0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Przebudowa drogi gminnej Nr 319005T w msc. Słopiec
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce - w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Nasadzenia drzew na działce o nr ewid. 3102 obręb Daleszyce w związku z budową drogi wojewódzkiej Nr 764 Kielce-Staszów wraz z budową obwodnic miejscowości Suków, Daleszyce
  Rafał Kraska     Obwieszczenia      16.09.2019 godz. 7:30
 

Daleszyce, 2019-09-12

Znak: GMR.6220.7.2019

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia                              3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081                ze zm.),

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

zawiadamia, że zostały zebrane dowody i materiały w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Nasadzenia drzew na działce o nr ewid. 3102 obręb Daleszyce w związku z budową drogi wojewódzkiej Nr 764 Kielce-Staszów wraz z budową obwodnic miejscowości Suków, Daleszyce”, realizowanego przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich                 w Kielcach, ul. Jagiellońska 72, 25-602 Kielce.

 

Ogłoszenie - nowy nr konta wpłat z tytułu odbioru odpadów komunalnych
  Rafał Kraska     Ogłoszenia      12.09.2019 godz. 13:20
 

UWAGA!  
ZMIANA NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO

Urząd Miasta i Gminy Daleszyce informuje, że od dnia 12.09.2019 r., uległ zmianie numer rachunku bankowego dla wpłat z tytułu odbioru odpadów komunalnych w związku z nowelizacja Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2019 poz. 1579).

Opłatę za wywóz odpadów komunalnych z gospodarstw domowych należy wpłacać na nowy rachunek bankowy:

Gmina Daleszyce
Plac Staszica 9
26- 021 Daleszyce

 BS Daleszyce-Górno 93 8485 0009 0000 0130 2000 0096

 

Otwarty konkurs ofert na realizację programu szczepień przeciw grypie na lata 2018-2021 w 2019 roku
  Rafał Kraska     Ogłoszenia      05.09.2019 godz. 13:51
 

Daleszyce, dnia 05.09.2019 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

ogłasza

Otwarty konkurs ofert na realizację programu szczepień przeciw grypie na lata 2018-2021 w 2019 roku

Ogłoszenie o konkursie

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację programu zdrowotnego polegającego na przeprowadzeniu profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców Miasta i Gminy Daleszyce powyżej 55 roku życia.

 

Obwieszczenie Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce w sprawie terminów rozpoczęcia polowań zbiorowych Kół Łowieckich (Darz Bór)
  Rafał Kraska     Obwieszczenia      02.09.2019 godz. 9:51
 

GMR.6151.10.2019                                                                     Daleszyce, 2 września 2019 r.

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE

w sprawie terminów rozpoczęcia polowań zbiorowych Kół Łowieckich.

Na podstawie art. 42 ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie (Dz.U.2018.2033 z póź. zm.), podaję do publicznej wiadomości informację dotyczącą terminów oraz miejsc zbiorowych polowań, Koła Łowieckiego nr 8 „Darz Bór”. 

W załączeniu zawiadomienie o planie polowań myśliwskich w sezonie łowieckim 2019/2020, w/w koła.

 

 

Obwieszczenie Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce w sprawie terminów rozpoczęcia polowań zbiorowych Kół Łowieckich (KŁ Cietrzew)
  Rafał Kraska     Obwieszczenia      14.08.2019 godz. 11:43
 

GMR.6151.9.2019                                                                       Daleszyce, 14 sierpnia 2019 r.

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE

w sprawie terminów rozpoczęcia polowań zbiorowych Kół Łowieckich.

 

Na podstawie art.42ab ust 2 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie (Dz.U.2018.2033 z póź. zm.), podaję do publicznej wiadomości informację dotyczącą terminów oraz miejsc zbiorowych polowań, Koła Łowieckiego nr 14 „Cietrzew” w Kielcach. 

W załączeniu zawiadomienie o planie polowań myśliwskich w sezonie łowieckim 2019/2020, w/w koła.

 

» ARCHIWUM «

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl