0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 


Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Podinspektor ds. rozliczeń podatku VAT i ewidencji środków trwałych

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany Pan Daniel Guz zam. Daleszyce.Uzasadnienie dokonanego wyboru
 

Pan Daniel Guz spełnia wszystkie wymagania wskazane w ogłoszeniu o konkursie na ww. stanowisko określone w ustawie o pracownikach samorządowych. Posiada wykształcenie wyższe oraz odpowiedni staż pracy.
Zarówno podczas oceny merytorycznej dokumentów, jak i rozmowy kwalifikacyjnej Komisja stwierdziła, że kandydat, uzyskując od członków Komisji wysoką liczbę punktów, posiada odpowiednie predyspozycje, wiedzę i doświadczenie gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na stanowisku Podinspektor ds. rozliczeń VAT i ewidencji środków trwałych Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach.» Pliki powiązane:

Wyniki naboru
Dodany: 30.06.2020 godz. 9:30


Informacja opublikowana przez:
  dnia 30 2020 godz. 09:30


Poniżej znajdują się szczegółowe informacje na temat oferty pracy.


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor ds. rozliczeń VAT i ewidencji środków trwałych w Wydziale Planowania i Finansów Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce

Osoba/instytucja zgłaszająca ofertę:
  Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

Oferowane stanowisko:
  Podinspektor ds. rozliczeń podatku VAT i ewidencji środków trwałych

Wymiar czasu:
  Pełny etat

Miejsce składania ofert:
  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu aplikacji do UMiG) w terminie do dnia 24 czerwca 2020 r. do godz. 12:00 w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „dotyczy naboru na stanowisko „Podinspektor ds. rozliczeń podatku VAT i ewidencji środków trwałych” na adres: Urząd Miasta i Gminy Daleszyce ul. Sienkiewicza 11 26-021 Daleszyce

Wymagania:
 

1) Wymagania niezbędne:
- obywatelstwo polskie,
- wykształcenie wyższe ekonomiczne,
- staż pracy - minimum 2 lat pracy w administracji samorządowej w dziale księgowości,
- znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym,
- znajomość przepisów prawnych dotyczących zagadnień polityki finansowej oraz umiejętność ich interpretacji i praktycznego zastosowania,
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
- brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- nieposzlakowana opinia,
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.

2)    Wymagania dodatkowe:
1. Preferowane doświadczenie w pracy w jednostkach sektora finansów publicznych związanych z bieżącym rozliczaniem podatku VAT.
2. Znajomość regulacji prawnych w zakresie zajmowanego stanowiska w szczególności:
o rachunkowości oraz przepisów dotyczących rachunkowości budżetowej jednostek samorządu terytorialnego, ustaw o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym,
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, o podatkach i opłatach lokalnych,
o podatku od towarów i usług  
o pracownikach samorządowych, zasad inwentaryzacji, przepisów dotyczących sprawozdawczości budżetowej i finansowej jednostek samorządu terytorialnego, kodeksu postępowania administracyjnego, znajomość ustawy prawo zamówień publicznych w zakresie spraw finansowych.
3. Znajomość zagadnień klasyfikacji budżetowej i sprawozdawczości budżetowej w zakresie księgowości budżetowej oraz umiejętność sporządzania analiz i sprawozdań.
4. Biegła umiejętność pracy na komputerze w zakresie obsługi programów księgowości budżetowej, preferowany program PUMA.
5. Zaangażowanie, inicjatywa, kreatywność oraz samodyscyplina.
6. Dyspozycyjność.
7. Umiejętność budowania relacji i pracy w zespole.

 Zakres obowiązków:
 

1) rozliczanie podatku VAT naliczonego i należnego oraz sporządzanie deklaracji VAT,
2) prowadzenie rejestru sprzedaży i zakupu VAT dla celów rozliczenia podatku VAT     
    dotyczącego Urzędu
3) sporządzanie skonsolidowanych deklaracji VAT -7
4) Sporządzanie Jednolitego Pliku Kontrolnego obejmującego informacje z jednostek   
   organizacyjnych gminy.
5) prowadzenie ewidencji, aktualizacji, wyceny oraz umorzeń środków trwałych
    i przedmiotów nietrwałych,
6) sporządzanie sprawozdawczości GUS według ewidencji środków trwałych
7) załatwianie innych spraw służbowych doraźnie zleconych przez bezpośredniego
   przełożonego.Wymagane dokumenty:
 

- list motywacyjny,
- CV ze zdjęciem – opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji – zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. z 2019 r., poz. 1781 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz.U. z 2019 r., poz. 1282 ze zm.), z własnoręcznym podpisem,
- kwestionariusz osobowy,
- kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń o miejscu ostatniej pracy lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy,
- kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na ww. stanowisku,
- oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie  pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków
w wymiarze pełnego etatu.
Uwaga: kopie dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem przez kandydata.
VI. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu aplikacji do UMiG) w terminie do dnia 24 czerwca 2020 r. do godz. 12:00 w zamkniętych kopertach z dopiskiem:
„dotyczy naboru na stanowisko „Podinspektor ds. rozliczeń podatku VAT i ewidencji środków trwałych”Dodatkowe informacje:
 

- informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów       o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu niepełnosprawnych – wynosi        co najmniej 6%
- kontakt w sprawie naboru na stanowisko osobiście lub  tel. 041 317 16 93,
- aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta i Gminy po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane,
- oferty kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni ulegną komisyjnemu zniszczeniu,
- Burmistrz Miasta i Gminy zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyn,    
- lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne zostanie ogłoszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu (bip.daleszyce.pl).    
Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu: 26 czerwca 2020 r. od godz. 9:00.

» Pliki powiązane:

Wyniki naboru
Dodany: 30.06.2020 godz. 9:30


Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Meresiński Dariusz [Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce] dnia 12 2020

Informacja opublikowana przez:
  dnia 12 2020 godz. 15:22
Liczba odsłon:
  614 od 12 2020 godz. 15:22  (średnio 4.6 odsłon/dobę)

 

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl