0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Zarządzanie projektem pn. Gmina Daleszyce przyjazna seniorom


Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Kierownik Referatu Dochodów i Wydatków w Wydziale Planowania i Finansów Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko: Kierownik Referatu Dochodów i Wydatków
został wybrany Pan Robert Szechnicki
zamieszkały Samsonów PiechotneUzasadnienie dokonanego wyboru
 

Pan Robert Szechnicki spełnia wszystkie wymagania wskazane w ogłoszeniu o konkursie na ww. stanowisko określone w ustawie o pracownikach samorządowych. Posiada wykształcenie wyższe oraz odpowiedni staż pracy.

Zarówno podczas oceny merytorycznej dokumentów, jak i rozmowy kwalifikacyjnej Komisja stwierdziła, że kandydat uzyskując od członków Komisji maksymalną liczbę punktów, posiada odpowiednie predyspozycje, wiedzę i doświadczenie gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na stanowisku Kierownika Referatu Dochodów i Wydatków Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach.» Pliki powiązane:

Wyniki I etapu naboru
Dodany: 25.06.2019 godz. 13:06
Wynik II etapu naboru
Dodany: 27.06.2019 godz. 7:49


Informacja opublikowana przez:
  dnia 27 2019 godz. 07:49


Poniżej znajdują się szczegółowe informacje na temat oferty pracy.


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Kierownik Referatu Dochodów i Wydatków w Wydziale Planowania i Finansów Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce.

Osoba/instytucja zgłaszająca ofertę:
  Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

Oferowane stanowisko:
  Kierownik Referatu Dochodów i Wydatków w Wydziale Planowania i Finansów Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce

Wymiar czasu:
  pełny etat

Miejsce składania ofert:
  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu aplikacji do UMiG) w terminie do dnia 24 czerwca 2019 r. do godz. 12:00 w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „dotyczy naboru na stanowisko Kierownik Referatu Dochodów i Wydatków” na adres: Urząd Miasta i Gminy Daleszyce Plac Staszica 9 26-021 Daleszyce

Wymagania:
 

1) Wymagania niezbędne:

- obywatelstwo polskie,

- wykształcenie wyższe,

- staż pracy - minimum 6 lat pracy w księgowości,

- znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym,

- znajomość przepisów prawnych dotyczących zagadnień polityki finansowej oraz umiejętność ich interpretacji i praktycznego zastosowania,

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

- brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- nieposzlakowana opinia,

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.

 

2) Wymagania dodatkowe:

1. Preferowane doświadczenie w pracy na stanowisku w księgowości i rachunkowości

w jednostkach sektora finansów publicznych, na stanowisku kierowniczym.

2. Znajomość regulacji prawnych w zakresie zajmowanego stanowiska w szczególności:

o rachunkowości oraz przepisów dotyczących rachunkowości budżetowej jednostek samorządu terytorialnego, ustaw o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym,
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, o podatkach i opłatach lokalnych,
o pracownikach samorządowych, zasad inwentaryzacji, przepisów dotyczących sprawozdawczości budżetowej i finansowej jednostek samorządu terytorialnego, kodeksu postępowania administracyjnego, znajomość ustawy prawo zamówień publicznych w zakresie spraw finansowych.

3. Znajomość zagadnień klasyfikacji budżetowej i sprawozdawczości budżetowej w zakresie księgowości budżetowej oraz umiejętność sporządzania analiz i sprawozdań.

4. Biegła umiejętność pracy na komputerze w zakresie obsługi programów księgowości budżetowej.

5. Zaangażowanie, inicjatywa, kreatywność oraz samodyscyplina.

6. Dyspozycyjność.

7. Umiejętność budowania relacji i pracy w zespole.Zakres obowiązków:
 

1) prowadzenie księgowości Gminy i Urzędu rzetelnie, na bieżąco i terminowo oraz zgodnie
z wymogami przepisów o rachunkowości,

2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

3) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych oraz ich zgodności z planem finansowym,

4) nadzór nad pracownikami Referatu Dochodów i Wydatków,

5) nadzór nad sporządzaniem list płac, rozliczaniem podatków i opłat oraz składek
na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i inne,

6) nadzór i rozliczanie podatku VAT naliczonego i należnego oraz sporządzanie deklaracji VAT,

7) prowadzenie sprawozdawczości budżetowej,

8) prowadzenie kontroli finansowej w Urzędzie oraz jednostkach organizacyjnych Gminy,

9) prowadzenie wyodrębnionej ewidencji wydatków ze środków pochodzących budżetu UE oraz innych dotacji podlegających rozliczeniu,

10) sprawdzanie dokumentów pod względem formalno-rachunkowym oraz dekretacja dokumentów księgowych w zakresie zadań budżetowych realizowanych przez Urząd,

11) przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych z zakresu wykonywanych czynności,

12) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych z zakresu prowadzenia rachunkowości, w szczególności planu kont, obiegu dokumentów, przeprowadzania inwentaryzacji,

13) nanoszenie planów wydatków oraz ich zmian zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Burmistrza,

14) przygotowanie danych do opracowania okresowych sprawozdań opisowych i analiz
z wykonania wydatków budżetu gminy,

15) kontrola formalno-rachunkowa sprawozdań jednostek organizacyjnych gminy,

16) załatwianie innych spraw służbowych doraźnie zleconych przez bezpośredniego przełożonego.Wymagane dokumenty:
 

- list motywacyjny,

- CV ze zdjęciem – opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji – zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz.U. z 2018 r., poz. 1260 ze zm.), z własnoręcznym podpisem,

- kwestionariusz osobowy,

- kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń o miejscu ostatniej pracy lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy,
- kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na ww. stanowisku,
- oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków
w wymiarze pełnego etatu.

Uwaga: kopie dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem przez kandydata.Dodatkowe informacje:
 

- informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu niepełnosprawnych – wynosi co najmniej 6%
- kontakt w sprawie naboru na stanowisko osobiście lub tel. 041 317 16 93,

- aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta i Gminy po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane,

- oferty kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni ulegną komisyjnemu zniszczeniu,

- Burmistrz Miasta i Gminy zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyn,     

- lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne zostanie ogłoszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu (bip.daleszyce.pl).        

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu: 26 czerwca 2019 r. od godz. 9:00.


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że:
Administratorem danych osobowych jest Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach z siedzibą w Daleszycach, Plac Staszica 9, 26-021 Daleszycach, kontakt e-mail pod adresem: gmina@daleszyce.pl

Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze.

Osobom uczestniczącym w rekrutacji przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do ich danych osobowych dotyczących sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
Przysługuje tym osobom również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie.

 

» Pliki powiązane:

Ogłoszenie o naborze
Dodany: 14.06.2019 godz. 13:48
Kwestionariusz osobowy
Dodany: 14.06.2019 godz. 13:48
Wyniki I etapu naboru
Dodany: 25.06.2019 godz. 13:06
Wynik II etapu naboru
Dodany: 27.06.2019 godz. 7:49


Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Ferens Piotr [Sekretarz Miasta i Gminy Daleszyce] dnia 14 2019

Informacja opublikowana przez:
  dnia 14 2019 godz. 13:48
Liczba odsłon:
  786 od 14 2019 godz. 13:48  (średnio 3.44 odsłon/dobę)

 

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl