0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach o wszczęciu postępowania administracyjnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. studni S1 na działce ewid. nr 1817/3 w msc. Daleszyce
  Rafał Kraska     Obwieszczenia      25.11.2020 godz. 8:48
 

Kielce, 9 listopada 2020 r.

KR.ZUZ.1.4210.157.2020.GP

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.)

DYREKTOR ZĄRZADU ZLEWNI W KIELCACH

zawiadamia, że w dniu 9 listopada 2020 r. wydał decyzję znak: KR.ZUZ.1.4210.157.2020.GP, udzielającą Gminie Daleszyce, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. studni S1 na działce ewid. nr 1817/3  w msc. Daleszyce oraz na usługę wodną - pobór wód podziemnych z ww. ujęcia wód podziemnych z utworów dewonu na cele wodociągowe.

Jednocześnie informuję, że w myśl art. 49 Kpa po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia należy uznać, iż nastąpiło doręczenie zawiadomienia o wydaniu ww. decyzji. Stronami w niniejszej sprawie są właściciele gruntów w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód (zasięg leja depresji) lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych.

 

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Sandomierzu o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Rafał Kraska     Ogłoszenia      16.11.2020 godz. 9:59
 

Sandomierz, 12.11.2020 r.

KR.ZUZ.4.4210.163.2020.JŻ

INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

ADMINISTRACYJNEGO

             Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku – Prawo wodne (Dz. U.
z 2020 r., poz. 310 z późn. zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu informuje, że 
zostało wszczęte na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, Oddział Skarżysko-Kamianna, Al. Marszałka J. Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko-Kamianna, działająca przez pełnomocnika Pana Bartosza Dziewięcki, postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowa płynące przewodów w rurociągach osłonowych, zgodnie z art. 389 pkt 9 ustawy Prawo wodne tj. przekroczenie metodą przewiertu sterowanego, kablem energetycznym SN-15 kV rurą  Ø 160, w rurach ochronnych 2 x Ø 40 mm:

- rzeki Czarna (Czarna Staszowska) w km 56+940, na działce nr ewid. 286, obręb 0008 Korzenno, m. Korzenno, gm. Raków, pow. kielecki, woj. świętokrzyskie;

 - rzeki Łukawki w km 1+050, na działce nr ewid. 41/2, obręb 0018 Widełki, m. Widełki, gm. Daleszyce, pow. kielecki, woj. świętokrzyskie;

 - rzeki Łukawki w km 3+370, na działce nr ewid. 41/2, obręb 0018 Widełki, m. Widełki, gm. Daleszyce, pow. kielecki, woj. świętokrzyskie;

 

Sesja Rady Miejskiej w Daleszycach
  Michał Kapela      20.12.2019 godz. 14:29
 

Informuje się mieszkańców Gminy Daleszyce, że w dniu 27.12.2019 r. tj. piątek o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach odbędzie się sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Daleszycach.

Proponowany porządek obrad:
1.
Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z działań między sesjami.
6. Komunikaty Przewodniczącego Rady.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:

 

» ARCHIWUM «

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl