0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 


Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Referent ds. inwestycji i zamówień publicznych w Referacie Gospodarki, Mienia Komunalnego i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach

Komisja konkursowa, powołana zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce Nr 126/2017 z dnia 10 października 2017r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy Daleszyce, po zapoznaniu się i dokonaniu oceny aplikacji kandydatów oraz po przeprowadzeniu rozmów z kandydatami na stanowisko Referenta ds. inwestycji i zamówień publicznych w Referacie Gospodarki Mienia komunalnego i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce,

rekomenduje Panu Burmistrzowi na ww. stanowisko Panią Urszulę Lejawkę


Uzasadnienie dokonanego wyboru
  Kandydatka spełnia wszystkie wymagania wskazane w ogłoszeniu o konkursie oraz posiada wiedzę i predyspozycje gwarantujące prawidłowe wykonywanie zadań.

Przewodniczący Komisji konkursowej Sekretarz Miasta i Gminy Daleszyce Piotr Ferens


» Pliki powiązane:

Wynik naboru
Dodany: 06.11.2017 godz. 11:18


Informacja opublikowana przez:
  dnia 26 2017 godz. 15:14


Poniżej znajdują się szczegółowe informacje na temat oferty pracy.


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: referent ds. inwestycji i zamówień publicznych

Osoba/instytucja zgłaszająca ofertę:
  Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

Oferowane stanowisko:
  Referent ds. inwestycji i zamówień publicznych w Referacie Gospodarki, Mienia Komunalnego i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach

Wymiar czasu:
  pełny etat

Miejsce składania ofert:
  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub przesyłać pocztą w terminie do dnia 25 października 2017 r. do godz. 1400 w zamkniętych kopertach z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko referenta ds. inwestycji i zamówień publicznych na adres: Urząd Miasta i Gminy Daleszyce Plac Staszica 9 26-021 Daleszyce

Wymagania:
 

  1) Wymagania niezbędne:

- obywatelstwo polskie,

-  wykształcenie wyższe magisterskie,

- wymagany minimum 1 roczny staż pracy w dziale inwestycyjnym w jednostce  

samorządowej,

- znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i ustawy o samorządzie gminnym,

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

- brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego   lub   przestępstwo skarbowe,

- nieposzlakowana opinia

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.

Wymagania dodatkowe:

-  znajomość przepisów z zakresu ustaw: o pracownikach samorządowych,  o finansach publicznych,

- zaangażowanie, inicjatywa, kreatywność oraz samodyscyplina,

- dobra znajomość obsługi komputera Microsoft Office,

- zdolność szybkiego przyswajania informacji,

- dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole

- czynne prawo jazdy kat. BZakres obowiązków:
 

- Opracowywanie ogłoszeń przetargowych,

- Opracowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- Przeprowadzanie przetargów wraz z wyborem wykonawcy,

- Przygotowywanie umów o zamówienie publiczne,

- Sporządzanie sprawozdań z realizacji zamówień publicznych,

- Kompletowanie i przechowywanie dokumentacji zamówień publicznych,

- Monitorowanie przetargu zamówień publicznych,

- Prowadzenie systematycznej współpracy z osobami uczestniczącymi w postępowaniu
  o zamówienia publiczne w zakresie sporządzania dokumentacji w okresie planowania
   i przygotowania postępowań,

- Pomoc innym jednostkom sektora publicznego w przeprowadzaniu postępowań
    o udzielenie zamówień publicznych,

 - Prowadzenie dokumentacji zgodnie z instrukcją kancelaryjną i jednolitym
    rzeczowym wykazem akt,

- Realizacja zadań z zakresu funduszu sołeckiego,

- Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem przydomowych oczyszczalni ścieków
  realizowanych przez gminę.Wymagane dokumenty:
 

- list motywacyjny, CV ze zdjęciem – opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 902), z własnoręcznym podpisem.

- kserokopie  świadectw pracy,
- kserokopie dokumentów z zakresu doświadczenia zawodowego,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- kserokopia dowodu osobistego,
- inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje i umiejętności,

-oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz nie skazaniu  
  prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na w/w
  stanowisku,
- oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie
   pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie
   obowiązków w wymiarze pełnego etatu.

Uwaga: kopie dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem przez kandydata.Dodatkowe informacje:
 

- kontakt w sprawie naboru na stanowisko osobiście lub  tel. 041 317 16 93,

- aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta i Gminy po wskazanym terminie nie

       będą rozpatrywane,

- oferty kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni ulegną komisyjnemu zniszczeniu,

- Burmistrz Miasta i Gminy zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyn,     

   -   lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne zostanie ogłoszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu (bip.daleszyce.pl).    

  Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu: 30 października 2017 r. od godz. 10.00.

» Pliki powiązane:

Wynik naboru
Dodany: 06.11.2017 godz. 11:18


Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Meresiński Dariusz [Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce] dnia 17 2017

Informacja opublikowana przez:
  dnia 17 2017 godz. 12:29
Liczba odsłon:
  468 od 17 2017 godz. 12:29  (średnio 1.1 odsłon/dobę)

 

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl