0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Dostawa sprzętu ratowniczego dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Daleszyce

Numer: GMR.271.1.2018.MS
Kategoria: Zamówienia poniżej wartości 130.000 euro


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty
30 000 euro

Gmina Daleszyce

26-021 Daleszyce, Pl. Staszica 9,

www.daleszyce.pl

Wydział GMiR

tel. (041) 317-16-94 wew. 107, fax (041) 317-16-93

e-mail: gmina@daleszyce.pl

 

Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:

„Dostawa sprzętu ratowniczego dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Daleszyce”

Zadanie jest współfinansowane ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości (dalej: Fundusz Sprawiedliwości)

w ramach Programu I Priorytetu IIIB „Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem
i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem”.

 

Rodzaj zamówienia: dostawa

(usługa/dostawa/robota budowlana)
 

1. Określenie przedmiotu zamówienia:

1.1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa sprzętu ratowniczego dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Daleszyce, w którego w skład wchodzą:

1.  Torba ratownicza PSP R1(torba + szyny+deska) (3 szt.)

2. Deska ortopedyczna dla dorosłych z kompletem pasów i stabilizatorem głowy  (1 szt.)

3. Defibrylator (zestaw z tobą, baterią i elektrodami) (2 szt.)

4. Najaśnica akumulatorowa (1szt.)

5. Rozpieracz kolumnowy (1szt.)

1.2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 4 do Zaproszenia do składania ofert.

1.3. Dostawa powinna obejmować transport, ubezpieczenie na czas transportu oraz wstępne przeszkolenie. Oferowany przedmiot zamówienia musi być produktem fabrycznie nowym i pierwszego gatunku, nieuszkodzony, wolny od wad fizycznych i prawnych, w pełni sprawny i funkcjonalny bez jakichkolwiek zastrzeżeń, pozbawiony praw i obciążeń osób trzecich, a także odpowiadający obowiązującym normom i posiadający niezbędne certyfikaty i atesty zgodnie z obowiązującym przepisami prawa – które zostaną przekazane Zamawiającemu przed podpisaniem protokołu odbioru, w tym w szczególności wprowadzony do obrotu zgodnie z aktami prawnymi wdrażającymi Dyrektywy Nowego Podejścia, zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 20002r. o systemie oceny zgodności (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1226) oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (dz. U. 2016r. poz. 806) – jeżeli dotyczy.

1.4. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia kompletny posiadający wszelkie podzespoły niezbędne do jego prawidłowego użytkowania, gotowy do jego uruchomienia i użytkowania bez dodatkowych nakładów i zakupów.

1.5. Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia instrukcje obsługi
w języku polskim, jak również kartę gwarancyjną.

1.6. Wykonawca jest uprawniony do stosowania produktów równoważnych, spełniających minimalne wymagania i parametry techniczne nie gorsze od tych wskazanych w przedmiocie zamówienia, również dopuszcza się wykazanie normami równoważnymi w stosunku do tych wskazanych. Na Wykonawcy spoczywa ciężar wskazania „równoważności”.

1.7. Wymagany termin gwarancji i rękojmi – min. 24 miesiące. Z wyłączeniem pozycji nr 3 – gwarancja zgodnie z zał. nr 4 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Okres gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od daty przekazania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia potwierdzonego bezusterkowym protokołem odbioru.

Uwaga!

Złożenie oferty cenowej nie gwarantuje otrzymania zlecenia na wykonanie przedmiotowego zadania. Rozliczenie na wykonane zadania nastąpi na podstawie faktury wystawionej po dostawie przedmiotu zamówienia.

Podstawą do wystawienia faktury jest podpisany przez obie strony protokół zdawczo-odbiorczy. Termin zapłaty faktury wynosi 14 dni, licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

 

2. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:

2.1. Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie Zamawiającego, od Pn. do Pt. w godz. od 7:30 – 15:30 - pok. nr 10 lub telefonicznie pod numerem tel. 41 317-16-94 (wew. 110).

2.2. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest:

Anna Kosmala – Kierownik  Wydziału Administracji i Rozwoju.

 

3. Termin wykonania zamówienia:

Wymagany / pożądany termin realizacji zamówienia – 14 dni od dnia podpisania umowy.

 

4. Opis wymagań stawianych wykonawcy:

4.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

Posiadają wiedze i doświadczenie, dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami do wykonania zamówienia , posiadającymi wymagane uprawnienia, znajdują się w sytuacji ekonomicznej
i finansowej pozwalającej na wykonane zamówienia.

4.2. Wykonawca może przedłożyć tylko jedną ofertę cenową.

4.3.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

4.4. Oferta cenowa musi zostać złożona na formularzu ofertowym.

4.5. Zamawiający nie będzie rozpatrywał ofert niespełniających warunków zamówienia oraz ofert niekompletnych.

4.2. Wraz z ofertą należy złożyć następujące dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału
w postępowaniu:

1. Prawidłowo wypełniony formularz ofertowy (Zał. nr 1).

2. Oświadczenie o braku powiązań (Zał. nr 2).

3. Zaparafowaną każdą stronę projektu umowy (Zał. nr 3)

4. Prawidłowo wypełniony Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 4).

5. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

 

4.3. Wszystkie dokumenty składane z ofertą musza być w formie oryginałów bądź potwierdzone „za zgodność z oryginałem”.

4.4. Pełnomocnictwa dołączone do oferty muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

4.5. Zamawiający wymaga by dokumenty składane z ofertą i na wezwanie zamawiającego były sporządzone w języku polskim. Jeżeli oryginalny dokument został sporządzony w innym języku wymaga się oprócz tego dokumentu złożenia jego tłumaczenia na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

 

5. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:

5.1. Oferty będą oceniane wg nw. Kryteriów:

- Cena - 100 % .

5.2. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) oraz ewentualnych upustów
i rabatów. Przy dokonywaniu wyceny przedmiotu zamówienia należy uwzględnić wszystkie dane
z analizy przedmiaru robót, dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wnioski wypływające z zalecanej do przeprowadzania wizji lokalnej w terenie. Przedmiar robót jest uzupełnieniem przedmiotu zamówienia i nie może stanowić jedynej podstawy do obliczenia ceny za wykonanie zamówienia. Do wynagrodzenia ryczałtowego ma zastosowanie art. 632 KC.

  1. W związku z powyższym cena oferty winna zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia z uwzględnieniem ryzyka Wykonawcy, w tym także opłaty związane z kosztem robocizny, materiałów, pracy sprzętu, środków transportu technologicznego niezbędnego do wykonania robót, koszt nakładów, prac i robót nieprzewidzianych, a niezbędnych do wykonania zamówienia oraz wszystkie inne koszty, które będą musiały być poniesione przy wykonaniu zamówienia.
  2. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku.

5.5. Jeżeli cena oferty będzie budzić wątpliwości Zamawiającego, co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmioty zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty, mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający może żądać w szczególności złożenia kalkulacji obliczenia ceny.

5.6. W przypadku złożenia dwóch ofert o takiej samej wartości, Zamawiający wezwie Wykonawców do powtórnego złożenia ofert. Przy czym wartość złożonej oferty nie może być większa od wcześniej zaproponowanej.
 

6. Miejsce i termin składania ofert:

6.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:

Gmina w Daleszyce, 26-021 Daleszyce, Pl. Staszica 9 (sekretariat - pokój nr 25), w terminie do dnia  07.05.2018r. do godz. 10:00.

  1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
  2. Koperta zawierająca ofertę winna być zaadresowana do Zamawiającego opatrzona nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy (e-mail) oraz oznaczona w sposób następujący:

„Dostawa sprzętu ratowniczego dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Daleszyce”

  „Nie otwierać przed 07.05.2018r. godz. 10:15

  1. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego dnia: 07.05.2018 r. o godz. 10:15.
  2. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie oraz w sposób inny niż opisany, nie będą brane pod uwagę podczas oceny ofert i zostaną zwrócone Oferentom bez otwierania.

 

7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

7.1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę i adres oraz cenę Wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie opublikowana na stronie internetowej oraz zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia składania ofert.

7.2. Zamawiający, w toku badania i oceny ofert, może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

7.3. Zamawiający poprawia oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste omyłki rachunkowe,
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

7.4. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku gdy:

1) jej treść nie odpowiada treści zaproszenia do składania ofert oraz opisowi przedmiotu zamówienia przedstawionemu przez Zamawiającego;

2) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

3) zawiera błędy w obliczeniu ceny.

 

8. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:

8.1. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie wykonawcy, którego ofertę wybrano.

8.2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

 

       Załączniki:

Załącznik 1. Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań

Załącznik nr 3 Projekt umowy

Załącznik nr 4 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia


Dodano 4 maja 2018 godz. 16:38 przez

Daleszyce, dnia 04.05.2018r.

INFORMACJA nr 1
dla Wykonawców

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotówkach równowartości kwoty 30 000 euro

„Dostawa sprzętu ratowniczego dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Daleszyce”


Zamawiający, udziela odpowiedzi na zadane pytania:
Pytanie 1
Dotyczy: Część nr1 –Torba ratownicza R1
Czy na zasadzie równoważności Zamawiający dopuści w postępowaniu przetargowym plecaki i torby R1 z opatrunkami wentylowymi ACS oraz z ssakami Res-Q-Vac z jednym pojemnikiem o pojemności 300ml i dwoma cewnikami 3,5” i 14”?
Odpowiedź: TAK

Pytanie 2
Dotyczy: Część nr4 – Najaśnica akumulatorowa
Czy Zamawiający dopuści przenośny system oświetleniowy dużej mocy o poniższych parametrach?
- opatentowany uchwyt umożliwiający szybkie mocowanie systemu w pionie lub poziomie do każdego elementu otoczenia o wymiarach od 10mm do 130mm.
- stopień ochrony IP67.
- wymienny akumulator: litowo jonowy, 36V, 10Ah, 360Wh, ładowanie 230V.
- wskaźnik naładowania baterii.
- głowica 160 diod LED, wykonana z anodowanego aluminium i hartowanego szkła.
- możliwość regulacji głowicy w wielu płaszczyznach.
- płynna regulacja mocy, opcja światła pulsacyjnego.
- kąt świecenia 120 - 850 lx na powierzchni oświetlanej z odległości 2m.
- średnia żywotność diod: 50000h.
- czas pracy: od 7 do 80 godzin.
- temperatura pracy: od -20C do +50C.
- czas ładowania do 6h.
- regulowana wysokość statywu: 120 – 300cm.
- masa zestawu: 6,4kg.
- solidna walizka transportowa.
- gwarancja 5 lat.
Odpowiedź: NIE
Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej najaśnicy akumulatorowej, w związku z brakiem informacji dotyczących mocy oświetlenia oraz trybów pracy urządzenia.

W związku z powyższym, Zamawiający dokonuje zmiany treści składania i otwarcia ofert
w „Zaproszeniu do składania ofert”. Aktualnie obowiązujący termin składania i otwarcia ofert to 09.05.2018r., w związku z czym Zamawiający modyfikuje:

1.     treść pkt. 6.1. Zaproszenia, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:

6.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:
Gmina w Daleszyce, 26-021 Daleszyce, Pl. Staszica 9 (sekretariat - pokój nr 25), w terminie
        do dnia  09.05.2018r. do godz. 10:00.
2.    treść pkt. 6.3. Zaproszenia, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:
6.3.    Koperta zawierająca ofertę winna być zaadresowana do Zamawiającego opatrzona nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy (e-mail) oraz oznaczona w sposób następujący:
„Dostawa sprzętu ratowniczego dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy
                 Daleszyce”  „Nie otwierać przed 09.05.2018r. godz. 10:15

3.    treść pkt. 6.4. Zaproszenia, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:
6.4.    Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego dnia: 09.05.2018 r. o godz. 10:15.

 


Dodano 8 maja 2018 godz. 13:46 przez

Znak: GMR.271.1.2018.MS

Daleszyce, dnia 08.05.2018r.

INFORMACJA nr 2
dla Wykonawców

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotówkach równowartości kwoty 30 000 euro

„Dostawa sprzętu ratowniczego dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Daleszyce”


Zamawiający, udziela odpowiedzi na zadane pytania:
Pytanie 1
Z uwagi na to, że przedmiot Zamówienia podlega przepisom ustawy o wyrobach medycznych
i obligatoryjne jest zgłoszenie zestawu ratowniczego PSP R1 do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych prosimy o wyjaśnienie czy na potwierdzenie dopuszczenia wyrobu do obrotu Zamawiający wymaga przedłożenia zgłoszenia
w/w zestawy do Rejestru Wyrobów Medycznych do oferty przetargowej?
Odpowiedź:
Nie wymaga się rejestracji zestawu R1 Gdyż nie ma takiej potrzeby i obowiązku.

Pytanie 2
Czy Zamawiający wymaga wskazania nazw producentów zaoferowanych wyrobów medycznych
w celu weryfikacji spełnienia wymagań asortymentu opisanego w specyfikacji techniczno – użytkowej
i potwierdzenia dopuszczenia wyrobów medycznych do obrotu, zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych?
Odpowiedź:
Nie wymaga się wskazania nazw producentów wyrobów medycznych, wystarczy aby spełniały one standard KSRG z lipca 2013 dotyczący wyrobów medycznych.

Pytanie 3
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania defibrylatora o parametrach:
Defibrylator posiadający nowe rozwiązania:
Przycisk „PEDIATRYCZNY”- pozwalający na użycie elektrod standardowych tj. dla dorosłych do defibrylacji dziecka poprzez redukcję energii.
Nowy port elektrod- pozwala na użycie „wstępnie” podłączonych elektrod w standardzie.
Primedic AED to przenośny nowoczesny dwufazowy, defibrylator oparty na technologii CCD (Current Controlled Defibrillation) gwarantujący bezpieczeństwo użytkowania, dzięki utrzymywaniu natężenia prądu na stałym niskim poziomie i dostosowaniu czasu trwania impulsu.
Defibrylatory z grupy Heartsave przeznaczone są dla miejsc publicznych, firm, budynków użyteczności publicznej, szkół, restauracji, obiektów sportowych, użytkowników domowych, domów opieki itp. Defibrylator odporny na wstrząsy i zabrudzenia.
Dzięki swej budowie urządzenie jest w zasadzie bezobsługowe, codzienne „autotesty” ( system auto – kontroli) informują nas o stanie urządzenia a samo włączenie się jest automatyczne po otworzeniu pokrywy urządzenia.
NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY:
Energia 140 - 360 J w technologii Biphasic,
6 letnia nieładowalna bateria zapewniająca do 200 wyładowań, ze wskaźnikiem aktualnego poziomu energii,
Elektrody wstępnie podłączone z 3 letnim terminem przydatności, w kpl. z maszynką, nożyczkami, rękawiczkami, maseczką do RKO,
4 języki obsługi do wyboru (Polski, Angielski, Czeski, Węgierski),
Dołączona karta pamięci pozwala na przechowywanie danych oraz ich weryfikację poprzez załączone oprogramowanie ECG Viewer,
Obudowa z wysokiej jakości tworzyw zapewnia wytrzymałość na upadek z 1m. Klasa bezpieczeństwa / stopień ochrony IP55

PARAMETRY TECHNICZNE:
DEFIBRYLACJA:
- rodzaj impulsu: dwufazowy
- energia: 140 360J
- czas ładowania: <12 s.
- czas analizy: 7-12 s
- próg zatrzymania serca: <200 µ V
- detekcja VF/VT: TAK
- detekcja rozrusznika serca: TAK
EKG:
- metoda: Eindhoven II
- oporność pacjenta: 23-200 Ohm
- częstość akcji serca: 30-300 uderzeń / min

ELEKTRODY:
- elektrody przylepne
- przydatności: 36 miesięcy
- długość kabla: od 1.3 do 2,0 m w zależności od modelu
- aktywna powierzchnia elektrod: 174 cm2
- warunki przechowywania: od 0 do 50 stopni C

PRZECHOWYWANIE DANYCH:
- pamięć przenośna: karta CF 2 GB przechowująca dane pacjenta oraz zapis głosowy
- oprogramowanie PC

ZASILANIE:
- bateria: LiMnO2, 15V, 2,8Ah,
- żywotność: do 6 lat (ilość wyładowań do 200 @360J)

WARUNKI OTOCZENIA:
- warunki pracy: od 0 do 50 stopni C (wilgotność 30-95% z kondensacją, 700-1060 hPa)
- warunki przechowywania: od -20 do +70 stopni C (wilgotność 30-95% z kondensacją, 500-1060 hPa)
- klasa bezpieczeństwa IP55

ALGORYTM POSTĘPOWANIA:
- AHA lub ERC 2010 (do wyboru przy składaniu zamówienia)

STANDARDY:
- IEC60601-1:1988+A1:1991+A2:1995
- IEC60601-1-2:2001
- IEC60601-1-4:1996+A1:1999
- IEC60601-2-4:2002
- EN1789:2003

WYMIARY:
- wys. x szer x gł. : 25 x 28 x 9 cm
- waga z baterią: około 2.5kg
ZAWARTOŚĆ ZESTAWU:
Urządzenie Heartsave AED, Bateria, 1 para elektrod wraz z maseczką do RKO, maszynką do golenia oraz rękawiczkami, 1 karta pamięci, oprogramowanie EKG viewer.


Odpowiedź:
Dopuszcza się urządzenie o parametrach równoważnych, nie gorszych niż opisane w specyfikacji.

Pytanie  4
Czy Zamawiający dopuści najaśnice o parametrach jak w załączeniu:
Inowacyjny przenośny system oświetlenia dużej mocy – Q LED 60W Innowacyjny, przenośny system oświetlenia dużej mocy - Q LED 60W to nowoczesna, lekka konstrukcja, wyposażona w wymienny zewnętrzny akumulator oraz uniwersalny uchwyt Zapewnia łatwy montaż na dowolnych statywach, masztach, rusztowaniach oraz elementach otoczenia. Głowica umieszczona na dwu przegubowym ramieniu pozwala na ustawienie wiązki światła w dowolnym kierunku. Istnieje możliwość dostosowania poszczególnych elementów systemu do wymagań klienta.
Mobilność montaż na dowolnych statywach
ZESTAW OŚWIETLENIOWY
- czas pracy od 7 do 80godzin
- temperatura pracy-20°C - +50°C
- unikalny uchwyt Q-GRIP umożliwia mocowanie systemu w pionie lub poziomie do powierzchni
o różnych kształtach o wymiarach od lOmm do 115mm
- regulowane ramię 250mm dwa przeguby zwalniane jednym zaciskiem (przegub pierwszy - jedna płaszczyzna góra-dół 250°, przegub drugi kulowy zakres regulacji 1807360°)
- w zestawie wielofunkcyjny statyw Q-TRIPOD, wys. max 280cm, min 120cm (opcjonalnie inne rodzaje statywów i systemów montażu)
- wodoszczelność i pyłoszczelność: głowica IP 67, zestaw IP 54 (możliwość uszczelnienia akumulatora do IP67, pod zamówienie)
- opakowanie, solidna walizka 50x40x24cm
•- waga zestawu 6,4 kg
- gwarancja 5 lat
GŁOWICA
    lóOdiodLEDSMDfirmySEOUL
    obudowa: anodowane aluminium/szkło hartowane
    napięcie zasilania 10-42VDC
adapter umożliwiający zasilanie z gniazda zapalniczki samochodowej 12-24V
    płynna regulacja mocy od 4 - 60W, 800 ~ 10.000 Im (moc obliczona)
    850 lx na powierzchni oświetlanej z odległości 2m (moc zmierzona)
    kąt świecenia 120°
    temperatura barwy 4000K (opcjonalnie od 3000 - 6000K)
    współczynnikodwzorowania barwy Ra >80
    całkowity brakefektu migotania
    elektronicznezabezpieczenie przed przegrzaniem głowicy
    wymiary głowicy370x85x40mm
    waga głowicy l,9kg
160 diod LED SM D
AKUMULATOR
    36v lOAh li-ion 360Wh
    maksymalne napięcie 42VDC
    minimalne napięcie 30VDC
    ładowanie 230 V
    czas ładowania do 6 godz.
    wymiary, wys. 360mm średnica lOOmm
    możliwość dokupienia dodatkowego akumulatora
    waga 3kg
Wymienna bateria litowa
Praca 7-80 godzin

Odpowiedź:
Dopuszcza się urządzenia o parametrach równoważnych, nie gorszych niż opisane w specyfikacji.

W związku z powyższym, Zamawiający dokonuje zmiany treści składania i otwarcia ofert
w „Zaproszeniu do składania ofert”. Aktualnie obowiązujący termin składania i otwarcia ofert to 10.05.2018r., w związku z czym Zamawiający modyfikuje:

1.     treść pkt. 6.1. Zaproszenia, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:
6.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:
Gmina w Daleszyce, 26-021 Daleszyce, Pl. Staszica 9 (sekretariat - pokój nr 25), w terminie
        do dnia  10.05.2018r. do godz. 10:00.
2.    treść pkt. 6.3. Zaproszenia, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:
6.3.    Koperta zawierająca ofertę winna być zaadresowana do Zamawiającego opatrzona nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy (e-mail) oraz oznaczona w sposób następujący:
„Dostawa sprzętu ratowniczego dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy
                 Daleszyce”  „Nie otwierać przed 10.05.2018r. godz. 10:15

3.    treść pkt. 6.4. Zaproszenia, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:
6.4.    Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego dnia: 10.05.2018 r. o godz. 10:15.

 


» ZAŁĄCZNIKI «
Załacznik nr 1
Dodany: 26.04.2018 godz. 14:19
 
Załacznik nr 2
Dodany: 26.04.2018 godz. 14:19
 
Załacznik nr 3
Dodany: 26.04.2018 godz. 14:19
 
Załacznik nr 4
Dodany: 26.04.2018 godz. 14:20
 
Zaproszenie do składania ofert
Dodany: 26.04.2018 godz. 14:20
 
Informacja nr 1 dla Wykonawców
Dodany: 04.05.2018 godz. 16:38
 
Informacja nr 2 dla Wykonawców
Dodany: 08.05.2018 godz. 13:46
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dodany: 11.05.2018 godz. 9:25
 Ostateczny termin składania ofert:
 10 maja 2018 godz. 10:00Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Jolanta Stachowicz [Kierownik wydziału gospodarki, mienia i rolnictwa] dnia 26 kwietnia 2018
Informacja opublikowana przez:
  dnia 26 kwietnia 2018 godz. 14:19
Liczba odsłon:
  2374 od 26 kwietnia 2018 godz. 14:19  (średnio 2.91 odsłon/dobę)

 

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl