0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

ZARZĄDZENIE nr 26/2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021 roku
  Rafał Kraska     Ogłoszenia      01.03.2021 godz. 15:32
 

ZARZĄDZENIE nr 26/2021

BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE

z dnia 01 marca 2021 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2020 poz. 713 ze zm.), art. 4 ust. 1 pkt. 17, art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1057 ze zm.), Uchwały Nr XXXIV/302/2020 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 26 listopada 2020 r. wraz z załącznikiem – Programem współpracy gminy Daleszyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1057 ze zm.) na rok 2021 oraz Uchwałą Nr XXXVII/323/2021 z 5 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/302/2020 z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy gminy Daleszyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1057 ze zm.) na rok 2021

 

» ARCHIWUM «

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl