0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Obwieszczenie Starosty Kieleckiego z dnia 27.08.2021r.
  Rafał Kraska     Obwieszczenia      13.09.2021 godz. 10:36
 

Znak: B-ll.672.14.2021

Kielce dnia: 27.08.2021r.

OBWIESZCZENIE    STAROSTY    KIELECKIEGO

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 

Zgodnie z art. 11 d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1363 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021r. poz. 735)

zawiadamiam

że w dniu 31.05.2021r. na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach działającego z upoważnienia Zarządu Powiatu Kieleckiego zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.:

„Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych: starodroże drogi wojewódzkiej nr 764, 0329T i 033T obok Domu

Ludowego w Daleszycach"

 

Obwieszczenie Starosty Kieleckiego z dnia 08.09.2021r.
  Rafał Kraska     Obwieszczenia      13.09.2021 godz. 10:34
 

Znak: B-ll.672.15.2021

Kielce dnia 08.09.2021r.

OBWIESZCZENIE   STAROSTY   KIELECKIEGO

w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1363 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021r. poz. 735)

zawiadamiam

że w dniu 07.09.2021r. na wniosek Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce działającego z upoważnienia Zarządu Powiatu Kieleckiego została wydana decyzja NR 14 / 2021 znak: j.w. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej:

rozbudowę drogi powiatowej' nr 0372T w miejscowości Suków w formie zaprojektuj - zbuduj na odcinkach od km 5+066,80 do km 5+091,40 oraz od km 5+337,70 do km 5+569,00 realizowanej w ramach zadania pn.: „Przebudowa dróg powiatowych nr 0372T i 0365T w msc. Suków w formie zaprojektuj - wybuduj"

 

Obwieszczenie Starosty Kieleckiego z dnia 08.09.2021r.
  Rafał Kraska     Obwieszczenia      10.09.2021 godz. 13:38
 

Znak: B-ll.672.15.2021                                                                     Kielce dnia 08.09.2021r.

 

OBWIESZCZENIE   STAROSTY   KIELECKIEGO

W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

 

Na podstawie art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1363 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r- Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021r. poz. 735)

ZAWIADAMIAM

że w dniu 07.09.2021r. na wniosek Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce działającego z upoważnienia Zarządu Powiatu Kieleckiego została wydana decyzja NR 14 / 2021 znak: j.w. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej:

rozbudowę drogi powiatowej nr 0372T w miejscowości Suków w formie zaprojektuj - zbuduj na odcinkach od km 5+066,80 do km 5+091,40 oraz od km 5+337,70 do km 5+569,00 realizowanej w ramach zadania pn.: „Przebudowa dróg powiatowych nr 0372T i 0365T w msc. Suków w formie zaprojektuj - wybuduj"

 

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 03-09-2021r.
  Rafał Kraska     Obwieszczenia      07.09.2021 godz. 14:03
 

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI
Kielce, 03-09-2021
Znak: IR.I.7840.4.20.2021
O B W I E S Z C Z E N I E
Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735)
oraz art. 11f ust. 3 - 5 w związku z art. 11f ust. 6 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2020 r.
poz. 1363 ze zm.)
W O J E W O D A Ś W I Ę T O K R Z Y S K I
zawiadamia, że w dniu 01.09.2021 r. wydał decyzję, w której orzekł:
I. W rozstrzygnięciu zaskarżonej decyzji uchylam:
- punkt I.4. zaskarżonej decyzji
i orzekam w tym zakresie, poprzez ustalenie w miejsce uchylenia nowego zapisu:
4. Stwierdzam, że Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce jest uprawiony do nieodpłatnego zajęcia
terenu wód płynących (tj. działki o nr ewid. 1878/1, obręb 0001 Daleszyce, gm. 260405_4
Daleszyce – miasto – cieku Stokowa) na czas realizacji inwestycji, w związku z koniecznością
przejścia przez tereny wód płynących, w granicach określonych na załączniku Nr 1 do decyzji linią
punktową koloru zielonego pn.: „granica terenu zajęcia czasowego na podst. art. 20a.1 Specustawy
Drogowej”,

 

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
  Rafał Kraska     Obwieszczenia      06.09.2021 godz. 9:14
 

Kielce, 26 sierpnia 2021 r.

KR.ZUZ.1.4211.7.2021.JK

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 735) oraz zgodnie z treścią art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021rv poz. 624 ze zm.), Dyrektor Zarządu Zlewni w Kielcach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie informuje, że na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce, złożony w dniu 26 lipca 2021 r., oraz jego korektą z dnia 25 sierpnia 2021 r. wszczęte zostało postępowanie w sprawie potwierdzenia przejęcia zgodnie art. 411 ww. ustawy Prawo wodne przez Wnioskodawcę praw i obowiązków, wynikających z decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach PGW WP z dnia 26 września 2019 r. znak: KR.ZUZ.1.421.152.2019.JK udzielającej Świętokrzyskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Kielcach, ul. Jagiellońska 72, 25-602 Kielce, pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych z odcinka drogi wojewódzkiej DW 764 w km 5+406 poprzez wylot Wl z przepustu skrzynkowego i wylot W2 z rowu przydrożnego (zlokalizowanych na działce ewid. nr 395/1 obręb 0015 Suków) do Dopływu z Sukowa (działka ewid. nr 75/1 obręb 0015 Suków), gmina Daleszyce.

 

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE Z DNIA 19 lipca 2021 r.
  Rafał Kraska     Ogłoszenia      19.07.2021 godz. 6:06
 

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce  OGŁASZA PRZETARG USTNY OGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Daleszyce, położonej w msc.BORKÓW, gm. Daleszyce, oznaczonej  w ewidencji gruntów jako działki: nr 125/2 o pow. 3,0600 ha oraz nr 126/9 o pow. 2,3241 ha (o łącznej pow. 5,3841 ha.),             księga wieczysta: KI1L/00010014/1

Cena wywoławcza      - 1 180 000, 00 zł (netto)

Wadium                       - 118 000, 00 zł

 

Raport o stanie Gminy Daleszyce za 2020 rok
  Rafał Kraska     Ogłoszenia      08.06.2021 godz. 14:12
 

Raport o stanie Gminy Daleszyce za rok 2020 dostępny po kliknięciu - Więcej

 

» ARCHIWUM «

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl