0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego w msc. Marzysz
  Rafał Kraska     Ogłoszenia      15.07.2019 godz. 9:24
 

Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego

 

Na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017. 2222 t.j.) Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce jako zarządca drogi informuje, że przygotowywane jest zadanie pn.:

 

 „Przebudowa drogi gminnej Nr 319014T w msc. Marzysz”

W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału teletechnicznego, o ile w ciągu 60 dni od dnia umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału. Kanał udostępniany jest na zasadach uregulowanych w art. 39 ust.7-7f ustawy o drogach publicznych.

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Niwy I na terenie gminy Daleszyce wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Michał Kapela      06.07.2019 godz. 6:42
 

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce

o przystąpieniu do  sporządzania zmiany Nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Niwy I na terenie gminy Daleszyce wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

1. Na podstawie art. 17 pkt 1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2018.1945 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Daleszycach Uchwały Nr XI/98/2019 z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Niwy I na terenie gminy Daleszyce.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego miejscowego planu. Wnioski należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy w Daleszycach na adres:

Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach, Plac Staszica 9 kod 26-021 Daleszyce z podaniem: imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu wnioskodawcy, przedmiotu wniosku, oznaczenia nieruchomości w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 

Obwieszczenie RDOŚ w Kielcach
  Michał Kapela      03.07.2019 godz. 11:28
 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o przystąpieniu do sporządzenia projektów zmian zarządzeń w sprawie ustanowienia planów zadań ochronnych dla n/w obszarów Natura 2000 leżących na terenie województwa świętokrzyskiego.

 

Wykaz kąpielisk i sezonu kąpielowego na terenie Gminy Daleszyce na rok 2019
  Rafał Kraska     Ogłoszenia      25.02.2019 godz. 10:27
 

Daleszyce, 2019-02-21

Znak: GMR.6332.1.2019

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 37 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości na okres od 25 lutego 2019 r. do 18 marca 2019 r. projekt uchwały Rady Miejskiej w Daleszycach w sprawie określenia wykazu kąpielisk  i sezonu kąpielowego na terenie Gminy Daleszyce na rok 2019.            

Zawiadomienie wraz projektem uchwały zamieszcza się:

  1. na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach: www.daleszyce.pl.
  2. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach, Plac Staszica 9, 26-021 Daleszyce.

Uwagi oraz propozycje zmian do projektu należy składać w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach (pok. Nr 25) lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: gmina@daleszyce.pl do dnia 18 marca 2019 r.

 

» ARCHIWUM «

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl