0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Zakup i dostawa urządzeń zabawowych oraz urządzeń siłowni zewnętrznej na potrzeby placu zabaw w miejscowości Trzemosna w ramach zadania funduszu sołeckiego pn.: Budowa placu zabaw wraz z siłownia plenerową w msc. Trzemosna

Numer: GMR.670.1.4.2019.MS
Kategoria: Zamówienia poniżej wartości 30.000 euro


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty
30 000 euro

Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach
26-021 Daleszyce, Pl. Staszica 9,
www.daleszyce.pl
Wydział GMiR
tel. (041) 317-16-94 wew. 106, fax (041) 317-16-93
e-mail: gmina@daleszyce.pl

Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:
„Zakup i dostawa urządzeń zabawowych oraz urządzeń siłowni zewnętrznej na potrzeby placu zabaw w miejscowości Trzemosna” w ramach zadania funduszu sołeckiego pn.: Budowa placu zabaw wraz
z siłownia plenerową w msc. Trzemosna

Rodzaj zamówienia: dostawa
(usługa/dostawa/robota budowlana)

1. Określenie przedmiotu zamówienia:
 Przedmiotem zamówienia jest wyłącznie zakup, dostawa i rozładunek sprzętu wymienionego
w dokumentacji technicznej tj.:
1.    Zjeżdżalnia „Hipcio”;
2.    Kiwak „Motocykl”;
3.    Huśtawka wahadłowa pojedyncza „JOLKA”;
4.    Huśtawka ważka „Modra”;
5.    Siłownia plenerowa: „Twister – Wioslarz”;

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 1 Zaproszenia do składania ofert.  

Kody CPV:
37.53.52.00-9 - Wyposażenie placów zabaw;

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, spełniających co najmniej opisane  minimalne wymagania i parametry techniczne oraz funkcjonalne, przy czym Wykonawca zobowiązany jest do wykazania równoważności w swojej ofercie poprzez dołączenie stosownych opisów, specyfikacji technicznych itp.
 
Wymagany termin gwarancji i rękojmi– minimum 24 miesiące. Okres gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od daty przekazania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia potwierdzonego bezusterkowym protokołem odbioru.

 

 

UWAGA!
Złożenie oferty cenowej na przedmiotowe zapytanie nie gwarantuje otrzymania zlecenia na wykonanie przedmiotowego zadania.
Rozliczenie za wykonanie zadania nastąpi na podstawie faktury wystawionej po dostawie przedmiotu zamówienia.
Podstawą do wystawienia faktury jest podpisany przez obie strony protokół odbioru. Termin zapłaty faktury wynosi 30 dni, licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

2. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście
w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach, Pl. Staszica 9, pok. nr 6 lub telefonicznie pod numerem tel. (41) 317-16-94 wew. 106.
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest: Mariusz Świercz.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego, nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, kierując swoje pytanie w formie elektronicznej na adres e-mail: gmina@daleszyce.pl .
Zamawiający podkreśla, iż w celu zachowania reguł równego traktowania Wykonawców, nie będzie udzielał ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego pytania, w sprawach wymagających formy pisemnej. Wszelkie ewentualnie udzielone telefonicznie informacje nie będą wiążące dla Zamawiającego i Wykonawców, nie wywołują skutków prawnych dla toczącego się postępowania i nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń.

3. Termin wykonania zamówienia:
 Do dnia 15.11.2019r.  

4. Opis wymagań stawianych wykonawcy:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
Posiadają wiedzę i doświadczenie, dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami do wykonania zamówienia posiadającymi wymagane uprawnienia, znajdują się
w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia.
Wykonawca może przedłożyć tylko jedną ofertę cenową i nie może zmienić jej treści
w okresie trwania zamówienia. Oferta cenowa musi zostać złożona na formularzu ofertowym.
5. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:
Cena ofertowa- 100%
6. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach, 26 – 021 Daleszyce, Plac Staszica 9, sekretariat - pokój 25 osobiście lub pocztą w terminie do dnia  18.09.2019 r. do godz. 10:00.
Oferta winna być sporządzona na „Formularzu oferty cenowej” dołączonym do niniejszego zaproszenia stanowiącym załącznik nr 2 Zaproszenia do składania ofert.

 

UWAGA!
Ofertę należy umieścić w kopercie z adnotacją: „Zakup i dostawa urządzeń zabawowych oraz urządzeń siłowni zewnętrznej na potrzeby placu zabaw w miejscowości Trzemosna”.

7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę i adres oraz cenę Wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie przekazana telefonicznie, opublikowana na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Daleszyce oraz na stronie internetowej BIP Miasta i Gminy Daleszyce.

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy najpóźniej na dwa dni przed zawarciem umowy, zobowiązany jest do przedłożenia:
- kalkulacji cenowej w rozbiciu na ceny jednostkowe dostarczanych produktów opisanych w załączniku nr 1 do Zaproszenia do składania ofert;
- szczegółowego opisu oferowanego przedmiotu zamówienia, w którym dla każdego sprzętu należy określić nazwę producenta, typ/model oraz inne cechy produktu pozwalające na jednoznaczną identyfikację zaoferowanego produktu i potwierdzenie zgodności z opisem przedmiotu zamówienia zgodnie ze wzorem podanym w załączniku nr 1 do Zaproszenia do składania ofert

Zamawiający, w toku badania i oceny ofert, może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
Zamawiający poprawia oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku gdy:
1)    jej treść nie odpowiada treści zaproszenia do składania ofert oraz opisowi przedmiotu zamówienia przedstawionemu przez Zamawiającego;
2)    jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
3)    zawiera błędy w obliczeniu ceny.

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli
- nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
- postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia  wadą;
- gdy nie wpłynęła żadna oferta;
- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że przeprowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.  
- cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, która Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny oferty najkorzystniejszej;

8. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:
Informacja o podpisaniu umowa na realizację w/w zamówienia zostanie przekazana telefonicznie/e-mailowo Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

Załączniki:
- opis przedmiotu zamówienia- Załącznik nr 1
- formularz oferty cenowej- Załącznik nr 2

 


» ZAŁĄCZNIKI «
Zaproszenie do składania ofert
Dodany: 11.09.2019 godz. 10:06
 
Załącznik nr 1
Dodany: 11.09.2019 godz. 10:06
 
Załącznik nr 2
Dodany: 11.09.2019 godz. 10:06
 
Rysunek nr 2
Dodany: 11.09.2019 godz. 10:06
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dodany: 23.09.2019 godz. 11:49
 Ostateczny termin składania ofert:
 18 września 2019 godz. 10:00Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Jolanta Stachowicz [Kierownik wydziału gospodarki, mienia i rolnictwa] dnia 11 września 2019
Informacja opublikowana przez:
  dnia 11 września 2019 godz. 10:06
Liczba odsłon:
  332 od 11 września 2019 godz. 10:06  (średnio 1.66 odsłon/dobę)

 

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl