0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Organizacja usług szkoleniowych w ramach realizacji Projektu: Edukacja cyfrowa w Szkołach Podstawowych w Gminie Daleszyce

Numer: GMR.ZP.271.12.2019


Daleszyce, dnia 15.05.2019 r.
 

S p e c y f i k a c j a  I s t o t n y c h  W a r u n k ó w
Z a m ó w i e n i a (SIWZ)

1)    Nazwa i adres Zamawiającego:

Zamawiający:    Gmina Daleszyce
Plac Staszica 9, 26-021 Daleszyce
tel/fax  (0-41) 317 16 94, (0-41) 317 16 93
Godziny urzędowania: poniedziałek – piątek: 730 - 1530
adres strony internetowej: www.daleszyce.pl
e-mail: gmina@daleszyce.pl

 

2)    Tryb udzielenia zamówienia:
Do udzielenia przedmiotowego zamówienia zastosowanie mają przepisy dotyczące zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi, o których mowa w dziele III rozdział 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z poźn. zm.).
Wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w art. 138g ust.1., w związku z tym do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy art. 138o ust. 2-4 ww. ustawy.
Pomocniczo w celu przeprowadzenia postępowania stosuje się zapisy ustawy oraz zapisy art. 24aa ust. 1 ustawy Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu

3)    Opis przedmiotu zamówienia:

Organizacja usług szkoleniowych w ramach realizacji Projektu: „Edukacja cyfrowa w Szkołach Podstawowych w Gminie Daleszyce”

3.1. Przedmiotem zamówienia:

Usługi podnoszenia kompetencji cyfrowych nauczycieli, w tym w zakresie korzystania z narzędzi TIK oraz kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów lub słuchaczy, w tym z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego zagrożeń w ramach projektu „Edukacja cyfrowa w Szkołach Podstawowych w Gminie Daleszyce” RPSW.08.03.03-26-0009/17 w ramach zadań: zadanie 2 podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli wszystkich przedmiotów, w tym w zakresie korzystania z narzędzi TIK zakupionych do szkół lub placówek systemu oświaty oraz zadanie 3 włączania narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego oraz kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów lub słuchaczy, w tym z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń.
Przedmiot zamówienia został podzielony na 19 niżej wymienionych części
Części 1. Identyfikacja specjalnych potrzeb szkół pod kątem wiedzy nauczycieli w zakresie Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych przeprowadzona przez doradcę zawodowego dla maksymalnie 54 nauczycieli w wymiarze 4 h/osobę;
Część 2. Szkolenie "Obsługa urządzeń cyfrowych oraz sprzętu informatycznego, w tym mobilnego", zakupionego do szkół w ramach wsparcia EFS (w wymiarze 40 h x 5 grup tj. 200 h, średnio w gr. 10 osób);
Część 3. Szkolenie "Wykorzystanie narzędzi cyfrowych w nauczaniu przedmiotowym, w tym wykorzystanie cyfrowych programów i aplikacji wspomagających nauczanie" (w wymiarze 40 h x 5 grup tj. 200 h, średnio w gr. 10 osób);
Część 4. Szkolenie "Nowe metody kształcenia z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych" (w wymiarze 40 h x 5 grup tj 200 h, średnio w gr 10 osób);
Część 5. Szkolenie "Edukacja w zakresie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni oraz bezpiecznego korzystania ze sprzętu komputerowego" (w wymiarze 40 h x 5 grup tj. 200 h, średnio w gr. 10 osób);
Część 6. Szkolenie "Wykorzystanie zasobów dydaktycznych dostępnych w Internecie"
(w wymiarze 40 h x 5 grup tj. 200 h, średnio w gr. 10 osób);
Część 7. Szkolenie "Administracja wewnętrzną infrastrukturą sieciowo-usługową szkoły lub placówki systemu oświaty (komputerową i bezprzewodową)" (w wymiarze 40 h x 5 grup tj. 200 h, średnio w gr. 10 osób);
Część 8. Szkolenie "Wykorzystanie w nauczaniu e-podręczników bądź e-zasobów/ e-materiałów dydaktycznych, stworzonych dzięki środkom EFS" (w wymiarze 40 h x 5 grup tj. 200 h, średnio w gr. 10 osób);
Część 9. Szkolenie "Wykorzystanie dydaktyczne oprogramowania Kahoot" (w wymiarze 20 h x 2 grupy tj. 40h, średnio w gr. 10 osób);
Część 10. Szkolenie "Wykorzystanie dydaktyczne oprogramowania Learning Apps"
(w wymiarze 20h x 2 grupy tj. 40 h, średnio w gr. 10 osób);
Część 11. Szkolenie "Wykorzystanie dydaktyczne oprogramowania Minstructor"
(w wymiarze 20h x 2 grupy tj. 40 h, średnio w gr. 10 osób);
Część 12. Szkolenie "Wykorzystanie dydaktyczne oprogramowania MCouser" (w wymiarze 20h x 2 grupy tj. 40 h, średnio w gr. 10 osób);
Część 13. Szkolenie "Wykorzystanie dydaktyczne oprogramowania Microsoft Forms"
(w wymiarze 20 h x 2 grupy tj. 40h, średnio w gr. 10 osób tj. 120 h);
Część 14. Identyfikacja specjalnych potrzeb szkół pod kątem wiedzy uczniów w zakresie Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych przeprowadzona przez doradcę zawodowego dla maksymalnie 281 uczniów w wymiarze 2 h/osobę;
Część 15. Realizacja dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych IT (w wymiarze 4 grupy x 30 h tj. 120 h);
Część 16. Realizacja różnych form rozwijających uzdolnienia uczniów – Kółko informatyczne (w wymiarze 4 grupy x 30 h);
Część 17. Realizacja zajęć w ramach kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów dla uczniów – Warsztaty z robotyki (w wymiarze 4 grupy x 30 h tj. 120 h);
Część 18. Realizacja dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych - przedmioty zgodnie z diagnozą uczestników – z wykorzystaniem udostępnionego przez szkołę IT (w wymiarze 12 grup x 30 h tj. 120 h);
Część 19. Warsztaty "Bezpieczne zachowanie w cyberprzestrzeni" (w wymiarze 15 grup x 8 h tj. 120 h);


3.2    Wymogi o charakterze ogólnym do prowadzonych usług wymienionych w pkt. 3.1

1)    Szczegółowe warunki korzystania ze sprzętu i sal wykładowych:  zajęcia teoretyczne mogą być prowadzone z wykorzystaniem sal dydaktycznych w godzinach pracy Szkoły. Szczegółowy harmonogram zajęć będzie ustalony przez Dyrektora Projektu.  W soboty i niedziele zajęcia mogą być prowadzone również nieodpłatnie na terenie Szkoły po wcześniejszym zawarciu porozumienia z osobą wskazaną przez Szkołę, odpowiedzialną za udostępnienie pomieszczeń i nadzór nad majątkiem szkolnym.
2)    Kurs i szkolenia należy przeprowadzić z wykorzystaniem własnego sprzętu.
3)    Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia materiału dydaktycznego - teoretycznego i praktycznego, który po przeprowadzonym kursie staje się własnością uczestników.
4)    Wykonawca zobowiązuje się do:
    przestrzegania przepisów BHP i ppoż.
    przeprowadzenia kursu zgodnie z założeniami i programem w pełnym wymiarze godzin;
    wykładowcy i instruktorzy powinni mieć stosowne uprawnienia i przedstawić kserokopie tych uprawnień za zgodność z oryginałem przed rozpoczęciem kursu;
    zaopatrzenia każdego z uczniów w materiały dydaktyczne  z zakresu kursu (książki lub skrypty zawierające pełną wiedzę z zakresu kursu);
5)    Wykonawca zobowiązany jest do rzetelnego i systematycznego prowadzenia wszelkiej dokumentacji kursu; podczas trwania kursu dokumentacja będzie udostępniana osobom kontrolującym kurs, a po zakończeniu kursu niezwłocznie przekazana do biura projektu.
6)    Wszystkie dokumenty i materiały szkoleniowe, miejsce prowadzenia szkolenia i listy obecności muszą być oznaczone logotypami projektu zgodnie ze wskazaniem Zamawiającego.
7)    Zamawiający wymaga złożenia przed podpisaniem umowy program szkolenia, który musi zawierać informacje, o których mówi §71 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2014 poz. 667), a mianowicie:
    nazwę szkolenia,
    czas trwania i sposób organizacji szkolenia,
    wymagania wstępne dla uczestników szkolenia,
    cele szkolenia ujęte w kategoriach efektów uczenia się z uwzględnieniem wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych,
    plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar z uwzględnieniem, w miarę potrzeby, części teoretycznej i części praktycznej,
    opis treści – kluczowe punkty w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych.
    wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych,
    przewidziane sprawdziany i egzaminy.
Programy szkoleń muszą być zgodne ze szczegółowymi założeniami określonymi SIWZ.
10 ) przygotowanie metodologii, kryteriów i narzędzi oceny efektów szkolenia (nie dotyczy części 1 i 14), poprzez weryfikację nabycia kompetencji przez uczestników w oparciu o jednolite kryteria wypracowane na poziomie krajowym w ramach następujących etapów:
- ETAP I – Zakres: nauczyciele z terenu Miasta i Gminy Daleszyce, łącznie 335 osób, w podziale na grupy szkoleniowe, średnio 10 osobowe, w zakresie wykorzystywania TIK w warsztacie nauczyciela/w nabywaniu wiedzy przez ucznia;
- ETAP II (dotyczy części 2-13) – Wzorzec: poprawione kompetencje    uczestników    szkolenia w zakresie stosowania TIK w warsztacie pracy nauczyciela zgodnie z zakresem merytorycznym szkolenia/kursu w ramach części, na którą złożono ofertę;
- ETAP II (dotyczy części 16-19) – Wzorzec: poprawione kompetencje uczestników szkolenia w zakresie wykorzystania TIK w codziennym życiu, a szczególnie we własnej edukacji;
- ETAP III – Ocena: przeprowadzenie weryfikacji na podstawie opracowanych kryteriów oceny osiągniętych efektów na zakończenie szkolenia indywidualnie dla każdego uczestnika;
- ETAP IV – Porównanie: porównanie uzyskanych wyników etapu III (ocena) z przyjętymi wymaganiami (określonymi na etapie II efektami uczenia się) po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie
11) opracowanie wzoru zaświadczenia/certyfikatu o ukończeniu szkolenia, w którym odnotowane zostanie wynik weryfikacji nabycia kompetencji przez uczestnika, oraz jego przekazanie oryginału i kopii zaświadczeń/certyfikatów Zamawiającemu maksymalnie w ciągu 5 dni roboczych od dnia zakończenia szkolenia grupowego.
12)   Wykonawca zobowiązany jest do  dysponowania  min. 2 trenerami/prowadzącymi na każdą z części, na którą składa ofertę oferent.
 Wymagania względem trenerów/wykładowców: wykształcenie min. zawodowe lub wyższe i/lub certyfikaty/zaświadczenia/inne umożliwiające przeprowadzenie kursu, wiedza i praktyczne min. 2-letnie doświadczenie w danym obszarze, zapewniające wysoki poziom merytoryczny szkolenia/kursu.
Oferenci, których oferty zostaną wybrane do realizacji zostaną zobowiązani do dostarczenia listy osób wyznaczonych do realizacji zamówienia wraz z kserokopią dokumentów potwierdzających doświadczenie przed podpisaniem umowy na realizację usług.
 
3.3    Wykonawca w ramach zaoferowanej ceny jest zobowiązany również zapewnić uczestnikom zajęć:
1)    Optymalną ilość materiałów niezbędnych do przeprowadzenia szkoleń na każdego uczestnika szkoleń wymienionych
w pkt. 3.1. Wykonawca winien zapewnić uczestnikom szkolenia wyposażone stosownie do potrzeb grupy słuchaczy,  sprzęt audiowizualny, flipchart, tablice szkolne lub magnetyczne, tablice interaktywne.
2)    Wykonawca zobowiązany jest poddać się kontroli Zamawiającego oraz Instytucji Zarządzającej.
3)    Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji dotyczącej przeprowadzonych usług szkoleniowych zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju.
4)    Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia odpowiedniej dokumentacji:
    Dzienna lista obecności uczestników szkolenia;
    Pokwitowań odbioru materiałów dydaktycznych do zajęć teoretycznych i praktycznych dla każdego uczestnika szkolenia.
    Dziennik zajęć zawierający m.in. wymiar godzin i tematy zajęć edukacyjnych;
    Oświadczenia uczestników potwierdzających odbiór materiałów (szkoleniowych)dydaktycznych i biurowych;
    Rejestr wydanych zaświadczeń potwierdzających ukończenie szkolenia;
9)    Wykonawca, pod rygorem utraty prawa do zapłaty za szkolenie, zobowiązany będzie do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o:
    Niezgłoszeniu się uczestników na szkolenie;
    Przerwaniu szkolenia lub rezygnacji z uczestnictwa oraz każdorazowej nieobecności skierowanych osób;
    Innych sytuacjach, które mają wpływ na realizację programu szkolenia i umowy.
10)    Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu, w terminie do 7 dni od dnia zakończenia szkolenia, następujących dokumentów:
    Faktury za przeprowadzoną usługę;
    Oryginały ankiet oceniających, przeprowadzonych wśród uczestników szkolenia;
    Imiennego wykazu osób, które ukończyły szkolenie;
    Imiennego wykazu osób, które nie ukończyły szkolenia;
    Oryginały wydanych zaświadczeń potwierdzających ukończenie szkolenia;
    Oryginały dziennika zajęć;
    Oryginały list obecności;
    Oryginały oświadczeń uczestników potwierdzających odbiór materiałów (szkoleniowych)dydaktycznych;
    Kserokopie zaświadczeń, dyplomów wydanych uczniom;
    Zdjęć w formie papierowej i elektronicznej z zajęć,
    Innej dokumentacji niezbędnej do rozliczenia kursu.
Wszystkie kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem.
11)    W przypadku szkoleń, gdzie program przewiduje zajęcia przy komputerze, każdy uczestnik musi mieć dostęp do niezależnego stanowiska komputerowego posiadającego niezbędne i legalne oprogramowanie oraz podłączenie do Internetu.
12)    Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia wśród uczestników zajęć oceny merytorycznej
i technicznej przebiegu szkolenia, m.in. na podstawie formularza ankiety oceniającej, jak również do przedstawienia jej wyników Zamawiającemu.
13)    Wykonawca, przed rozpoczęciem szkolenia, zobowiązany będzie do zapoznania jego uczestników ze szczegółowym programem poprzez przekazanie im harmonogramu realizowanych zajęć.

3.4    Wspólny Słownik; CPV - 80530000-8, 80570000-0.

4.    Zamawiający dopuszcza składanie ofert na 19 części  wskazanych  w pkt. 3.1 SIWZ. Jeden Wykonawca może złożyć ofertę maksymalnie na 10 części i na tyle zostanie udzielone mu zamówienie.
5.    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6.    Termin i miejsce wykonania przedmiotu.
6.1 Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie do 31.12.2019r.
6.2 Miejscem organizacji zajęć będzie Szkoła Podstawowa w Sukowie, Niestachowie i Mójczy
7.    Opis sposobu udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
7.1    Oferta zostanie uznana za spełniającą warunki, jeżeli będzie:
7.1.1    zgodna w kwestii sposobu jej przygotowania, oferowanego przedmiotu i warunków zamówienia ze wszystkimi wymogami niniejszej SIWZ,
7.1.2    złożona w wyznaczonym terminie składania ofert.
7.2    O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą wraz z ofertą oświadczenia a wskazany wykonawca na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni od wezwania, przedłoży wymagane w SIWZ dokumenty w zakresie:
7.2.1     spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
7.2.2     braku podstaw wykluczenia
7.2.3    potwierdzeniu spełnienia warunków przedmiotowych
7.3    Opis warunków podmiotowych i sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków oraz braku podstaw do  wykluczenia
7.3.1    kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
     Na potwierdzenie należy złożyć:
Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań, wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie.

7.3.2 zdolności technicznej lub zawodowej;
a) wykonane usługi
     Na potwierdzenie należy złożyć:
wykaz wykonanych głównych usług w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie.
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykonał minimum:

1. Dla każdej z części  nr 2 do 13 oraz 15 do 19:
3 szkolenia grupowe  związane z  poprawą kompetencji  w zakresie stosowania TIK w wymiarze min. 40 godzin każde.

Szkolenie grupowe to szkolenie dla minimum 10 osób.
Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty.

Wymagana wartość każdego ze szkoleń minimum  5.000,00 złotych.

Tym samym doświadczeniem można wykazać się maksymalnie do dwóch części.

Dla części 1 i 14 w okresie ostatnich 5 lat poprzedzających zamówienie przeprowadził doradztwo w postaci min. 100 indywidualnych planów działania lub tożsamych programów indywidualnych.

 

7.3.4    Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

      Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań, wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie.

7.3.5    Nie podlegają wykluczeniu.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie  zamówienia, Wykonawca złoży oświadczenie o braku podstaw wykluczenia oraz przedłoży na wezwanie Zamawiającego następujące dokumenty i oświadczenia:
a)    art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności  podatków - wymagany dokument na potwierdzenie wstępnej kwalifikacji; zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inne dokumenty potwierdzające, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
b)    art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności  na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - wymagany dokument na potwierdzenie wstępnej kwalifikacji-  zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie
z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,
w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
c)    art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz.U.2019 poz. 243) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U.2019 r. poz. 498); - wymagany dokument na potwierdzenie wstępnej kwalifikacji; odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy;
d)    oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
7.3.6    Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 7.3.5, składa odpowiednio, że:
a)    nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
b)     nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
c)    dokumenty, o których mowa powyżej w pkt. b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, a w pkt. a) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

d)    jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub w
kraju, w którym miejsce zamieszkania mają osoby, których dotyczą dokumenty, wskazane nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. a), b)) zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, odpowiednio wykonawcy, ze wskazaniem osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczeniem tych osób, złożonym przed notariuszem lub przed właściwym - ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tych osób - organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego. Przepis pkt d) stosuje się odpowiednio;
f) Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej zamieszkanie poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt. 7.3.5 ppkt a) SIWZ, składa dokument, o którym mowa w pkt. 7.3.6. ppkt a) SIWZ, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt, 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby , złożonym przed notariuszem lub przed organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. d) zdanie pierwsze stosuje się.

8.    Postępowanie nie jest prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej.
9.    Zamówienia powtarzające.
9.1.    Zamawiający nie przewiduje wykonanie zamówień powtarzających.
10.    Dodatkowe wymagania od Wykonawców:
10.1    Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie część przedmiotu zamówienia innej firmie (podwykonawcy)   jest zobowiązany do:
10.1.1    określenia w złożonej ofercie informacji, jaki zakres przedmiotu zamówienia będzie realizowany przez podwykonawców.
10.1.2    przy realizacji zamówienia z udziałem podwykonawcy zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
10.2    Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację przedmiotu zamówienia przez podwykonawcę.
10.3    Wykonawca przed podpisaniem umowy, musi przedłożyć Zamawiającemu kopie umów ze wskazanymi
w ofercie podwykonawcami, a w przypadku konsorcjum umowę regulującą wzajemną współpracę
i zobowiązania jego członków.

11.    Informacje dotyczące warunków składania ofert:
11.1.    Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu sporządzenia oferty.
11.2.    Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji.
11.3.    Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

12.    Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

1.    Oferta musi zawierać:
2.    
OŚWIADCZENIE  WOLI (OFERTA) ZAWIERA
1    Oferta cenowa zgodna z załączonym drukiem „Oferty cenowej” – Załącznik nr 2 do SIWZ.
2    Oświadczenia
3    Pełnomocnictwo - Jeżeli oferta wraz z oświadczeniami składana jest przez pełnomocnika należy do oferty załączyć pełnomocnictwo upoważniające pełnomocnika do tej czynności.
4    Program szkoleń zgodnie z pkt. 3.3 SIWZ (przed zawarciem umowy)
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WARUNKI PODMIOTOWE -  SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO
1.        Wykaz wykonanych usług szkoleniowych w okresie ostatnich 3 lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.
2.        odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy
3.        Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, zgodnie z opisem w pkt. 7.3.5
4.        Zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego zgodnie z opisem w pkt. 7.3.5.
5.        Zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zgodnie z opisem w pkt. 7.3.5.
Powyższe dokumenty, wykazy i oświadczenia mają potwierdzać postawione warunki w SIWZ i wykazać brak podstaw do wykluczenia


12.2.    Kolejność złożonych dokumentów w ofercie powinna odpowiadać kolejności określonej w pkt. 12.1. Niespełnienie tego wymogu nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
12.3.    Wszystkie kartki złożonej oferty powinny być kolejno ponumerowane, a ilość kartek wpisana do oferty cenowej. Nie spełnienie tego wymogu nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Za kompletność złożonej oferty, która nie została ponumerowana Zamawiający nie bierze odpowiedzialności.
12.4.    Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, należy w górnym prawym rogu oznaczyć zapisem: „Dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa”, i muszą być dołączone do oferty w oddzielnej kopercie oznaczonej: „Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”; ponadto do oferty należy załączyć informację w formie opisowej, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
12.5.    Wszystkie dokumenty składane z ofertą, oprócz pełnomocnictw, oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, oświadczenia o udostępnieniu zasobów przez podmiot trzeci muszą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” na każdej stronie zawierającej treść przez Wykonawcę (osobę/osoby upoważnioną do reprezentacji wykonawcy wymienioną w dokumencie rejestracyjnym prowadzonej działalności gospodarczej) lub pełnomocnika. Pełnomocnictwa dołączone do oferty muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz oświadczenie podmiotu trzeciego o udostępnieniu zasobów musi być złożone w formie oryginału.
12.6.    Jeżeli pełnomocnik w imieniu wykonawcy podpisuje także oświadczenie wiedzy o spełnieniu przez wykonawcę warunków udziału wykonawcy w postępowaniu, udzielone pełnomocnictwo ma zawierać upoważnienie do złożenia takiego oświadczenia.
12.7.    Zamawiający wymaga by dokumenty składane w ramach oferty były sporządzone w języku polskim. Jeżeli oryginalny dokument został sporządzony w innym języku wymaga się oprócz tego dokumentu złożenia jego tłumaczenia na język polski, poświadczonego przez wykonawcę.
12.8.    Brak jakiegokolwiek dokumentu wymaganego w SIWZ lub złożenie dokumentu w niewłaściwej formie lub niezgodnego z w/w opisem spowoduje odrzucenie oferty.

13.    Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.
13.1.    Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. Zamawiający dopuszcza formę faksu i elektroniczną. Strona, która otrzymuje dokumenty lub informacje faksem lub e-mailem jest zobowiązana na żądanie strony przekazującej dokument lub informację, do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. Adres email i numer faksu został podane w pkt. 1 niniejszej specyfikacji. Oferty i dokumenty w tym uzupełniane w trybie art. 26 ust. 3 i 3a ustawy składa się w formie pisemnej, a w przypadku składania kopii dokumentów muszą one być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez umocowanego przedstawiciela wykonawcy. Tym samym składanie oferty i dokumentów w tym uzupełnianych w trybie art. 26 ust. 3 i 3 a za pośrednictwem faksu i e-maila uznaje się za nieskuteczne jeżeli w wyznaczonym terminie nie wpłyną dokumenty w formie pisemnej.
13.2.    Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.    

14.    Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:
14.1.    Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami są:

Tomasz Meus – tel. 662-033-588.
Dodatkowe wyjaśnienia i informacje dotyczące zamówienia można otrzymać, w godz. od 08:00 do 15:00 pod wymienionymi powyżej numerami telefonów lub osobiście w siedzibie Zamawiającego.

15.    Termin związania z ofertą:
Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od daty terminu składania ofert.

16.    Wymagania dotyczące wniesienia wadium – nie jest wymagane.
17.    Opis sposobu przygotowania ofert:
17.1.    Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej.
17.2.    Określenie przedmiotu zamówienia wraz z jego opisem z uwzględnieniem wymagań Zamawiającego, określonych/w SIWZ.
17.3.    Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
17.4.    Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje:
                 Organizacja usług szkoleniowych w ramach realizacji Projektu:
    „Edukacja cyfrowa w Szkołach Podstawowych w Gminie Daleszyce”
    Postępowanie nr GMR.ZP.271.12.2019
17.5.    W przypadku braku w/w informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

18.    Miejsce i termin składania ofert:
18.1    Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego Sekretariat (pokój nr 25)w terminie do dnia 23.05.2019r. do godziny 15:00.
18.2    Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona niezwłocznie bez otwierania.

19.    Miejsce i termin otwarcia ofert:
19.1.    Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w terminie 2 dni od dnia składania.
19.2.    Zamawiający nie przewiduje publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiający prześle Wykonawcy protokół z sesji otwarcia ofert na jego pisemny wniosek.
19.3.    Oferta Wykonawcy zostanie odrzucona z postępowania, jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych oświadczeń lub nie spełnił innych wymagań określonych w ustawie lub niniejszym dokumencie, z zastrzeżeniem zasad określonych w art. 26 ust 3.
19.4.    Informacja o rozstrzygnięciu postępowania zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego, o której mowa
w pkt. 1 SIWZ.
19.5.    Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców. Wybranemu Wykonawcy zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.
19.6.    Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.

20.    Sposób obliczenia ceny oferty:
20.1    Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat
i podatków ewentualnych upustów i rabatów oraz innych kosztów określonych w niniejszej SIWZ w celu osiągnięcia zakładanych rezultatów.
20.2    Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku.
20.3     Rozliczenia między zamawiającym, a wykonawcą będą regulowane w złotych polskich.

21.    Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:
21.1.    Oceny ofert będzie dokonywała komisja. Zamawiający może żądać udzielania przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek w treści oferty w zgodzie z normą prawna opisaną
w art. 87 ust. 2 ustawy, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawców.
21.2.    Kryterium oceny ofert są: cena ofertowa 60%; za posiadanie uprawnień pedagogicznych – 20%; za doświadczenie w przeprowadzonych szkoleniach – 20%

21.3.    Wartość punktowa oferty będzie obliczana jako suma otrzymanych punktów w poszczególnych kryteriach:
 
Punkty za zaoferowaną cenę obliczona będzie według wzoru P2 – 60 pkt.:
                           Cmin
P2=      x 60
                             Co
gdzie :
P2 – uzyskana przez ofertę liczba punktów, 1pkt = 1 %
Cmin – najniższa cena z ofert niepodlegających odrzuceniu
Co – cena badanej oferty


Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia (liczone ilością przeprowadzonych godzin szkoleniowych) – 20%
Za wykazanie minimum jednej osoby posiadającej doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu edukacji cyfrowej
Dla zadania od 2 do 8
min. 200 h – 20 pkt.
100 – 199 – 10 pkt
poniżej 100 – 0 pkt

Dla zadania od 9 do 13
min. 40 h – 20 pkt
20 – 39 – 10 pkt
poniżej 20 h – 0 pkt
Dla zadania od 15 do 19
Min. 100 h – 20 pkt.
50 – 99 h – 10 pkt
poniżej 50 h – 0 pkt
Kryteria oceny doświadczenia nie dotyczą Części 1 i 14.

Przygotowanie pedagogiczne : 20% = 20 pkt.
Za zapewnienie trenera posiadającego przygotowanie pedagogiczne Wykonawca otrzyma 20 pkt.

Dla zadania 1 i 14 za zapewnienie trenera posiadającego przygotowanie pedagogiczne Wykonawca otrzyma 40 pkt.


21.4.    Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
21.5.    Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym
w niniejszej specyfikacji i została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru, podpisując umowę, której projekt stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji. Termin zawarcia umowy zostanie określony w informacji
o wynikach postępowania. Termin ten może ulec zmianie w przypadku złożenia przez któregoś z wykonawców odwołania.
O nowym terminie zawarcia umowy wykonawca zostanie poinformowany po zakończeniu postępowania odwoławczego.
21.6.    Z wybranym Wykonawcą Zamawiający zawrze umowę w trybie art. 94 ustawy z uwzględnieniem zapisów  art. 139 ustawy.
21.7.    Z wybranym Wykonawcą Zamawiający zawrze umowę w trybie art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
i uwzględnieniem zapisów art. 139 ustawy.
22.    Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
22.1     Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w celu zawarcia umowy:
    Umocowanie do podpisania umowy jeżeli takie umocowanie nie wynika z treści złożonej oferty.
    Programy szkoleń zgodne ze szczegółowymi założeniami określonymi w pkt. 3.3  SIWZ.
    Kalkulacji cen szkoleń.
    listę osób wyznaczonych do realizacji zamówienia wraz z kserokopią dokumentów potwierdzających doświadczenie.
22.2    Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przyjąć następującą formę prawną: umowa konsorcjum. W tym celu przed podpisaniem umowy o niniejsze zamówienie, są oni zobowiązani przedstawić Zamawiającemu stosowne porozumienie (umowę).
22.3    Zamawiający dokonania sprawdzenia wskazanych trenerów szkoleń w rejestrze przestępstw seksualnych, o czym Wykonawca jest zobowiązany poinformować zatrudnianych trenerów szkoleń przed złożeniem oferty.

23.    Istotne postanowienia, umowy:
     Określa projekt umowy stanowiący załącznik do SIWZ.

24.    Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w następujących okolicznościach:
Zmiana postanowień umowy na skutek zmian technicznych i organizacyjnych, spowodowanych następującymi okolicznościami;
1)    Zmiana wykazanego do zajęć praktycznych pojazdu, sprzętu informatycznego, innych pomocy dydaktycznych. Zmieniony pojazd, sprzęt informatyczny, inne pomoce dydaktyczne mają posiadać parametry tożsame lub lepsze od przyjętych w ofercie. Zamiana następuje za zgodą zamawiającego i jest możliwa tylko w okolicznościach powstałych, na które nie miał wpływu wykonawca.
2)    Zamiana wskazanego w ofercie wykładowcy tylko na wykładowcę o kwalifikacjach i doświadczeniu tożsamym lub lepszym. Zamiana następuje za zgodą zamawiającego i jest możliwa tylko w okolicznościach powstałych, na które nie miał wpływu wykonawca.
25.    Klauzula informacyjna  dotycząca przetwarzania danych osobowych
1.        Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1 – dalej „RODO”) Zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych jest Urząd Gminy w Daleszycach
2.        Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięciem, jak również, jeżeli nie ziszczą się przesłanki określone w art. 93 ust. 1 PZP – w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia i jego archiwizacji.
3.        Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dokumentacja postępowania zostanie udostępniona w oparciu o art. 8 oraz 96 ust. 3 PZP.
4.        Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego.
5.        Niezależnie od postanowień pkt 4. powyżej, w przypadku zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego.
6.        Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi doradcze, w tym usługi prawne, i konsultingowe,
7.        Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
8.        Osoba, której dotyczą pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania dane osobowe, ma prawo:
1)    dostępu do swoich danych osobowych – zgodnie z art. 15 RODO,
2)    do sprostowana swoich danych osobowych – zgodnie z art. 16 RODO,
3)    do żądania od Zamawiającego – jako administratora, ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.
4)    wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO.
9.        Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych określa PZP.
10.        Osobie, której dane osobowe zostały pozyskane przez Zamawiającego w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie przysługuje:
1)    prawo do usunięcia danych osobowych, o czym przesadza art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO,
2)    prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, określone w art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a to z uwagi na fakt, że podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
11.    Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec Zamawiającego. Dane osobowe są przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych osobowych.

Załączniki stanowiące integralną część Specyfikacji (SIWZ)
•    Załącznik nr 1 – Projekt umowy.
•    Załącznik nr 2 – Formularz oferty cenowej.
•    Załącznik nr 3 – Oświadczenia.
•    Załącznik nr 4 – Wykaz wykonanych usług do potwierdzenia postawionego warunku.


                                                                                                                       

 


» ZAŁĄCZNIKI «
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Dodany: 15.05.2019 godz. 15:21
 
Załącznik nr 1 do SIWZ
Dodany: 15.05.2019 godz. 15:21
 
Załącznik nr 2 do SIWZ
Dodany: 15.05.2019 godz. 15:21
 
Załącznik nr 3 do SIWZ
Dodany: 15.05.2019 godz. 15:22
 
Załącznik nr 4 do SIWZ
Dodany: 15.05.2019 godz. 15:22
 
Informacja nr 1 dla Wykonawców
Dodany: 20.05.2019 godz. 13:50
 
Informacja nr 2 dla Wykonawców
Dodany: 22.05.2019 godz. 13:56
 
Zbiorcze zestawienie ofert
Dodany: 03.06.2019 godz. 14:29
 Ostateczny termin składania ofert:
 27 maja 2019 godz. 15:00Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Jolanta Stachowicz [Kierownik referatu gospodarki, mienia komunalnego i rolnictwa] dnia 15 maja 2019
Informacja opublikowana przez:
  dnia 15 maja 2019 godz. 15:21
Liczba odsłon:
  1052 od 15 maja 2019 godz. 15:21  (średnio 11.9 odsłon/dobę)

 

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl