0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Przebudowa (modernizacja) systemu AKPiA wraz z wymianą urządzeń technologicznych w oczyszczalni ścieków w miejscowości Marzysz, gmina Daleszyce

Numer: AR.ZP.271.6.2019Ogłoszenie nr 609981-N-2019 z dnia 2019-10-15 r.

Gmina Daleszyce: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Marzysz"
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
Zamówienie współfinansowane jest w ramach działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa”, Osi 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” objętego Regionalnym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Dodatkowo wszelkie wykonane prace projektowe i wykonawcze muszą być zgodne z wytycznymi Instytucji Zarządzającej oraz regulaminem konkursu, a także obowiązującymi przepisami i Normami.O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Daleszyce, krajowy numer identyfikacyjny 29101004000000, ul. pl. Staszica  9 , 26-021  Daleszyce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 0-41 3171693, e-mail sekretarz@daleszyce.pl, faks 0-41 3171693.
Adres strony internetowej (URL): www.daleszyce.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
http://bip.daleszyce.pl/index.php?p=tender


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://bip.daleszyce.pl/index.php?p=tender


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
oferty należy złożyć w formie pisemnej
Adres:
Gmina Daleszyce Plac Staszica 9, 26-021 Daleszyce


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Marzysz"
Numer referencyjny: AR.ZP.271.6.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia: "Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Marzysz" w systemie zaprojektuj i wybuduj. Zamówienie współfinansowane jest w ramach działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa”, Osi 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” objętego Regionalnym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Dodatkowo wszelkie wykonane prace projektowe i wykonawcze muszą być zgodne z wytycznymi Instytucji Zarządzającej oraz regulaminem konkursu, a także obowiązującymi przepisami i Normami. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej i na jej podstawie wykonaniu robót obejmujących „Modernizację oczyszczalni ścieków w miejscowości Marzysz” w formule „Zaprojektuj i wybuduj”. Przedsięwzięcie polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu zadania pn. “Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Marzysz” musi zapewnić, że jakość oczyszczonych ścieków odpływających z oczyszczalni do odbiornika będzie, co najmniej zgodna (lub lepsza z normami: - polskimi określonymi Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2014, poz. 1800) i z Ustawą z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami). - europejskimi określonymi w Dyrektywie Rady Wspólnoty Europejskiej 91/271 z dnia 21.05.1991 roku dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych oraz uzupełnieniem nr 98/151/UE z dnia 27.02.1998 roku. W ujęciu ogólnym zamówienie dla oczyszczalni w miejscowości Marzysz obejmuje: - sporządzenie projektu wstępnego i uzyskanie dla niego akceptacji Zamawiającego; - sporządzenie projektu budowlanego i uzyskanie dla niego wynikających z przepisów, opinii, uzgodnień i pozwoleń wraz z pozwoleniem na budowę i zgłoszeniami dla robót niewymagających pozwolenia; - sporządzenie projektów wykonawczych; - wykonanie robót budowlanych; - dostawę i montaż wyposażenia technologicznego, sprzętu i maszyn na podstawie powyższych projektów, - dostawę i montaż systemu zasilania obiektowego w energie elektryczną, sterowania, AKPiA i monitorowania stanów pracy w obiektach oczyszczalni, z odwzorowaniem sygnałów w budynku oczyszczalni (na podstawie wykonanego projektu), - przeprowadzenie prób i badań wymaganych dla oczyszczalni (w tym rozruchu nowych urządzeń) oraz przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem oczyszczalni w użytkowanie. Zakres inwestycji pn.: „Przebudowa (modernizacja) systemu AKPiA wraz z wymianą urządzeń technologicznych w oczyszczalni ścieków w miejscowości Marzysz, gmina Daleszyce.” obejmować będzie: - przebudowę (modernizację) systemu AKPiA W zakresie przebudowy (modernizacji) systemu AKPiA przewiduję się: - przeprogramowanie istniejącego sterownika głównego oraz zaprojektowanie i wykonanie sterowania w oparciu o komputer przemysłowy monitorem 24” i system SCADA (z możliwością zdalnej obsługi przez internet - WEB Client oraz przez urządzenia mobilne: smartphone, tablet itp.), - zaprojektowanie archiwizacji i przedstawienia graficznego danych pomiarowych i parametrów pracy urządzeń technologicznych, - wymianę sond pomiarowych z przetwornikami na nowe, - zabudowę 2 dodatkowych falowników do sterowania pracą dmuchaw - co zmniejszy energochłonność oczyszczalni, - zabudowę czujnika ciśnienia na kolektorze głównym powietrza oraz 2 przepustnic regulacyjnych sterowanych elektrycznie na kolektorach powietrza doprowadzających powietrze do ciągów oczyszczania biologicznego, - wymianę skorodowanych szafek rozdzielnic elektrycznych na nowe, - wymiana aparatury łączeniowej, zabezpieczeń i okablowania szafy (pola zasilającego urządzenia) w rozdzielni głównej - wymianę uszkodzonych i wyeksploatowanych urządzeń technologicznych na nowe, zakup urządzeń rezerwowych oraz remont urządzeń. Urządzenia rezerwowe należy dostarczyć tego samego typu co urządzenia podstawowe, - zabudowę przepustnic sterowanych elektrycznie na rurociągach doprowadzających powietrze do poszczególnych rurociągów, - zabudowę czujników ciśnienia na wspólnym kolektorze powietrza do sterowania pracą dmuchaw. W ramach przedsięwzięcia planuje się prowadzenie prac w następujących obiektach oczyszczalni: - Obiekt nr 1 - Pompownia ścieków surowych - Obiekt nr 2 - Urządzenie Oczyszczania Mechanicznego - Obiekt nr 3 - Punkt Zlewny Ścieków Dowożonych - Obiekt nr 4 - Blok Oczyszczania Biologicznego - Obiekt nr 7.2 - Wiata Technologiczna - Stanowisko Dmuchaw - Obiekt nr 8 - Budynek Technologiczno-Socjalny

II.5) Główny kod CPV: 71000000-8
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
71300000-1
71320000-7
45000000-7
45200000-9
45111200-0
45252100-9
45252200-0
45232400-6
45310000-3
45233140-2
45233200-1II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 6.1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu robót podobnych do robót stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. 6.2. Zamówienia, o których mowa w pkt 6.1. będą polegały na powtórzeniu robót zgodnych z zakresem robót stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia. Zakresem robót stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 6.1. będą prace z zakresu: • Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania • Nadzór nad projektem i dokumentacją • Przygotowanie terenu pod budowę • Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej • Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków • Roboty instalacyjne w budynkach • Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych • Roboty w zakresie budowy dróg • Usługi opomiarowania dla budownictwa Szczegółowy opis technologii wykonywania tych robót określa dokumentacja projektowa, a w przypadku wykonania tego zakresu w innej technologii normy krajowe i europejskie odnoszące się do tych robót. Zakres rzeczowy robót stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 6.1. nie przekroczy wartości 50 % wartości niniejszego zamówienia. 6.3. Zamówienia, o których mowa w pkt 6.1. będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki, a jeżeli wartość szacunkowa będzie mniejsza od kwoty o której mowa w art. 4 pkt. 8 ustawy tylko po przeprowadzenie negocjacji. 6.4. Zamówienia, o których mowa w pkt 6.1. będą udzielane w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego robót, zmiana technologii lub wprowadzenia zakresu dodatkowego w przypadku konieczności dokonania zmian w dokumentacji projektowej oraz gdy wystąpi potrzeba wykonania dodatkowego zakresu po dokonanym odbiorze końcowym. 6.5 Zamówienie o którym mowa w pkt.6.1 może obejmować rodzajowo cały lub częściowy zakres robót wskazanych w pkt. 6.2.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2021-03-30

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
      2021-03-30


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3 SIWZ
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Na potwierdzenie należy złożyć: a) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert Wykonawca potwierdzi spełnienie warunku jeżeli wykaże że posiada nie mniej niż – 1 000 000,00 PLN środków lub zdolność kredytową w tej samej wysokości. b) Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego - to jest wykonywaniem robót budowlanych na kwotę nie mniejszą niż – 1 000 000,00 PLN.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) wykonanych robót i usług Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykazu robót budowlanych i usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat dla robót i 3 lat dla usług przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty i usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane i usługi zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał: • jedną robotę budowlaną zrealizowaną w systemie zaprojektuj i wybuduj w ramach której wykonano roboty związane z budową/rozbudową/ przebudową/modernizacją oczyszczalni ścieków o wartości min. 1 000 000,00 zł brutto. lub • jedną robotę budowlaną w ramach której wykonano roboty związane z budową/rozbudową/ przebudową/modernizacją oczyszczalni ścieków oraz wykonał • jedną dokumentację projektową związaną z budową/rozbudową/ przebudową/modernizacją oczyszczalni ścieków Łączna wartość robót budowlanych i usług projektowych to min. 1 000 000,00 zł brutto. Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy roboty i usługi te zostały wykonane w sposób należyty, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. b) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego. Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w osobami: • Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania budowami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej posiada doświadczenie zawodowe, jako kierownik robót/budowy, robót budowlanych na min. jednej inwestycji związanej z budową/ przebudową/ modernizacją/ rozbudową oczyszczalni ścieków. • Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. • Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania budowami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. • Projektantem w specjalności konstrukcyjno-budowlanej - posiadającym uprawnienia budowlane uprawniające do projektowania. Do wykazu osób należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowane osoby posiadają wymagane uprawnienia i przynależą do właściwej izby samorządu zawodowego jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane. Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego który to odsyła do ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 r. poz. 65) przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) gdyż do posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależność do izby samorządu zawodowego.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, zgodnie z opisem w pkt. 9.4.4 SIWZ 2. Zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego zgodnie z opisem w pkt. 9.4.4 SIWZ 3. Zaświadczenia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zgodnie z opisem w pkt. 9.4.4 SIWZ 4. Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445) – załącznik 2 do SIWZ 5. Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów składa dokumenty o braku podstaw do wykluczenia w odniesieniu do tych podmiotów. (dokumenty te zostały określone w pkt. 9.4.4 SIWZ) 6. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 9.4.4 SIWZ, składa odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykaz wykonanych robót potwierdzający opisany warunek wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie tych robót 9.4.2 a) - załącznik nr 8 SIWZ 2. Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia zgodnie z opisanym warunkiem 9.4.2 b) - załącznik nr 6 SIWZ 3. Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej zgodnie z opisanym warunkiem 9.4.3 SIWZ 4. Potwierdzenie, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej zgodnie z opisanym warunkiem 9.4.3 SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1.W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej której udostępniono SIWZ informacji o ofertach złożonych w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 2. Wykaz osób do punktacji (załącznik nr 1b) 3. Oświadczenia o których mowa w pkt. 9.2 (załącznik nr 3 i 4 SIWZ)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Wadium w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
Cena brutto 60,00
Gwarancja 30,00
Doświadczenie kierownika budowy (branża sanitarna, lub budowlana) 10,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zgodnie z zapisami określonymi w SIWZ
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-10-30, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Ogłoszenie nr 540219279-N-2019 z dnia 15-10-2019 r.

Daleszyce:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 609981-N-2019
Data: 15/10/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Daleszyce, Krajowy numer identyfikacyjny 29101004000000, ul. pl. Staszica  9, 26-021  Daleszyce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 0-41 3171693, e-mail sekretarz@daleszyce.pl, faks 0-41 3171693.
Adres strony internetowej (url): www.daleszyce.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji:
Punkt:
W ogłoszeniu jest: Ogłoszenie nr 609981-N-2019 z dnia 2019-10-15 r. Gmina Daleszyce: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Marzysz" OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak Nazwa projektu lub programu Zamówienie współfinansowane jest w ramach działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa”, Osi 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” objętego Regionalnym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Dodatkowo wszelkie wykonane prace projektowe i wykonawcze muszą być zgodne z wytycznymi Instytucji Zarządzającej oraz regulaminem konkursu, a także obowiązującymi przepisami i Normami. O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
W ogłoszeniu powinno być: Ogłoszenie nr 609981-N-2019 z dnia 2019-10-15 r. Gmina Daleszyce: „„Przebudowa (modernizacja) systemu AKPiA wraz z wymianą urządzeń technologicznych w oczyszczalni ścieków w miejscowości Marzysz, gmina Daleszyce". OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak Nazwa projektu lub programu Zamówienie współfinansowane jest w ramach działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa”, Osi 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” objętego Regionalnym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Dodatkowo wszelkie wykonane prace projektowe i wykonawcze muszą być zgodne z wytycznymi Instytucji Zarządzającej oraz regulaminem konkursu, a także obowiązującymi przepisami i Normami. O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 1)
W ogłoszeniu jest: Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Marzysz" Numer referencyjny: AR.ZP.271.6.2019 Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny Nie
W ogłoszeniu powinno być: Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Przebudowa (modernizacja) systemu AKPiA wraz z wymianą urządzeń technologicznych w oczyszczalni ścieków w miejscowości Marzysz, gmina Daleszyce". Numer referencyjny: AR.ZP.271.6.2019 Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny Nie

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia: "Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Marzysz" w systemie zaprojektuj i wybuduj. Zamówienie współfinansowane jest w ramach działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa”, Osi 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” objętego Regionalnym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Dodatkowo wszelkie wykonane prace projektowe i wykonawcze muszą być zgodne z wytycznymi Instytucji Zarządzającej oraz regulaminem konkursu, a także obowiązującymi przepisami i Normami. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej i na jej podstawie wykonaniu robót obejmujących „Modernizację oczyszczalni ścieków w miejscowości Marzysz” w formule „Zaprojektuj i wybuduj”. Przedsięwzięcie polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu zadania pn. “Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Marzysz” musi zapewnić, że jakość oczyszczonych ścieków odpływających z oczyszczalni do odbiornika będzie, co najmniej zgodna (lub lepsza z normami: - polskimi określonymi Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2014, poz. 1800) i z Ustawą z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami). - europejskimi określonymi w Dyrektywie Rady Wspólnoty Europejskiej 91/271 z dnia 21.05.1991 roku dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych oraz uzupełnieniem nr 98/151/UE z dnia 27.02.1998 roku. W ujęciu ogólnym zamówienie dla oczyszczalni w miejscowości Marzysz obejmuje: - sporządzenie projektu wstępnego i uzyskanie dla niego akceptacji Zamawiającego; - sporządzenie projektu budowlanego i uzyskanie dla niego wynikających z przepisów, opinii, uzgodnień i pozwoleń wraz z pozwoleniem na budowę i zgłoszeniami dla robót niewymagających pozwolenia; - sporządzenie projektów wykonawczych; - wykonanie robót budowlanych; - dostawę i montaż wyposażenia technologicznego, sprzętu i maszyn na podstawie powyższych projektów, - dostawę i montaż systemu zasilania obiektowego w energie elektryczną, sterowania, AKPiA i monitorowania stanów pracy w obiektach oczyszczalni, z odwzorowaniem sygnałów w budynku oczyszczalni (na podstawie wykonanego projektu), - przeprowadzenie prób i badań wymaganych dla oczyszczalni (w tym rozruchu nowych urządzeń) oraz przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem oczyszczalni w użytkowanie. Zakres inwestycji pn.: „Przebudowa (modernizacja) systemu AKPiA wraz z wymianą urządzeń technologicznych w oczyszczalni ścieków w miejscowości Marzysz, gmina Daleszyce.” obejmować będzie: - przebudowę (modernizację) systemu AKPiA W zakresie przebudowy (modernizacji) systemu AKPiA przewiduję się: - przeprogramowanie istniejącego sterownika głównego oraz zaprojektowanie i wykonanie sterowania w oparciu o komputer przemysłowy monitorem 24” i system SCADA (z możliwością zdalnej obsługi przez internet - WEB Client oraz przez urządzenia mobilne: smartphone, tablet itp.), - zaprojektowanie archiwizacji i przedstawienia graficznego danych pomiarowych i parametrów pracy urządzeń technologicznych, - wymianę sond pomiarowych z przetwornikami na nowe, - zabudowę 2 dodatkowych falowników do sterowania pracą dmuchaw - co zmniejszy energochłonność oczyszczalni, - zabudowę czujnika ciśnienia na kolektorze głównym powietrza oraz 2 przepustnic regulacyjnych sterowanych elektrycznie na kolektorach powietrza doprowadzających powietrze do ciągów oczyszczania biologicznego, - wymianę skorodowanych szafek rozdzielnic elektrycznych na nowe, - wymiana aparatury łączeniowej, zabezpieczeń i okablowania szafy (pola zasilającego urządzenia) w rozdzielni głównej - wymianę uszkodzonych i wyeksploatowanych urządzeń technologicznych na nowe, zakup urządzeń rezerwowych oraz remont urządzeń. Urządzenia rezerwowe należy dostarczyć tego samego typu co urządzenia podstawowe, - zabudowę przepustnic sterowanych elektrycznie na rurociągach doprowadzających powietrze do poszczególnych rurociągów, - zabudowę czujników ciśnienia na wspólnym kolektorze powietrza do sterowania pracą dmuchaw. W ramach przedsięwzięcia planuje się prowadzenie prac w następujących obiektach oczyszczalni: - Obiekt nr 1 - Pompownia ścieków surowych - Obiekt nr 2 - Urządzenie Oczyszczania Mechanicznego - Obiekt nr 3 - Punkt Zlewny Ścieków Dowożonych - Obiekt nr 4 - Blok Oczyszczania Biologicznego - Obiekt nr 7.2 - Wiata Technologiczna - Stanowisko Dmuchaw - Obiekt nr 8 - Budynek Technologiczno-Socjalny
W ogłoszeniu powinno być: Przedmiot zamówienia: „Przebudowa (modernizacja) systemu AKPiA wraz z wymianą urządzeń technologicznych w oczyszczalni ścieków w miejscowości Marzysz, gmina Daleszyce" w systemie zaprojektuj i wybuduj. Zamówienie współfinansowane jest w ramach działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa”, Osi 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” objętego Regionalnym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Dodatkowo wszelkie wykonane prace projektowe i wykonawcze muszą być zgodne z wytycznymi Instytucji Zarządzającej oraz regulaminem konkursu, a także obowiązującymi przepisami i Normami. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej i na jej podstawie wykonaniu robót obejmujących „Przebudowa (modernizacja) systemu AKPiA wraz z wymianą urządzeń technologicznych w oczyszczalni ścieków w miejscowości Marzysz, gmina Daleszyce" w formule „Zaprojektuj i wybuduj”. Przedsięwzięcie polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu zadania pn. „Przebudowa (modernizacja) systemu AKPiA wraz z wymianą urządzeń technologicznych w oczyszczalni ścieków w miejscowości Marzysz, gmina Daleszyce" musi zapewnić, że jakość oczyszczonych ścieków odpływających z oczyszczalni do odbiornika będzie, co najmniej zgodna (lub lepsza z normami: - polskimi określonymi Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2014, poz. 1800) i z Ustawą z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami). - europejskimi określonymi w Dyrektywie Rady Wspólnoty Europejskiej 91/271 z dnia 21.05.1991 roku dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych oraz uzupełnieniem nr 98/151/UE z dnia 27.02.1998 roku. W ujęciu ogólnym zamówienie dla oczyszczalni w miejscowości Marzysz obejmuje: - sporządzenie projektu wstępnego i uzyskanie dla niego akceptacji Zamawiającego; - sporządzenie projektu budowlanego i uzyskanie dla niego wynikających z przepisów, opinii, uzgodnień i pozwoleń wraz z pozwoleniem na budowę i zgłoszeniami dla robót niewymagających pozwolenia; - sporządzenie projektów wykonawczych; - wykonanie robót budowlanych; - dostawę i montaż wyposażenia technologicznego, sprzętu i maszyn na podstawie powyższych projektów, - dostawę i montaż systemu zasilania obiektowego w energie elektryczną, sterowania, AKPiA i monitorowania stanów pracy w obiektach oczyszczalni, z odwzorowaniem sygnałów w budynku oczyszczalni (na podstawie wykonanego projektu), - przeprowadzenie prób i badań wymaganych dla oczyszczalni (w tym rozruchu nowych urządzeń) oraz przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem oczyszczalni w użytkowanie. Zakres inwestycji pn.: „Przebudowa (modernizacja) systemu AKPiA wraz z wymianą urządzeń technologicznych w oczyszczalni ścieków w miejscowości Marzysz, gmina Daleszyce.” obejmować będzie: - przebudowę (modernizację) systemu AKPiA W zakresie przebudowy (modernizacji) systemu AKPiA przewiduję się: - przeprogramowanie istniejącego sterownika głównego oraz zaprojektowanie i wykonanie sterowania w oparciu o komputer przemysłowy monitorem 24” i system SCADA (z możliwością zdalnej obsługi przez internet - WEB Client oraz przez urządzenia mobilne: smartphone, tablet itp.), - zaprojektowanie archiwizacji i przedstawienia graficznego danych pomiarowych i parametrów pracy urządzeń technologicznych, - wymianę sond pomiarowych z przetwornikami na nowe, - zabudowę 2 dodatkowych falowników do sterowania pracą dmuchaw - co zmniejszy energochłonność oczyszczalni, - zabudowę czujnika ciśnienia na kolektorze głównym powietrza oraz 2 przepustnic regulacyjnych sterowanych elektrycznie na kolektorach powietrza doprowadzających powietrze do ciągów oczyszczania biologicznego, - wymianę skorodowanych szafek rozdzielnic elektrycznych na nowe, - wymiana aparatury łączeniowej, zabezpieczeń i okablowania szafy (pola zasilającego urządzenia) w rozdzielni głównej - wymianę uszkodzonych i wyeksploatowanych urządzeń technologicznych na nowe, zakup urządzeń rezerwowych oraz remont urządzeń. Urządzenia rezerwowe należy dostarczyć tego samego typu co urządzenia podstawowe, - zabudowę przepustnic sterowanych elektrycznie na rurociągach doprowadzających powietrze do poszczególnych rurociągów, - zabudowę czujników ciśnienia na wspólnym kolektorze powietrza do sterowania pracą dmuchaw. W ramach przedsięwzięcia planuje się prowadzenie prac w następujących obiektach oczyszczalni: - Obiekt nr 1 - Pompownia ścieków surowych - Obiekt nr 2 - Urządzenie Oczyszczania Mechanicznego - Obiekt nr 3 - Punkt Zlewny Ścieków Dowożonych - Obiekt nr 4 - Blok Oczyszczania Biologicznego - Obiekt nr 7.2 - Wiata Technologiczna - Stanowisko Dmuchaw - Obiekt nr 8 - Budynek Technologiczno-Socjalny

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3) b)
W ogłoszeniu jest: b) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego. Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w osobami: • Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania budowami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej posiada doświadczenie zawodowe, jako kierownik robót/budowy, robót budowlanych na min. jednej inwestycji związanej z budową/ przebudową/ modernizacją/ rozbudową oczyszczalni ścieków. • Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. • Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania budowami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. • Projektantem w specjalności konstrukcyjno-budowlanej - posiadającym uprawnienia budowlane uprawniające do projektowania. Do wykazu osób należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowane osoby posiadają wymagane uprawnienia i przynależą do właściwej izby samorządu zawodowego jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane. Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego który to odsyła do ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 r. poz. 65) przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) gdyż do posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależność do izby samorządu zawodowego. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak Informacje dodatkowe:
W ogłoszeniu powinno być: b) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego. Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w osobami: • Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania budowami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej posiada doświadczenie zawodowe, jako kierownik robót/budowy, robót budowlanych na min. jednej inwestycji związanej z budową/ przebudową/ modernizacją/ rozbudową oczyszczalni ścieków. • Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. • Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania budowami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. • Projektantem w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - posiadającym uprawnienia budowlane uprawniające do projektowania.

 


Dodano 15 października 2019 godz. 15:13 przez

    Daleszyce, 15.10.2019 r.

Informacja dla Wykonawców nr 1

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
„Przebudowa (modernizacja) systemu AKPiA wraz z wymianą urządzeń technologicznych
w oczyszczalni ścieków w miejscowości Marzysz, gmina Daleszyce"


Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4, 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1)    Treść pkt. 3 SIWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:
1.    Opis przedmiotu zamówienia.

„Przebudowa (modernizacja) systemu AKPiA wraz z wymianą urządzeń technologicznych
w oczyszczalni ścieków w miejscowości Marzysz, gmina Daleszyce"


3.1    Przedmiot zamówienia: „Przebudowa (modernizacja) systemu AKPiA wraz z wymianą urządzeń technologicznych w oczyszczalni ścieków w miejscowości Marzysz, gmina Daleszyce" w systemie zaprojektuj i wybuduj.
    
     Zamówienie współfinansowane jest w ramach działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa”, Osi 4  „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” objętego Regionalnym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Dodatkowo wszelkie wykonane prace projektowe
i wykonawcze muszą być zgodne z wytycznymi Instytucji Zarządzającej oraz regulaminem konkursu, a także obowiązującymi przepisami i Normami.


Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej i na jej  podstawie wykonaniu robót obejmujących „Przebudowa (modernizacja) systemu AKPiA wraz z wymianą urządzeń technologicznych w oczyszczalni ścieków w miejscowości Marzysz, gmina Daleszyce" w formule „Zaprojektuj i wybuduj”.

Przedsięwzięcie polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu zadania pn. „Przebudowa (modernizacja) systemu AKPiA wraz z wymianą urządzeń technologicznych w oczyszczalni ścieków w miejscowości Marzysz, gmina Daleszyce" musi zapewnić, że jakość oczyszczonych ścieków odpływających z oczyszczalni do odbiornika będzie, co najmniej zgodna (lub lepsza z normami:
- polskimi określonymi Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r.
w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz
w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2014, poz. 1800)
i z Ustawą z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami).
- europejskimi określonymi w Dyrektywie Rady Wspólnoty Europejskiej 91/271 z dnia 21.05.1991 roku dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych oraz uzupełnieniem nr 98/151/UE z dnia 27.02.1998 roku.

W ujęciu ogólnym zamówienie dla oczyszczalni w miejscowości Marzysz obejmuje:
- sporządzenie projektu wstępnego i uzyskanie dla niego akceptacji Zamawiającego;
- sporządzenie projektu budowlanego i uzyskanie dla niego wynikających z przepisów, opinii, uzgodnień
i pozwoleń wraz z pozwoleniem na budowę i zgłoszeniami dla robót niewymagających pozwolenia;
- sporządzenie projektów wykonawczych;
- wykonanie robót budowlanych;
- dostawę i montaż wyposażenia technologicznego, sprzętu i maszyn na podstawie powyższych projektów,
- dostawę i montaż systemu zasilania obiektowego w energie elektryczną, sterowania, AKPiA
i monitorowania stanów pracy w obiektach oczyszczalni, z odwzorowaniem sygnałów w budynku oczyszczalni (na podstawie wykonanego projektu),
- przeprowadzenie prób i badań wymaganych dla oczyszczalni (w tym rozruchu nowych urządzeń) oraz przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem oczyszczalni w użytkowanie.
Zakres inwestycji pn.: „Przebudowa (modernizacja) systemu AKPiA wraz z wymianą urządzeń technologicznych w oczyszczalni ścieków w miejscowości Marzysz, gmina Daleszyce.” obejmować będzie:
- przebudowę (modernizację) systemu AKPiA
W  zakresie przebudowy (modernizacji) systemu AKPiA przewiduję się:
- przeprogramowanie istniejącego sterownika głównego oraz zaprojektowanie i wykonanie sterowania
w oparciu o komputer przemysłowy monitorem 24” i system SCADA (z możliwością zdalnej obsługi przez internet - WEB Client oraz przez urządzenia mobilne: smartphone, tablet itp.),
- zaprojektowanie archiwizacji i przedstawienia graficznego danych pomiarowych i parametrów pracy urządzeń technologicznych,
- wymianę sond pomiarowych z przetwornikami na nowe,
- zabudowę 2 dodatkowych falowników do sterowania pracą dmuchaw - co zmniejszy energochłonność oczyszczalni,
- zabudowę czujnika ciśnienia na kolektorze głównym powietrza oraz 2 przepustnic regulacyjnych sterowanych elektrycznie na kolektorach powietrza doprowadzających powietrze do ciągów oczyszczania biologicznego,
- wymianę skorodowanych szafek rozdzielnic elektrycznych na nowe,
- wymiana aparatury łączeniowej, zabezpieczeń i okablowania szafy (pola zasilającego urządzenia)
w rozdzielni głównej
- wymianę uszkodzonych i wyeksploatowanych urządzeń technologicznych na nowe, zakup urządzeń rezerwowych oraz remont urządzeń. Urządzenia rezerwowe należy dostarczyć tego samego typu co urządzenia podstawowe,
- zabudowę przepustnic sterowanych elektrycznie na rurociągach doprowadzających powietrze do poszczególnych rurociągów,
- zabudowę czujników ciśnienia na wspólnym kolektorze powietrza do sterowania pracą dmuchaw.
W ramach przedsięwzięcia planuje się prowadzenie prac w następujących obiektach oczyszczalni:
- Obiekt nr 1 - Pompownia ścieków surowych
- Obiekt nr 2 - Urządzenie Oczyszczania Mechanicznego
- Obiekt nr 3 - Punkt Zlewny Ścieków Dowożonych
- Obiekt nr 4 - Blok Oczyszczania Biologicznego
- Obiekt nr 7.2 - Wiata Technologiczna - Stanowisko Dmuchaw
- Obiekt nr 8 - Budynek Technologiczno-Socjalny


3.2   Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w następujących dokumentach:
a)    Wzorze umowy – stanowiącej Załącznik nr 7 do SIWZ,
b)    Programie funkcjonalno-użytkowym – stanowiącym Załącznik nr 9 do SIWZ,
-    charakterystyczne parametry określające wielkość oczyszczalni;
-    zakres zamówienia;
-    aktualne uwarunkowania  wykonania przedmiotu zamówienia
-    układ technologiczny oczyszczalni
-    szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe;
-    warunki wykonania i odbioru robót;
Wykonawca po zapoznaniu się z programem funkcjonalno-użytkowym i innymi dokumentami jest zobowiązany do ustalenia zakresu robót niezbędnych do osiągnięcia rezultatu.
3.3    Wynagrodzenie Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia będzie wynagrodzeniem ryczałtowym nie podlegającym weryfikacji, w konsekwencji czego konieczność wykonania prac, bez których przedmiot zamówienia nie mógłby być zrealizowany, a których Wykonawca wcześniej nie przewidział nie będzie miała wpływu na wysokość wynagrodzenia – nie będzie stanowiła podstaw do podwyższenia ceny określonej w ofercie.
3.4    Jeżeli wykonawca stwierdzi, że użyte w SIWZ i w załącznikach do SIWZ parametry lub normy krajowe lub przenoszące na normy europejskie lub normy międzynarodowe mogą wskazywać na producentów produktów lub źródła ich pochodzenia to oznacza, że mają takie znaczenie, że parametry techniczne tak wskazanych produktów określają  wymagane przez Zamawiającego minimalne oczekiwania co do jakości produktów, które mają być użyte do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca jest uprawniony do stosowania produktów równoważnych, przez które rozumie się takie, które posiadają parametry techniczne nie gorsze od tych wskazanych w SIWZ
i w załącznikach do SIWZ, również dopuszcza się wykazanie normami równoważnymi w stosunku do tych wskazanych w dokumentacji i STWiOR oraz wykazanie równoważności przez zastosowanie materiałów odpowiadających normie produktu wskazanego z nazwy. Na Wykonawcy spoczywa ciężar wskazania „równoważności”.
3.5  Wykonawca jest zobowiązany  wykonać  przedmiot umowy z materiałów własnych.  
3.6  Wykonawca zobowiązany jest do wydzielenia i zabezpieczenia terenu prowadzonych robót.
3.7 Wykonywanie robót, odbiory częściowe oraz organizację (BHP, p.poż, oraz koordynacja
w zakresie BHP) na terenie prowadzonych robót należy prowadzić w oparciu o aktualne normy
i przepisy.
3.8 Zamawiający w oparciu o art. 29 ust. 3a ustawy wymaga, aby przez cały okres realizacji robót Wykonawca zatrudniał na umowę o pracę wszystkich pracowników fizycznych bezpośrednio związanych z wykonywaniem robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. Ilości pracowników niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia określa Wykonawca uwzględniając termin wykonania oraz złożoność dokumentacji projektowej. Wykonawca na każdym etapie realizacji umowy jest uprawniony do wprowadzenia dodatkowych pracowników lub wymienić tych zgłoszonych przed podpisaniem umowy. Do pracowników podwykonawców zapisy
o pracownikach zatrudnionych na umowę o pracę do realizacji przedmiotu zamówienia stosuje się odpowiednio.
3.9  Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie roboty budowlanej oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.
3.10 Zamawiający wymaga, aby w okresach przerw pomiędzy pracami obiekty (wykopy itp.) były zabezpieczone przed osobami trzecimi i wpływami atmosferycznymi. Wszelkie szkody powstałe na skutek braku należytego zabezpieczenia pokryje wybrany Wykonawca.
3.11 Wykonawca udzieli na wykonane roboty gwarancji na okres minimum 36 miesięcy licząc od dnia przyjęcia protokołu odbioru końcowego robót.
Na urządzenia Wykonawca udzieli gwarancji na 60 miesięcy. Gwarancja musi obejmować kompletne urządzenie.
3.16 Wszelkie wątpliwości Wykonawca winien wyjaśnić z Zamawiającym na etapie przygotowywania oferty, w trybie określonym w niniejszej specyfikacji.
3.17    Dokumentacja powinna być wykonana w formie zgodnej z:
•    Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579);
•    Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332), z późniejszymi zmianami;
•    Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 poz. 1025), z późniejszymi zmianami;
•    Ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.);
•    Ustawą z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2222, ze zm.,);
•    Obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1570 ze zm.);
•    Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 202 poz. 2072);
•    Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne
i ich usytuowanie( Dz.U. z 2015 r. poz. 329);
•    Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130 poz. 1389);
•    Obwieszczeniem ministra infrastruktury i rozwoju z dnia 23 maja 2014 r. - w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz.U. z 2014 r. poz. 1040);
•    Ustawą z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1040);
•    Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 620
ze zmianami);
•    Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2018 poz. 799 ze zm.);
•    Ustawą z dnia 3 października 2008 r. - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm. oraz z 2015 r. poz. 1936);
•    Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018 r. poz. 992);
•    Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2014 r. poz. 1923);
•    Obwieszczeniem Ministra Środowiska z dnia 15 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. z 2014 r. poz. 112);
•    Obwieszczeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650);
•    Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401);
•    Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120. poz. 1126);
•    Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 października 2015 r. - zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2015 r. poz. 1775);


UWAGA:
Dokumentacja projektowa winna być przekazana Zamawiającemu w formie papierowej oraz elektronicznej - na nośniku CD bądź DVD - umożliwiającej wydrukowanie identycznej kopii dokumentacji papierowej.
- opracowany projekt budowlany i wykonawczy – w ilości dwóch egzemplarzy oraz jeden egzemplarz wersji elektronicznej na płycie CD w plikach pdf;
- wykonany kosztorys inwestorski metodą szczegółową wraz ze zbiorowym zestawieniem kosztów inwestycji – w ilości dwóch egzemplarzy oraz jeden egzemplarz wersji elektronicznej na płycie CD
w plikach ath i pdf;
- opracowany przedmiar robót – w ilości dwóch egzemplarzy oraz jeden egzemplarz wersji elektronicznej na płycie CD w plikach ath i pdf;
- opracowaną specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót – w ilości dwóch egzemplarzy oraz jeden egzemplarz wersji elektronicznej w plikach pdf.
Dokumentacja powinna być wykonana w formie zgodnej z przywołanymi powyżej przepisami.
Wykonawca po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie wykonania dokumentacji projektowej i uzyskaniu pozwolenia na budowę przedkłada dokumentację zamawiającemu i za pisemnym potwierdzeniem rozpoczyna etap realizacji robót budowlanych w oparciu o opracowaną dokumentację i dokonane w imieniu Zamawiającego zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót.
Dokumentacja projektowa jest chroniona prawem autorskim, a Wykonawca przeniesie
na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do rozporządzania i korzystania
z dokumentacji projektowej lub jej części, które polegać będą na realizacji niniejszej inwestycji na podstawie dokumentacji projektowej lub jej części.


2)    Treść pkt. 9.4.2 b) który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:

b)    wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego.
Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w osobami:
•    Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania budowami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej posiada doświadczenie zawodowe, jako kierownik robót/budowy, robót budowlanych na min. jednej inwestycji związanej  z budową/ przebudową/ modernizacją/  rozbudową oczyszczalni ścieków.
•    Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
•    Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania budowami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
•    Projektantem w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych - posiadającym uprawnienia budowlane uprawniające do projektowania.

3)    Treść pkt. 19.4 SIWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:
19.4    Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje:
Oferta na:
„Przebudowa (modernizacja) systemu AKPiA wraz z wymianą urządzeń technologicznych w oczyszczalni ścieków w miejscowości Marzysz, gmina Daleszyce".

Nie otwierać przed 30.10.2019 r. godz. 09:15”.

Ponadto Zamawiający we wszystkich załącznikach do SIWZ modyfikuje nazwę postępowania na: „Przebudowa (modernizacja) systemu AKPiA wraz z wymianą urządzeń technologicznych w oczyszczalni ścieków w miejscowości Marzysz, gmina Daleszyce".
Załączniki po modyfikacji zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 15.10.2019 r.

 


Dodano 28 października 2019 godz. 15:04 przez

Daleszyce, 28.10.2019 r.

Informacja dla Wykonawców nr 2

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
„Przebudowa (modernizacja) systemu AKPiA wraz z wymianą urządzeń technologicznych
w oczyszczalni ścieków w miejscowości Marzysz, gmina Daleszyce"


Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2, 4, 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na pytania oraz modyfikuje treść SIWZ


Pytanie nr 1:
    Treść w p. 1.6.1. Programu Funkcjonalno-Użytkowego na str. 45-46 SIWZ brzmi:
    Zakres inwestycji pn.: “Przebudowa (modernizacja) systemu AKPiA wraz z wymianą urządzeń technologicznych w oczyszczalni ścieków w miejscowości Marzysz, gmina Daleszyce.” obejmować będzie:
-    przebudowę (modernizację) systemu AKPiA,
W  zakresie przebudowy (modernizacji) systemu AKPiA przewiduję się:
o    przeprogramowanie istniejącego sterownika głównego oraz zaprojektowanie i wykonanie sterowania w oparciu o komputer przemysłowy monitorem 24” i system SCADA
(z możliwością zdalnej obsługi przez internet - WEB Client oraz przez urządzenia mobilne: smartphone, tablet itp.),
o    zaprojektowanie archiwizacji i przedstawienia graficznego danych pomiarowych
i parametrów pracy urządzeń technologicznych,
o    wymianę sond pomiarowych z przetwornikami na nowe,
o    zabudowę 2 dodatkowych falowników do sterowania pracą dmuchaw - co zmniejszy energochłonność oczyszczalni,
o    zabudowę czujnika ciśnienia na kolektorze głównym powietrza oraz 2 przepustnic regulacyjnych sterowanych elektrycznie na kolektorach powietrza doprowadzających powietrze do ciągów oczyszczania biologicznego,
o    wymianę skorodowanych szafek rozdzielnic elektrycznych na nowe,
o    wymiana aparatury łączeniowej, zabezpieczeń i okablowania szafy (pola zasilającego urządzenia) w rozdzielni głównej
-    wymianę uszkodzonych i wyeksploatowanych urządzeń technologicznych na nowe, zakup urządzeń rezerwowych oraz remont urządzeń. Urządzenia rezerwowe należy dostarczyć tego samego typu co urządzenia podstawowe.
-    zabudowę przepustnic sterowanych elektrycznie na rurociągach doprowadzających powietrze do poszczególnych rurociągów,
-    zabudowę czujników ciśnienia na wspólnym kolektorze powietrza do sterowania pracą dmuchaw.
    
    Zakres ten pokrywa się z wymaganiami dot. zakresu robót ujętymi w p. 1.7. PFU i w p. 3 SIWZ, tj. w opisie przedmiotu zamówienia.
    Analizując powyższy zakres dostrzegamy błąd rzeczowy w SIWZ polegający na tym, że kierownik budowy (a właściwe kierownik robót, ponieważ zakres tej inwestycji wg opisu zawartego w PFU nie przewiduje robót budowlanych wymagających uzyskania pozwolenia na budowę), będzie miał w swoim zakresie do wykonania roboty technologiczno-instalacyjne i elektryczno-automatyczne, natomiast nie będą wykonywane roboty budowlano-konstrukcyjne. Tym samym uznanie, że inżynier o specjalności konstrukcyjno-budowlanej ma być wiodącą osobą tego kontraktu przy jednoczesnym braku robót z branży budowlano-konstrukcyjnej jest wg nas oczywistą omyłką.
    
    W związku z powyższym wnosimy o zmianę zapisu w p. 9.4.2. p. b) SIWZ (Zdolność techniczna lub zawodowa) tak, aby:
    
    Kierownikiem budowy, (a bardziej wiodącym kierownikiem robót), był wymagany inżynier posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, posiadający doświadczenie zawodowe jako kierownik robót/budowy, robót budowlanych na m.in. jednej inwestycji związanej z budową / przebudową/modernizacją/rozbudową oczyszczalni ścieków o przepustowości nie mniejszej niż 400 m3/d.
    
    oraz
    
    Projektantem był inżynier specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, posiadający doświadczenie zawodowe jako projektant m.in. jednej inwestycji związanej z budową/przebudową/modernizacją/rozbudową oczyszczalni ścieków o przepustowości nie mniejszej niż 400 m3/d
    
    i jednocześnie wnosimy o
    
    anulowanie wymogu dot. dysponowania kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i projektantem posiadającym uprawnienia budowlano-konstrukcyjne - ze względu na brak przewidywanych robót w tej branży.
    
    W konsekwencji wnosimy także o zmianę zapisów w kryteriach oceny ofert ujętych w p. 22.7 SIWZ w tabeli w p. 3 dot. doświadczenia kierownika budowy.


Odpowiedź:
    Wg. zapisów ujętych w Programie Funkcjonalno – Użytkowym (PFU)  - pkt 1.3.2. Roboty, zakres robót obejmuje również roboty budowlane. Poniżej treść pkt 1.3.2 PFU:
    Wykonawca wykona Oczyszczalnię zgodnie z zaakceptowanymi przez Inspektorów nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego: Projektem Wstępnym, Projektem Budowlanym oraz Dokumentacją Wykonawczą Oczyszczalni. W szczególności wykonane zostaną:
1.    Prace przygotowawcze i pomocnicze:
a)    zagospodarowanie placu budowy, w tym:
-    zaplecze budowy,
-    doprowadzenie mediów niezbędnych dla Wykonawcy dla potrzeb budowy, urządzenia ppoż. i BHP,
b)    pełna obsługa geodezyjna na etapie wykonawstwa robót i inwentaryzacji powykonawczej.

2.        Roboty budowlane i wykończeniowe, w tym:
-        wymiana stolarki drzwiowej w Budynku  Technologiczno - Socjalnym,
-        zaprojektowanie i montaż lub zakup platformy do obsługi Urządzenia Oczyszczania Mechanicznego,
-        zaprojektowanie i montaż pomostu pośredniego wraz z drabinkami w pompowni głównej.

3.    Wymianę uszkodzonych i wyeksploatowanych urządzeń technologicznych wyszczególnionych w rozdziale 1.7 na nowe, zakup urządzeń rezerwowych, remont urządzeń oraz modernizacja układu doprowadzenia powietrza do ciągów Bloku Oczyszczania Biologicznego wraz z pracami montażowo - instalacyjnymi pozwalającymi na osiągnięcie całkowitego założonego efektu robót.

4.    Wykonanie instalacji elektrycznych i AKPiA:
-        Instalacje siłowe, sterownicze, uziemiające i połączeń wyrównawczych, instalacje oświetlenia i gniazd ogólnych,
-        Instalacja zasilania urządzeń technologicznych oczyszczalni, instalacje wewnętrzne dla potrzeb własnych oczyszczalni, instalacje oświetlenia zewnętrznego,
-    Wymiana skorodowanych szafek rozdzielnic elektrycznych obiektowych na wersje odporne na korozję.
-    Wymiana aparatury łączeniowej, zabezpieczeń i okablowania szafy (pola zasilającego urządzenia) w rozdzielni głównej,
-    Zabudowa 2 lamp oświetleniowych LED na reaktorze w pobliżu opomiarowania
w komorach denitryfikacji.
-    Komora denitryfikacji: zakup i montaż: sondy temperatury, tlenu rozpuszczonego, pH i gęstości wraz z przetwornikami pomiarowymi - 2 kpl. (dla każdej z komór denitryfikacji). Armatura zanurzeniowa do każdej z sond umożliwiająca montaż do belki pomostu, z poziomą rurą w wykonaniu kwasoodpornym, umożliwiająca wyciąganie sondy ze zbiornika za pomocą łańcucha.
-    Komora nitryfikacji: zakup i montaż: sondy tlenu rozpuszczonego wraz z przetwornikami pomiarowymi - 2 kpl. (dla każdej z komór nitryfikacji). Armatura zanurzeniowa do każdej z sond umożliwiająca montaż do belki pomostu, z poziomą rurą w wykonaniu kwasoodpornym, umożliwiająca wyciąganie sondy ze zbiornika za pomocą łańcucha.
-    Zabudowa komputera przemysłowego z zainstalowanym oprogramowaniem SCADA z archiwizacją i graficznym przedstawieniem danych [pomiarowych
-    Zabudowa systemu łączności internetowej do systemu SCADA - powiadamianie o awariach, zdalna kontrola systemu.

5.        Ogół pozostałych prac i dostaw niezbędnych do kompletnego zrealizowania oczyszczalni,
uzyskania pozwoleń wymaganych prawem oraz przekazania oczyszczalni do eksploatacji
i użytkowania.

    Przedstawiony powyżej zakres robót obejmuje również roboty budowlane i wymogi SIWZ odnośnie kierownika budowy czy projektanta nie są „oczywistą omyłką”.
    
    Stwierdzenie iż zakres inwestycji wg opisu zawartego w PFU nie przewiduje robót budowlanych wymagających uzyskania pozwolenia na budowę jest niewłaściwe. To projektant opracowujący projekt na podstawie PFU zdecyduje w jakim trybie uzyska pozwolenie na wykonanie robót: czy w trybie pozwolenia na budowę czy w trybie zgłoszenia oraz czy będą wykonywane roboty na zewnątrz obiektów związane z prowadzeniem przewodów elektrycznych czy rurociągów powietrza.

 

Ponadto Zamawiający modyfikuje treść pkt. 9.4.2 b) który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:

b)    wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego.
Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w osobami:
•    Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania budowami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz posiadający doświadczenie zawodowe, jako kierownik budowy/robót na min. jednej inwestycji związanej z budową/ przebudową/ modernizacją/ rozbudową oczyszczalni ścieków.
Kierownikiem budowy może być kierownik w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych z zastrzeżeniem, że jeżeli kierownik budowy będzie posiadał uprawnienia konstrukcyjno-budowlane to Wykonawca musi dysponować kierownikiem robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, natomiast w przypadku, gdy kierownikiem budowy będzie kierownik w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych to Wykonawca musi dysponować kierownikiem robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
•    W zależności od specjalności kierownika budowy, kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania budowami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
•    Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania budowami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
•    Projektantem w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - posiadającym uprawnienia budowlane uprawniające do projektowania.

Do wykazu osób należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowane osoby posiadają wymagane uprawnienia i przynależą do właściwej izby samorządu zawodowego jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane.

Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego który to odsyła do ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r.  o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 r. poz. 65) przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) gdyż do posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależność do izby samorządu zawodowego.


Pytanie nr 2:
Zwracamy też uwagę, że w p. 22.6. w tabeli w p. 3 dopuszczone jest doświadczenie kierownika budowy zarówno z branży konstrukcyjno-budowlanej jak i sanitarnej. Wnioskujemy zatem o ujednolicenie kryteriów.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje treść pkt. 22.7, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:
22.6    Punkty przyznawane za kryteria będą liczone wg następujących wzorów:
l.p.    Kryterium    Znaczenie
procentowe
kryterium    Maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać oferta
za dane kryterium
1    Cena brutto
Liczba punktów = Cn/Cb  x 60
gdzie:
 - Cn – najniższa cena spośród wszystkich ofert nie odrzuconych
 - Cb – cena oferty badanej
 - 60 wskaźnik stały        60 %        60 pkt.
2    Gwarancja
W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę
w formularzu ofertowym pola określającego długość okresu gwarancji będzie to równoznaczne
z udzielaniem gwarancji na okres 36 miesięcy.
Za udzielenie gwarancji na okres:
poniżej 36 miesięcy, oferta zostanie odrzucona
•    36 miesięcy, wykonawca otrzyma – 0 pkt.
•    48 miesięcy, wykonawca otrzyma – 15 pkt.
•    60 miesięcy , wykonawca otrzyma – 30 pkt.
Informację należy wskazać w formularzu ofertowym        30%    30 pkt.
3    Doświadczenie kierownika budowy (branża konstrukcyjno-budowlana lub sanitarna), posiada doświadczenie zawodowe, jako kierownik robót/budowy, na inwestycji  związanej z budową/ przebudową/ modernizacją/ rozbudową oczyszczalni ścieków
1 inwestycja           –  0,00 pkt,
2 inwestycje                           –   5,00 pkt,
3 inwestycje                      –10,00 pkt,

Informację należy wskazać w załączniku nr 1b do formularza ofertowego podając nazwę, datę zakończenia inwestycji oraz podmiot na rzecz, którego inwestycja została zrealizowana (Zamawiający).
Nie złożenie wskazanego załącznika, bądź nie wskazanie którejkolwiek z wymaganych wyżej informacji będzie skutkowało nie przyznaniem punktów w niniejszym kryterium oceny ofert.        10%    10 pkt.

 


Pytanie nr 3:
W związku z przygotowywaniem oferty do przetargu „Przebudowa (modernizacja) systemu AKPiA wraz z wymianą urządzeń technologicznych w oczyszczalni ścieków w miejscowości Marzysz, gmina Daleszyce" zwraca się o zmianę w warunkach SIWZ i ustanowienie Kierownika budowy posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych posiada doświadczenie zawodowe, jako kierownik robót/budowy, robót budowlanych na min. jednej inwestycji związanej z budową/ przebudową/ modernizacją/ rozbudową oczyszczalni ścieków. Powyższe spowodowane jest tym, iż 95% robót niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia związane jest z branżą instalacyjną, technologiczną i systemem AKPiA.
Jednocześnie ze względu na szeroki zakres przedmiotowej wyceny przetargowej zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert do 7.11.2020. co pozwoli potencjalnemu wykonawcy poprawnie przygotować ofertę.
Odpowiedź:
Patrz odpowiedź na pytanie 1.

W związku z udzieleniem odpowiedzi na pytania oraz modyfikacją warunków udziału w postępowaniu Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert. Aktualnie obowiązujący termin składania i otwarcia ofert to 05.11.2019 r., w związku z czym Zamawiający modyfikuje:

1.    treść pkt. 19.4 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:
19.4 Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje:
Oferta na:
„Przebudowa (modernizacja) systemu AKPiA wraz z wymianą urządzeń technologicznych w oczyszczalni ścieków w miejscowości Marzysz, gmina Daleszyce".

 „Nie otwierać przed 05.11.2019 r. godz. 10:25”.

2.    treść pkt. 20.1 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:
20.1    Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – (sekretariat), w terminie do dnia 05.11.2019r. do godz. 10:00.

3.    treść pkt. 21.1 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:
21.1    Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego (Sala konferencyjna pok. 13)  
w dniu 05.11.2019r. o godz. 10:25.

Ponadto w dniu 28.10.2019 r. Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej załącznik nr 1b – wykaz osób do punktacji oraz załącznik nr 6  - wykaz osób po modyfikacji.

 


» ZAŁĄCZNIKI «
Ogłoszenie o zamówieniu
Dodany: 15.10.2019 godz. 11:14
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Dodany: 15.10.2019 godz. 11:14
 
Załączniki 1 - 10
Dodany: 15.10.2019 godz. 11:14
 
Informacja nr 1 dla Wykonawców
Dodany: 15.10.2019 godz. 15:13
 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dodany: 15.10.2019 godz. 15:13
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia po modyfikacji
Dodany: 15.10.2019 godz. 15:13
 
Załączniki 1 - 10 po modyfikacji
Dodany: 15.10.2019 godz. 15:21
 
Informacja nr 2 dla Wykonawców
Dodany: 28.10.2019 godz. 15:04
 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dodany: 28.10.2019 godz. 15:04
 
Załacznik nr 1 do SIWZ - poprawiony
Dodany: 28.10.2019 godz. 15:04
 
Załacznik nr 6 do SIWZ - poprawiony
Dodany: 28.10.2019 godz. 15:05
 
Zbiorcze zestawienie ofert
Dodany: 05.11.2019 godz. 13:16
 
Zbiorcze zestawienie ofert z logo
Dodany: 08.11.2019 godz. 15:03
 
Informacja o wynikach
Dodany: 20.12.2019 godz. 9:24
 Ostateczny termin składania ofert:
  5 listopada 2019 godz. 10:00Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Jolanta Stachowicz [Kierownik wydziału gospodarki, mienia i rolnictwa] dnia 15 października 2019
Informacja opublikowana przez:
  dnia 15 października 2019 godz. 11:14
Liczba odsłon:
  1224 od 15 października 2019 godz. 11:14  (średnio 3.62 odsłon/dobę)

 

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl