0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w celu odwodnienia rozbudowywanej drogi gminnej nr 319021T na odcinku od km 1+147,00 do 1+892,00 (2 etap inwestycji) w msc. Niwy, gmina Daleszyce.
  Michał Kapela      08.09.2020 godz. 10:30
 

Kielce, 31 sierpnia 2020 r.

KR.ZUZ.1.4210.74.2020.MR

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.),

DYREKTOR ZARZĄDU ZLEWNI W KIELCACH

Informuje, że w dniu 17 sierpnia 2020 r. wydana została decyzja znak: KR.ZUZ.1.4210.744.2020.MR udzielająca Gminie Daleszyce – reprezentowanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w celu odwodnienia rozbudowywanej drogi gminnej nr 319021T na odcinku od km 1+147,00 do 1+892,00 (2 etap inwestycji) w msc. Niwy, gmina Daleszyce.

Stronami postępowania w przedmiotowej sprawie są właściciele działek ewid. nr 1164, 307/2, 306, 482, 10, 364, 363/1, 362, 361, 357/2, 1163/9, 356, 355, 354, 353, 352 i 1163/7, obręb Niwy Daleszyckie, gm. Daleszyce

Zawiadamiając o powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji, w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia w Zarządzie Zlewni w Kielcach, ul. Robotnicza 5, 25-662 Kielce, parter, pokój 3, tel. 41 33 400 99 (wew. 212).

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Jednocześnie informuję, że w myśl art. 49 Kpa po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia należy uznać, iż nastąpiło jego doręczenie.

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce - projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Borków osiedle" na terenie gminy Daleszyce oraz prognozy oddziaływania na środowisko
  Rafał Kraska     Obwieszczenia      25.08.2020 godz. 12:34
 

Daleszyce, dnia 2020-08-25r..

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
pod nazwą "Borków osiedle na terenie gminy Daleszyce.

Na podstawie art. 17 pkt 9, 11, 18 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2020 r. poz. 283 ze zm.) oraz uchwały Nr XXVII/236/2020 z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Borków osiedle" na terenie gminy Daleszyce

zawiadamiam


o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 7 września 2020 r. do 29 września 2020 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce, w godzinach pracy urzędu.

 

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce - projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Borków osiedle" na terenie gminy Daleszyce oraz prognozy oddziaływania na środowisko
  Rafał Kraska     Ogłoszenia      25.08.2020 godz. 12:31
 

Daleszyce, dnia 2020-08-25r.

INFORMACJA
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE
Z DNIA 25.08.2020r.

Na podstawie art. 3 pkt. 14 lit. d ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2020 r. poz. 283 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w PUBLICZNIE DOSTĘPNYM WYKAZIE DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Borków osiedle" na terenie gminy Daleszyce oraz prognozy oddziaływania na środowisko.

 

 

Raport o stanie Gminy Daleszyce za 2019 rok
  Rafał Kraska     Ogłoszenia      16.06.2020 godz. 13:24
 

Raport o stanie Gminy Daleszyce za rok 2019 dostępny po kliknięciu - Więcej

 

Sesja Rady Miejskiej w Daleszycach
  Michał Kapela      20.12.2019 godz. 14:29
 

Informuje się mieszkańców Gminy Daleszyce, że w dniu 27.12.2019 r. tj. piątek o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach odbędzie się sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Daleszycach.

Proponowany porządek obrad:
1.
Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z działań między sesjami.
6. Komunikaty Przewodniczącego Rady.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:

 

» ARCHIWUM «

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl