0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Ogłoszenie - opracowanie Polityki senioralnej Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2020-2030
  Rafał Kraska     Ogłoszenia      07.11.2019 godz. 9:03
 

Gmina Kielce wraz z 11 partnerskimi gminami Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego realizuje opracowanie „Polityki senioralnej Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2020-2030”. Przygotowanie polityki jest oddolną inicjatywą grupy tematycznej ds. polityki senioralnej powołanej przez Komitet Sterujący Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego.

Grupa tematyczna ds. polityki senioralnej określiła potrzebę stworzenia dokumentu, który odpowiadałby na obecne i przyszłe potrzeby zidentyfikowane w obszarze osób starszych.
Dla podjęcia wspólnych działań w celu poprawy jakości i poziomu życia osób starszych dla godnego starzenia się poprzez aktywność społeczną konieczne jest wypracowanie polityki senioralnej w Kieleckim Obszarze Funkcjonalnym a następnie jej realizacja.

 

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - pobór wód podziemnych z ujęcia wód podziemnych w Mójczy
  Rafał Kraska     Obwieszczenia      05.11.2019 godz. 15:02
 

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 29 października 2019r. ws. poboru wód podziemnych z ujęcia wód podziemnych w Mójczy, gm. daleszyce.

Kiknij Więcej aby pobrać treść dokumentu

 

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce o podstawowej kwocie dotacji, statystycznej liczbie uczniów, wskaźniku zwiększającym na 2019 rok (aktualizacja na dzień 30.09.2019)
  Rafał Kraska     Ogłoszenia      25.10.2019 godz. 8:28
 

OGŁOSZENIE O PODSTAWOWEJ KWOCIE DOTACJI,

STATYSTYCZNEJ LICZBIE UCZNIÓW,

WSKAŹNIKU ZWIĘKSZAJĄCYM NA 2019 ROK

Aktualizacja na dzień 30.09.2019

Zgodnie z art. 46 Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) informuję, że:

 

Podstawowa kwota dotacji na ucznia przedszkolnego

funkcjonującego w szkole podstawowej     4.905,20 (m-nie 408,77)

Podstawowa kwota dotacji na ucznia przedszkola                          4.970,49 (m-nie 414,21)
Wskaźnik zwiększający – poniżej 1 (0,790)
Statystyczna liczba uczniów w/g SIO na 30.09.2018 r. i 30.09.2019 r.

Szkoły podstawowe                                                                   887,66
Gimnazja                                                                                     103,33
Oddziały przedszkolne                                                               121,34            
Przedszkola                                                                                 143,00

 

Obwieszczenie Marszałka Województwa Świętokrzyskiego o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie podziału województwa świętokrzyskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii oraz wyłożeniu jej do publicznego wglądu
  Rafał Kraska     Obwieszczenia      23.10.2019 godz. 9:50
 

Obwieszczenie Marszałka Województwa Świętokrzyskiego o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie podziału województwa świętokrzyskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii oraz wyłożeniu jej do publicznego wglądu

Pełna treść dokumentu na stronie: https://bip.sejmik.kielce.pl/82-obwieszczenia-marszalka-wojewodztwa/7664-obwieszczenie-marszalka-wojewodztwa-swietokrzyskiego-o-sporzadzeniu-projektu-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-swietokrzyskiego-w-sprawie-podzialu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-na-obwody-lowieckie-oraz-zaliczenia-obwodow-lowieckich-do-kategorii-oraz-wylozeniu-je.html

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa drogi leśnej nr 21 w DSD przebiegającej przez tereny leśne Leśnictwa Trzemosna i Łuczewnica
  Rafał Kraska     Obwieszczenia      23.10.2019 godz. 8:03
 

Daleszyce, 2019-10-22

Znak: GMR.6220.8.2019

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10, art. 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.),

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

zawiadamia, że

- na wniosek Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Daleszyce,                ul. Zakościele 7A, 26-021 Daleszyce zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji                                 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi leśnej nr 21 w DSD przebiegającej przez tereny leśne Leśnictwa Trzemosna i Łuczewnica”,
- wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie               i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenia zakresu  ewentualnego  raportu  o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce w sprawie terminów rozpoczęcia polowań zbiorowych Kół Łowieckich
  Rafał Kraska     Obwieszczenia      22.10.2019 godz. 14:48
 

GMR.6151.14.2019                                                                         Daleszyce, dn. 22.10.2019 r.

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE

w sprawie terminów rozpoczęcia polowań zbiorowych Kół Łowieckich.

Na podstawie art. 42 ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie (Dz.U.2018.2033 z póź. zm.), podaję do publicznej wiadomości informację dotyczącą terminów oraz miejsc polowań, Koła Łowieckiego „ROSOMAK” w Daleszycach. 

W załączeniu zawiadomienie o planie polowań w sezonie łowieckim 2019/2020, w/w koła.

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce w sprawie terminów rozpoczęcia polowań zbiorowych Kół Łowieckich
  Rafał Kraska     Obwieszczenia      22.10.2019 godz. 14:45
 

GMR.6151.15.2019                                                                         Daleszyce, dn. 22.10.2019 r.

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE

w sprawie terminów rozpoczęcia polowań zbiorowych Kół Łowieckich.

Na podstawie art. 42 ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie (Dz.U.2018.2033 z póź. zm.), podaję do publicznej wiadomości informację dotyczącą terminów oraz miejsc zbiorowych polowań, Koła Łowieckiego „LEŚNIK” Widełki. 

W załączeniu zawiadomienie o planie polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2019/2020, w/w koła.

 

Uchwała nr XVII/135/2019 Rady Miejskiej w Daleszycach w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych
  Rafał Kraska     Ogłoszenia      07.10.2019 godz. 13:11
 

Uchwała nr XVII/135/2019 Rady Miejskiej w Daleszycach w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych

Kliknij Więcej aby pobrać treść dokumentu

 

Rozporządzenie nr 4.2019 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kielcach z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na części terenu gminy Masłów, Górno oraz gminy Daleszyce  należących do powiatu kieleckiego
  Rafał Kraska     Ogłoszenia      01.10.2019 godz. 14:49
 

Rozporządzenie nr 4.2019 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kielcach z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na części terenu gminy Masłów, Górno oraz gminy Daleszyce – należących do powiatu kieleckiego

Kliknij więcej aby pobrać dokument.

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce o planie polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2019/2020 (KŁ Sokół)
  Rafał Kraska     Obwieszczenia      27.09.2019 godz. 11:25
 

GMR.6151.13.2019                                                                    Daleszyce, 24 września 2019 r.

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE

w sprawie terminów rozpoczęcia polowań zbiorowych Kół Łowieckich.

Na podstawie art. 42 ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie (Dz.U.2018.2033 z póź. zm.), podaję do publicznej wiadomości informację dotyczącą terminów oraz miejsc zbiorowych polowań, Koła Łowieckiego nr 127 „SOKÓŁ” Warszawa. 

W załączeniu zawiadomienie o planie polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2019/2020, w/w koła.

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce o planie polowań dewizowych myśliwych z Włoch, w sezonie łowieckim 2019 r.
  Rafał Kraska     Obwieszczenia      27.09.2019 godz. 11:22
 

GMR.6151.12.2019                                                                    Daleszyce, 24 września 2019 r.

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE

w sprawie terminów rozpoczęcia polowań zbiorowych Kół Łowieckich.

Na podstawie art. 42 ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie (Dz.U.2018.2033 z póź. zm.), Zarząd Koła Łowieckiego nr 14 „Cietrzew” w Kielcach,   podaje do publicznej wiadomości informację, dotyczącą terminu oraz miejsca polowań dewizowych myśliwych z Włoch.

W załączeniu zawiadomienie w/w koła, o planie polowań dewizowych myśliwych z Włoch, w sezonie łowieckim 2019 r.

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce w sprawie terminów rozpoczęcia polowań zbiorowych Kół Łowieckich (KŁ Sokół)
  Rafał Kraska     Ogłoszenia      18.09.2019 godz. 11:56
 

GMR.6151.11.2019                                                                    Daleszyce, 18 września 2019 r.

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE

w sprawie terminów rozpoczęcia polowań zbiorowych Kół Łowieckich.

Na podstawie art. 42 ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie (Dz.U.2018.2033 z póź. zm.), podaję do publicznej wiadomości informację dotyczącą terminów oraz miejsc zbiorowych polowań, Koła Łowieckiego nr 9 „SOKÓŁ” w Kielcach. 

W załączeniu zawiadomienie o planie polowań zbiorowych i ochrony łowisk w sezonie łowieckim 2019/2020, w/w koła.

 

 

Ogłoszenie - nowy nr konta wpłat z tytułu odbioru odpadów komunalnych
  Rafał Kraska     Ogłoszenia      12.09.2019 godz. 13:20
 

UWAGA!  
ZMIANA NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO

Urząd Miasta i Gminy Daleszyce informuje, że od dnia 12.09.2019 r., uległ zmianie numer rachunku bankowego dla wpłat z tytułu odbioru odpadów komunalnych w związku z nowelizacja Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2019 poz. 1579).

Opłatę za wywóz odpadów komunalnych z gospodarstw domowych należy wpłacać na nowy rachunek bankowy:

Gmina Daleszyce
Plac Staszica 9
26- 021 Daleszyce

 BS Daleszyce-Górno 93 8485 0009 0000 0130 2000 0096

 

Obwieszczenie Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce w sprawie terminów rozpoczęcia polowań zbiorowych Kół Łowieckich (Darz Bór)
  Rafał Kraska     Obwieszczenia      02.09.2019 godz. 9:51
 

GMR.6151.10.2019                                                                     Daleszyce, 2 września 2019 r.

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE

w sprawie terminów rozpoczęcia polowań zbiorowych Kół Łowieckich.

Na podstawie art. 42 ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie (Dz.U.2018.2033 z póź. zm.), podaję do publicznej wiadomości informację dotyczącą terminów oraz miejsc zbiorowych polowań, Koła Łowieckiego nr 8 „Darz Bór”. 

W załączeniu zawiadomienie o planie polowań myśliwskich w sezonie łowieckim 2019/2020, w/w koła.

 

 

» ARCHIWUM «

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl