0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Dostawa artykułów biurowych, spożywczych, chemii gospodarczej do Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce

Numer: WI.2600.2.1.2019.UL
Kategoria: Zamówienia poniżej wartości 30.000 euro


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty
30 000 euro

Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach
26-021 Daleszyce, Pl. Staszica 9,
www.daleszyce.pl
Wydział Inwestycji
Referat Zamówień Publicznych
tel. (041) 317-16-94 wew. 106, fax (041) 317-16-93
e-mail: gmina@daleszyce.pl

Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zadanie pn.:
„Dostawa artykułów biurowych, spożywczych, chemii gospodarczej do Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce”
 
Rodzaj zamówienia: dostawa
(usługa/dostawa/robota budowlana)
Wspólny Słownik CPV: :      30190000-7: Różny sprzęt i artykuły biurowe,
                            24000000-4: Produkty chemiczne,  
                            15860000-4: Kawa, herbata i podobne produkty.

1.    Określenie przedmiotu zamówienia:
1)    Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów biurowych, spożywczych, chemii gospodarczej (zgodnie  z Załącznikami nr 2a, 2b, 2c) do siedziby Zamawiającego - Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce, Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce.
     Przedmiot zamówienia został podzielony na zadania:
a)    Zadanie nr 1 Dostawa artykułów biurowych (zał. 2a)
b)    Zadanie nr 2 Dostawa artykułów chemii gospodarczej (zał. 2b)
c)    Zadanie nr 3 Dostawa artykułów spożywczych (zał. 2c)
2)    Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca jest uprawniony do złożenia oferty na dowolną ilość części.
3)    Użyte nazwy własne materiałów w opisie mają charakter pomocniczy i poglądowy umożliwiający Wykonawcy właściwe przygotowanie oferty. Zamawiający dopuszcza użycie artykułów równoważnych. Artykuły te muszą spełniać wymogi prawem przewidziane, posiadać parametry techniczne, wydajność, jakość i warunki gwarancji, nie gorsze od artykułów wskazanych w wykazie artykułów. Wszelkie nazwy własne winny być interpretowane jako definicje standardów, a nie jako nazwy konkretnych produktów. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, spełniających co najmniej opisane minimalne wymagania i parametry techniczne oraz funkcjonalne, przy czym Wykonawca zobowiązany jest do wykazania równoważności w swojej ofercie poprzez dołączenie stosownych opisów, specyfikacji technicznych itp.
4)    W ramach zaoferowanej ceny wykonawca będzie dostarczać sukcesywnie produkty do siedziby Zamawiającego.
5)    Ilości podane w Załącznikach nr 2a, 2b, 2c są ilościami orientacyjnymi, w celu dokonania porównywalnej wyceny ofert złożonych przez Wykonawców.  
6)    Dopuszcza się fakturowanie częściowe. Płatności dokonywane będą nie częściej niż raz
w miesiącu na podstawie faktury wystawionej w oparciu o dowody dostaw.  Płatności będą dokonywane na podstawie faktury złożonej na dziennik podawczy Zamawiającego wraz                           z protokołem odbioru częściowego/końcowego podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę. Termin zapłaty faktury Wykonawcy: do 30 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz z kompletnymi i poprawnymi dokumentami rozliczeniowymi.

2. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:
1)    Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach, Pl. Staszica 9, pok. nr 105 od Pn. do Pt. w godz. od 08:00 do 15:00 bądź telefonicznie pod numerem tel. 41 317-16-94 (wew. 110).
2)    Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest: Anna Kosmala
3)    Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego, nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, kierując swoje pytanie w formie elektronicznej na adres e-mail: gmina@daleszyce.pl.

3. Termin wykonania zamówienia:
1)    Dostawy częściowe, sukcesywne do Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce, ul. Plac Staszica 9, 26-021 Daleszyce, uruchamiane telefonicznie bądź pisemnie przez Zamawiającego w godz. 8:00- 14:00.
2)    Dostawa artykułów następować będzie w ciągu 48 godz. od momentu złożenia zamówienia.
3)    Termin wykonania zamówienia: od dnia 01.01.2020 r. do dn. 31.12.2020 r.
4)    Wykonawca udzieli gwarancji jakości według zaleceń producenta.

4.  Opis wymagań stawianych wykonawcy:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
- dysponują odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia.
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia.

5. Wraz z ofertą należy złożyć następujące dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału
w postępowaniu:
1)    Wypełniony i podpisany druk „Formularz oferty cenowej”- Załącznik nr 1a, 1b, 1c.
2)    Wykaz artykułów- Załącznik nr 2a, 2b, 2c.
3)    Zaparafowany projekt umowy- Załącznik nr 3.

UWAGA!
1)    Dokumenty składane w formie kserokopii winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę - osobę upoważnioną do podpisania oferty.
2)    Wykonawca może przedłożyć tylko jedną ofertę cenową i nie może zmienić jej treści w okresie trwania zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Oferta cenowa musi zostać złożona na formularzu ofertowym.
3)    Zamawiający nie będzie rozpatrywał ofert niespełniających warunków zamówienia oraz ofert niekompletnych.
4)    Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.
5)    Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6)    Oferty należy składać pod rygorem nieważności w formie pisemnej w terminie określonym w pkt 6 niniejszego zaproszenia.

6. Miejsce i termin składania ofert:
1)    Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach, 26-021 Daleszyce, Pl. Staszica 9, sekretariat - pokój 25 osobiście lub pocztą w terminie do dnia  09.12.2019 do godz. 9:00.
2)    Oferta winna być sporządzona na „Formularzu oferty cenowej” dołączonym do niniejszego zaproszenia stanowiącym załącznik nr 1a, 1b, 1c Zaproszenia do składania ofert.
3)    Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta zawierająca ofertę winna być zaadresowana do zamawiającego, opatrzona nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczona w sposób następujący: „Dostawa artykułów biurowych, spożywczych, chemii gospodarczej do Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce”,  Znak: WI.2600.2.1.2019.UL

7.    Miejsce i termin otwarcia ofert
1)    Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego najpóźniej w terminie do 2 dni roboczych od dnia składnia ofert.
2)    Zamawiający nie przewiduje publicznej sesji otwarcia ofert.

8. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:
1)    Oferty będą oceniane wg niżej wymienionego kryterium:
- Cena - 100 %.
2)     Oferta z najniższą ceną złożona przez Wykonawcę, spełniającego określone wymagania zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza.
3)    Jeżeli cena oferty będzie budzić wątpliwości, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty, mających wpływ na wysokość ceny.  
4)    W przypadku złożenia dwóch ofert o takiej samej wartości, Zamawiający wezwie Wykonawców do powtórnego złożenia ofert. Przy czym wartość złożonej oferty nie może być większa od wcześniej zaproponowanej.
5)    Zamawiający, w toku badania i oceny ofert, może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6)    Zamawiający poprawia oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.
7)    Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku gdy:
a)    jej treść nie odpowiada treści zaproszenia do składania ofert oraz opisowi przedmiotu zamówienia przedstawionemu przez Zamawiającego;
b)    jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
c)    została złożona po terminie
8)    Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
- nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
- postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia  wadą;
- nie wpłynęła żadna oferta;
- cena najkorzystniejszej oferty lub ofert z najkorzystniejszą ceną przewyższa kwotę, którą     zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - nie stosuje się w przypadku możliwości zwiększenia przez Zamawiającego dostępnych środków;
- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że przeprowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.  

9. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
1)    Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę i adres oraz cenę Wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie opublikowana na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta
 i Gminy w Daleszycach oraz na stronie internetowej  http://bip.daleszyce.pl najpóźniej w terminie 7 dni od dnia składania ofert.

 

10. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:
Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie wykonawcy, którego ofertę wybrano.

11. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1)    Administratorem danych osobowych jest Gmina Daleszyce, Plac Staszica 9, 26-021 Daleszyce,  kontakt email: gmina@daleszyce.pl.
2)    Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się kontaktować w sprawie swoich danych osobowych, kontakt email:  iod@abi-net.pl.
3)    Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4)    Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 2 ust 1 Ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1764 ze zm.)
5)    Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z obowiązującym prawem oraz przepisami
o archiwach.
6)    Każda osoba posiada prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania - w ramach dopuszczonych przepisami prawa oraz prawo do przeniesienia danych.
7)    Każda osoba posiada prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.
8)    W związku z przetwarzaniem każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9)    Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych zawartych w formularzu do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
10)    Dane osobowe zawarte w formularzu zostaną ujawnione jedynie organom upoważnionym do tego przepisami prawa.
11)    W oparciu o dane osobowe zawarte w formularzu administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
12)    Podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa (za wyjątkiem danych, na które wyrażono zgodę).

12. Załączniki do Zaproszenia do Składania ofert
1)     „Formularz oferty cenowej”- Załącznik nr 1a, 1b, 1c.
7)    Wykaz artykułów- Załącznik nr 2a, 2b, 2c.
8)    Projekt umowy- Załącznik nr 3.

Daleszyce, dnia 29.11.2019 r.


Burmistrz Miasta i Gminy  Daleszyce

 


» ZAŁĄCZNIKI «
Zaproszenie do składania ofert
Dodany: 29.11.2019 godz. 13:06
 
Załacznik nr 1a
Dodany: 29.11.2019 godz. 13:06
 
Załacznik nr 1b
Dodany: 29.11.2019 godz. 13:06
 
Załacznik nr 1c
Dodany: 29.11.2019 godz. 13:07
 
Załacznik nr 2a
Dodany: 29.11.2019 godz. 13:07
 
Załacznik nr 2b
Dodany: 29.11.2019 godz. 13:07
 
Załacznik nr 3
Dodany: 29.11.2019 godz. 13:07
 
Załacznik nr 2c
Dodany: 29.11.2019 godz. 14:54
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dodany: 10.12.2019 godz. 14:42
 
Sprostowanie do Informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 10.12.2019r.
Dodany: 13.12.2019 godz. 14:28
 Ostateczny termin składania ofert:
  9 grudnia 2019 godz. 09:00Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Jolanta Stachowicz [Kierownik wydziału gospodarki, mienia i rolnictwa] dnia 29 listopada 2019
Informacja opublikowana przez:
  dnia 29 listopada 2019 godz. 13:06
Liczba odsłon:
  424 od 29 listopada 2019 godz. 13:06  (średnio 2.66 odsłon/dobę)

 

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl