0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 


Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Podinspektor ds. promocji, turystyki, rozwoju przedsiębiorczości oraz ochrony zabytków

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany Pan Mateusz Fąfara, zamieszkały Mąchocice Kapitulne.Uzasadnienie dokonanego wyboru
 

Pan Mateusz Fąfara spełnia wszystkie wymagania wskazane w ogłoszeniu o konkursie na
ww. stanowisko określone w ustawie o pracownikach samorządowych. Posiada wykształcenie wyższe oraz odpowiedni staż pracy.

Zarówno podczas oceny merytorycznej dokumentów, jak i rozmowy kwalifikacyjnej Komisja stwierdziła, że kandydat, uzyskując od członków Komisji wysoką liczbę punktów, posiada odpowiednie predyspozycje, wiedzę i doświadczenie gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na stanowisku Podinspektor ds. promocji, turystyki, rozwoju przedsiębiorczości oraz ochrony zabytków w Wydziale Administracji i Rozwoju Urzędu Miasta
i Gminy w Daleszycach.» Pliki powiązane:

Wyniki naboru
Dodany: 26.08.2020 godz. 11:29
Wyniki I etapu
Dodany: 26.08.2020 godz. 11:29


Informacja opublikowana przez:
  dnia 26 2020 godz. 11:29


Poniżej znajdują się szczegółowe informacje na temat oferty pracy.


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor ds. promocji, turystyki, rozwoju przedsiębiorczości oraz ochrony zabytków w Wydziale Administracji i Rozwoju Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach

Osoba/instytucja zgłaszająca ofertę:
  Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

Oferowane stanowisko:
  Podinspektor ds. promocji, turystyki, rozwoju przedsiębiorczości oraz ochrony zabytków

Wymiar czasu:
  pełny etat

Miejsce składania ofert:
  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu aplikacji do UMiG) w terminie do dnia 21.08.2020r. w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora ds. promocji, turystyki, rozwoju przedsiębiorczości oraz ochrony zabytków” na adres: Urząd Miasta i Gminy Daleszyce Plac Staszica 9 26-021 Daleszyce Adres do korespondencji: Ul. Sienkiewicza 11 26-021 Daleszyce

Wymagania:
 

1) Wymagania niezbędne:
- obywatelstwo polskie,
- wykształcenie wyższe, preferowane w kierunku turystyka , promocja,
- wymagany minimum 4 lata  doświadczenia pracy w administracji w tym przynajmniej 2 lata w dziale promocji,
- znajomość przepisów Ustawy o Samorządzie Gminnym,
- znajomość programów graficznych w tym Adobe Photoshop oraz CorelDraw.
-  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
- brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.

2)    Wymagania dodatkowe:
-  znajomość przepisów z zakresu ustaw: prawo prasowe, o pracownikach samorządowych,  
o ochronie danych osobowych, kodeks postępowania administracyjnego,
- zaangażowanie, inicjatywa, kreatywność oraz samodyscyplina,
- dyspozycyjność,
- pisemna swoboda wypowiedzi,
- umiejętność tworzenia, redagowania, korekty i prezentowania komunikatów,
- wykonywanie dokumentacji fotograficznej z imprez i wydarzeń oraz ich katalogowanie,
- zdolność szybkiego przyswajania informacji,
- umiejętność budowania relacji,
- umiejętność pracy w zespole,
- czynne prawo jazdy kat. B,
- bardzo dobra znajomość topografii Gminy Daleszyce.Zakres obowiązków:
 

W zakresie promocji, turystyki, rozwoju przedsiębiorczości oraz ochrony zabytków:
1.Prowadzenie i koordynowanie zadań z zakresu promocji Gminy Daleszyce.
2. Opracowywanie, wydawanie i kolportaż materiałów promocyjnych dotyczących Gminy
w tym redakcja „Głosu Daleszyc”
3. Obsługa Punktu Informacji Turystycznej.
4. Współpraca z mediami, prowadzenie kampanii medialnych.
5. Prowadzenie nowych aktywnych form działania na rzecz promocji Gminy, rozwoju turystyki i przedsiębiorczości w oparciu o nowe technologie i standardy.
6. Współpraca z przedsiębiorcami i właścicielami gospodarstw agroturystycznych.
7. Opracowywanie, aplikacja i rozliczanie projektów ze środków  zewnętrznych w tym z UE.
8. Prowadzenie Gminnej Ewidencji Zabytków.
9. Przygotowywanie materiałów do Gminnego Programu Ochrony Zabytków.
10. Współpraca z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
11. Inne zadania administracyjne zlecone przez Kierownika Wydziału.Wymagane dokumenty:
 

- list motywacyjny,
- CV ze zdjęciem – opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282), z własnoręcznym podpisem.
- kserokopie  świadectw pracy,
- kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- kserokopia  prawa jazdy,
-oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na w/w
  stanowisku,
- oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie
   pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie
   obowiązków w wymiarze pełnego etatu.

Uwaga: kopie dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem przez kandydata.Dodatkowe informacje:
 

Warunki pracy na oferowanym stanowisku:
Praca przy komputerze, praca w terenie.

Dodatkowe informacje:
- informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów       o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu niepełnosprawnych – wynosi        co najmniej 6%
- kontakt w sprawie naboru na stanowisko osobiście lub  tel. 041 317 16 93,
- aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta i Gminy po wskazanym terminie nie
    będą rozpatrywane,
- oferty kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni ulegną komisyjnemu zniszczeniu,
- Burmistrz Miasta i Gminy zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyn,    
   -     lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne zostanie ogłoszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu (bip.daleszyce.pl).    
  Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu: 26.08.2020r. o godz. 10.00

                 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że:
Administratorem danych osobowych jest Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach z siedzibą w Daleszycach, Plac Staszica 9, 26-021 Daleszycach, kontakt e-mail pod adresem: gmina@daleszyce.pl
Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze.
Osobom uczestniczącym w rekrutacji przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do ich danych osobowych dotyczących sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
Przysługuje tym osobom również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie.
Na działania Administratora przysługuje ww. osobom skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.


 

» Pliki powiązane:

Wyniki naboru
Dodany: 26.08.2020 godz. 11:29
Wyniki I etapu
Dodany: 26.08.2020 godz. 11:29


Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Kosmala Anna [Kierownik Wydziału Administracji i Rozwoju] dnia 10 2020

Informacja opublikowana przez:
  dnia 10 2020 godz. 11:01
Liczba odsłon:
  274 od 10 2020 godz. 11:01  (średnio 3.67 odsłon/dobę)

 

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl