZ ani przepisów ustawy PZP.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż omyłkowo zamieścił załącznik nr 11 w załącznikach do SIWZ. W niniejszym postępowaniu nie należy go składać.

Pytanie nr 29:
W §3 ust. 1 i 2 projektu umowy mowa jest o obowiązku wykonawcy w zakresie zgłoszenia zauważonych wad w projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych
i przedmiarze robót oraz o odpowiedzialności wykonawcy w z związku z zaniechaniem przedmiotowego zgłoszenia. W związku z faktem, że wykonawca jak sama nazwa wskazuje nie jest projektantem i zgodnie
z prawem budowlanym nie posiada kompetencji projektanta wykonawca proponuje wprowadzić następującą modyfikację §3 ust. 2 projektu umowy:
„Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wynikłą szkodę na skutek zaniechania zawiadomienia Zamawiającego o zauważonych wadach w projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robót budowlanych i przedmiarze robót, wyłącznie w przypadku gdy wiedza i doświadczenie wykonawcy umożliwiają dostrzeżenie takiej wady”.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 30:
W § 12 ust. 2 projektu umowy wykonawca proponuje następującą zmianę:
„Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku Wykonawcy”.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 31:
W §18 ust. 12 projektu umowy wykonawca proponuję zmianę zdania drugiego z uwagi na okoliczność,
iż wada danego elementu robót nie może wpłynąć na przesunięcie się okresu gwarancji dla całej inwestycji, a jedynie dla danego elementu. W związku z tym wykonawca proponuję następującą zmianę §18 ust. 12 zd. 2 projektu umowy:
„Gwarancja ulega automatycznemu przedłużeniu o okres naprawy, tj. czas liczony od zgłoszenia wady
do usunięcia wady stwierdzonego protokolarnie, przy czym w przypadku wady danego elementu automatyczne przedłużenie gwarancji o okres naprawy do usunięcia wady stwierdzonego protokołem dotyczy tylko tego elementu”.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 32:
Wykonawca w związku z ustaloną przez Zamawiającego wysokością kar umownych na poziomie
2% wynagrodzenia umownego brutto w §18 ust. 1 pkt 2), 5), 6) i 7) projektu umowy, proponuje zmianę wysokości kar umownych na 0,2 % wynagrodzenia wskazanego w umowie z danym podwykonawcą. Pierwotnie zaproponowana przez Zamawiającego wersja jest ewidentnie krzywdząca dla wykonawców, którzy przy minimalnym nawet opóźnienie w przedstawieniu umowy czy zapłacie wynagrodzenia ponosić będą odpowiedzialność z tytułu kar umownych w wysokości wynagrodzenia umownego brutto za całość zamówienia. Jest to nie tylko niesprawiedliwe, ale i nieadekwatne
do zawinienia rozwiązanie, którego skutki mogą być nieproporcjonalnie dotkliwe dla wykonawcy.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody. Kara umowna ma charakter prewencyjny a nie stanowi świadczenia pieniężnego będącego przedmiotem umowy. Zamawiający ma nadzieje że nie będzie potrzeby naliczania kar umownych.


W związku ze zmianą opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert. Aktualnie obowiązujący termin składania i otwarcia ofert to 07.11.2019 r., w związku z czym Zamawiający modyfikuje:

1.    treść pkt. 19.4 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:
19.4 Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje:
„Rozbudowa sieci wodno – kanalizacyjnej w Aglomeracji Marzysz Gmina Daleszyce” „Nie otwierać przed 07.11.2019 r. godz. 10:15”.

2.    treść pkt. 20.1 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:
20.1    Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – w sekretariacie, w terminie do dnia 07.11.2019r. do godz. 10:00.

3.    treść pkt. 21.1 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:
21.1    Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego – w dniu 07.11.2019r. o godz. 10:15.

 


» ZAŁĄCZNIKI «
Ogłoszenie o zamówieniu
Dodany: 11.10.2019 godz. 14:47
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Dodany: 11.10.2019 godz. 14:47
 
Załączniki 1-12 w wersji edytowalnej
Dodany: 11.10.2019 godz. 14:47
 
Informacja nr 1 dla Wykonawców
Dodany: 25.10.2019 godz. 12:49
 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dodany: 25.10.2019 godz. 12:49
 
Informacja nr 2 dla Wykonawców
Dodany: 29.10.2019 godz. 14:56
 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dodany: 29.10.2019 godz. 14:56
 
Załaczniki do Informacji nr 2 dla Wykonawców
Dodany: 29.10.2019 godz. 14:56
 
Zestawienie ofert
Dodany: 07.11.2019 godz. 15:31
 
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
Dodany: 29.11.2019 godz. 15:14
 Ostateczny termin składania ofert:
  7 listopada 2019 godz. 10:00Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Jolanta Stachowicz [Kierownik wydziału gospodarki, mienia i rolnictwa] dnia 11 października 2019
Informacja opublikowana przez:
  dnia 11 października 2019 godz. 14:47
Liczba odsłon:
  1927 od 11 października 2019 godz. 14:47  (średnio 5.1 odsłon/dobę)

 

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl