0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Zarządzanie projektem pn. Gmina Daleszyce przyjazna seniorom

Świadczenie usług lekarsko- weterynaryjnych dla bezdomnych zwierząt z terenu Miasta i Gminy Daleszyce w okresie od 01.04.2019 do 31.03.2020 r  w ramach zadania budżetowego pn. Schroniska dla zwierząt

Numer: GMR.6140.2.2.2019
Kategoria: Zamówienia poniżej wartości 30.000 euro


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty
30 000 euro

Gmina Daleszyce
26-021 Daleszyce, Pl. Staszica 9,
www.daleszyce.pl
Wydział GMiR
tel. (041) 317-16-94 wew. 107, fax (041) 317-16-93
e-mail: gmina@daleszyce.pl

Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:

„Świadczenie usług lekarsko- weterynaryjnych dla bezdomnych zwierząt z terenu Miasta i Gminy Daleszyce w okresie od 01.04.2019 do 31.03.2020 r ” w ramach zadania budżetowego pn.
 „Schroniska dla zwierząt”

Rodzaj zamówienia: usługa
(usługa/dostawa/robota budowlana)
Wspólny Słownik:
85200000-1 – usługi weterynaryjne

1. Określenie przedmiotu zamówienia:
1) Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług lekarsko - weterynaryjnych dla bezdomnych zwierząt z terenu Miasta i Gminy Daleszyce w okresie od 01.04.2019r. do 31.03.2020r.:
a)    Zamawiający nie przewiduje minimalnej ani maksymalnej gwarantowanej ilości zlecanych usług w okresie trwania niniejszej umowy.
b)    Usługi weterynaryjne, o których mowa będą obejmować usługi określone w ofercie cenowej stanowiącej integralną część umowy tj. eutanazja i przejęcie zwłok, sterylizacja kotek, sterylizacja suk, kastracja psów, kastracja kotów, usypianie ślepych miotów wraz z utylizacją ślepych miotów, pobyt zwierzęcia w lecznicy z podziałem na: a) szczeniak, b) dorosły, pobyt zwierzęcia w lecznicy, zdarzenie drogowe, w którym poszkodowane jest zwierzę, szczepienia przeciwko wściekliźnie.
c)    Usługi świadczone będą dla zwierząt z terenu Miasta i Gminy Daleszyce.
d)    Rozliczenie zrealizowanych usług odbywać się będzie po cenach jednostkowych.
e)    Wykonawca będzie wykonywał zabiegi określone w ofercie z należytą starannością i zgodnie ze sztuką weterynaryjną.

2. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:
1)    Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście
w siedzibie Zamawiającego od Pn. do Pt. w godz. od 08:00 do 15:00, lub telefonicznie pod numerem tel. 41 317-16-94 wew. 111.
2)    Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są: Marian Kołomański,  Komenda Straży Miejskiej.
3)    W ramach informacji telefonicznych Zamawiający nie udziela informacji wyjaśniających zapisy niniejszego zaproszenia do składania ofert, telefonicznie udzielane są jedynie informacje
o charakterze organizacyjnym np.: jak można zadać pytanie do prowadzonego postępowania, czy było zadane pytanie na określony temat i gdzie można znaleźć udzieloną odpowiedź.
4)    Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego, nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, kierując swoje pytanie w formie elektronicznej na adres e-mail: gmina@daleszyce.pl.

3. Termin wykonania zamówienia:
1)    Wymagany / pożądany termin realizacji zamówienia – od 01.04.2019r. do 31.03.2020r.

4. Opis wymagań stawianych wykonawcy:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1)    Posiadają wiedzę i doświadczenie, dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami do wykonania zamówienia posiadającymi wymagane uprawnienia, znajdują się
w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia.
2)    Posiadają niezbędne zezwolenia na świadczenie tego rodzaju usług.
3)    Wykonawca może przedłożyć tylko jedną ofertę cenową.
4)    Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5)    Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
6)    Oferta powinna zawierać: wypełniony i podpisany formularz ofertowy wraz załącznikami.
7)    Brak jakichkolwiek dokumentów wymaganych przez Zamawiającego w treści zapytania ofertowego będzie skutkował odrzuceniem oferty i nie braniem jej pod uwagę w dalszej ocenie.
8)    Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania.
Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. W przypadku ustanowienia pełnomocnika – należy do oferty załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli oferta i załączniki nie będą podpisane przez osobę/y wskazaną/e
W rejestrze sądowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej wykonawcy) z podaniem zamawiającego, jakiego zamówienie dotyczy oraz jego przedmiotu.
Z pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać do jakich czynności prawnych dana osoba/y została/y umocowana/e [w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza za zgodność z oryginałem].
9)    Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania ofert będą odsyłane bez otwierania.
10)    Oferty należy składać pod rygorem nieważności w formie pisemnej w terminie określonym
w niniejszym punkcie. Oferty złożone drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane. Adres e-mail służy wyłącznie do kontaktu technicznego w sprawie postępowania - Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.
5. Wraz z ofertą należy złożyć następujące dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
1)    Formularz ofertowy (Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert).
2)    Dokumenty potwierdzające status prawny Wykonawcy  - odpisu z właściwego rejestru lub
z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3)    Zaparafowany projekt Umowy potwierdzający przyjęcie w całości jej postanowień. (Załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania ofert).
4)    Dokument potwierdzający, iż wykonawca posiada, bądź dysponuje osobami posiadającymi prawo do wykonywania zawodu lekarza weterynarii nadanego przez Okręgową Izbę Lekarsko- Weterynaryjną oraz posiada kwalifikacje do badania i leczenia zwierząt.
5)    Dokument potwierdzający tytuł prawny do miejsca, gdzie prowadzony jest zakład leczniczy( dotyczy wykonawcy z poza terenu miasta i gminy Daleszyce).
6)    Oświadczenie o posiadaniu urządzeń oraz środków niezbędnych do świadczenia usług, w tym zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej.
7)    Stosowne pełnomocnictwa - jeśli dotyczy:
•    przy składaniu oferty wspólnej pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców występujących wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia,
•    jeżeli upoważnienie osób podpisujących ofertę nie wynika bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty.
UWAGA!
Dokumenty złożone w formie kserokopii winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do popisania oferty.
Zamawiający wymaga by dokumenty składane z ofertą i na wezwanie zamawiającego były sporządzone w języku polskim. Jeżeli oryginalny dokument został sporządzony w innym języku wymaga się oprócz tego dokumentu złożenia jego tłumaczenia na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.


Zamawiający, w toku badania i oceny ofert, może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
Zamawiający poprawia oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku gdy:
1)    jej treść nie odpowiada treści zaproszenia do składania ofert oraz opisowi przedmiotu zamówienia przedstawionemu przez Zamawiającego;
2)    jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
3)    została złożona po terminie

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
- nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
- postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia  wadą;
- gdy nie wpłynęła żadna oferta;
- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że przeprowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.  

 

6. Miejsce i termin składania ofert:
1)    Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach, 26-021 Daleszyce, Pl. Staszica 9, sekretariat - pokój 25, osobiście lub pocztą, w terminie do dnia  14.02.2019r. do godz. 10:00.
2)    Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta zawierająca ofertę winna być zaadresowana do zamawiającego, opatrzona nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczona w sposób następujący:
„Świadczenie usług lekarsko- weterynaryjnych dla bezdomnych zwierząt  z terenu Miasta i Gminy Daleszyce w okresie od 01.04.2019 do 31.03.2020 r ” w ramach zadania budżetowego pn. „Schroniska dla zwierząt”,  Znak sprawy: GMR.6140.2.2.2019
3)    Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w ciągu dwóch dni od upływu składania ofert.
7. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:
1)    Kryteria oceny ofert stanowi cena 100%.
2)    W celu porównania ofert do wyceny, należy przyjąć łączną wartości brutto zamówienia wskazaną w formularzu ofertowym.
3)    Zamawiający nie dopuszcza możliwość wyboru kilku Wykonawców.
4)    Jeżeli cena oferty będzie budzić wątpliwości Zamawiającego, co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmioty zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty, mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający może żądać w szczególności złożenia kalkulacji obliczenia ceny.

8. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
1) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę i adres oraz cenę Wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie opublikowana na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta
 i Gminy w Daleszyce oraz na http://bip.daleszyce.pl w terminie 7 dni od dnia składania ofert.

9. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:
Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie wykonawcy, którego ofertę wybrano.
10. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1)    Administratorem danych osobowych jest Gmina Daleszyce, Plac Staszica 9, 26-021 Daleszyce,  kontakt email: gmina@daleszyce.pl.
2)    Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się kontaktować w sprawie swoich danych osobowych, kontakt email:  iod@abi-net.pl.
3)    Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4)    Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 2 ust 1 Ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1764 ze zm.)
5)    Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z obowiązującym prawem oraz przepisami
o archiwach.
6)    Każda osoba posiada prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania - w ramach dopuszczonych przepisami prawa oraz prawo do przeniesienia danych.
7)    Każda osoba posiada prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.
8)    W związku z przetwarzaniem każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9)    Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych zawartych w formularzu do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
10)    Dane osobowe zawarte w formularzu zostaną ujawnione jedynie organom upoważnionym do tego przepisami prawa.
11)    W oparciu o dane osobowe zawarte w formularzu administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
12)    Podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa (za wyjątkiem danych, na które wyrażono zgodę).


» ZAŁĄCZNIKI «
Zaproszenie do składania ofert
Dodany: 05.02.2019 godz. 9:11
 
Załącznik nr 1
Dodany: 05.02.2019 godz. 9:11
 
Załącznik nr 2
Dodany: 05.02.2019 godz. 9:11
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dodany: 19.02.2019 godz. 14:45
 Ostateczny termin składania ofert:
 14 lutego 2019 godz. 10:00Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Jolanta Stachowicz [Kierownik wydziału gospodarki, mienia i rolnictwa] dnia 5 lutego 2019
Informacja opublikowana przez:
  dnia 5 lutego 2019 godz. 09:11
Liczba odsłon:
  564 od 5 lutego 2019 godz. 09:11  (średnio 2.57 odsłon/dobę)

 

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl