0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 


Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Dyrektor Miejsko-Gminnego Żłobka w Daleszycach

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko sotała wybrana Pani Justyna Kosela zam. Kielce.Uzasadnienie dokonanego wyboru
 

Pani Justyna Kosela spełnia wszystkie wymagania wskazane w ogłoszeniu o konkursie na
ww. stanowisko określone w ustawie o pracownikach samorządowych. Posiada wykształcenie wyższe oraz odpowiedni staż pracy.

Zarówno podczas oceny merytorycznej dokumentów, jak i rozmowy kwalifikacyjnej Komisja stwierdziła, że kandydat, uzyskując od członków Komisji wysoką liczbę punktów, posiada odpowiednie doświadczenie i wiedzę gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na stanowisku Dyrektora Miejsko-Gminnego Żłobka w Daleszycach.» Pliki powiązane:

Informacja o wynikach naboru
Dodany: 01.09.2021 godz. 13:09
Informacja o wynikach I etapu naboru
Dodany: 01.09.2021 godz. 13:09


Informacja opublikowana przez:
  dnia 1 2021 godz. 13:09


Poniżej znajdują się szczegółowe informacje na temat oferty pracy.


Konkurs na kierownicze stanowisko urzędnicze: Dyrektora Miejsko-Gminnego Żłobka w Daleszycach

Osoba/instytucja zgłaszająca ofertę:
  Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

Oferowane stanowisko:
  Dyrektor Miejsko-Gminnego Żłobka w Daleszycach

Wymiar czasu:
  pełny etat

Miejsce składania ofert:
  Oferty należy przesyłać w zamkniętych kopertach (z podanym adresem zwrotnym) z dopiskiem „Nabór na stanowisko Dyrektora Miejsko-Gminnego Żłobka w Daleszycach” w terminie do 30.08.2021 roku, na adres Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach, ul. Sienkiewicza 11 lub składać w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach pok. nr 3 do godziny 12:00.

Wymagania:
 

Wymagania niezbędne do podjęcia pracy na przedmiotowym stanowisku:

1. Wykształcenie wyższe pedagogiczne i co najmniej 4 lata doświadczenia w pracy z dziećmi.
2. Obywatelstwo polskie.
3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
4. Kandydat nie może figurować w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym.
5. Kandydat nie był karany za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
6. Kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona oraz ograniczona.
7. Wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.
8. Daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dzieckiem.
9. Cieszy się nieposzlakowaną opinią.
10. Posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku dyrektora Żłobka.

Wymagania dodatkowe:

1. Min. 5 letni staż pracy w jednostce samorządowej.
2. Znajomość aktów prawnych dotyczących: opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, finansów publicznych, zamówień publicznych, ochrony danych osobowych, przepisów BHP i przeciwpożarowych, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o samorządzie gminnym, Kodeksu Pracy.
3. Umiejętność organizacji pracy i kierowania zespołem pracowników.
4. Umiejętność sprawnego działania w sytuacjach stresowych.
5.Odporność emocjonalna i samokontrola.
6. Gotowość do stałego samodoskonalenia.
7. Odpowiedzialność, systematyczność, kreatywność i komunikatywność, wysoka kultura osobista.
8. Znajomość procedur w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania działalności instytucji.
9. Doświadczenie w organizowaniu form opieki nad małym dzieckiem.
10. Preferowane kwalifikacje: nauczyciel wychowania przedszkolnego, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, pedagog o kierunku rewalidacji z terapią pedagogiczną lub pedagog opiekuńczo-wychowawczy.Zakres obowiązków:
 

Szczegółowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku został wyszczególniony w opisie stanowiska pracy, który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia o naborze.Wymagane dokumenty:
 
 1. CV zawierające dokładny przebieg pracy zawodowej, informacje o stażu pracy.
 2. List motywacyjny.
 3. Koncepcja funkcjonowania Miejsko-Gminnego Żłobka w Daleszycach.
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy w pracy z dziećmi:
  a)  świadectwa pracy,
  b) zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia - w przypadku pozostawania w stosunku pracy.
 5. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.
 6. Kserokopie dokumentów potwierdzających ukończenie kursów i szkoleń (jeżeli posiada).
 7. Referencje (jeżeli posiada).
 8. Kwestionariusz osobowy (wg załączonego wzoru).
 9. Zaświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 10. Oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta
  z pełni praw publicznych.
 11. Oświadczenie, o braku orzeczenia sądu o pozbawieniu, zawieszeniu lub ograniczeniu władzy rodzicielskiej.
 12. Oświadczenie dotyczące wypełniania obowiązku alimentacyjnego, w przypadku gdy taki został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.
 13. Oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii.
 14. Rękojmia należytego sprawowania opieki nad dziećmi w formie oświadczenia.
 15. Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ustawy
  z dnia 17.12.2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 16. Oświadczenie, że kandydat nie figuruje w danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym.
 17. Oświadczenie, o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym.
 18. Oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub przestępstwo skarbowe
 19. Oświadczenie, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie
  z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r.
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019, poz. 1781) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r.
  o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 ze zm.) przez  Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce wykonującego swoje zadania przy pomocy Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce zlokalizowanego przy ul. Sienkiewicza 11 w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko Dyrektora Miejsko-Gminnego Żłobka w Daleszycach.

Wszelkie kserokopie złożonych dokumentów w ofercie muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem, a oświadczenia, kwestionariusz osobowy, CV, List motywacyjny, Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Żłobka w Daleszycach potwierdzone własnoręcznym podpisem przez kandydata.Dodatkowe informacje:
 

Termin i miejsce złożenia oferty o przystąpienie do konkursu:

 1. Oferty należy przesyłać w zamkniętych kopertach (z podanym adresem zwrotnym) z dopiskiem „Nabór na stanowisko Dyrektora Miejsko-Gminnego Żłobka w Daleszycach” w terminie do 30.08.2021 roku, na adres Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach, ul. Sienkiewicza 11 lub składać w Sekretariacie Urzędu Miasta
  i Gminy w Daleszycach pok. nr 3 do godziny 12:00.
 2. Kandydaci zakwalifikowani do drugiego etapu oraz rozmowy kwalifikacyjnej, będą poinformowani telefonicznie lub drogą elektroniczną o ich terminie. Rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona 31.08.2021 r.
 3. Informacja o wyniku naboru wraz z uzasadnieniem zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy niezwłocznie po przeprowadzonym naborze.
 4. Na każdym etapie prowadzonego naboru zastrzega się możliwość jego unieważnienia.
 5. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Miejsko-Gminnego Żłobka
  w Daleszycach wraz z załącznikami do pobrania (opisem stanowiska i wzorem kwestionariusza osobowego) znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach.
» Pliki powiązane:

Opis stanowiska pracy
Dodany: 17.08.2021 godz. 15:40
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Miejsko_Gminnego Żłobka w Daleszycach
Dodany: 17.08.2021 godz. 15:41
Kwestionariusz osobowy
Dodany: 17.08.2021 godz. 15:41
Ogłoszenie o konkursie
Dodany: 18.08.2021 godz. 8:06
Informacja o wynikach naboru
Dodany: 01.09.2021 godz. 13:09
Informacja o wynikach I etapu naboru
Dodany: 01.09.2021 godz. 13:09


Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Meresiński Dariusz [Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce] dnia 17 2021

Informacja opublikowana przez:
  dnia 17 2021 godz. 15:39
Liczba odsłon:
  312 od 17 2021 godz. 15:39  (średnio 4.95 odsłon/dobę)

 

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl