0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Obwieszczenie PGW Wody Polskie - w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz na usługę wodną, polegającą na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych do urządzeń wodnych, w celu odwodnienia rozbudowywanej drogi gminnej nr 319021T na odcinku od km 1+147,00 do 1+892,00 (2 etap inwestycji) w msc. Niwy, gmina Daleszyce
  Rafał Kraska     Obwieszczenia      06.07.2020 godz. 9:26
 

Kielce, 24 czerwca 2020 r.

KR.ZUZ.1.4210.74.2020.MR

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) oraz art. 401 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 310 ze zm.),

DYREKTOR ZARZĄDU ZLEWNI W KIELCACH

zawiadamia, że zebrał wystarczające dowody i materiały umożliwiające wydanie decyzji, kończącej postępowanie administracyjne, prowadzone na wniosek złożony dnia 8 kwietnia 2020 r. przez Panią Emilię Foks, reprezentującą firmę: PROFOX Projektowanie Dróg i Ulic, ul. Bogusławskiego 22, 25-432 Kielce, działającą na podstawie pełnomocnictwa Gminy Daleszyce, Plac Staszica 9, 26-021 Daleszyce, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz na usługę wodną, polegającą na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych do urządzeń wodnych, w celu odwodnienia rozbudowywanej drogi gminnej nr 319021T na odcinku od km 1+147,00 do 1+892,00 (2 etap inwestycji) w msc. Niwy, gmina Daleszyce.

 

Obwieszczenie PGW Wody Polskie - w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne oraz wykonanie urządzeń wodnych w ramach inwestycji pn.: Budowa dróg na osiedlu Ogrody" w Daleszycach", gm. Daleszyce, pow. kielecki
  Rafał Kraska     Obwieszczenia      06.07.2020 godz. 9:17
 

Kielce, 23 czerwca 2020 r.

KR.ZUZ.1.4210.64.2020.IM

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r.; poz. 256) oraz art. 401 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 310 ze zm.),

DYREKTOR ZARZĄDU ZLEWNI W KIELCACH

zawiadamia, że zebrał wystarczające dowody i materiały umożliwiające wydanie decyzji, kończącej postępowanie administracyjne, prowadzone na wniosek złożony dnia 24 marca 2020 r. przez Panią Emilię Foks, reprezentującą firmę: PROFOX Projektowanie Dróg i Ulic, ul. Bogusławskiego 22, 25-432 Kielce, działającą na podstawie pełnomocnictwa Gminy Daleszyce, Plac Staszica 9, 26-021 Daleszyce z dnia 27 grudnia 2018 r., w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne oraz wykonanie urządzeń wodnych w ramach inwestycji pn.: „Budowa dróg na osiedlu „Ogrody" w Daleszycach", gm. Daleszyce, pow. kielecki.

 

Raport o stanie Gminy Daleszyce za 2019 rok
  Rafał Kraska     Ogłoszenia      16.06.2020 godz. 13:24
 

Raport o stanie Gminy Daleszyce za rok 2019 dostępny po kliknięciu - Więcej

 

Obwieszczenie PGW Wody Polskie - pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych oraz na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych do urządzeń wodnych, w celu odwodnienia rozbudowywanej drogi gminnej nr 319021T na odcinku km od 0+500 do 1+147,00 (1 etap inwestycji) w msc. Niwy, gmina Daleszyce
  Rafał Kraska     Obwieszczenia      08.06.2020 godz. 14:44
 

 Kielce, 28 maja 2020 r.

KR.ZUZ.1.4210.69.2020.RZ

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) oraz art. 401 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 310 ze zm.),

DYREKTOR ZĄRZADU ZLEWNI W KIELCACH

zawiadamia, że na wniosek złożony dnia 3 kwietnia 2020 r., skorygowany w dniu 8 maja 2020 r. przez Panią Emilię Foks, reprezentującą firmę: PROFOX Projektowanie Dróg i Ulic, ul. Bogusławskiego 22, 25-432 Kielce, działającą na podstawie pełnomocnictwa Gminy Daleszyce, Plac Staszica 9, 26-021 Daleszyce, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych do urządzeń wodnych, w celu odwodnienia rozbudowywanej drogi gminnej nr 319021T na odcinku km od 0+500 do 1+147,00 (1 etap inwestycji) w msc. Niwy, gmina Daleszyce.

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 7 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Daleszyce, projektu zmiany Nr 8 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Daleszyce oraz projektu zmiany Nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suków II część 1 na terenie gminy Daleszyce
  Rafał Kraska     Obwieszczenia      08.06.2020 godz. 11:06
 

Daleszyce, dnia 08. 06. 2020 r.

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 7 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Daleszyce, projektu zmiany Nr 8 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Daleszyce oraz projektu zmiany Nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suków II część 1 na terenie gminy Daleszyce.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293), art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji             o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2020 r. poz. 283 ze zm.) oraz uchwał:

3)    Nr IV/44/2019 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 7 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Daleszyce

 

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 7 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Daleszyce, projektu zmiany Nr 8 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Daleszyce oraz projektu zmiany Nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suków II część 1 na terenie gminy Daleszyce
  Rafał Kraska     Ogłoszenia      08.06.2020 godz. 11:05
 

Daleszyce, dnia 08. 06. 2020 r.


INFORMACJA
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE
Z DNIA 08. 06. 2020 r.


Na podstawie art. 3 pkt. 14 lit. d ustawy z dnia 3 października 2008 r.              o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018 r. poz. 2081 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w PUBLICZNIE DOSTĘPNYM WYKAZIE DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

3)    projektu zmiany Nr 7 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Daleszyce oraz prognozy oddziaływania                na środowisko;

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 6 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta gminy Daleszyce oraz projektu zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Marzysz na terenie gminy Daleszyce
  Rafał Kraska     Obwieszczenia      08.06.2020 godz. 11:01
 

Daleszyce, dnia 08. 06. 2020 r.

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 6 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta gminy Daleszyce oraz projektu zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Marzysz na terenie gminy Daleszyce.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu                                      i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293), art. 54 ust. 3 ustawy z dnia                                    3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa                      w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2020 r. poz. 283 ze zm.) oraz uchwał:

1)    Nr III/31/2018 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 6 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Daleszyce;
2)    L/87/2018 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 26 września 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Marzysz na terenie gminy Daleszyce

 

 

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 6 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta gminy Daleszyce oraz projektu zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Marzysz na terenie gminy Daleszyce
  Rafał Kraska     Ogłoszenia      08.06.2020 godz. 10:59
 

Daleszyce, dnia 08. 06. 2020 r.


Informacja
Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce

z dnia 08. 06. 2020 r.


Na podstawie art. 3 pkt. 14 lit. d ustawy z dnia 3 października 2008 r. ,                               o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2020 r. poz. 283 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości informację                         o zamieszczeniu w PUBLICZNIE DOSTĘPNYM WYKAZIE DANYCH                                  O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU                         I JEGO OCHRONIE

1)    projektu zmiany Nr 6 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Daleszyce;
2)    projektu zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Marzysz na terenie gminy Daleszyce.

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 7 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Daleszyce, projektu zmiany Nr 8 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Daleszyce oraz projektu zmiany Nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suków II część 1 na terenie gminy Daleszyce
  Rafał Kraska     Obwieszczenia      08.06.2020 godz. 10:42
 

Daleszyce, dnia 08. 06. 2020 r.

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 7 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Daleszyce, projektu zmiany Nr 8 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Daleszyce oraz projektu zmiany Nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suków II część 1 na terenie gminy Daleszyce.

 

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 7 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Daleszyce, projektu zmiany Nr 8 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Daleszyce oraz projektu zmiany Nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suków II część 1 na terenie gminy Daleszyce
  Rafał Kraska     Ogłoszenia      08.06.2020 godz. 10:40
 

Informacja
Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce
z dnia 08. 06. 2020 r.

Na podstawie art. 3 pkt. 14 lit. d ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018 r. poz. 2081 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w PUBLICZNIE DOSTĘPNYM WYKAZIE DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

1)    projektu zmiany Nr 7 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Daleszyce oraz prognozy oddziaływania                na środowisko;

 

 

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres pięciu lat
  Rafał Kraska     Ogłoszenia      04.06.2020 godz. 11:01
 

I  N  F  O R  M  A  C  J  A

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

      działając na podstawie  art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.2020.65 z późn.zm.).

i n f o r m u j e

Wykaz nieruchomości  przeznaczonych  do dzierżawy w trybie bezprzetargowym  na okres pięciu lat, położonych  w miejscowości Widełki, został wywieszony  do publicznej  wiadomości  na tablicy ogłoszeń  w siedzibie   Urzędu Miasta  i Gminy w Daleszycach oraz zamieszczony  na stronie   internetowej Urzędu: bip daleszyce.pl  w dniach: od  04.06.2020 r. do 26.06.2020 r. 

 

Sesja Rady Miejskiej w Daleszycach
  Michał Kapela      20.12.2019 godz. 14:29
 

Informuje się mieszkańców Gminy Daleszyce, że w dniu 27.12.2019 r. tj. piątek o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach odbędzie się sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Daleszycach.

Proponowany porządek obrad:
1.
Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z działań między sesjami.
6. Komunikaty Przewodniczącego Rady.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:

 

» ARCHIWUM «

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl