0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 


Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Podinspektor ds. gospodarki gruntami i rolnictwa

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Monika Zielińska zam. SukówUzasadnienie dokonanego wyboru
 

Pani Monika Zielińska spełnia wszystkie wymagania wskazane w ogłoszeniu o konkursie na ww. stanowisko określone w ustawie o pracownikach samorządowych. Posiada wykształcenie wyższe oraz odpowiedni staż pracy.

Zarówno podczas oceny merytorycznej dokumentów, jak i rozmowy kwalifikacyjnej Komisja stwierdziła, że kandydatka, uzyskując od członków Komisji wysoką liczbę punktów, posiada odpowiednie predyspozycje, wiedzę i doświadczenie gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na stanowisku Podinspektor ds. gospodarki gruntami i rolnictwa w Wydziale Gospodarki, Mienia i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce.» Pliki powiązane:

Wyniki I etapu naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Dodany: 24.07.2020 godz. 14:17
Informacja o wyniku naboru
Dodany: 28.07.2020 godz. 11:48


Informacja opublikowana przez:
  dnia 28 2020 godz. 11:48


Poniżej znajdują się szczegółowe informacje na temat oferty pracy.


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor ds. gospodarki gruntami i rolnictwa w Wydziale Gospodarki, Mienia i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce.

Osoba/instytucja zgłaszająca ofertę:
  Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

Oferowane stanowisko:
  Podinspektor ds. gospodarki gruntami i rolnictwa

Wymiar czasu:
  pełny etat

Miejsce składania ofert:
  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu aplikacji do UMiG) w terminie do dnia 24 lipca 2020 r. do godz. 12:00 w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „dotyczy naboru na stanowisko „Podinspektor ds. gospodarki gruntami i rolnictwa” na adres: Urząd Miasta i Gminy Daleszyce ul. Sienkiewicza 11 26-021 Daleszyce

Wymagania:
 

1) Wymagania niezbędne:
- obywatelstwo polskie,
-  wykształcenie wyższe (geodezyjne o spec. Gospodarka nieruchomościami i kataster),
- wymagany minimum 1 roczny staż pracy w jednostce samorządowej,
-  wymagane minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe geodezyjne,
- praktyka zawodowa z zakresu wyceny nieruchomości,
- znajomość przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami i ustawy o samorządzie gminnym, Kodeksu postępowania administracyjnego,
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
- brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub   przestępstwo skarbowe,
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.


2)    Wymagania dodatkowe:

1. znajomość przepisów z zakresu ustaw: prawo geodezyjne i kartograficzne, prawo geologiczne i górnicze, ustawa o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych
2. zaangażowanie, inicjatywa, kreatywność oraz samodyscyplina,
3. dobra znajomość obsługi komputera Microsoft Office,
4. dobra znajomość obsługi programów graficznych (EW Mapa, EW Opis)
5. zdolność szybkiego przyswajania informacji,
6. dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole,
7. czynne prawo jazdy kat. B.Zakres obowiązków:
 

- organizacja zasobu nieruchomości Gminy, opracowywanie założeń polityki gospodarowania zasobem nieruchomości oraz informacji o stanie mienia Gminy,

-  organizowanie, ogłaszanie i przeprowadzanie przetargów na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości,

- sporządzanie i podawanie do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy oraz oddawanych w użytkowanie wieczyste,

- przygotowywanie procedur sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym,

- prowadzenie spraw związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości gminnych (komunalizacja mienia gminnego),

- współpraca z prasą w zakresie prowadzonych procedur przetargowych,

- przygotowanie i kompletowanie dokumentacji niezbędnej do zawierania aktów notarialnych (kupna, sprzedaży, ustanawiania służebności  etc.)

- przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawach nabywania nieruchomości na własność, sprzedaży, darowizny i zamiany nieruchomości, ustanawiania służebności  przejazdu, przesyłu etc.

- opiniowanie robót geologicznych,

- wydawanie decyzji zatwierdzających podziały nieruchomości oraz postanowień opiniujących wstępne projekty podziałów nieruchomościWymagane dokumenty:
 

- list motywacyjny,

- CV ze zdjęciem – opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji – zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. z 2019 r., poz. 1781 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz.U. z 2019 r., poz. 1282 ze zm.), z własnoręcznym podpisem,

- kwestionariusz osobowy,

- kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń o miejscu ostatniej pracy lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy,
- kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na ww. stanowisku,
- oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie  pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków
w wymiarze pełnego etatu.

Uwaga: kopie dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem przez kandydata.Dodatkowe informacje:
 

- informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów       o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu niepełnosprawnych – wynosi        co najmniej 6%

- kontakt w sprawie naboru na stanowisko osobiście lub  tel. 041 317 16 93,

- aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta i Gminy po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane,

- oferty kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni ulegną komisyjnemu zniszczeniu,

- Burmistrz Miasta i Gminy zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyn,    

- lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne zostanie ogłoszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu (bip.daleszyce.pl).     

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu: 27 lipca 2020 r. od godz. 9:00.


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że:
Administratorem danych osobowych jest Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach z siedzibą w Daleszycach, ul. Sienkiewicza 11, 26-021 Daleszycach, kontakt e-mail pod adresem: gmina@daleszyce.pl

Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze.

Osobom uczestniczącym w rekrutacji przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do ich danych osobowych dotyczących sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
Przysługuje tym osobom również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie.
Na działania Administratora przysługuje ww. osobom skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

» Pliki powiązane:

Wyniki I etapu naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Dodany: 24.07.2020 godz. 14:17
Informacja o wyniku naboru
Dodany: 28.07.2020 godz. 11:48


Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Ferens Piotr [Sekretarz Miasta i Gminy Daleszyce] dnia 14 2020

Informacja opublikowana przez:
  dnia 14 2020 godz. 11:37
Liczba odsłon:
  346 od 14 2020 godz. 11:37  (średnio 3.41 odsłon/dobę)

 

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl