0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 


Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Podinspektor ds. Ochrony Środowiska

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Ewelina Miernik zam. Kranów


Uzasadnienie dokonanego wyboru
  Pani Ewelina Miernik spełnia wszystkie wymagania wskazane w ogłoszeniu o konkursie na ww. stanowisko określone w ustawie o pracownikach samorządowych. Posiada wykształcenie wyższe oraz odpowiedni staż pracy.
Zarówno podczas oceny merytorycznej dokumentów, jak i rozmowy kwalifikacyjnej Komisja stwierdziła, że kandydat uzyskując od członków Komisji maksymalną liczbę punktów, posiada odpowiednie predyspozycje, wiedzę i doświadczenie gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na stanowisku Podinspektor ds. Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach.


» Pliki powiązane:

Wyniki I i II etapu naboru
Dodany: 25.04.2019 godz. 15:37
Wyniki naboru
Dodany: 26.04.2019 godz. 14:11


Informacja opublikowana przez:
  dnia 26 2019 godz. 14:15


Poniżej znajdują się szczegółowe informacje na temat oferty pracy.


Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor ds. Ochrony Środowiska w Wydziale Gospodarki, Mienia i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach

Osoba/instytucja zgłaszająca ofertę:
  Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

Oferowane stanowisko:
  Podinspektor ds. Ochrony Środowiska

Wymiar czasu:
  pełny etat

Miejsce składania ofert:
  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu aplikacji do UMiG) w terminie do dnia 25 kwietnia 2019 r. do godz. 12:00 w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora ds. Ochrony Środowiska” na adres: Urząd Miasta i Gminy Daleszyce Plac Staszica 9 26-021 Daleszyce

Wymagania:
 

1. Wymagania niezbędne:

- obywatelstwo polskie,

- wykształcenie wyższe,

- doświadczenie w pracy - minimum 2 lata w administracji publicznej,

- znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym,

- znajomość przepisów prawnych dotyczących czystości i porządku w gminach, gospodarki komunalnej, ochrony środowiska oraz umiejętność ich interpretacji i praktycznego zastosowania,

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

- brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.

 

2. Wymagania dodatkowe:

- znajomość przepisów z zakresu ustaw: o pracownikach samorządowych,  o ochronie danych osobowych, kodeks postępowania administracyjnego,

- zaangażowanie, inicjatywa, kreatywność oraz samodyscyplina,

- dyspozycyjność,

- pisemna swoboda wypowiedzi,

- zdolność szybkiego przyswajania informacji,

- umiejętność budowania relacji,

- umiejętność pracy w zespole,

- umiejętność sporządzania analiz i sprawozdań,

- umiejętność obsługi komputera,

- czynne prawo jazdy kat. B,

- znajomość specyfiki Gminy.Zakres obowiązków:
 
 1. Rejestracja i aktualizacja bazy płatników opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.
 2. Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.
 3. Kontrola wywiązywania się właścicieli nieruchomości z realizacji obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 4. Obsługa programu informatycznego z bazą danych właścicieli objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi.
 5. Nadzór nad realizacją zadań PSZOK.
 6. Przygotowywanie aktów prawa miejscowego z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.
 7. Wykonywanie obowiązków informacyjnych z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.
 8. Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie ochrony środowiska.
 9. Przyjmowanie i weryfikacja sprawozdań kwartalnych od podmiotów odbierających odpady komunalne.
 10. Przygotowywanie sprawozdań, analiz i statystyk.
 11. Opiniowanie Planów Gospodarki Odpadami Komunalnymi.
 12. Monitorowanie i dokonywanie corocznej analizy systemu gospodarki odpadami na terenie gminy.
 13. Zapewnienie realizacji postanowień regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie.
 14. Prowadzenie rejestru działalności regulowanej.
 15. Załatwianie spraw dotyczących wydawania zezwoleń na prowadzenie działalności przez przedsiębiorców w zakresie opróżniania zbiorników i transportu nieczystości ciekłych.


Wymagane dokumenty:
 

- list motywacyjny,

- CV ze zdjęciem – opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji – zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz.U. z 2018 r., poz. 1260 ze zm.), z własnoręcznym podpisem.

- kwestionariusz osobowy, stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia,
- kserokopie świadectw pracy,
- kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na ww. stanowisku,
- oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie  pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze pełnego etatu.

Uwaga: kopie dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem przez kandydata.Dodatkowe informacje:
 

- informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów       o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu niepełnosprawnych – wynosi        co najmniej 6%
- kontakt w sprawie naboru na stanowisko osobiście lub  tel. 041 317 16 93,

- aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta i Gminy po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane,

- oferty kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni ulegną komisyjnemu zniszczeniu,

- Burmistrz Miasta i Gminy zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyn,     

- lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne zostanie ogłoszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu (bip.daleszyce.pl).

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu: 26 kwietnia 2019 r. od godz. 9:00.


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że:
Administratorem danych osobowych jest Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach z siedzibą w Daleszycach, Plac Staszica 9, 26-021 Daleszycach, kontakt e-mail pod adresem: gmina@daleszyce.pl

Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze.

Osobom uczestniczącym w rekrutacji przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do ich danych osobowych dotyczących sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
Przysługuje tym osobom również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie.
Na działania Administratora przysługuje ww. osobom skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

» Pliki powiązane:

Kwestionariusz osobowy
Dodany: 16.04.2019 godz. 10:33
Wyniki I i II etapu naboru
Dodany: 25.04.2019 godz. 15:37
Wyniki naboru
Dodany: 26.04.2019 godz. 14:11


Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Meresiński Dariusz [Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce] dnia 12 2019

Informacja opublikowana przez:
  dnia 12 2019 godz. 12:47
Liczba odsłon:
  947 od 12 2019 godz. 12:47  (średnio 2.29 odsłon/dobę)

 

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl